Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 40.

Գասպարյան, Ռուբեն (2011) Արխիվային վավերագրեր Կիլիկիայում Ս. Դ. հնչակյան կուսակցության գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-254. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2011) Հովհաննես Թութունջին եկեղեցական և դիվանագետ (XVII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Աղավնի (2009) Ж. Хачатрян, О. Неверов. Архивы столицы древней Армении Арташата, Ереван. Изд-во “Гитутюн” НАН РА, 2008, 271 с., 96 табл. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Glyptics. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 267-268. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Глиптика. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 166-167. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Կնքագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 62-63. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2009) Վաստակաշատ գիտնականը և դիվանագետը (Վահան Բայբուրդյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-272. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Արմինե (2008) Էրեբունիի պատկերազարդ կնքադրոշմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2008) Քրդական հարցը Թուրքիայում և անկախ Քրդստանի ստեղծման ծրագրերը միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 34-58. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2007) Дипломатия Республики Армения в январе-апреле 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-96. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2007) Հայ-իրանական կապերը ըստ Արտաշատի կնքադրոշմների. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-225. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2004) «Դաշանց թուղթ ». կազմը, ստեղծման ժամանակը, հեղինակն ու նպատակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 65-116. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2004) Печати Константина Феодорокана в Эрмитаже. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-281. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2003) Печати представителей армянского рода Махитариев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2001) Печати с изображением армянских мучеников. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 44-49. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Քրիստոնեությունը Փոքր Հայքում. Ազգային -կրոնական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նահանգում III դարի երկրորդ կեսին (ըստ IV դարի սրբոց վկայաբանությանց). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-43. ISSN 0135-0536

Бартикян, Рач (2000) О царском кураторе "MANZHKEPT KAI EΣΩ IBHPIAΣ" Михаиле. В связи с восточной политикой Василия II (976— 1025 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-149. ISSN 0135-0536

Զայբթ, Վեռներ (1994) Արդյո՞ք Մեծ Հայքի Գագիկ II-ն է 1072-1073 թթ. եղել Խարսիանոնի մեծ դուքսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 188-194. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Խրիմյան Հայրիկի դիմումը Նիկոլայ Երկրորդին (1907 թ.) և արխիվային այլ նյութեր Հայկական հարցի ու հայ կամավորական շարժման մասին (1912—1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Шандровская, В. С. (1992) Византийские печати армянских деятелей XI—XII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Степаненко, В. П. (1991) Неизвестный катепан Иверии и Халдии спафарий Роман. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-169. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1991) Երիտասարդ թուրքերի և մուսավաթի համաթուրքական գործակցությունը և հակահայկական ոճրագործությունները 1918 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-64. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Лившиц, В. А. and Хуршудян, Э. Ш. (1988) Титул mrtpty на парфянской гемме и армянское mardpet. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-81. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1988) Օսմանյան հնագրական և դիվանագիտական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1987) Եղիա Մուշեղյանի եվրոպական դեսպանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-91. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1987) Մխիթարյան միաբանությունների դիվանների ու գրադարանների նյութերը որպես սլավոնագիտության և բալկանագիտության աղբյուրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ա. Հ. (1986) Հայկական ՍՍՀ արխիվները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 228-232. ISSN 0135-0536

Ханзадян, Э. В. and Пиотровский, Б. Б. (1984) Цилиндрическая печать с древнеегипетской иероглифической надписью из Мецаморского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-65. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1984) Սոֆիայի Կիրիլ և Մեթոդի ժողովրդական գրադարանի օսմանյան դիվանական վավերագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-214. ISSN 0135-0536

Шандровская, В. С. (1983) Исаак Комнин—правитель Иверии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 110-117. ISSN 0135-0536

Բելի, Ա. Վ. and Մանուչարյան, Ա. Ա. (1980) Հայերեն արձանագրությամբ կնիք-մատանի Ղրիմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 289-291.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1980) Սովետական Հայաստանի պետական կենտրոնական արխիվները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 282-286.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1979) Նոր տեղեկություններ Հովսեփ Դինիբեկյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-112.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1977) Սասանյան կնքադրոշմների և դրանց կիրառական որոշ կողմերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-205.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1977) Իսրայել Օրիի ծննդավայրը, տարիքը և ընտանիքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 199-214.

Каждан, А. (1972) Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. I: Les actes des patriarches, fasc. IV: Les regestes de 1208 a 1309, par V. Laurent. Paris, 1971, стр. XXVIII+635. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 281-285.

Մանուկյան, Գ. and Բարթիկյան, Հ. and Գրիգորյան, Վ. (1972) Հոբելյանական նստաշրջաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 279-285.

Խաչատրյան, Ժ. (1965) Հայաստանում հայտնաբերված բազմանիստ կնիքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-277.

Семенов, Л. С. (1959) К вопросу о значении Туркманчайского договора для истории Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-122.

This list was generated on Thu Feb 25 05:50:10 2021 AMT.