Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 76.

Петросян, Эмма (2020) «Веселые похороны» – армянская версия кaрнавала. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 140-161. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2018) Մետաղե զենքերը, գործիքներն ու սարքերը հմայությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2017) Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 89-99. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит and Обосян, Сурен (2017) Попытка реконструкции обряда кремации эпох поздней бронзы и раннего железа (по антропологическим материалам могильника Бовер Лорийской области Армении). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2016) Տարիքային նվիրագործումը և սերնդարտադրության խնդիրը ժողովրդական ընկալումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Դավիդովա, Գալյա (2016) Ասորական և հայկական հարսանեկան ծիսակարգերի համեմատական բնութագիրը (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 90-103. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2016) Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի Խրծիգ» (Համբերության տիկնիկ) հեքիաթախմբում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 91-103. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Լիլիթ (2015) Անհիշատակ պառավը հայ բանավոր ավանդության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-202.

Ասատրյան, Հռիփսիմե and Շամամյան, Նարինե (2013) Հմայական պարն իբրև չարքերի հալածման միջոց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 151-158. ISSN 0135-0536

Շամամյան, Նարինե (2012) Հինայադրման արարողության խորհուրդը հայոց հարսանեկան ծիսակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Հասմիկ (2012) Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-168. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2012) Տավուշի բանասացության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 66-77. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2012) Գայանե Շագոյան. «Յոթ օր, յոթ գիշեր». հայոց հարսանիքի համապատկեր, Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 616 էջ+32 էջ գունավոր ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-263. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն and Տիրացյան, Նվարդ (2012) Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 169-184. ISSN 0135-0536

Դավիդովա, Գալյա (2011) Հայաստանի ասորիների տոները. «Խա բը-Նիսան» (ապրիլի 1). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2011) Բրոնզեդարյան դամբարանները մահվան պատկերացումներում և դրանց կառուցվածքի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 212-225. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2011) Ռաֆիկ Նահապետյան. Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2011) Տոնածիսական համակարգի առանձնահատկությունները Բանանցի էթնոմշակութային համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-288. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Артур Мкртчян. Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX – начало XX вв.). Ереван, издательство “Гитутюн” НАН РА, 2010, 168 с. Արթուր Մկրտչյան. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հասարակական կենցաղը (XIX դ. երկրորդ կես –XX դ. սկիզբ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 168 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-267. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2010) Երկվորյակների առասպելի ելակետային արժեքը հայ վիպական հուշարձանների հորինվածքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-192. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2010) «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի ծիսաառասպելական մի քանի հատկանիշների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 74-79. ISSN 0135-0536

Арутюнов, Сергей (2010) О баранах и быках в жертвоприношениях. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-213. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2010) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2006, 501 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-274. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2010) Ձիավոր սրբերի գանձարանային կանոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-128. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2010) Նկատառումներ Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան թաղումների գույքին առնչվող որոշ հարցերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2009) «Արարատյան դրախտը» սեպագիր աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 249-261. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2009) Արուճի դամբանադաշտի № 7 ու № 9 դամբանաթմբերի և թաղման ծեսին առնչվող որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 234-248. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2009) Է. Խեմչյան. Իջևան (Ձորոփոր). Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրություններ. հ. 25, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008, 492 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2009) Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգագրական սովորույթների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 71-87. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2009) Վարդան Դևրիկյան. Խորհրդավոր ընթրիք. Հայկական ավանդույթից մինչև Լեոնարդո, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 239-242. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2009) Վարդավառը հունական պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 211-222. ISSN 0135-0536

Аванесян, Лилия (2008) Раннеземледельческие обряды в современном Арцахе. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 209-218. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2008) Ծիսական համալիր համատեքստում ծիսերգերի սկսվածքներն իբրև կայուն ծիսահմայական բանաձևեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Ռենու, Շառլ (2008) Հայոց ծիսական տարվա զարգացումը VIII–XII դարերում ծիսական մեկնությունների և գրքերի հենքի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-102. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում թաղման ծիսակարգերի պայմանավորվածությունը մահվան պատկերացումներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-135. ISSN 0135-0536

Կիշբան, Էսթեր (2008) Հայերի ավանդական ուտեստները Տրանսիլվանիայում և Հունգարիայում (Վերապրուկներն ու խորհրդանիշները). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 119-130. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2008) Երկվորյակները նախնադարյան հավատալիքներում և պատկերացումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-186. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2008) Կրակի պաշտամունքի հետ կապված հայկական հմայիլները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-221. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2007) Բարեկենդանի ծիսերգի մի հնագույն գրառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-210. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2007) Ռ. Ա. Նահապետյան. Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, հեղինակային հրատ., 2007, 304 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 253-255. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2007) Առաջնապտղի ծիսախորհուրդն ու խաղող-գինի-կարաս գովերգությունները հայ ծիսերգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-286. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2007) Թաղման ծիսակարգերը ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-152. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006, 506 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-298. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆայել (2007) Քավորը հայոց մեջ (ըստ աղձնիքահայերի ազգագրական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-137. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2006) Աղձնիքահայերի խնամախոսության մի քանի ծեսերի ու սովորույթների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-219. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2005) Համբարձում-Վարդավառ. ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-207. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2004) Աստվածաշնչային գաղափարների արտացոլումը կիլիկյան բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2003) Նվիրագործումը Ծաղկազարդի տոնում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ and Միրիջանյան, Ավետիք (2002) Շիրակի գլխատների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2001) Հայոց տղաբերքի և մանկատածության սովորույթներն ու ծեսերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 219-230. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (1999) Հավկիթ-պահպանակները հայ ժողովրդական հավատալիքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 331-341. ISSN 0135-0536

Исраелян, А. Р. (1993) Колокольчики и бубенцы в армянских народных верованиях. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 147-156. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Շիրակ—Ջավախքի տղամարդու ավանդութային տարազը (XIX դարի վերջ—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 122-132. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1992) Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-27. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1991) Կրկնակների ու կրկնությունների գործառությունները ծիսերգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 123-136. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Э. Ш. (1991) Армянское Nepak. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-154. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1990) «Դռնբացեքի» արարողակարգը որպես միջնադարյան թատերական երևույթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-201. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Կ. (1989) Խաչքարերի խորհրդանշաններին և միթրայականությանը վերաբերող պատկերագրական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-219. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Վ. (1988) Մկրտության ծեսի հետ կապված ազգակցական տերմինները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 144-150. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1988) Զանգեզուրում հայտնաբերված ծիսական իրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-241. ISSN 0135-0536

Демирханян, А. Р. and Фролов, Б. А. (1986) Ритм и символ в первобытном искусстве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 150-168. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1986) Արգիշթիխինիլիի սարկոֆագը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-227. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1986) Պաշտամունքային շինությունները, քրմությունը, ծեսերը և տիեզերքի եռամասնության մասին պատկերացումն Ուրարտուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-133. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1985) Святочные обходы у русских и украинских крестьян Восточной Армении (конец XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1985) Древнейшие религиозные представления праармян и праславян в свете данных сравнительно-исторического языкознания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 73-84. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1981) Свадебный обряд славянского православного населения Армении (конец XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-193. ISSN 0135-0536

Топоров, В. Н. (1977) Об отражении одного индоевропейского мифа в древнеармянской традиции. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 88-106.

Ղազիյան, Ա. (1977) Հնագույն մի սովորույթի արձագանքները հայ բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-280.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1974) Նավասարդյան տոնախմբությունների վերապրուկները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 113-126.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1972) Պսակադրության իրավական կարգավորումը վաղ ֆեոդալական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-205.

Арутюнян, С. Б. (1971) Реликты благословений при общественном жертвопоедание. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 256-262.

Панян, А. Е. (1968) Обычай избегания у армян и его изживание за годы советской власти (по материалам сельских районов Армянской ССР). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-218.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1968) Հասակակիցների միությունները Ջավախքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-211.

Варданян, Л. М. (1967) Пережитки института инициаций у армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 291-296.

Карапетян, Э. Т. (1965) Об одном персонаже армянской свадьбы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-216.

Օդաբաշյան, Ա. (1963) Նոր տարվա տոնակատարության ժամանակի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-280.

This list was generated on Tue Mar 2 05:45:50 2021 AMT.