Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "H Social Sciences > HC Economic History and Conditions"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 84.

Բայբուրդյան, Վահան (2019) Իրանական մետաքսի համար պայքարի ազդեցությունը Մերձավոր ու Միջին Արևելքի միջազգային հարաբերությունների վրա և հայ առևտրական կապիտալը (XVII դարասկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2014) Հողատիրության կարգը Լոռիում (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 135-147. ISSN 0135-0536

Աստոյան, Անահիտ (2013) Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում (1914–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 29-34. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Կարեն (2012) Ռազմապաշտպանական արդյունաբերության ձևավորման նախադրյալները Խորհրդային Հայաստանում (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 53-65. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Economics. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 283-284. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История экономики. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 183-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Տնտեսության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 79-80. ISSN 0135-0536

Авалиани, Ека (2001) Эгейский мир и специфика типа минойских "дворцов". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 243-250. ISSN 0135-0536

Ջավախիշվիլի, Նիկո (2001) Ֆինանսական համաձայնությունները անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև (1918-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 134-141. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2000) Արևմտահայ վանական տնտեսությունը (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1988) «Իմամ Ջաֆարի» օրենքը և արևելահայերը (XVII—XVIII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Корганян, Н. К. (1986) Официальные власти сефевидского Ирана и монастырское землевладение в Восточной Армении (первая половина XVII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 170-176. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1982) Հայկական ՍՍՀ արդյունաբերությունը ՍՍՀՄ կազմավորման 60 տարիների ընթացքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 8-19. ISSN 0135-0536

Аракелян, Б. Н. (1982) Заметки о хозяйстве и быте городов древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 46-55. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1982) Новые документы об Иване Карапете. (Из истории армяно-русских торгово-экономических отношений первой трети XVIII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 200-226. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1982) Структура и численность семей русских крестьян Восточной Армении (XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-175. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Ռ. Ն. (1982) Ալեքսանդր Երիցյանի սոցիալ-տնտեսագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 62-72. ISSN 0135-0536

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1982) Օսմանյան ֆեոդալիզմի մի քանի բնորոշ կողմերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-51. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. and Համբարյան, Ս. Լ. (1981) Արևելյան Հայաստանում բուրժուազիայի և պրոլետարիատի ձևավորման հարցի շուրջը (XIX դարի 80-ական թթ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-86. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Շ. Լ. (1981) Փոխանցային մուրհակը հայ խոջայական միջավայրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-101.

Хачатурян, В. А. (1980) Роль армян в ткацкой промышленности Астрахани. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-243.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1980) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը ժողովրդական տնտեսության վերականգնման տարիներին (1921 —1925). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 28-42.

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1980) Սովետական Հայաստանի բնակչությունը 60 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-27.

Мартиросян, В. М. (1979) Армяне в русско-иранских экономических и политических связях (1770—1780 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-252.

Ананян, Ж. А. and Бархударян, В. Б. (1979) Некоторые вопросы экономического развития армянских колоний Новороссии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-222.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1978) Արևելյան դրամների գանձերը և Հայաստանի տնտեսական կապերի հիմնական ուղղությունները VIII—X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 217-234.

Խաչիկյան, Շ. Լ. (1978) Շահվելու որդի Սարհադի հաշվեմատյանը որպես հայ-ռուսական տնտեսական կապերի սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-108.

Мартиросян, А. А. (1977) Приобретение имущества в нововавилонском деловом доме Эгиби (555—522 гг. до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 183-190.

Հովակիմյան, Վ. Խ. (1977) Զանգեզուրի և Ղազախի գավառների գյուղացիության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 121-130.

Սարգսյան, Գ. (1977) Միջնադարյան կուղպակները և դրանց նվիրատվությունները IX-XIV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 269-276.

Хачатрян, Р. Г. (1976) История русско-армянских торгово-экономических отношений в трудах М. Д. Чулкова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-88.

Պողոսյան, Լ. Ա. (1976) Արմավիրի հայկական գաղթավայրի առևտրա-տնտեսական կյանքը (1839—1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-144.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1975) Նոր Նախիջևանի համքարությունների կանոնադրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-210.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1975) Օսմանյան կայսրության տնտեսական հետամնացության պատճառների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 165-184.

Դանիելյան, Է. Լ. (1974) Արտաշես I-ի հողային քաղաքականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-132.

Համբարյան, Ա. Ս. (1974) Արևելյան Հայաստանի բանվորների և արհեստավորների դրությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-90.

Համբարյան, Ա. (1973) А. Д. Папазян, Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI—XVII вв., Ереван, 1972, 302 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-215.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1971) Օսմանյան կայսրության գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացման մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-120.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1971) Հայաստանում ֆեոդալական հողային սեփականության ծագման և հաստատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-174.

Խաչատրյան, Լ. Ս. (1971) Հայկական ՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության զարգացումը հիսուն տարում և նոր հնգամյակի խնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Երեմյան, Ս. Տ. (1971) Պայմանական հողատիրության առաջացման հարցի շուրջը ֆեոդալականացող Հայաստանում. «Ձեռական իշխանությունը» հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-9.

Дмитриев, Г. А. (1970) Некоторые вопросы поземельных отношений и положения крестьян в Киликийской Армении XII—XIII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-123.

Համբարյան, Ա. (1969) Վ. Հ. Ռշտունի, Ուրվագծեր Հայաստանի գյուղացիության պատմության, II մաս, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան, 1968, 276 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 247-251.

Бартикян, Р. М. (1968) «Эникион» в Византии и столице армянских Багратидов Ани в эпоху византийского владычества (1045-1064 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 117-128.

Վարդանյան, Ռ. Հ. (1968) Օրավարը որպես հողի մակերեսի չափի միավոր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-196.

Навасардян, Р. (1968) Эд. А. Менабде. Хеттское общество (экономика, собственность, семья и наследование). Отв. ред. Г. А. Меликишвили. Издательство «Мецниереба», Тбилиси, 1965, 229 стр. Էդ. Ա. Մենաբդե, Խեթական հասարակությունը (տնտեսությունը, սեփականությունը, ընտանիքը և ժառանգումը)։ Պատ. խմբ. Գ. Ա. Մելիքիշվիլի։ «Մեցնիերեբա» հրատարակչություն, Թբիլիսի, 1965, 229 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-269.

Սարգսյան, Ե. (1968) Ա. Ս. Համբարյան, Ագրարային հարաբերությունները Արևմտյան Հայաստանում (1856-1914), Երևան, 1965, 341 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-259.

Мкртумян, Ю. И. (1967) Некоторые формы сообществ в армянской деревне (Вторая половина XIX века). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 284-290.

Амбарян, А. С. and Амбарян, С. Л. (1967) К характеристике промышленности Восточной Армении в конце XIX в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 195-204.

Гарибджанян, Г. Б. (1967) Роль В. И. Ленина в борьбе за восстановление народного хозяйства и упрочение дружбы народов Закавказья в 1921-1923 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-140.

Եղիազարյան, Բ. Հ. (1967) Կապիտալ ներդրումները Հայկական ՍՍՀ-ում սովետական իշխանության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 37-46.

Ռշտունի, Վ. Հ. (1967) Գյուղացիական ռեֆորմի առանձնահատկությունները Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-37.

Փափազյան, Հ. Դ. (1966) Գյուղերն ու ագարակները Արևելյան Հայաստանում XVI-XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-228.

Աղուզումցյան, Վ. (1966) Ն. Թովմասյան, Գրիգոր Տաթևացու սոցիալ-տնտեսագիտական հայացքները, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան, 1966,153 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 276-281.

Բայբուրտյան, Վ. Ա. (1966) Նոր Ջուղայի վաճառականությունը և արևմտաեվրոպական կապիտալի տնտեսական էքսպանսիան Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-220.

Գալստյան, Ա. (1966) Լ. Հ. Բաբայան, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատմությունը XIII-XIV դարերում, Երևան, 1964, 598 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 267-272.

Իսահակյան, Գ. Դ. (1964) Կապիտալ ներդրումները Սովետական Հայաստանի ժողովրդական տնտեսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-28.

Հակոբյան, Թ. Խ. (1964) Երևան քաղաքի տնտեսական կյանքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-40.

Բոռնազյան, Ս. Վ. (1963) Խաչակիր օրդենների և Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական առնչությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 175-184.

Քալաշյան, Վ. Հ. (1963) «Գրանցված գյուղացիների » վիճակը Հայաստանի պղնձարդյունաբերության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-84.

Джалиле, Джалил (1963) К вопросу о социально-экономическом положении курдов Турции во второй половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-284.

Կոսվեն, Մ. Օ. (1963) Կովկասի ժողովուրդների պատրոնիմիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-106.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1962) Է. Չելեբու «Սեյահեթ-նամե»-ն որպես XVII դարի Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատմության աղբյուրներից մեկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-142.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1962) Դաստակերտները և ագարակները V դարի հայկական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 77-94.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1962) Կոմունիզմի նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումն ու զարգացումը ՍՍՌՄ-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 115-124.

Մարկոսյան, Ս. Ս. (1961) Ռուսաստանին միանալու նախօրյակին Արևելյան Հայաստանի հողատիրության և ճորտատիրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 245-272.

Թումանյան, Հ. Ե. (1961) Հայաստանի արդյունաբերական զարգացման մակարդակը XVIII դարի վերջին և XIX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 92-102.

Агаян, Ц. П. (1960) Из истории хозяйственного и культурного строительства Советской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 70-78.

Խաչիկյան, Լ. (1960) Գ.Խ. Սարգսյան, Տիգրանակերտ. Հին հայկական քաղաքային համայնքների պատմությունից. Մոսկվա, ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտ, 1960, 160 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-224.

Չալոյան, Վ. Կ. (1960) Նորից կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 152-171.

Մարուխյան, Ա. Հ. (1960) Սովետական Հայաստանի տնտեսական զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 14-26.

Մարկոսյան, Ս. (1960) Խ.Հ. Ավդալբեգյան, Հողային հարցը Արևելյան Հայաստանում (1801-1917). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-206.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1960) «Վարձկան»-ները և վարձկանությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 70-90 .

Միքայելյան, Վ. Ա. (1960) Հողային հարցը և գյուղացիության դրությունը Հայաստանում 1917-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-124.

Агаян, Ц. (1959) В. Д. Мочалов, Крестьянское хозяйство в Закавказье к концу XIX в., Изд. АН СССР, Москва, 1958, 492 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 358-363.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1959) Ապրանքային արտադրության և արհեստագործության տեխնիկայի զարգացումը Հայաստանում IX-XIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 97-107.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1959) Յոթնամյակը որպես վճռական քայլ Հայաստանի տնտեսութան և կուլտուրայի վերելքի ճանապարհին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-35.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1959) Արդյոք միջնադարյան Հայաստանում տեղի ունեցել է կապիտալի նախասկզբնական կուտակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-223.

Ջրաղացպանյան, Ա. Կ. (1959) Սովետական Հայաստանի արդյունաբերական զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-30.

Հարությունյան, Բ. Մ. (1959) Վարձու աշխատանքը Երևանի խանության մեջ XVIII դարում և XIX դարի առաջին քառորդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-98.

Փափազյան, Հ. Դ. (1958) «Բեյթ-ուլ-մալ»-ի ինստիտուտը և հայ ֆեոդալների հողերի բռնագրավումները XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-203.

Ռշտունի, Վ. Հ. (1958) Ֆեոդալական հարաբերություններն Արևելյան Հայաստանում Ռուսաստանին միանալու նախօրյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-38.

Ավդալբեգյան, Թ. (1958) Աբ-ի-Քուրան ջրանցքը Պարսկաստանում ու համանուն աբիքուրան հարկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 190-193.

Բարխուդարյան, Վ. (1958) Հայաստանի ժողովրդական տնտեսության և կուլտուրայի նվաճումների ցուցահանդես Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-303.

This list was generated on Tue Mar 9 08:20:41 2021 AMT.