Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "H Social Sciences > HF Commerce"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 41.

Գևորգյան, Զոհրաբ (2013) Տեքստիլ արտադրանքը Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային առևտրում (XIII–XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Սեպուհ (2006) Հնդկահայ վաճառականության պատմությունից (XVIII դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-271. ISSN 0135-0536

Хачатурян, Вартан (2000) К вопросу об участии астраханских армян в экономическом развитии юга России (XVIII век). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-106. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1998) Կ. Պոլսի հայ արհեստավորական-առևտրական Էսնաֆը (XV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 47-60. ISSN 0135-0536

Օտտեն-Ֆրու, Կատրին (1997) Կիլիկյան առևտուրը XII—XIV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1997) Զմյուռնահայության առևտրատնտեսական կապերը իտալական քաղաքների հետ (XV—XIX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-66. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1993) Армянский торговый капитал в России (Конец XVII—начало XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 43-58. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1990) Գրչի և ստացողի միջնորդը (Վաճառքի համար նախատեսված գիրքը միջնադարյան Հայաստանում). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1989) Հայաստանը Մետաքսի ճանապարհի խաչուղիներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-94. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Զմյուռնիայի հայ վաճառականությունը միջազգային առևտրում (XVII—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 66-80. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Քանաքեռի վիմագրի «մեղունա» վարչական տերմինը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-149. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1987) Միջերկրածովյան առևտրական ճանապարհը և հայ վաճառականների աոևտուրը Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 104-118. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Վ. Հ. (1986) Առևտրական ճանապարհների պաշտպանությունը Սեֆյան պետությունում XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1986) Дело королевского пирата Кидда (Из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-194. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. and Хачатурян, В. А. (1986) Роль кредита в деятельности армянского купечества в России (XVII—XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-167. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Վ. Հ. (1986) Niels Steensgaard. The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1974, 441p., 20 tables, 2 maps, 1 diagram. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 206-209. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Լ. Ա. (1986) Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղթավայրերի առևտրատնտեսական կյանքի պատմությունից (Ղզլար և Մոզդոկ, XVIII դար—XIX դարի առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-96. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վ. Ա. (1985) Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու հաշվետումարը, աշխատասիրությամբ Լ. Ս. Խաչիկյանի և Հ. Դ. Փափազյանի: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1984, 424 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-219. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1985) Այաս —Թավրիզ առևտրական մայրուղու Բագավան—Խոյ հատվածը (XIII-XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 130-137. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1985) Հայերը և Լևանտական առևտուրը XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 103-117. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1985) Մուհթասիբության ինստիտուտը Հայաստանի քաղաքներում XI-XIII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 114-122. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1984) Из истории борьбы армянского купечества против европейского пиратства в XVII в. (в связи с захватом «Нового Иерусалима» и «Санкта Круз» английской пиратской организацией из Сиама). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 35-42. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Վ. Հ. (1984) Առևտրաարհեստագործական հարկը Սեֆյան տերության մեջ XVI դարում և նրա վերացման հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Անանյան, Ժ. Հ. (1984) Ռուսական բացարձակ միապետության պատմագրությունը և XVIII դարի հայ - ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-133. ISSN 0135-0536

Юхт, А. И. (1983) Русско-армянская компания «персидского торга» в середине XVIII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 224-239. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1982) Новые документы об Иване Карапете. (Из истории армяно-русских торгово-экономических отношений первой трети XVIII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 200-226. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Ռ. Ն. (1982) Ալեքսանդր Երիցյանի սոցիալ-տնտեսագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 62-72. ISSN 0135-0536

Юхт, А. И. (1981) Торговля России со странами Востока во второй половине XVIII в. и армянское купечество. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-106. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Շ. Լ. (1981) Փոխանցային մուրհակը հայ խոջայական միջավայրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-101.

Мушегян, Х. А. (1980) Нумизматические данные о внешних связях Армении (С античного времени до X в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-112.

Юхт, А. И. (1979) Участие армянского купечества во внутренней торговле России (20—40-е годы XVIII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 112-128.

Խաչիկյան, Շ. Լ. (1978) Շահվելու որդի Սարհադի հաշվեմատյանը որպես հայ-ռուսական տնտեսական կապերի սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-108.

Базиянц, А. П. (1978) Неопубликованные письма академика П. К. Коковцова С. С. Абамелек-Лазареву (К истории Пальмирского таможенного тарифа). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-175.

Хачатрян, Р. Г. (1976) История русско-армянских торгово-экономических отношений в трудах М. Д. Чулкова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-88.

Պողոսյան, Լ. Ա. (1976) Արմավիրի հայկական գաղթավայրի առևտրա-տնտեսական կյանքը (1839—1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-144.

Ավդալբեգյան, Ս. (1974) Երևանցի վաճառական Կարապետ դի Մելիք-Օհանեսովի «Դավթարը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 256-257.

Կարագյոզյան, Հ. (1969) Հին Արևելքի քաղաքներին և առևտրին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-201.

Պոդգրադսկայա, Ե. Մ. (1968) Մոլդավահայ գաղթօջախները և նրանց դերը առևտրական կապերի զարգացման գործում XVI-XVII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-218.

Բայբուրտյան, Վ. Ա. (1966) Նոր Ջուղայի վաճառականությունը և արևմտաեվրոպական կապիտալի տնտեսական էքսպանսիան Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-220.

Оганесян, М. (1966) Miroslawa Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie Zamojscy i Ich rola w wymianie handiowej i kulturalnej miedzy Polska a Wschodem. Lublin, 1965, 324 p. Мирослава Закшевска-Дубасова, Армяне Замостья и их роль в торговом и культурном обмене между Польшей и Востоком, Люблин, 1965, 324 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-292.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1962) Էջեր Ռուսաստանի հայ վաճառականական կապիտալի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 69-82.

This list was generated on Tue Jan 26 00:35:57 2021 AMT.