Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 44.

Հովհաննիսյան, Էդուարդ (2018) Խանական կառավարման վերացումը Ղարաբաղում՝ ըստ Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի նյութերի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-203. ISSN 0135-0536

Բաբլումյան, Արփինե (2018) Մալաթիա գավառի հայաբնակ բնակավայրերը (1835–1870-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-190. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Մարիամ (2017) Հայ գաղթականների ունեզրկման և որբերի ուծացման խնդիրները Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» թերթի էջերում (1918–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Ադամյան, Նինետա (2016) Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության լիազորների զեկուցագրերը 1914 թ. նոյեմբերին Կարսի մարզում հաստատված հայ գաղթականների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-217. ISSN 0135-0536

Չատինյան, Գևորգ (2011) Օսմանյան Թուրքիայի համայնքների կանոնադրությունների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

Авалиани, Ека (2001) Эгейский мир и специфика типа минойских "дворцов". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 243-250. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2001) Մահացության ընդհանուր պատկերը Հայաստանում. ներկայումս և մոտ ապագայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-88. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Արևմտահայության կյանքի պատկերը Տ. Օլգենինի հոդվածներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Анлян, Н. В. (1997) Положение меньшинств в Турции. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Лилоян, Г. Ц. (1992) К вопросу о реформаторской деятельности М. Г. Лорис- Меликова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-174. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հ. ճ. Սիրունի. Պոլիս և իր դերը. հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, 687 էջ. հատոր չորրորդ, Անթիլիաս, 1988, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1985) Зейтунское восстание 1862 г. в свете внутренней политики правящих кругов Османской империи в период танзиматских реформ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 178-185. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1984) Արևելյան Հայաստանի գյուղացիության սոցիալական կազմը XIX դարի երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-122. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Մ. (1982) Կարսի մարզի գյուղացիության սոցիալական կազմը (ըստ 1917 թ. գյուղատնտեսական հաշվեհամարի նյութերի). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-104. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1982) Структура и численность семей русских крестьян Восточной Армении (XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-175. ISSN 0135-0536

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1982) Օսմանյան ֆեոդալիզմի մի քանի բնորոշ կողմերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-51. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1977) Արևմտյան Հայաստանի բարենորոգումների հարցը զմյուռնահայ մամուլում (1870—1880-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 142-156.

Рашба, Н. С. (1976) Общественно-политическая жизнь армянской колонии в Каменце-Подольском (XVI—XVII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 101-118.

Бессмертный, Ю. (1976) А. П. Каждан, Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв., М., «Наука», 1974, 292 стр. А. П. Каждан, Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI—XII вв., Ереван, изд-во АН АрмССР, 1976, 190 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 236-242.

Փահլևանյան, Հ. Լ. (1975) Իրանի սոցիալ-քաղաքական շարժումները 1880—1890-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-125.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1974) Արևմտահայերի վիճակը ըստ «Մասիս» թերթի (1852—1864). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-80.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1974) Հայ նախարարների հողատիրական իրավունքները VII—IX դարերում ըստ խալիֆայության պայմանագրերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-34.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1974) Սոցիալական հարաբերությունները Պոդոլյեի հայկական գաղութներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-50.

Համբարյան, Ա. Ս. (1974) Արևելյան Հայաստանի բանվորների և արհեստավորների դրությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-90.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1973) Գյուղական համայնքը Հայաստանում XV—XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-42.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1971) Հայաստանում ֆեոդալական հողային սեփականության ծագման և հաստատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-174.

Երեմյան, Ս. Տ. (1971) Պայմանական հողատիրության առաջացման հարցի շուրջը ֆեոդալականացող Հայաստանում. «Ձեռական իշխանությունը» հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-9.

Дмитриев, Г. А. (1969) Процесс закрепощения крестьян на Ближнем Востоке и крепостная зависимость в монгольский период. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-88.

Навасардян, Р. (1968) Эд. А. Менабде. Хеттское общество (экономика, собственность, семья и наследование). Отв. ред. Г. А. Меликишвили. Издательство «Мецниереба», Тбилиси, 1965, 229 стр. Էդ. Ա. Մենաբդե, Խեթական հասարակությունը (տնտեսությունը, սեփականությունը, ընտանիքը և ժառանգումը)։ Պատ. խմբ. Գ. Ա. Մելիքիշվիլի։ «Մեցնիերեբա» հրատարակչություն, Թբիլիսի, 1965, 229 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-269.

Ռշտունի, Վ. Հ. (1967) Գյուղացիական ռեֆորմի առանձնահատկությունները Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-37.

Սիրունի, Հ. Ճ. (1966) Թանզիմաթ և հայեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 53-66.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1966) Սոցիալական հարաբերությունների արտացոլումը «Կանոնագիրք Հայոց»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 67-82.

Գալստյան, Ա. (1966) Լ. Հ. Բաբայան, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատմությունը XIII-XIV դարերում, Երևան, 1964, 598 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 267-272.

Համբարյան, Ա. Ս. (1965) Գյուղացիության ճորտական կախվածության մասին Արևմտյան Հայաստանում XIX դարի վերջին քառորդում և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 137-148.

Մարկոսյան, Ս. Ս. (1965) Հին Հայաստանի «Շինական» դասի սոցիալական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-168.

Վարդանյան, Հ. Գ. (1964) Արևմտահայերի սոցիալական և ազգային ճնշման ուժեղացումը Բեռլինի կոնգրեսից հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 69-78.

Джалиле, Джалил (1963) К вопросу о социально-экономическом положении курдов Турции во второй половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-284.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1963) Գ. Ախվերդյանի և Գ. Շիրմազանյանի նամակափոխանակութունը Վրաստանի և Պարսկաստանի համքարությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-216.

Կոսվեն, Մ. Օ. (1963) Կովկասի ժողովուրդների պատրոնիմիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-106.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1963) Հայ գյուղացիության հողին ամրացման և ճորտացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-194.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1962) Է. Չելեբու «Սեյահեթ-նամե»-ն որպես XVII դարի Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատմության աղբյուրներից մեկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-142.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1962) Դաստակերտները և ագարակները V դարի հայկական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 77-94.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1962) Ծառա-աղախին-ստրուկները և նրանց սոցիալական դրությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 124-138.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1958) Հայաստանի միջնադարյան քաղաքների բնակչության սոցիալական կազմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-66.

This list was generated on Thu Jan 28 18:28:57 2021 AMT.