Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 6701.

Բեդիրյան, Պետրոս (2020) -Ռ -ով վերջացող, -ն վերջածանցով կազմված բառերի մասին (ստուգաբանական վերլուծություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-230. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2020) «Веселые похороны» – армянская версия кaрнавала. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 140-161. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2020) «Հալէպ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության աջակցությունը Սիրիայից հայրենադարձներին (2013–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-74. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2020) «Մասյաց աղավնի» ամսագիրը Իտալիայի միավորման մասին (1860–1865 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 75-98. ISSN 0135-0536

Котанджян, Гарегин (2020) Значение этюдов в творчестве Егише Татевосяна. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 45-57. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2020) Нерсес Аштаракеци: личность и время. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Агасян, Арарат (2020) Основоположник армянской исторической живописи. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-44. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ավետիս (2020) Ագուլիսի Ս. Թովմա տաճարը. ճարտարապետությունը, հարթաքանդակները և որմնանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-195. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Ազգային գործիչը. Լևոն Աթաբեկյան (ծննդյան 145-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 231-250. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2020) Ալեքսան Յակոբեան. Արքայատոհմերն ու իշխանատոհմերը Բուն Աղուանքում եւ Հայոց Արեւելից կողմանքում անտիկից մինչեւ ԺԳ դար (պատմա-աղբիւրագիտական քննութիւն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-263. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2020) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-269. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2020) Արարատ Հակոբյան. Միացյալ և Անկախ Հայաստանի գաղափարը Հայոց պատմության հոլովույթում, Երևան,«Լուսակն», 2020, 212 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Գրիգոր Եվգենիի Արեշյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-287. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փառանձեմ (2020) Կեղծանուն, ծածկանուն, մականուն տերմինների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-224. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Տիգրան (2020) Կողմնակալ (փոխարքա) Քուրդ Ա Վաչուտյանի Վարդենիս իշխանանիստը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 196-212. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Մխիթար (2020) Համլետ Գրիշայի Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 301. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2020) Հայր Ղևոնդ Ալիշանը արվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-27. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման and Մինասյան, Էդիկ (2020) Հայրենապաշտ հայորդին, ազնվագույն ընկերն ու արգասավոր գիտնականը (Արտակ Մովսիսյանի հիշատակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Դեմիրճյան, Պետրոս (2020) Հենրիկ Էդոյանի գիտաբանաստեղծական աշխարհը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-279. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը Նախիջևանի բարբառային համապատկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-139. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2020) Հովհ. Թումանյանի ալբոմային բանաստեղծությունները նրա ստեղծագործության համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-118. ISSN 0135-0536

Ավագյան , Քնարիկ (2020) Միջազգային գիտաժողով «Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին» նվիրված Հայր Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-283. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Հրանուշ (2020) Յոհաննես Լեփսիուսի «Հայկական ակադեմիայի» ծրագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 119-128. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտեմ (2020) Ռոբերտ Մարկոսի Թոխմախյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-285. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Ռուզան Արիստակեսյան. Գրական վավերագրեր (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Սողոյան, Աստղիկ (2020) Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոդելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 220-233. ISSN 0135-0536

Ղամոյան, Լուսինե (2020) «Հագուստ» հասկացություն նշող փոխառությունները միջին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 158-168. ISSN 0135-0536

Авоян, Сатеник (2020) В. Г. Тунян. Ованес Туманян и Армянский вопрос. Ереван, изд-во «Чартарагет», 2020, 164 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 258-260. ISSN 0135-0536

Асатрян, Григор (2020) Заслуженный ученый и умелый организатор науки (к 90-летию со дня рождения Ашота Экмаляна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Карагeзян, Гоар (2020) Модификация легенды об обретении частицы Ноева ковчега Акопом Мцбнеци в европейской литературе путешествий. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Тер-Минасян, Ануш (2020) Подвижник архитектурной науки (к 85-летию со дня рождения Мурада Асратяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-284. ISSN 0135-0536

Марукян, Армен (2020) Положения Севрского договора, непосредственно и косвеннокасающиеся восстановления нарушенных прав армянского народа и нанесенного ему материального ущерба вследствие Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2020) Ա-ԴՈ. Հայության երկունքը / հրատ. պատր.՝ Վ. Ղազախեցյան, Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հ. Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 765 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2020) Աշոտ Գալստյան. Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (XIX դ. 60-ական – XXI դ. 10-ական թթ.), գիրք Ա, Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2020, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2020) Արամազդ: Հայկական հնագիտություն: Անցյալի փորձառություններ և նոր ձեռքբերումներ, խմբ.՝ Արամ Քոսյան, Պավել Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան և Երվանդ Գրեկյան: Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական հանդեսի հատուկ հատոր, հատոր X (2016), Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի ուսումնասիրությունների ասոցիացիա: Երևան–Օքսֆորդ, «Արքեոփրես արքեոլոջի», 2020, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-306. ISSN 0135-0536

Սարվազյան, Լիլիթ (2020) Ընտանեկան հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմքերը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-96. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Լեոյի հոդվածը Խրիմյան Հայրիկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-238. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Ադամյան, Նինետա (2020) Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության պատմությունից (1881 թ.– 1914 թ. սեպտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-112. ISSN 0135-0536

Քարիմյան, Լիզա (2020) Կրոնական գործոնը հայ-բյուզանդական հարաբերություններում (570– 591 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-185. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Համլետ Մալխասի Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Լուսինե (2020) Համշեն գավառի նշանավոր Ճմիլ/Ջիմիլ գյուղը ըստ հայ և օտար աղբյուրների (XVI դ. – XIX դ. առաջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 113-135. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2020) Հայ արևելագիտությանը նվիրյալ, բեղմնավոր գրչի տեր տաղանդավոր գիտնականը (Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-271. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 299. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լալիկ (2020) Հարաբերյալների և հարաբերական բառերի շրջուն շարադասությունը հին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 136-146. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն and Տարոնցի, Սաակ (2020) Մեծ Մասիսի նորահայտ «Վիշապ» կոթողը, և լեռան նշանակությունը տարածաշրջանային համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-67. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2020) Մի քանի նկատառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2020) Նվիրյալ լեզվաբանը. Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-265. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան and Մանուկյան, Տաթևիկ (2020) Ուշ շրջանի մի քանի ձեռագիր քերականական զրուցարաններ. դրանց բնույթը և աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ավետիս (2020) Պատմական Սոթքի վերաբերյալ միջնադարյան հայ պատմիչների հիշատակությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 186-206. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2020) Պարզաբանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 286. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2020) Սեպագիր աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհում կիմերների և սկյութների ներկայության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-219. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Մկրտիչ (2020) «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի հիմնադիր խմբագիրը (ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Симян, Тигран (2020) Культурно-политический контекст и метанарратив международного конгресса писателей в защиту культуры (на примере доклада армянского поэта Ваграма Алазана). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-140. ISSN 0135-0536

Խուդանյան, Հարություն (2020) Ակադեմիկոս Նիկոլոզ Բերձենիշվիլու հուշերը Ի. Վ. Ստալինի հետ հանդիպման մասին (1945 թ. հոկտեմբեր, Սոչի). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 212-232. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2020) Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ. Տ. Մկրտիչ Ա Վանեցի Խրիմյանը և հայ երաժշտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 24-41. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2020) Անձնանունները Կամենիցի հայկական դատարանի արձանագրություններում (XVI դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-162. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2020) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս կոմպոզիտոր Թոմաս Հարտմանը և Կոմիտասը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 108 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Քումունց, Մհեր and Ըռքոյան, Զոհրաբ (2020) Արցախի Բերձոր գավառի պատմական Հարար գյուղը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-200. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Մանե (2020) Գեղարվեստական կրթության հարցերը «Գեղարվեստ» հանդեսի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-148. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2020) Գոհար Կարագյոզյան. Նախիջևանը եվրոպացի ճանապարհորդների ուղեգրություններում (XIII–XVII դդ.), Երևան, «Գիտություն» հրոտ., 2019, 250 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-257. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2020) Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմի հերոսուհու ենթադրելի նախատիպը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-89. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Դավիթ Անանուն. մարդը և գործը (ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 90-127. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Գոհար (2020) Ժողովրդական քրիստոնեության դրսևորումները հայոց տոնական կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-186. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ամիրաղյան, Գայանե (2020) Կոմիտասական (ժողովածու), h. 3: Հատորի խմբ.՝ Ա. Ասատրյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկ., նոտա. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 258-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 292. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2020) Հայկական հարցի 1919−1920 թթ. պատմության լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991−2019 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-80. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Դավիթ (2020) Հայրենական մեծ պատերազմի տարիների հայ գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-59. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Մեծանուն գիտնականը, ազգային-պետական գործիչը (Գ. Բ. Ղարիբջանյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-272. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2020) Նորահայտ փաստաթղթեր, կազմող՝ Համո Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 120 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 237-241. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2020) Սամվել Կարապետյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գեղամ (2020) Վահան Մելիքյան. Արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1917–1918 թթ.: Էրզրումի պաշտպանությունը և անկման պատճառները 1918 թ., Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2019, 246 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 242-248. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Վիկտոր Կատվալյան. Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2018, 402 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-251. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2020) Փառնավազը Հայաստանի թագավո՞ր (մ. թ. ա. VII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 201-211. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2020) “Կոմիտաս – 150” գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-279. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ and Կարապետյան, Լիաննա (2020) Փոքր Հայքի թագավորության գահացանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 21-46. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Տարոն (2019) «Մշակ» լրագրի գովազդային գործունեությունը (1872–1892 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Асатрян, Анна (2019) Международная научная конференция «Национальная классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна посвящается». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-290. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2019) От Сардарапата до Батума: армянская эпопея и период полураспада Четверного союза (апрель – июль 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 83-95. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2019) От Туманяна к Терьяну и Чаренцу (Сравнительно статистический анализ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 43-65. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2019) Անի Ութուջյան. Միքայել Չամչյան. կյանքը, գործը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2019) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2019, 72 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Բեդիրյան, Պետրոս (2019) Աշխարհաբարի կազմավորման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 246-253. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2019) Արևմտահայերենի հարցերը «Բազմավէպ»-ում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-301. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Գայանե (2019) Խորհրդային Հայաստանում հայրենադարձների առօրյայի պատմությունից (1946–1948 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2019) Կոմիտասը Թոմաս Հարտմանի կյանքում և գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 23-42. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության իմաստավորման հարցերը «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2019) Հ. Քաջազնունու հաղորդումը ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում (հոկտեմբեր, 1919 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-261. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նարինե (2019) Հայ տարագիրները Սիրիայում Ֆեյսալ իբն Հուսեյնի իշխանության տարիներին (1918 թ. հոկտեմբեր – 1920 թ. հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 146-167. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 295. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2019) Հայկական սիմվոլիզմը և Միսաք Մեծարենցի քնարերգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 66-82. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2019) Հարց–հանելուկները և այլաբանական երկխոսությունները հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-245. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2019) Ղարաբաղի Իբրահիմ խանի սպանության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-211. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Հասմիկ (2019) Միջինքի և Սեբաստիայի Քառասնից մանկանց տոները հայոց եկեղեցական և ժողովրդական տոնացույցերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 212-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-294. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Վաստակաշատ արվեստաբանը. Իրինա Դրամբյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-277. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2019) Վարպետի անանց հմայքով օծուն (Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 278-282. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լիլիթ (2019) Ցղնայի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու քանդակային հարդարանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-119. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս and Սիմոնյան, Լևոն (2019) Օսմանյան խորհրդարանի 1912 թ. ընտրությունների նախընտրական պայքարը Վանի նահանգում և հետընտրական զարգացումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 132-145. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2019) Николай Оганесян. В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки востоковеда. Ереван, изд-во «Тигран Мец», 2019, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2019) Статья Фомы Гартмана о Комитасе Вардапете. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-286. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն and Սարգսյան, Ռոստոմ (2019) Անօրինական զենքի և զինամթերքի շրջանառության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-114. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ավետիս (2019) Աստվածատուր Աստապատցի. նոր անուն XVIII դարի հայ որմնանկարչության ասպարեզում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 78-92. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Աղաջանյան, Զարիկ (2019) Գրական արևմտահայերենը և նրա նորմավորման հարցերն ըստ Ա. Այտընյանի քերականության. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-174. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2019) Իրանական մետաքսի համար պայքարի ազդեցությունը Մերձավոր ու Միջին Արևելքի միջազգային հարաբերությունների վրա և հայ առևտրական կապիտալը (XVII դարասկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Խորենացու պատմության ֆրանսերեն նոր թարգմանության առաջաբանը և հայ պատմահոր ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Աշոտ (2019) Հաղարծնավանքի դավանաբանական կողմնորոշման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 223-232. ISSN 0135-0536

Բալայան, Նաիրա (2019) Հայ ինքնության կերպավորումը Նշան Պեշիկթաշլյանի գրական դիմանկարներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 115-129. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2019) Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 175-199. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2019) Հին ու նոր տոմարների տարբերությունը և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան ամսաթվի հարցը 1910–1930-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Նարինե (2019) Հոլովական որոշ իմաստների արտահայտումը իսպաներենի DE նախդիրով (հայերենի հետ զուգադրությամբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-210. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Հրանուշ (2019) Յո. Լեփսիուսի և նրա «Գերմանա-հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեությունը Եվրոպայում (1915 թ. սեպտեմբեր – 1916 թ. հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-161. ISSN 0135-0536

Դեմիրճյան, Պետրոս (2019) Նար-Դոսի ստեղծագործության գնահատության ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 57-64. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2019) Նշխարներ Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունից (Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 240-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-143. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-308. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2019) Պետականության ռեսուրսը և արժեքային համակարգը՝ արտաքին քաղաքականությունը պայմանավորող գործոններ (մ. թ. ա. II – մ. թ. IV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 233-251. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2019) Սեդա Տաճատ Օհանյան. Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 293 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-299. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2019) Սիրիայի հայ համայնքի ճգնաժամը համասփյուռքյան առաջնահերթությունների վերարժևորման առիթ (2011–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 65-77. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գայանե (2019) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Վերնատուն, Երևան, “Էդիթ Պրինտ” հրատ., 2018, էջ 28. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Լիանա (2019) Տայքում և Կղարջքում Բագրատունիների վրացական ճյուղի իշխանության հաստատման թվականի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 211-222. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2019) XX դարասկզբի գրական քննադատության մեթոդաբանական տարբերությունները և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 30-50. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2019) О праздновании 50-летия Ованеса Туманяна в Тифлисе. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 205-226. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2019) Արամ Մանուկյան. ազգային-պետական գործիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 76-91. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Աշոտ (2019) Էթնոմանկավարժական գաղափարների արտացոլումը Կոմիտաս վարդապետի մշակութային ժառանգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-98. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Էջեր երաժշտական թումանյանապատումից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 51-75. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Լիլիթ (2019) Լեոնարդո Ալիշանի արձակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավագ (2019) Լիլիթ Մակարյան. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը (1921–1937 թթ.), Երևան, 2018, 383 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-244. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Քալանթարյան, Իրենա (2019) Խաղողի գտածոներ Գետահովիտ - 2 քարայրի (Իջևան) պղնձիքարիդարյան շերտերից (մ. թ. ա. V հազարամյակի կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 171-176. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2019) Խեթական միջին թագավորության պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 184-204. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Ֆահրադյան, Սիրանուշ (2019) Կաթողիկոսական կնիքներն արխիվային վավերագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 144-162. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Սուքիասյան, Համո (2019) Կարեն Համլետի Խաչատրյան (Ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-289. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Համաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 274. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2019) Հայ հայրենակցական միությունների միության հոբելյանական միջոցառումները՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 50-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 227-235. ISSN 0135-0536

Սամուելյան, Արև (2019) Հայաստանի պատմական բնակավայրերի պահպանության և թանգարանացման խնդիրները ժամանակակից թանգարանագիտության համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 99-106. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2019) Հայկական հարցի պատմության 1917–1918 թթ. հիմնախնդիրների լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-125. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2019) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու), հատոր առաջին, Երևան, «Դարույք» երիտ. հաս. կազմ., 2018, 618 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ and Սուքիասյան, Համո (2019) Հոբելյանական միջոցառումներ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հիմնադրման 75-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-273. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի ազգային ոգին է. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2019) Ղարաբաղի (Արցախի) բարբառի մի քանի բառերի ստուգաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-183. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2019) Պողոս Մկրտչի Խաչատրյան – 90. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2019) Ռուսլան Ցականյան. Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. VII–VI դդ. «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2018, 290 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-259. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Սարգիս Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2019) Վանիկ Վիրաբյան. Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ+2 ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն and Ազիզբեկյան, Տաթևիկ (2019) Վերածման բայերը միջին գրական հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 163-170. ISSN 0135-0536

Մանվելյան, Սերգեյ (2019) Օսմանյան խորհրդարանի 1914 թ. ընտրությունները և Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 135-143. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Aрмения и ее территориальный вопрос на Парижской мирной конференции (18 января – 28 июня 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-124. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2018) «Летопись исторических судеб армянского народа» В. Брюсова (к 100-летию издания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-170. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2018) «Ղարաբաղ» տեղանվան առաջացման և ստուգաբանման նոր վարկած. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2018) Анушаван Закарян (к 65-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 304-310. ISSN 0135-0536

Минасян, Эдик (2018) Выдающийся историк и патриот (к 90-летию со дня рождения академика Грачика Симоняна). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2018) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX–XX դարեր), խմբագիր բան. գիտ. դոկտոր Անուշավան Զաքարյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 703 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-269. ISSN 0135-0536

Երնջակյան, Լիլիթ (2018) Ազգային երաժշտական ինքնության կոմիտասյան հարացույցը և գուսանաաշուղական ավանդույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Աղասյան, Արարատ (2018) Աննա Ասատրյան. անվանի երաժշտագետը և գիտության կազմակերպիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-303. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Աղավնի and Հակոբյան, Նյուրա (2018) Անվանի հայագետը (Հռիփսիմե Ջանփոլադյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2018) Անտիկ միթոսները և երաժշտական էթոսի մասին ուսմունքը Բարսեղ Կեսարացուն վերագրվող մեկնության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 222-233. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2018) Արամ Խաչատրյանը և Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-37. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովհաննես (2018) Գառնիկ Շախկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 327-328. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրաբարյան գանձերի եզակի մեկնիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2018) Գևորգ Ջահուկյանի կյանքը և գիտական գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-204. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2018) Դրվագներ Հովհաննես Քաջազնունու և Հովհաննես Թումանյանի բարեկամությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Էրեբունի ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-68. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան-Ղանդիլյան, Նինա (2018) Էրեբունի պետական արգելոցի ստեղծման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 69-77. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2018) Կոչմանը հավատարիմ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) Հ. Սուքիասյան, Ն. Երանոսյան. Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին («Շեշտ», «Զուռնա», «Կարմիր մոծակ»), Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2018, 136 էջ + 8 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2018) ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը տոնում է հիմնադրման 75-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 319-322. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2018) ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սարգիս Հարությունյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2018) Հայաստանի անկախության Էրզրումի հռչակագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-263. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2018) Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանը, կազմել և հրատարակության է պատրաստել Ա. Զաքարյանը, Երևան, Ազգային ժողողվ, 2018, 144 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Պարսամյան, Սեդա (2018) Հայկական պատմամշակութային արժեքների հանդեպ քեմալականների դիրքորոշման շուրջ (1919–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 184-192. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2018) Հովհաննես Այվազովսկին «Բազմավեպ» հանդեսի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 78-94. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2018) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 75-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 323-326. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2018) Մետաղե զենքերը, գործիքներն ու սարքերը հմայությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ «Բալթիկայից մինչև Սև ծով. հայերը մշակութային, տնտեսական և քաղաքական գործընթացներում» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-318. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2018) Միրզա Ջամալ Ջևանշիրի «Ղարաբաղի պատմություն»-ը որպես Արցախի XVIII դարի պատմության սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 205-221. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2018) Ջավախքում հայերենին իրավական կարգավիճակ շնորհելու խնդիրը վրաց հասարակական-քաղաքական մտքի ընկալմամբ (2001–2009 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-183. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Քրիստոնեական վարդապետությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2018) XIX դարավերջի հայ գրաքննադատության զարգացման միտումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 135-153. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո and Երանոսյան, Նարինե (2018) «Կարմիր մոծակ» երգիծաթերթը և խորհրդահայ գրաքննությունը (1926–1927 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 121-134. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2018) Максим Горький и армянская действительность. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 53-63. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2018) Сурма Туманян. «И только через много лет…» или «в поисках прошлого». СПб., изд-во "Человек", 2017, 128 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-223. ISSN 0135-0536

Джанполадян, Магда (2018) Сусанна Ованесян. Ованес Туманян в годы Первой мировой войны. Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2018, 619 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Տաթևիկ (2018) Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (ուրվագիծ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-163. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2018) Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի կյանքն ու գործը (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 246-254. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հայկ (2018) Ակադեմիկոս Սուրեն Տիգրանի Երեմյան (ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-263. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Հարությունյան, Վլադիմիր (2018) Ականավոր գիտնականը և մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Արարատ Հակոբյան. 1937 թվականը Հայաստանում: Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2018) Արիանոսի մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 213-217. ISSN 0135-0536

Թաթոյան, Ռոբերտ (2018) Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության միգրացիոն գործընթացների պատմությունից (1880-ական թվականներ – 1914 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-181. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Աստղիկ (2018) Գայանե Ամիրաղյան. Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի Նոր Ջուղայի կամ Հնդկահայոց երգվածքում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 529 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Գիտաժողով՝ «Հայ-արաբական փոխառնչություններ. Հայոց ցեղասպանությունից մինչև արդի մարտահրավերներ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Լուսինե and Մալոյան, Արման (2018) Գիտաժողով՝ «Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Գ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2018) Գիտաժողով՝ նվիրված Եգիպտոսի, Սուդանի և Եթովպիայի հայկական գաղթօջախներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-314. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2018) Գրական-երաժշտական ստեղծագործական կապեր Մ. Գորկի և Ալ. Սպենդիարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 64-70. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրականագիտության հսկան (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2018) Եղիկ Ճէրէճեան. Մեծն Մուրատ (Համբարձում Պոյաճեան), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Գոհար (2018) Թամար Հայրապետյան. Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, ՀՀ. ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 462 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-245. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Էդուարդ (2018) Խանական կառավարման վերացումը Ղարաբաղում՝ ըստ Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի նյութերի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-203. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2018) Հ. Հյուբշմանը և հայերենը հնդեվրոպական առանձին ճյուղի լեզու լինելու հարցը (ծննդյան 170 և մահվան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ (հիմնադրման 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-321. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան and Սուքիասյան, Համո (2018) Համլետ Մալխասի Հարությունյան (ծննդյան 70 և գիտամանկավարժական գործունեության 40-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) Հայ բարբառների ծագման հարցը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» էջերում (1958-1960թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Զորյան, Հրայր (2018) Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության հիմնադրումն ու գործունեությունը (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-52. ISSN 0135-0536

Բաբլումյան, Արփինե (2018) Մալաթիա գավառի հայաբնակ բնակավայրերը (1835–1870-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-190. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մանուկ Բեյ Միրզայանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված մայիսյան հերոսամարտերի և Հայաստանի Հանրապետության հռչակման հարյուրամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-302. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Գարիկ (2018) Միջին հայերենի բարբառային տարբերակվածության լեզվական և պատմահասարակական նախադրյալները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 204-212. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2018) Պոլսահայ մասոնների նշանավոր դեմքերը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-120. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2018) Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը (1914–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 71-92. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լաուրա (2018) Վաստակաշատ գրականագետը, գիտակրթական գործի կազմակերպիչը (Ազատ Եղիազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-279. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2018) Հայաստանի անկախության ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2018) Ереванские впечатления Сергея Городецкого (конец апреля – начало мая 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Проблема Нахичевана в американской политике (1919–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 35-56. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2018) Провозглашение Первой Республики Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Гагик and Степанян, Ваге (2018) Рубен Авакян. Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в XVI–XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 266-269. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) ԱՄՆ-ի հայերի մասնակցությունն ու նպաստը կիլիկյան կամավորական շարժմանը (1916–1920 թթ.) (1918 թ. Արարայի ճակատամարտում “Հայկական լեգեոնի” տարած հաղթանակի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-101. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2018) Անդրանիկ Կարապետյան. Կրկնությունը և զեղչումը ժամանակակից հայերենում, գիրք Ա: Կրկնություն. Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016, 608 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2018) Բազմավաստակ արվեստաբանը և մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Վիգեն Ղազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Բազեյան, Կարինե and Աղանյան, Գրիգոր (2018) Գիտության և մշակույթի նվիրյալը (Լավրենտի Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-291. ISSN 0135-0536

Միրզախանյան, Ռուբեն (2018) Գրական-գեղարվեստական խմորումները Խորհրդային Հայաստանում (1926–1934 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-148. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Հայկ (2018) Դարդանելյան ռազմավարական փակուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2018) Երերույքի տաճարի թվագրման խնդիրը կամ որտեղ են գտնվել Բագարան և Երվանդավան քաղաքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-224. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2018) Զապել Եսայան. Ազգային – հասարակական գործիչը (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 102-124. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Բասենցյան, Աշխեն (2018) Հայերի զորակոչն օսմանյան բանակ (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-206. ISSN 0135-0536

Ապրեսյան, Անուշ (2018) Հանգի դրսևորումները Գրիգոր Նարեկացու “Մատեան ողբերգութեան” երկում և աշխարհաբար թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա (2018) Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. մարդը, ինչպես որ կար (1921–1977). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Միրզոյան, Վալերի (2018) Հովհան Օձնեցու փիլիսոփայական և կառավարչական հայացքները (Հովհան Օձնեցու գահակալության 1300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Մ. Վ. Լակրոզի հայագիտական հետաքրքրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-133. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2018) Միլիցիայի կազմակերպումը Վանի նահանգում (1915 թ. հոկտեմբեր – 1916 թ. սեպտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Նիկոլայ Հովհաննիսյան – 85. Երեւան, “Զանգակ” հրատ., 2017, 304 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Նորայր Բագրատի Սարուխանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 304. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին (թարգմանությունը արաբերեն բնագրից, առաջաբանը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Փոլադյանի եւ Լեւոն Սարգսյանի), Դամասկոս, Դար ալ-Շարկ հրատ., 2017, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Քաղաքաշինությունը և քաղաքաշինական միտքը Բիայնիլի-Ուրարտուում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-255. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2018) Քրդերի անօրենությունները Վանի նահանգում և իթթիհատական կառավարության վերաբերմունքը (1908–1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) “Արցախը հայոց պետականության համար պայքարի քառուղիներում” խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Արցախյան շարժման նոր շրջափուլի 30-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 296-303. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2017) Закавказская печать о лекциях А. Куприна (Тифлис, Баку, 1916 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-110. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2017) К истории Армянской области (к 200-летию создания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-40. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2017) Обсуждение вопроса об армянском мандате и его границах на последних слушаниях в Сенате США 1 июня 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 74-90. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2017) Роберт Багдасарян (к 70-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 269-271. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2017) Ագուլիսի եղեռնի խոսուն վավերագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 190-193. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2017) Ակադեմիկոս Վ. Բարխուդարյանի 90-ամյակի առթիվ կազմակերպված միջոցառումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2017) Անուշավան Զաքարյան. Հայաստանը Վ. Բրյուսովի գրական-հասարակական գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-246. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Աշխարհի հնագույն իմաստությունն իր մեջ ամբարած գիտնականն ու պրոֆեսորը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Մորուս Հասրաթյանի ծննդյան 115-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2017) Բազմավաստակ հանրագիտակ-մշակութային գործիչը (Հովհաննես Այվազյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-279. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Բանագետ Էսթեր Խեմչյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-274. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 325-331. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա and Սարգսյան, Անահիտ (2017) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 317-322. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2017) Գրականությունը՝ որպես հավատամք (Մագդա Ջանփոլադյանի ծննդյան 75 և գրական-մանկավարժական գործունեության 50-ամյակների առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Տեր-Գրիգորյան, Արմեն (2017) Դվինի առաջին (506 թ.) և երկրորդ (554/555 թ.) եկեղեցական ժողովներն ու դրանց ընդունած որոշումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 151-161. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 194-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Էդուարդ Դանիելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 323-324. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2017) Թումանյանի 50-ամյակի հոբելյանական հանդիսությունների արձագանքները մամուլում (ծննդյան 150-ամյակին ընդառաջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 91-103. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Լիլիթ Երնջակյան. Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք–Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2017) Կիմերա–սկյութական մշակութային ընդհանրության դրսևորումները հայկական լեռնաշխարհում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-179. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2017) Հայաստանի ազգագրական գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները և գիտահետազոտական հաստատությունները (1950–1980-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-133. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Գայանե (2017) Հայերենագիտական XI միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-297. ISSN 0135-0536

Անումյան, Մելինե (2017) Հայկազուն Ալվրցյան. Համշենը և համշենահայությունը. արդի հիմնախնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-228. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2017) Հասմիկ Սուրենի Աբեղյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-268. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Վաչագան (2017) Հենրիկ Բախչինեան. Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը. վերծանութիւն եւ քննութիւն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-235. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2017) Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը. փետրվարյան հանրահավաքները (Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 61-73. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Հենրիկ (2017) Մարզպանական Հայաստանի կառավարման համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 139-150. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2017) Մկրտումյան Գայանե. Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր VII–XII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2017) Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադրման 20-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 298-311. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Սարգսյան, Գագիկ and Բոբոխյան, Արսեն (2017) Պավել Սեդրակի Ավետիսյան – 60. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Վիկտոր Լանգլուայի գիրքը` նվիրված Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությանը (հիմնադրման 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Միրզաբեկյան, Գեորգի (2017) Տաշիր գավառը 1728 թ. օսմանյան հարկացուցակում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 134-138. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Տիգրան Չուխաճյանը և հայ երաժշտական արվեստի զարգացման ուղիները (ծննդյան 180-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 41-60. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2017) Փաստաթղթեր Խորհրդային Հայաստանի գլավլիտի կազմակերպման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-189. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) “Հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի 300-ամյակը (պատմական ուղի և արդիականություն)” խորագրով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 285-290. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Թամար and Օհանյան, Լիանա (2017) “Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն – 300” խորագրով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-316. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2017) Գիտության արգասավոր ուղի (Արտեմ Սարգսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2017) Պարսան Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ and Закарян, Анушаван (2017) Армения в политических взглядах Теодора Рузвельта. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-45. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Акоп (2017) Военно-дипломатический статус Некрана согласно тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-189. ISSN 0135-0536

Нерсисян, Алис (2017) Между двух миров: Иван (Ованнес) Айвазовский (к 200-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Կլարա and Հակոբյան, Հայկ (2017) Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության վկայությունը խորհրդային տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 206-210. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Աելիտա Դոլուխանյան. Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը: Կենսամատենագիտություն։ Ծննդյան 75-ամյակի առիթով, կազմող՝ Մ. Գրիգորյան, Երևան, «Զանգակ», 2017, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2017) Ազգային, քաղաքական, հասարակական հիմնահարցերը «Աշխատանք» պարբերականի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2017) Ալաշկերտի գավառակը XIX դարի երկրորդ կեսին (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Ալվարդ Ղազիյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) Ակադեմիկոս Հրանտ Ավետիսյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-267. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2017) Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 89-99. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2017) Արարատ Աղասյան – 60, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 176 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-252. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2017) Արխիվային նորահայտ վավերագրեր Եղիշե Չարենցի բանտային կյանքից (Ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 190-200. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2017) Բազմավաստակ գիտնականը (Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 299-304. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2017) Գառնիկ Շախկյան. Թումանյանական աշխարհ. մշակութային գիտարան, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 852 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 253-256. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2017) Գեղարվեստական վավերագրության լեզվական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 77-82. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Սեդա (2017) Գիտաժողով՝ «Իրաքի հայերը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2017) Գույնի մոգական ուժը հայ ժողովրդական հավատալիքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 125-142. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Սամվել (2017) Եղիշե Չարենց – 120. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-31. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2017) Երիտասարդ պատմաբանների XXXVIII գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 286-287. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 211-244. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2017) Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերի բնակավայրերի և թվաքանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-59. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2017) Իշխանուհի Ալմաստի առաջին հայուհի դերակատարը. Թամարա Շահնազարյան (հայկական օպերայի պատմությունից). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 201-205. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Մարինե (2017) Խորհրդատվությունը և նվիրատվությունը երազներում (ըստ հայ ժողովրդական հեքիաթների). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-172. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Արշակյան, Անուշ (2017) Հայ հոգևոր հայրերի սրբացումը գերմանական հողերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-124. ISSN 0135-0536

Ֆիշենկճյան, Անի (2017) Հանրապետական գիտաժողով՝ «Սիրիահայերի հիմնահարցեր. պատմություն և արդիականություն» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-285. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արիադնա (2017) Ղունկիանոս Կարնեցու «Գովասանք գրքույս» բանաստեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 100-111. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2017) Նորագավիթ բնակավայրը և Ս. Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-161. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Պավլիկ Չոբանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Սերգեյ Ներսեսի Սարինյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (2017) Սուսաննա Տիոյան. Հայերենի տերմինագիտության հարցեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 2016, 140 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2017) Վանո Եղիազարյանի՝ «Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-289. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ and Զաքարյան, Անուշավան (2017) Ֆելիքս Մովսիսյան (Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) 1915–1916 թթ. Հայկական հարցում մեծ տերությունների ծրագրերի լուսաբանումը Հայաստանի Հանրապետության պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Мушегян, Альберт (2017) Армен Айвазян. Армяно-персидская война 449–451 гг. Kампании и сражения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2017) Армянское добровольческое движение на русско-турецком фронте (1914–1916 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-25. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ануш (2017) Дебаты по Армянскому вопросу в последнем османском парламенте (ноябрь–декабрь 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 40-51. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит and Обосян, Сурен (2017) Попытка реконструкции обряда кремации эпох поздней бронзы и раннего железа (по антропологическим материалам могильника Бовер Лорийской области Армении). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ծովինար (2017) Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան. Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դ.–XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2017) Արմեն Սարգսյան. Արցախի բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) Գիտաժողով` «Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2017) Գիտական նստաշրջան` նվիրված Նար-Դոսի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-262. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռուբեն (2017) Դիտարկումներ Արցախի Տիգրանակերտի այգեգործական մշակույթի մասին (X–XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 103-115. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 136-175. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-275. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2017) Հակոբ Հատիկյան. Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878–1923 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի and Սուքիասյան, Համո (2017) Հակոբյան Ա. Մ. Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Մարիամ (2017) Հայ գաղթականների ունեզրկման և որբերի ուծացման խնդիրները Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» թերթի էջերում (1918–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2017) Հայ գրականության համակողմանի ուսումնասիրողը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2017) Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն Շ. (2017) Հայկական անեկդոտների ժողովրդական և գիտական եզրույթները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-92. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2017) Հարցազրույց ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Լևոն Աբրահամյանի հետ (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2017) Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-190. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի նամակագրությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու հետ (XVIII դ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Ճանաչված պատմաբանը (Արարատ Մխիթարի Հակոբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2017) Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2017) Վազգեն Համբարձումյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-277. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2017) Տփղիս-Փայտակարան քաղաքների նույնականության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-180. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2016) «Հայագիտությունն արաբական աշխարհում». Կահիրեի VI միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Մամյան, Մարի (2016) «Նիկոդիմոսի ավետարանը» («Գործք Պիղատոսի») և դրա հայերեն թարգմանության առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 39-57. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2016) «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ» (9-րդ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Արմեն (2016) «Պատմութիւն Օսմանցւօց» երկի հեղինակի և ժամանակի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-105. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2016) Бахши Ишханян о бакинских событиях 1918 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-202. ISSN 0135-0536

Манасерян, Рубен (2016) К интерпретации свидетельств поздневавилонской хроники об Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 154-158. ISSN 0135-0536

Марукян, Армен (2016) Международная научная конференция «Армянская диаспора и армяно-российские отношения: история и современность». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Գայանե (2016) Աշոտ Հովհաննիսյան. Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական գաղափարը (կազմող և ընդհանուր խմբագիր՝ Վարդան Ազատյան,)Երևան, Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ, 2016, 760 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-253. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2016) Արգիշթի I արքայի գահակալության տարիների վերաթվագրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 178-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 301-307. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գիտաժողով՝ «Արցախյան շարժման արտացոլումը հայ գրականության մեջ» թեմայով (ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված նստաշրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան and Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գրականագետը և պատմաբանը (Ալբերտ Մուշեղյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-267. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գիտական նոր մեկնաբանումն ըստ Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2016) Դիոդորոս Սիկիլիացու վկայությունները Հայաստանի, հայերի ու հարևան ժողովուրդների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-139. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Աստղիկ (2016) Իրանահայ համայնքի ժողովրդագրական տեղաշարժերը 1920–1945 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Կարեն Խաչատրյան, Համո Սուքիասյան, Գեղամ Բադալյան. Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ-ի տարածքային կորուստները 1920–1930-ական թվականներին, Երևան, Զանգակ, 2015, 160էջ + 4էջ ներդիր + 2 քարտեզ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-226. ISSN 0135-0536

Ադամյան, Նինետա (2016) Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության լիազորների զեկուցագրերը 1914 թ. նոյեմբերին Կարսի մարզում հաստատված հայ գաղթականների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-217. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (2016) Հակոբ Պարոնյանի բանարվեստի սկզբունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 24-38. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2016) Հայ արվեստագիտության դրոշակակիրը (Ռուբեն Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 68-80. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան and Իսահակյան, Ավետիք (2016) Հայ բանաստեղծության ուսումնասիրողն ու տարեգիրը (Վլադիմիր Կիրակոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Հայ երաժշտագիտության նվիրյալը. Աննա Արևշատյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2016) Հայ սրբախոսական գրականության հմուտ հետազոտողը (Քնարիկ Տեր-Դավթյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-263. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Մելիքյան, Վարդուհի (2016) Հայաստանի բրոնզեդարյան ձձումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 140-153. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար (1988–1989 թթ.) (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2014, 258 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հաուքար Տահիր Թաուֆիկ. Քրդերը և Հայկական հարցը 1877–1920 թթ., Բեյրութ, 2014. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Հրաչյա Թամրազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-300. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2016) Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերից գրառված հայերեն մի քանի բառերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 81-95. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2016) Մագդա Ջանփոլադյան. «Սասունցի Դավթի» ռուսական կյանքը, Երևան, «Հեղինակային» հրատ., 2015, 174էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Հանանյան, Գաղթուհի (2016) Մանվել Եգորի Ասատրյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-258. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Մխիթարյանների գործունեությունը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 11-23. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2016) Պօղոս Խաչատրեան. Հայ հին գրականութեան մատենագիտութիւն. Երևան, «Տիգրան Մեծ»,2016, 614 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 218-219. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2016) Սյունիքը ուրարտական ժամանակաշրջանում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-177. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2016) Վենետիկի և Ջենովայի հակամարտությունը. 1294 թ. Այասի ծովամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2016) Վրեժ Վարդանյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2016) Տարիքային նվիրագործումը և սերնդարտադրության խնդիրը ժողովրդական ընկալումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Акопян, Арарат (2016) Воспоминания И. Туманова о падении Карса. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 199-208. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2016) Лекции В. Брюсова об армянской поэзии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 48-73. ISSN 0135-0536

Сафарян, Арам (2016) Николай Оганесян. Участие курдов в Геноциде армян. Курдский фактор в армянской доктрине решения проблемы Западной Армении. Ереван,изд. «Партии Рамкавар Азатакан», 2016,84 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2016) Роль генерала Т. Назарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (по архивным материалам). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 209-229. ISSN 0135-0536

Затикян, Магдалина (2016) Сергей Варданян. Окровавленные семена. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Ականավոր գիտնականը, գիտության տաղանդավոր կազմակերպիչը (ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 4-7. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Ականավոր հայագետը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-47. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2016) Ապաշխարության խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի մեջ՝ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 104-122. ISSN 0135-0536

Դավիդովա, Գալյա (2016) Ասորական և հայկական հարսանեկան ծիսակարգերի համեմատական բնութագիրը (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 90-103. ISSN 0135-0536

Ֆելեքյան, Մանուկ (2016) Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-89. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն and Խուդանյան, Հարություն (2016) Բուդապեշտի Ս. Աստվածածին աղոթարան-եկեղեցու թանգարանային սպասքի մակագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 137-151. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Գիտաժողով՝ «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 290. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Խաչատուր Էրզրումեցու ծննդյան 350-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Զմյուռնիայի տերունի թեմի առաջնորդները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Գրիգորյան, Հովիկ and Հակոբյան, Վահագն (2016) Էդիկ Գարեգինի Մինասյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-281. ISSN 0135-0536

Խզմալյան, Արա (2016) Թատրոնի պատմաբանն ու գեղագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Հենրիկ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Լիլիթ Արտեմյան. XX դարի նոր կոմպոզիցիոն տեխնոլոգիաներով գրված հայկական դաշնամուրային երաժշտության կատարողական խնդիրները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 235 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2016) Կիրխու. ամրոց-բնակավայրի մի տեսակ Առաջավոր Ասիայի լեռնային շրջաններում և Հայկական լեռնաշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-179. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2016) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXVII գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) ՀՀ ԳԱԱ-ում կայացան ԳԱԱ կառավարման մարմինների ընտրությունները. ՀՀ ԳԱԱ նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-13. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Վարդանյան, Ռուբեն (2016) Հայ հնագիտության մեծ երախտավորը (Գևորգ Տիրացյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-255. ISSN 0135-0536

Թոխաթյան, Կարեն (2016) Հայաստանի ժայռապատկերների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-198. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Զավեն (2016) Հետադարձ հայացք (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սեդա Գասպարյանը 70 տարեկան է). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-266. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Մեծարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 8-11. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Միջազգային գիտաժողով՝ «Արշալույս քրիստոնեության հայոց». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 282. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Յուրիկ Վարդանի Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Ռադիկ Մարտիրոսյանին՝ ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 3. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Ջոն Գրեպին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-295. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2016) Սոնա Հարությունյան. Հայոց ցեղասպանության թեման իտալական գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2016) Սպիրիդոն Մելիքյանի դերը հայ երաժշտական մշակույթում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 74-80. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Աշոտ (2016) Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 152-165. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Վաստակաշատ արվեստաբանն ու գիտության հմուտ կազմակերպիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Արարատ Աղասյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 267-278. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Վարդան Դևրիկյան. Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Վենետիկից Հռոմ (16-րդ դար), մասն Ա: Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Լվովից Ամստերդամ (17-րդ դար), մասն Բ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2016) Օտունի «Հայերեն-լատիներեն բառացանկը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 123-136. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Казаров, Саркис (2016) А. Ж. Арутюнян. Армения, государства Восточного Средиземноморья и Иран (189 г. до н. э. – 298 г. н. э.). Ростов-на-Дону, Изд-во Южного Федерального университета, 2015, 370 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2016) Деформация черепов вследствие культурно-бытовых традиций (по антропологическим материалам памятников Армении эпох бронзы и железа). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-178. ISSN 0135-0536

Дрампян, Ирина (2016) Лидия Александровна Дурново (к 130-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-90. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Անուշավան Զաքարյան. Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916–1921 թթ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2016) Աշոտ Ա. Մելքոնյան. Ցեղասպանություն և հայրենազրկում. ճանաչումից՝ հատուցում (հոդվածներ և հարցազրույցներ), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2015, 440 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փառանձեմ (2016) Աստծու անուններն ու անվանումները Սուրբ գրքում (Հայր Աստված). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-158. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2016) Արցախ-Խաչենի իշխանության նշանակությունը Կիլիկիայի հայկական թագավորության արևելյան քաղաքականության մեջ (XIII դարի 40-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Լյուբա (2016) Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-140. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Կարեն (2016) Արևմտահայ փախստականների տունդարձի հարցը բրիտանական զորքերի հրամանատարության հետ բանակցություններում (1919 թ. մարտ-մայիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-78. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2016) Գանձակի բանահյուսությունը Երվանդ Լալայանի գրառումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 104-114. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո and Մուրադյան, Լևոն (2016) Գիտաժողով՝ նվիրված անվանի պատմաբան Վլադիմիր Ղազախեցյանի 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2016) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-270. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Էդուարդ (2016) Էդիկ Մինասյան. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Մանասյան, Ալեքսանդր (2016) Ինքնության ակունքների պահպանության գործի նվիրյալը (Բանագետ Ալվարդ Ղազիյանը 85 տարեկան է). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2016) Խոսրով Երրորդ Մեծ Արշակունի արքայի թագավորելու և զոհվելու ժամանակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-203. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Կ. Պոլսի և Զմյուռնիայի հայ ազգաբնակչության տեղահանումների շուրջ (1915–1916 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-287. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Համլետ Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1920–1930 թթ.Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Սուրեն (2016) Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերության և Ամերկոմի փոխհարաբերությունները (1929–1931 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 212-223. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հայերի բռնի իսլամացման և մահմեդականություն ընդունելու դեպքերը XIV–XV դդ. (Հայաստանի հարավային շրջանների օրինակով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 43-59. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Հրաչիկ Սիմոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Սուվարյան, Արծվիկ (2016) Մարդու և առաջնորդի կերպարը Ն. Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրականում» («Թուղթ ընդհանրականի» 850-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 21-32. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Լևոն (2016) Նորահայտ քարե գլուխ Կարմիր բլուր հնավայրից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 179-182. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2016) Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի Խրծիգ» (Համբերության տիկնիկ) հեքիաթախմբում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 91-103. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2016) Պատմաբանը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Աշոտ Աղասու Մելքոնյանի ծննդյան 55-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-259. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Պետրոս Հովհաննիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2016) Սենեքերիմ Շալջյան (1878–1943 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 204-211. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Վիկտոր Կատվալյան. Հայ բարբառագիտության հարցեր, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2014, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Տաթևիկ Շախկուլյան. Կոմիտասի ստեղծագործության վաղ շրջանը (1891–1899), Երևան, «Ամրոց գրուպ», 2014, 192 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) 75-ամյա «Լրաբերը». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-316. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2015) Данные о местонахождении кайрака с армяносирийской надписью. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Гамбарян, Арменуи (2015) Девятая международная конференция «Уроки Холокоста и современная Россия». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-311. ISSN 0135-0536

Бакалов, Сержиу and Присак, Лидия and Магалян, Артак (2015) Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства (документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-274. ISSN 0135-0536

Шапсугов, Дамир and Ажахов, Каншоби (2015) Рубен Авакян. Памятники армянского права (I–XVI вв.).- Антология памятников права народов Кавказа, т. 21. Ростов-на- Дону: «Альтаир», 2015, 912с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-294. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Ա. Ա. Խառատյան. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900–1922), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2015, 534 էջ + 16 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Թովմասյան, Ալեքսանդր (2015) Ալվարդ Ղազիյան. Արևմտահայոց պայքարի Արցախի զավակները, Երևան, «Առասպել ինդեքս» հրատ., 2015, 252 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2015) Աղվանից աշխարհի պատմության ուսումնասիրության հիմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-240. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Լիլիթ (2015) Անհիշատակ պառավը հայ բանավոր ավանդության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-202.

Ամիրաղյան, Գայանե (2015) Աննա Արևշատյան. Գրիգոր Մագիստրոսը՝ շարականագիր և գեղագետ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 122 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-299. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի (2015) Բազմավաստակ սոցիոլոգը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գ. Ա. Պողոսյանի 65-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 322-327. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2015) Գեղագիտական և արտագեղագիտական հայեցակետերն արվեստագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Գեորգ Բրուտյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 317-319. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կարինե Խուդաբաշյան-Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 320-321. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2015) Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակցությունների հնչյունական դրսևորման հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-250. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հասմիկ (2015) Հայ ժողովրդական հավատալիքները Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 108-124. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի արտացոլումը ռուս գրական գործիչների ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Ճէրճէրեան, Եղիկ (2015) Հնչակեան քսան կախաղաններու քաղաքական գնահատականը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-35. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2015) Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 55-64. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Միջազգային գիտաժողով. Հայոց ցեղասպանություն–100. ճանաչումից՝ հատուցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2015) Մուսա Լեռան հերոսամարտը ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-54. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Արմեն and Մաթևոսյան, Կարեն (2015) Մրենի եկեղեցու շինարարական առանձնահատկությունները, վարպետանշանները և որոշ վիմագրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-144. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2015) Ովքե՞ր են և որտեղի՞ց են եկել առաջին Մամիկոնյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 145-167. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2015) Պետական իշխանության թևերի սահմանազատման հարցերը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2015) Ս. Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես», 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2015) Վաստակաշատ իմաստասերը և քաղաքագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա and Հոբոսյան, Սուրեն (2015) Տիեզերական պատկերացումների արտացոլումը Լոռի Բերդի հնագիտական իրերի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Րաֆֆին և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-107. ISSN 0135-0536

Տեր-Գաբրիելյան, Անուշավան (2015) «Գիտության աշխարհում» հանդեսը տասը տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Արուսյակ (2015) «Դրոշակ» թերթի գրական բաժինը (1899–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 96-105. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2015) «Հիմնարար հայագիտություն» էլեկտրոնային հանդեսի շնորհանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2015) Анушаван Закарян. Западноармянская действительность в оценке русского публициста Т. Ольгенина. Ереван, 2014, 112с. Անուշավան Զաքարյան. Արեւմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ.Օլգենինի գնահատմամբ,Երեւան, 2014, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2015) Артавазд Туманян: добровольная жертва Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 72-95. ISSN 0135-0536

Варданян, Лилия (2015) Степан Лисициан и основные проблемы армянской этнографии (к 150-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 208-228. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Климент (2015) Участие армянского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-142. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արգիշտի (2015) Աղվանքը VII դարի կեսերին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-251. ISSN 0135-0536

Քերթմենջյան, Դավիթ (2015) Արգասաբեր գիտական կյանքով (Մուրադ Հասրաթյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2015) Արմեն Մարուքյան. Հայոց ցեղասպանության գործով միջազգային դատարան դիմելու հիմքերն ու հնարավորությունները, Երևան, «Տիր» հրատ., 2014, 216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-256. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2015) Արևմտահայոց ինքնապաշտպանական գոյամարտերը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում (1915–1923 թթ.) ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-60. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Թովմաս (2015) Արևմտահայության ազատագրական պայքարի արտացոլումը Ջիվանու երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 306-311. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2015) Երաժշտական արևելագիտության նվիրյալը. Լիլիթ Երնջակյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-292. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2015) Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի գործունեությունը արտերկրում (1919–1927 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան հաշվետու ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-305. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2015) Համիդյան ջարդերի և Մեծ եղեռնի արտացոլումը հայ կերպարվեստում (1894–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-29. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2015) Հայաստանի պետական համակարգը Օմայանների օրոք (640–750 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 229-240. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2015) Հայկական ճարտարապետական հուշարձանների ավերումը թուրքերի կողմից (XI–XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Ռուբեն (2015) Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 61-71. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Հայրենական մեծ պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցության պատմության տարեգիրը (Կ. Ա. Հարությունյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 281-286. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Մուշեղյան, Անահիտ (2015) Հին մետաղադրամներն ու դրամական գանձերը հայոց պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր (Խաչատուր Մուշեղյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 185-207. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2015) Մերի Կիրակոսյան. Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 190 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 260-263. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2015) Նոր Բայազետի գավառը Խորհրդային Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումներում (1920–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-184. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ռուբեն (2015) Պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովհաննիսյանի 85-ամյակի կապակցությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-274. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (2015) Սուսաննա Տիոյան. Բառակազմական բազմակի պատճառաբանվածությունը ժամանակակից հայերենում (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան, Հեղինակային հրատ., 2013, 274 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-267. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Խաչատուր (2015) 1921 թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները և հետևանքները Սիմոն Վրացյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Սուրեն (2015) «Արմենիա» թերթ – Արմենական կուսակցություն (130-ամյակների առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 152-163. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2015) «Հայկազյան հայագիտական հանդես», 2014, հ. ԼԴ, Բեյրութ, 654 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-306. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2015) Мифы младотуркизма о Геноциде армян (1915-1918 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 7-23. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2015) Общественно-патриотическая деятельность армянской интеллигенции России в годы Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-57. ISSN 0135-0536

Гаюк, Ирина (2015) Формирование и специфика культа чудотворных богородичных икон украинских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-207. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2015) Աղձքի դամբարանի թվագրության և պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-245. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Կարո (2015) Անդրանիկ. ծանոթ և անծանոթ հերոսապետը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-91. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Անհատը գիտության մեջ (ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-310. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Ասատուր Փաշայան. Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը», Երևան, ՎՄՎ-Պրինտ, 2014, 184 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2015) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-320. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Աշոտ (2015) Գրիգոր Ասատրյան. Հումանիզմը նոր հազարամյակի հիմնախնդիրների համատեքստում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, 460 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2015) Գրիգոր Վանցյան. կյանքն ու ստեղծագործական ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 164-182. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Ի գիտություն ընթերցողներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 324. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ and Ավագյան, Ավետիս (2015) Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 70-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-283. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2015) Հայոց ցեղասպանության ժխտման ու նենգափոխման թուրքական «հայեցակարգի» հիմնական բաղադրիչները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 24-35. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ and Սուքիասյան, Համո (2015) Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2015) Հարություն Մինասյան. Օսմանյան կայսրությունում, Թուրքիայի Հանրապետությունում և հարակից տարածքներում բռնաճնշումների և ցեղասպանության ենթարկված հայ բժիշկներ: Համառոտ կենսագրական բառարան, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, 520 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2015) Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-230. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2015) Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (վեպ-հուշագրություն), Երևան, «Լիմուչ» հրատ., 2014, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-291. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս and Պողոսյան, Աննա (2015) Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-127. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2015) Սայաթ-Նովային ու սայաթնովագիտությանն առնչվող մի քանի հարց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-191. ISSN 0135-0536

Սարդարյան, Ստալ (2015) Սփյուռքի դերը Արցախյան հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-138. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2015) Վանի շրջանային վարչության գործունեությունը (1917 թ. մարտ-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 58-80. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Վլադիմիր Նահապետի Ղազախեցյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 321-323. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2014) «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)» միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2014) «Արևելյան մամուլ» թերթը (1919–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-95. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Встречи Ов. Туманяна с военачальниками русской армии (ноябрь – декабрь 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-47. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2014) Этнокультурный контекст генетической структуры населения городов Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 118-134. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2014) Առաջին աշխարհամարտ–Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և հետևանքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2014) Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 210-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-300. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Ստեփանյան–Ղանդիլյան, Նինա and Մելքումյան, Համլետ (2014) Բուսաբուծական և բուսահավաքչական գործունեությունները Հայաստանի եզդիների և քրդերի մշակույթներում (նախնական տվյալներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-162. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո and Պողոսյան, Ալբերտ (2014) Գ. Կ. Խաչատրյան. Հայրենների ոճագիտական և կառուցվածքային ուսումնասիրություններ, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013, 198 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-256. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աննա and Տանաջյան, Լուսինե (2014) Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2014) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2014) Գրականությունից թատրոն և թատրոնից գրականություն (ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Դասական գրականագետը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-269. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2014) Երգիչ գնդապետ Վահան Տեր-Առաքելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2014) Թանգարան և հուշարձան (Հայոց և հրեաների փորձառության համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-79. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Լավրենտի Բարսեղյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-295. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Լուսինե (2014) Լիմ մենաստանի ձեռագրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 163-183. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Զաքյան, Հրանուշ (2014) Կրկնասեռության ըմբռնումը XVIII–XIX դարերի ինքնատիպ քերականությունների շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 184-194. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վարդան (2014) Հակոբ Ա եպիսկոպոս Սյունեցու գուծունեության շուրջ (918-958 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 195-209. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2014) Հայոց արմեն ցեղանունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 224-236. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2014) Հողատիրության կարգը Լոռիում (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 135-147. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հովհ. Թումանյանի ելույթները Հայոց ազգային խորհրդի և Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցության նիստերում (1918 թ. ապրիլ – հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 237-250. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2014) Միջազգային գիտաժողով՝ «Մոռացված հաղթանակներ. Կովկասյան ճակատը մեծ պատերազմում». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2014) Ներքին ձևն արվեստում ըստ միջնադարյան դիտումների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 109-117. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2014) Նիկողայոս Տեր-Հովհաննիսյան (Նիկոլ Դուման) (մահվան 100-ամյա տարելիցի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 48-57. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2014) Նոր Բայազետի (Սևան) գավառի բնակչությունը 1921–1930 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-108. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2014) Տավուշ. սոցիալ–մշակութային գործընթացներ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) «Բանբեր հայագիտության» միջազգային բազմալեզու հանդես. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-304. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2014) «Յաղագս գիտութեան ձայնից» մեկնության հեղինակի հարցի շուրջ. Անանիա Նարեկացի, թե՞ Անանիա Շիրակացի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 131-136. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Анушаван Закарян (к 60-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2014) В. Д. Плетнев об Армянском вопросе (накануне Первой мировой войны). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2014) К истории создания стихотворения М. Лермонтова «Сон». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 187-191. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2014) Отчет профессора В. В. Сапожникова о предварительном исследовании некоторых районов Западной Армении, завоеванных русскими войсками во время Первой мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-245. ISSN 0135-0536

Чобанян, Павел (2014) Проблема легитимности карабахских ханов в контексте политической истории Шуши. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 164-182. ISSN 0135-0536

Долуханян, Aэлита (2014) Противоречия и ошибки в предисловии и примечаниях пятитомника трудов Низами. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 19-24. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2014) Следы ритуальных манипуляций на черепе (по антропологическим материалам памятников Ширакской области РА). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 137-154. ISSN 0135-0536

Алексанян, Ованес (2014) Художественная культура армянских общин на землях Речи ПосполитойХудожественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой: Материалы Международной научной конференции (Минск, 9–11 октября 2012), сост. и отв.ред. И.Н.Скворцова. Минск, изд. Арт. Дизайн, 2013, 288 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-280. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2014) Ա. Մ. Վարդանյան. Աղվանքի պատմաաշխարհագրական քննություն, Երևան, «Մեսրոպ արք. Աշճեան» մատենաշար, 2013, 208 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-214. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2014) Ալբերտ Արմենակի Խառատյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմենուհի (2014) Աղավնատնից հայտնաբերված երաժիշտի թրծակավե արձանիկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2014) Աղոթքի խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան Ողբերգութեան» մեջ` ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-129. ISSN 0135-0536

Տեր-Գաբրիելյան, Անուշավան (2014) Անահիտ Բեքարյան. Բայրոնը և հայ իրականությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 404 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-216. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա and Վարժապետյան, Իրիտա (2014) Անդրանիկի նամակները Հովհ. Թումանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 171-186. ISSN 0135-0536

Նավոյան, Մհեր (2014) Աննա Արևշատյան. Ձայնեղանակների ուսմունքը Միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2013, 336 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 281-282. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Համլետ (2014) Արխիվային տվյալները որպես Լոռու գավառակի հայ բնակչության վերարտադրության գնահատման աղբյուր (XIX դ. կես–XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 70-81. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2014) Արմեն Մարուքյան. Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրներն ու պատմաիրավական հիմնավորումները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2014, 332 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2014) Արցախի մելիքությունների պատմության մի քանի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-195. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2014) Աքեմենյան Պարսկաստանի I սատրապության վարչական բաժանման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 145-152. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2014) Բազմավաստակ գիտնականը (Էմմա Կոստանդյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2014) Բազմավաստակ հայագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Լավրենտի Շահենի Հովհաննիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 232-236. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2014) Գառնի պատմամշակութային կոթողը (տաճարի վերականգման 40-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 25-45. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Սմբատ and Պողոսյան, Աննա (2014) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Լիլի (2014) Դարձվածքների ոճական կիրառությունները Ս. Կապուտիկյանի հուշագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 92-97. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2014) Ելիզավետպոլի և Շամխորի իրադարձությունները Անդրկովկասում իշխանության հիմնահարցի համատեքստում (1917 թ. նոյեմբեր–1918թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-85. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2014) Երիտասարդական գիտաժողով` նվիրված հայոց պատմության հիմնահարցերի աղբյուրագիտությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Գևորգ (2014) Զուգահեռներ հույների տեղահանությունների ու կոտորածների և Հայոց ցեղասպանության միջև (1913–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-47. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2014) Էդուարդ Վանիկի Պողոսյան. Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում (1990–2001 թթ.), Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2013, 603 էջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Գոռ (2014) Թարխանության ձևերը և ապահարկումը Արևելյան Վրաստանում (XVI–XVIII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-122. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2014) Թուման (Թորգոմ) Թումյան (Թումանյան) (զոհվելու 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-273. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2014) Իսլամացված հայերին նվիրված գիտաժողով Ստամբուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 296-299. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նարինե (2014) Կանոնագիրք ձեռագրերի Բ խմբի կազմավորումն ու հետագա խմբագրությունը 78 կանոնախմբերի սահմաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-139. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2014) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Կարամանյան պետության հարաբերությունների պատմությունից (XIII դարի երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-250. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Մարիամ (2014) Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ի գրապատմական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-100. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Հայոց Ազգային խորհրդի նիստերի արձանագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-235. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2014) Հայաստանի ճարտարապետության պատմության հիմնովին վերանայման խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 16-21. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Սարգիս (2014) Հայերենի որոշ հնչյունափոխությունների ժամանակաշրջանի ճշգրտման հնարավորությունը Վանի սեպագիր (ուրարտական) արձանագրությունների միջոցով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2014) Հայկական ժողովրդական հանելուկների լեզվաոճական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 108-113. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2014) Հայոց պետականությունը Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո (V դ. կես–630-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-18. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Հայոց ցեղասպանության մասին պարսկերեն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-256. ISSN 0135-0536

Կոբելյան, Խաչատուր (2014) Հայոց ցեղասպանությանը և հրեաների Հոլոքոստին նվիրված թանգարանների մշտական ցուցադրությունների համեմատական վերլուծություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2014) Հնդեվրոպական նախահայրենիքի խնդիրը և վաղնջահայերենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-207. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Լիլիթ (2014) Հուշեր Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-264. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2014) Մեծ պետությունների քննադատությունը «Արմենիա»-ի էջերում (1894–1895 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 101-107. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2014) Մեր օրերի արտագաղթը (ազգագրական քննության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 86-91. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Կարինե and Սայադյան, Հովիկ (2014) Յուրիկ Մուրադյան, Մարիետա Մուրադյան. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2014) Նորահայտ փաստաթղթեր Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 192-199. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2014) Պետրոս Հովհաննեսի Հովհաննիսյան (ծննդյան 70 և գիտամանկավարժական գործունեության 45-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-231. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2014) Ջավախեցի. կյանքն ու ստեղծագործական ուղին (ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-69. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Ջավախքի բանահյուսական մշակույթը Երվանդ Լալայանի գրառումներում (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-54. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2014) Ռ. Զարդարյանի գեղագիտական սկզբունքները (ժողովրդական հեքիաթների մշակումներում). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 98-107. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2014) Ռուսաստանի ու Հայաստանի խորհրդայնացման գործընթացների և միակուսակցական վարչակարգի հաստատման պատմական մի քանի զուգահեռներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 48-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Սեն Արևշատյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-258. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վահան (2014) Սեպագիր մի քանի արձանագրությունների թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 153-170. ISSN 0135-0536

Ղազախեցյան, Վլադիմիր and Սուքիասյան, Համո (2014) Սկզբունքային պատմաբանը (պրոֆ. Համլետ Մալխասի Հարությունյանի ծննդյան 65-ամյակը). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2014) Սուրեն Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության ֆրանսերեն առաջին թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-289. ISSN 0135-0536

Բիլմեզ, Բյուլենտ (2014) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 880 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-204. ISSN 0135-0536

Միրիջանյան, Դիաննա and Բաբաջանյան, Աստղիկ (2014) Քոբայր վանական համալիրի զանգակատան պեղման աշխատանքների արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-163. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմեն (2013) 1829–1831 թթ. Արևելյան Շիրակում հաստատված կարսեցի վերաբնակների թվաքանակի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Խաչիկ (2013) «Դեմք» հասկացությունը նախաքաղկեդոնյան հայրերի գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-222. ISSN 0135-0536

Меликян, Гоар (2013) Ирландия и Армения: язык, история, повествование.- Журнал индоевропейских исследований, т.61, Вашингтон, 2012, 265 с. Ireland and Armenia: Studies in Language, History and Narrative.- Journal of Indo-European Studies, Monograph 61, Washington, 2012, 265 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 262-265. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2013) Китайская чаша Сюандэ из Гюмри. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2013) Нововыявленные архивные документы о Магакии Орманяне. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Алаян, Арташес (2013) Об армянском числительном «один» в эпиграфике Ванского царства. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 223-227. ISSN 0135-0536

Овсепян, Инесса (2013) Технологические особенности раннебронзовой керамики талинских погребений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-205. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի հարցազրույցը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Սարգիս Հարությունյանի հետ` նրա ծննդյան 85 և գիտամանկավարժական գործունեության 60-ամյակների առիթով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 273-279. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սիլվա (2013) Ամերիկյան միսիոներները Խարբերդի նահանգում (1895–1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 84-93. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2013) Ամիրաների դասը Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքում (XVIII դ. II կես – 1860-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2013) Արտաշատ մայրաքաղաքի վերջին տարիների պեղումների արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 179-198. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աննա (2013) Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ` Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Հասմիկ (2013) Երիտասարդ լեզվաբանների գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-291. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Թովմաս (2013) Ժողովրդական առակների ջիվանիական մեկնաբանությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-102. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2013) Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, կազմողներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս.Բ.Հարությունյան (գիտական ղեկավար), Ս.Ա.Վարդանյան, Է.Հ. Խեմչյան, Լ.Խ.Ղռեջյան, Մ.Հ.Խեմչյան, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2013, 750 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2013) Կեսարիայի հայրապետական աթոռի հետ հայոց եկեղեցու հարաբերությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 141-152. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2013) Կրթությունը միջնադարյան Հայաստանում. X–XIV դարեր (համառոտ ուրվագիծ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) ՀՀ Գիտությունների Ազգային ակադեմիան 70 տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) ՀՀ նախագահի հրամանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գրիգոր (2013) Հայ հումանիստական մտքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Հայագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-310. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2013) Հայերը (պատ. խմբ. Լ.Մ.Վարդանյան, Հ.Գ.Սարգսյան, Ա.Ե.Տեր-Սարգսյանց), ՌԳԱ Ն.Ն.Միկլուխո-Մակլայի անվան ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.- Մոսկվա, «Наука» հրատ., 2012, 648 էջ, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար։- Армяне (отв. ред. Л.М.Иарданян, Г.Г.Саркисян, А.Е.Тер-Саркисянц), Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М., Изд-во «Наука», 2012, 648 с., серия «Народы и культуры». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Աստոյան, Անահիտ (2013) Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում (1914–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 29-34. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2013) Հայկական գրատպությունը Թիֆլիսում (XIX դար – XX դարասկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 62-83. ISSN 0135-0536

Աբուսեֆյան, Մարի Ռոզ (2013) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը Հակոբ Օշականի գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 35-43. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2013) Հայրապետական աթոռի` Վաղարշապատից Դվին տեղափոխման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Գարիկ (2013) Հանդիսավոր նիստ` նվիրված Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2013) Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-238. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2013) Հովհաննես Ինճիկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ (2013) Հրաչիկ Սիմոնյան. Ազատագրական պայքարի ուղիներում, 5 գրքով. գիրք I. Երևան, «Հայագիտակ», 2003, 816 էջ, գիրք II. «Հայագիտակ», 2003, 760 էջ, գիրք III. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1128 էջ. գիրք IV. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1200 էջ. գիրք V. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 249-253. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Սամվել (2013) Մուսալեռցիներին զինվորագրելու ֆրանս-բրիտանական ծրագրերը (1916թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 44-61. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Արման (2013) Նելլի Մինասյան. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում (1991–2007 թթ.),Երևան, «Լուսաբաց հրատարակչություն», 2013, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2013) Շեքսպիրի «Համլետ»-ը հայերեն (պատմական համառոտ ակնարկ և թարգմանական խնդիրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2013) Սարգիս Կուկունյանը ժողովրդական երգերում (մահվան 100-ամյա տարելիցի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2013) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Հովհաննես Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության պատմությունը (1900–1912 թթ.), Երևան, «Գրական էտալոն», 2012, 752 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-248. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2013) Վազգեն Համբարձումյան. Հայերենի բառաքննական և ստուգաբանական ուսումնասիրություններ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, 223 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-261. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2013) Տեքստիլ արտադրանքը Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային առևտրում (XIII–XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2013) «Երեք չափերի» սկզբունքները «Հաճախապատում ճառք»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-254. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2013) «Որոգայթ փառաց» (Հրատարակման 230-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 145-164. ISSN 0135-0536

Ղամոյան, Լուսինե (2013) «Ջահուկյանական ընթերցումներ»` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2013) Армения в антропоисторическом пространстве Евразии в эпоху бронзы. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 255-272. ISSN 0135-0536

Джанполадян, Магда (2013) Левон Мкртчян (К 80-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-299. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2013) Ա-Դո (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան). Ռուսական ցարերը և Հայկական հարցը: Առաջաբանը և ծանոթագրությունները` պ. գ. թ. Ռուբեն Գասպարյանի և պ. գ. թ. Ռուբեն Սահակյանի: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2013, 161 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-277. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Նազարեթյան, Սոնա (2013) Արդի հայերենի թերի նախադասությունների մի դրսևորման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 174-179. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2013) Արվեստի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 52-65. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն and Ղազարյան, Ռոբերտ (2013) Արևելագիտության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 66-77. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-319. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Հարությունյան, Վլադիմիր (2013) Գիտնականի և մանկավարժի բեղմնավոր ուղին (Յուրի Սուվարյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2013) Գրիգոր Գրիգորյան. Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012, 288 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Արմինե (2013) Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկի «Պատճառ»-ները. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 202-214. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2013) Երիտասարդական գիտաժողով` նվիրված Պատմության ինստիտուտի հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-309. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2013) Լ. Մ. Խաչատրյան. Գրաբարի ուսումնական բառարան, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2013, 408 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 278-282. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Լևոն (2013) Լճաշենի դամբանադաշտի մշակույթը (Ք. ա. XXIV–XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-233. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-314. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նիկոլայ (2013) Հայ արևելագիտությունը համաշխարհային արևելագիտության համատեքստում (Մինչխորհրդային ժամանակաշրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 78-106. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Եվա (2013) Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. XVII, Մոկս, կազմեց, առաջաբանը գրեց և ծանոթագրեց Թ. Լ. Հայրապետյան: Խմբ.` Ա. Ս. Ղազիյան, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, 840 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել and Հոբոսյան, Սուրեն and Հարությունյան, Սարգիս (2013) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-51. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2013) Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 25-31. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավետիք and Դևրիկյան, Վարդան (2013) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-40. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վլադիմիր and Սարինյան, Ռոբերտ (2013) Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-129. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Մանուկ Աբեղյանի ելույթը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2013) Մելիք-Եգանի նորահայտ թրերի արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-192. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2013) Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-137. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Խաչատրյան, Կարեն (2013) Պատմության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-24. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Լուսինե (2013) Ռիխարդ Վագներ և Կոմիտաս Վարդապետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 165-173. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն–Մարտենը Վարդան Այգեկցու առակների թարգմանիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Գևորգ (2013) Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 107-116. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2013) «Հայաստանի օգնության գերմանական միության» հիմնումը և նրա առաջին քայլերը Մեզրեում (1897–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 54-63. ISSN 0135-0536

Марутян, Арутюн (2013) К вопросу об иконографическом восприятии памяти Первой мировой войны в армянской действительности. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Айвазян, Григорий (2013) О термине «азербайджанцы», судьбах коренного населения Азербайджана и подлинных предках современных азербайджанцев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 104-119. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2013) Обращение Центрального Совета Армянских Земляческих Союзов. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 178-185. ISSN 0135-0536

Пашаян, Аракс (2013) Тамара Варданян. Азербайджанцы: история одного незавершенного этнопроекта (историко-этнологический очерк). М., изд. «Русская панорама», 2012, 88 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 226-228. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2013) Ազգագրական տեղեկություններ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-103. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կառլեն (2013) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը և հայոց փիլիսոփայության պատմության ձևավորումը (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 229-233. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բաբկեն Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2013) Երվանդ Սարգսյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Հանանյան, Գաղթուհի (2013) Էդուարդ Բագրատի Աղայան (1913–1991). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Բաբաջանյան, Աստղիկ and Միրիջանյան, Դիաննա (2013) Թեղենյաց վանքի խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-150. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (2013) Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-53. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մելադա (2013) Հայ-ուրարտական ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2013) Հայկական ազգային խորհրդանշաններ. զինանշաններ, դրոշներ, պարգևներ, կազմող և գլխ. խմբագիր` Հայկ Դեմոյան, Երևան, Հեղ. հրատ., 2012, 468 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-225. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հասմիկ and Փիլոյան, Վալերի (2013) Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Հռիփսիմե and Շամամյան, Նարինե (2013) Հմայական պարն իբրև չարքերի հալածման միջոց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 151-158. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2013) Հնագույն հայկական մշակույթի նորահայտ հուշարձան Ագարակում (նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-169. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Մանուկ Աբեղյանը հայ-վրացական հարաբերությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-217. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2013) Մխիթարյանները նապոլեոնյան Ֆրանսիայի դեմ իսպանական ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 64-84. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2013) Շուշին արցախյան գոյապայքարում (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-43. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հակոբ (2013) Պ. Հովհաննիսյան. Մովսես Խորենացի: Մատենագիտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 436 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն-Մարտենի «Հիշատակարաններ Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության» երկի երկու նախաբանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-196. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Լյուբա (2013) Վանքասարի եկեղեցու ճարտարապետությունը և ադրբեջանական «վերականգնումը». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 120-133. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Վաստակաշատ գրականագետը (Ալմաստ Զաքարյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Հրանտ (2012) 1918–1920 թթ. արցախահայության համագումարների ժողովրդավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-36. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2012) «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» չորրորդ միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 248-249. ISSN 0135-0536

Карапетян, Гурген (2012) Анушаван Закарян. Тифлисский «Цех поэтов» Сергея Городецкого и сборник «Акмэ». Ереван. Авторское изд., 2011, 103 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 226-228. ISSN 0135-0536

Փիլիպոսյան, Հասմիկ (2012) Арарат Агасян. Символизм и творчество Мартироса Сарьяна, Ереван, изд.-во «Воскан Ереванци», 2012, 188 с. с илл. Արարատ Աղասյան. Սիմվոլիզմը և Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործությունը, Երևան, « Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2012, 188 էջ` նկարներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-225. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2012) Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений (Сборник статей и материалов). Составители К. Хачатрян, О. Алексанян. Редактор К. Хачатрян. Ереван. Инст. истории НАН РА, 2012.– 224 с. с илл. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-216. ISSN 0135-0536

Григорян, Самвел Л. (2012) Коронационный список Летописи Смбата Гундстабля: Сируи, владетель Симанаклы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 198-210. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2012) Скальные святилища Сипан и Сипил (Ишпиле). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 179-197. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Հենզել (2012) Ալեքսանդր Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները», Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 300 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Չոբանյան, Պավել (2012) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բախշիի Բարխուդարյան (ծննդյան 85 և գիտամանկավարժական գործունեության 65-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-239. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անվանի գրականագետը (Եղիշե Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2012) Ավետիք Իսահակյան հեքիաթագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 147-155. ISSN 0135-0536

Թոխմախյան, Ռոբերտ (2012) Արտեմ Սարգսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 267-271. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2012) Գրիգոր Մագիստրոսի երաժշտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 78-93. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2012) Երիտասարդ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանը` նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 255-260. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Յահյամասիհի, Անահիտ (2012) Կոմիտասի մշակած ժողովրդական մի երգի արձագանքը իրանական բանագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 156-161. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2012) Կրկին Հյուսիսային Գուգարքի տեղանունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-126. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2012) Հ. Մ. Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1914–1920 թթ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2012, 433 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Մկրտչյան, Սաթենիկ and Մելքումյան, Համլետ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների 13-րդ միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-263. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ and Սուքիասյան, Համո (2012) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXIII գիտական նստաշրջանը (նվիրված ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վ. Բ. Բարխուդարյանի 85-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-254. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2012) Հայերենի և միլերենի ծագումնային առնչությունների հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 127-146. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2012) Հայության պայքարը ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, կազմողներ և խմբագիրներ` Կ. Խաչատրյան, Հ. Աբրահամյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ., 2011, 175 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Շամամյան, Նարինե (2012) Հինայադրման արարողության խորհուրդը հայոց հարսանեկան ծիսակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2012) Մայր տաճարի հնագույն երեք քանդակների թվագրման խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Կամո (2012) Յուրիկ Մուրադյան. Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2011, 476 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 211-212. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Հասմիկ (2012) Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-168. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Կարեն (2012) Ռազմապաշտպանական արդյունաբերության ձևավորման նախադրյալները Խորհրդային Հայաստանում (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 53-65. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2012) Վասպուրականի նահանգային ինքնավար կոմիսարության (երկրորդ կառավարության) գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 37-52. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Մելքոնյան, Հուսիկ (2012) Վիմագրագիտական էսքիզներ – 2. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2012) Տավուշի բանասացության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 66-77. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2012) Տիգրան Չուխաճյանի կամերային ստեղծագործության վերածնունդը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-266. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալենտին (2012) «Ջահուկյանական ընթերցումներ». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2012) «Վարդգես մանկան» վիպական պատառիկի նոր մեկնաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 198-209. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2012) Анушаван Закарян. Сергей Городецкий в Западной Армении и в Закавказье. Ереван. Авторское изд., 2010, 202 с. Անուշավան Զաքարյան. Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում, Երևան, Հեղինակային հրատ., 2010, 202 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի (2012) Армения в документах Государственного департамента США 1917–1920 гг. Составитель сборника и переводчик Г. Махмурян. Ред. В. Казахецян. Ереван, Институт истории НАН РА, 2011, 560 с. Հայաստանը ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի 1917–1920 թթ. փաստաթղթերում: Ժողովածուի կազմող և թարգմանիչ` Գ. Մախմուրյան: Խմբ.` Վ. Ղազախեցյան: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2011, 560 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 246-250. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2012) Брестский мир 1918 г. в оценке современников и армянской историографии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-62. ISSN 0135-0536

Овсепян, Армен (2012) Жизнь и деятельность Ваана Тотомянца. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 75-95. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2012) Саят-Нова в российской литературной действительности (К 300-летию великого армянского поэта – ашуга). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 27-37. ISSN 0135-0536

Геворгян, Тигран (2012) Формирование марзпанства Аран и включение в его состав армянских областей Арцах и Утик. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-226. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2012) Ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի կյանքը և պատմագիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-276. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անանիա Շիրակացին մանկավարժ (Ծննդյան 1400-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 304-309. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2012) Գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Սիլիկյան (կենսագրության անհայտ էջեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Ավագիմովա, Ինեսսա (2012) Գիտաժողով` նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 284-286. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2012) Գրաբարի տպագիր բառարաններում չվկայված բառեր (Ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 170-180. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա (2012) Գրիգոր Ղափանցյանը ուրարտագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-197. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Եզակի միջնադարագետը (Ասատուր Մնացականյանի 100-ամյա հոբելյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան` գիտնական, մարդ-քաղաքացի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2012) Հայ բալետային արվեստի նախապատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 96-113. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել (2012) Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային միջավայրի ձևափոխումների հիմնական միտումները վաղ բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Հինգ տարի անց... («Պատմաբանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի հետ` նրա ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-266. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2012) Հովհ. Քաջազնունու գործունեությունը Բաքվում (1905 թ. հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2012) Հումանիզմը և հասարակության բարեշրջումը Մատթեոս Մամուրյանի փիլիսոփայական հայացքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 38-45. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս Ս. and Մաշինյան, Լիլիա (2012) Ճարտարապետ գիտնական-մանկավարժը (Գառնիկ Շախկյանի 75 տարին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2012) Մանուկ Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածաշարը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-245. ISSN 0135-0536

Բադալյան, Գայանե (2012) Միջազգային գիտաժողով` «Հայկազունիներ. առասպել և պատմություն». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2012) Նազենիկ Սարգսյան. Աշոտ Ասատուրյանը XX դարի վերջին երեսնամյակի խորեոգրաֆ, Երևան, «Ամրոց գրուպ», 2011, 208 էջ: Назеник Саргсян. Ашот Асатурян – хореограф последней трети XX века, Ереван, “Амроц груп”, 2011, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Սաքապետոյան, Ռուբեն (2012) Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյանի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2012) Ս. Էջմիածնի ընդհանրական աթոռի և Աղթամարի կաթողիկոսության հարաբերությունների շուրջ (XII դ. – XIX դարավերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 155-169. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2012) Սայաթ-Նովայի 300-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-299. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Նորայր (2012) Վաղ աշխարհաբարի իմաստափոխության դասակարգման նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 227-239. ISSN 0135-0536

Դերբոյան, Ասան (2012) Վաստակաշատ գիտնականը (Կարլենե Չաչանիի հիշատակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2012) Տավուշի բանահավաքչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 139-154. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովիկ (2012) Քրիստոնեության և ավետարանական պատգամների արձագանքը Թումանյանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 114-129. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2012) «Ագաթանգեղոսի պատմությունը», ստեղծման հանգամանքները, գրության ժամանակը և հեղինակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-222. ISSN 0135-0536

Խուդանյան, Հարություն (2012) «Ալզի» (Աղձնիք) տեղանվան ստուգաբանության հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-191. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Անահիտ (2012) «Վեցկի» բառանվան շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-138. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2012) Роберт Багдасарян. Карен Микаелян. Творчество и вклад в русскоармянские литературно-культурные взаимосвязи, Ереван, Изд-во «Лингва», 2010, 222 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Бесолов, Владимир (2012) Тельман Геворкян. Пропорции в армянской архитектуре, Ереван, «Саргис Хаченц-Принтинфо», 2011, 350 стр. + 80 стр. илл. Թելման Գևորգյան. Համամասնությունները հայ ճարտարապետության մեջ, Երևան, «Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո», 2011, 350 էջ + 80 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-254. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2012) Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» և Հայաստանի վաղ միջնադարի ճարտարապետության ուսումնասիրության խնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 14-37. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հրաչյա (2012) Ազատաբաղձ գարիբալդիականները հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-143. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մերի (2012) Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 80-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). 289-294. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Լևոն (2012) Գ. Շախկյան. Թումանյանի ընտանեկան աշխարհը, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2011, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-247. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2012) Գայանե Շագոյան. «Յոթ օր, յոթ գիշեր». հայոց հարսանիքի համապատկեր, Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 616 էջ+32 էջ գունավոր ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-263. ISSN 0135-0536

Օրենգո, Ալեսսանդրո (2012) Դաւիթ Անյաղթ. Մեկնութիւն ի «Վերլուծականն» Արիստոտէլի, Հին հայերեն բնագիրը հրատարակության պատրաստեց, անգլերեն թարգմանեց և առաջաբանն ու ծանոթագրությունները գրեց Արամ Թոփչյանը, «Բրիլ» հրատ., Լայդեն, Բոսթոն, 2010, X–222 էջ: David the Invincible, Commentary on Aristotle’s Prior Analytics. Old Armenian Text with an English Translation, Introduction and Notes by Aram Topchyan (Philosophia Antiqua vol. 122 = Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera, vol. 2), Brill, Leiden-Boston, 2010, pp. X–222. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-256. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2012) Երազգավորսի 1977 թ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-195. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Մերի (2012) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 282-285. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2012) Թումանյանի գրական բանավեճերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-112. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2012) Լուսինե Ղռեջյան. Երկվորյակների առասպելը և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում, Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 151 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Անահիտ (2012) Խաչատուր Աբովյանի առնչությունները Հայաստան այցելած եվրոպական գիտնականների հետ (1843–1848 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-132. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2012) Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-168. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 277. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան համալրվեց ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան 22 նոր անդամներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2012) Հաղթանակած Վանը (Ա-Դոյի անտիպ հուշերից). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-242. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Անահիտ (2012) Հայ տպագրության 500-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Եսոյան, Մյասնիկ (2012) Հայ-քրդական հարաբերությունների լուսաբանումը սիրիական «Թակկադում» թերթում (1910–1913 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Ադալյան, Նորայր (2012) Հայագիտության նվիրյալը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 264-268. ISSN 0135-0536

Գագինյան, Արմինե (2012) Հայերենի անորոշ դերբայի տիպաբանական փոփոխությունները ռուսերենի ինֆինիտիվի համեմատությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 144-154. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն and Տիրացյան, Նվարդ (2012) Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 169-184. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2012) Հենրիկ Աբրահամյան. Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945–2011 թթ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 122 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Վարդանյան, Ռուբեն (2012) Մեծանուն գիտնականը և քաղաքացին (Գևորգ Տիրացյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-273. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2012) Մեծն Արտաշես Առաջինը հայոց պատմության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (2012) Մի քանի նկատառում ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2012) Մխիթար Գոշի իրավունքի փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 38-52. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Թովմաս (2012) Ջիվանի (Կենսագրական ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 67-79. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2011) 1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը Նոր Բայազետի գավառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-93. ISSN 0135-0536

Божко, Александр (2011) «История Хотинской войны» Ованнеса Каменаци как документ эпохи и историко-литературный памятник. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 189-199. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2011) «Մարմնամարզ» (1911–1914 թթ.) (Շավարշ Քրիսյանի ծննդյան 125 և հայ առաջին մարզական հանդեսի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 62-76. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2011) Աբովյանագիտության մեծագույն երախտավորը (պրոֆեսոր Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-262. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրեդերիկ Մակլերը հայագետ, «Եվրոպացի հայագետներ» մատենաշար, VI, Երևան, «Զանգակ - 97» հրատ., 2011, 222 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-246. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2011) Ալեքսանդր Մյասնիկյան (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-50. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2011) Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2011) Անիի ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-27. ISSN 0135-0536

Երնջակյան, Լիլիթ (2011) Աննա Ասատրյան. Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 480 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռուս- թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայությունների գործունեության պատմությունից (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2011) Արխիվային նոր փաստաթղթեր Մխիթարյան միաբանության Վենետիկի մասնաճյուղի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-238. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2011) Արև-արեգակի պաշտամունքի վերապրուկները հայ ժողովրդական հեքիաթի մի տիպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2011) Գիտության հայազգի երախտավորը. Ֆրիդրիխ Կառլ Անդրեաս. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2011) Գևորգ Ստեփանյան. Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2010, 256 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2011) Եզրափակիչ կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Սանթրյան, Վանիկ (2011) Զորավարն ու գաղափարախոսը. մեկնարկեց «Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սփյուռքում» գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2011) Կադուսիների ցեղը հին աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-228. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2011) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև 1337 թ. կնքված պայմանագրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 183-188. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2011) Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 132-148. ISSN 0135-0536

Դավիդովա, Գալյա (2011) Հայաստանի ասորիների տոները. «Խա բը-Նիսան» (ապրիլի 1). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2011) Հայերենի տվյալների ընդգրկումը նոստրատիկ լեզուների համեմատական բառարանի մեջ և հետագա ուսումնասիրության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-175. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան and Հարությունյան, Համլետ (2011) Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված 1921 թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Լ. (2011) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Անին Բագրատունյաց թագավորության մայրաքաղաք հռչակելու 1050-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-281. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2011) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության 200-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Լոնգո, Ջուլիանո (2011) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը. դեպի ազատություն տանող փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, «Ստուդիո 12» հրատ, 2011, 174 էջ: Nikolai Hovhannisyan. Il problema del Karabakh. Il faticoso percorso verso la libertà Roma, “Studio 12”, 2011, 174 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 239-240. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2011) Պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ, թարգմանությունը և մշակումը Գևորգ Ասատրյանի, Երևան, «Էդիտ պրինտ» հրատ., 2010, 464 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Ռուբեն Գրիգորի Դրամբյան (ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-269. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Թամար (2011) Վարդուտ գավառի բառ ու բանը. կազմող` պ. գ. դ. Կիմ Ղահրամանյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2011) 1921 թ. փետրվարյան իրադարձություններում «կարմիրների» և ապստամբների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Անդերսոն, Էրլ Ռ. (2011) Azat Yeghiazaryan, Daredevils of Sasun: Poetics of an Epic. Translated from Armenian by S. Peter Cowe. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2008, Inc. 239 pages (including bibliography) plus index. Ազատ Եղիազարյան. «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան, հայերենից թարգմանեց Ս. Պիտեր Քաուին, Կոստա Մեսա, Կալիֆորնիա, «Մազդա» հրատ., 2008, 239 էջ (ներառյալ մատենագիտություն) և ցանկեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-284. ISSN 0135-0536

Саргсян, Рузан (2011) Армяне–благотворители Тифлиса (вторая половина XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 149-161. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2011) Деятельность тифлисского «Цеха поэтов». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 113-130. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2011) Еще раз о серебряных ритонах из Эребуни и некоторых проблемах ахеменидского и раннеэллинистического искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 226-244. ISSN 0135-0536

Мелик-Адамян, Гайк (2011) Изыскания российских геологов в Западной Армении летом 1917 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-72. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմեն (2011) Ալեքսանդրապոլի գավառը Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրական գործընթացների համատեքստում (XIX դ. առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-169. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռուբեն (2011) Արխիվային վավերագրեր Կիլիկիայում Ս. Դ. հնչակյան կուսակցության գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-254. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2011) Բրոնզեդարյան դամբարանները մահվան պատկերացումներում և դրանց կառուցվածքի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 212-225. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2011) Գեղամ Պետրոսյան. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918–1920 թթ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 415 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2011) Զոքանչը որպես առասպելական վիշապ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 170-180. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ (2011) Է. Ա. Զոհրաբյան. Նախիջևանյան հիմնահարցը (1920–1921), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 428 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Հոբոսյան, Սուրեն (2011) Թեղուտի 2009–2010 թթ. հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 199-211. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Ծանր կորուստ (Ռաիսա Խաչատրյանի հիշատակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-309. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Սահակյան, Լուսինե (2011) Կոմիտաս Վարդապետը և Ֆերենց Լիստը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 73-82. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2011) Կոչականների ոճական արժեքը հայրեններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-98. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Հ. Հովհաննիսյան. Հնագույն դրաման Հայաստանում. ծագման հարցի շուրջ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-275. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավար կազմի ընտրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Ստեփան (2011) Հայաստանի գիտահետազոտական առաջին ինստիտուտը (Էջմիածնի կուլտուր-պատմական ինստիտուտի հիմնադրման 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 99-104. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2011) Հայոց ցեղասպանության և հրեաների Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 24-46. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Հենրիկ Հովհաննիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-299. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2011) Հովհաննես Թութունջին եկեղեցական և դիվանագետ (XVII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Հրաչ Միքայելի Բարթիկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-304. ISSN 0135-0536

Դերբոյան, Ասան (2011) Մաքսիմ Հուսեյնի Խամոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Դարբինյան, Ասյա (2011) Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեի մարդասիրական-քարոզչական քաղաքականության առանձնահատկությունները (1915–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-59. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2011) Նորահայտ արձանագրություն Ս. Հռիփսիմեի վանքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 192-198. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքը Էրլ Ռ. Անդերսոնի գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2011) Ռաֆիկ Նահապետյան. Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Փաստաթղթեր Յակով Զավրիևի անտիպ արխիվից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-273. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2011) Քաջ Նազարի կերպարի թումանյանական մեկնաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-148. ISSN 0135-0536

Չատինյան, Գևորգ (2011) Օսմանյան Թուրքիայի համայնքների կանոնադրությունների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 366-372. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Արմեն (2011) XVII դ. Երևանի խաների գործունեությունը Զաքարիա Սարկավագ Քանաքեռցու «Պատմագրութեան» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 143-156. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2011) «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված Հր. Աճառյանի ծննդյան 135-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 359-361. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2011) А. Р. Иоаннисян. Неизданные произведения, сост., автор пред. и ком. В. А. Погосян, Ереван, «Гитутюн», 2009, 188 с. Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Անտիպ աշխատություններ, աշխատասիրությամբ` Վ. Ա. Պողոսյանի, Երևան, «Գիտություն», 2009, 188 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 332-333. ISSN 0135-0536

Варданян, Рубен (2011) Борьба за титул «царя царей» в контексте восточной политики Рима I века до н. э. (по нумизматическим, эпиграфическим и нарративным источникам). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-252. ISSN 0135-0536

Вирабян, Ваник (2011) Документы армянской разведки о военно-политических событиях в Турции (август-ноябрь 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-321. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2011) Донесение о деятельности армянских общественных организаций в США (1945–1947 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Памяти армянского ученого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 363-364. ISSN 0135-0536

Хачатрян, Наира (2011) Переписка Христофора Кушнарева и Мартироса Сарьяна. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 322-327. ISSN 0135-0536

Շուքուրյան, Յուրի and Չիլինգարյան, Յուրի (2011) Ականավոր գիտնականը և քաղաքացին (Ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Ջիջյան, Ռոբերտ (2011) Ակնհայտն` անհավատալի (Ակադեմիկոս Գեորգ Աբելի Բրուտյանի 85-ամյա հոբելյանը). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 340-346. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ and Շահնազարյան, Արտաշես and Հովհաննիսյան, Պետրոս (2011) Անվանի հայագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Բաբկեն Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 347-350. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տարոնահայությանը օգնության կազմակերպումը (1916–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2011) Ասսուրա-բաբելոնյան հակամարտությունը և Նաբոպալասարի հյուսիսային արշավանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 261-273. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մհեր (2011) Արաբական փոխառություններով կազմված բայերի ձևաիմաստային արտահայտությունները հայրեններում և կաֆաներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-186. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Արգամ Այվազյան. Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. հ. Դ, Երնջակ գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2008, 308 էջ + 88 էջ ներդիր, հ. Ե, Նախճավան, Շարուր գավառներ, Երևան, «Գասպրինտ», 2009, 128 էջ + 56 էջ ներդիր, հ. Զ, Ճահուկ - Շահապոնք գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2010, 120 էջ+ 108 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2011) Արմենուհի Ստեփանյան. XX դարի հայրենադարձությունը հայոց ինքնության համակարգում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 374 էջ.– Հիշողության ազգագրություն. 3. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 337-339. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Գուրգեն Գեղամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 365. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա and Կիրակոսյան, Մերի (2011) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 355-358. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2011) Էջեր Թումանյանի հրապարակախոսական գործունեությունից (Բանաստեղծը ընտրապայքարի և բանակռիվների կիզակետում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 83-102. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2011) Թատերգակ Լևոն Շանթը XIX դ. – XX դարասկզբի հայ դրամատուրգիայի համապատկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 103-118. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2011) Թիֆլիսահայ բանագիտական մտքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-133. ISSN 0135-0536

Դրամբյան, Իրինա (2011) Թորոս Ռոսլին. կյանքն ու արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-205. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 362. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2011) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. III–I դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-260. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2011) Հայկական ժողովրդական հեքիաթի գրական մշակման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-142. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Մարիամ and Զաքարյան, Մարի (2011) Հավատը մարդասիրության ակունք` ըստ Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-175. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2011) Հին Հայաստանի սյունազարդ դահլիճների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 289-301. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2011) Մեծանուն պատմաբան, բյուզանդագետ և հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 7-21. ISSN 0135-0536

Տեր-Մինասյան, Անուշ (2011) Մուրադ Հասրաթյան. Հայկական վաղքրիստոնեական ճարտարապետությունը, Մոսկվա, «Ինկոմբուկ» հրատ., 2010, 400 էջ (87 գծագր. աղյուսակ, 221 գուն. լուս.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 334-336. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2011) Պատմագիտության նվիրյալը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Մելքոնյանի ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 351-354. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2011) Սկսվածքային և միջնամասային կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 206-229. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2011) Վիեննայի Մխիթարյանները գիտության և մշակույթի ջահակիրներ (Միաբանության 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-35. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2011) Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի գործունեության պատմությունից (1918 թ. օգոստոս – 1921 թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 61-82. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2011) Տոնածիսական համակարգի առանձնահատկությունները Բանանցի էթնոմշակութային համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-288. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2011) Գնդապետ Մազմանյանը ժողովրդական երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Казарян, Левон (2010) Армянская историческая проза и поэзия V–XVIII вв. Антология по проекту Валерия Брюсова. Составитель и редактор Наира Сейранян, Ереван, «Антарес», 2009, 336 с.+8 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 281-284. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Артур Мкртчян. Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX – начало XX вв.). Ереван, издательство “Гитутюн” НАН РА, 2010, 168 с. Արթուր Մկրտչյան. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հասարակական կենցաղը (XIX դ. երկրորդ կես –XX դ. սկիզբ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 168 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-267. ISSN 0135-0536

Баранов, Юрий (2010) Аэлита Долуханян. Проблема души и тела в средневековой армянской поэзии. Ереван. Зангак–97, 2009, 256 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-280. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2010) К публикации статьи А. А. Мкртчяна «О топонимии Нагорного Карабаха». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-251. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2010) Портрет Оронта и вопрос «контактного стиля». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 202-222. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2010) Символика «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-149. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արթուր (2010) Ա. Աղասյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան. Հայ արվեստի պատմություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2009, 576 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-275. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2010) Աղթամարի կաթողիկոսության հիմնադրման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-80. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Մարիամ (2010) Բագրատունիների ծագման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 116-129. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2010) Բաղասական աշխարհի տարածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 150-168. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Եվա (2010) Բուժողի կերպարը հայկական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Սանթոյան, Արեն and Ղուկասյան, Շողիկ (2010) Գրաբարում բաղաձայնահաջորդ ն -ով վերջացող բառերի բառակազմական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-97. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2010) Երկվորյակների առասպելի ելակետային արժեքը հայ վիպական հուշարձանների հորինվածքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-192. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2010) Լեզվաբանական նորակազմ տերմինները և տերմինագործածության առանձնահատկությունները «Հանդես ամսօրյա»-ում (1901–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-86. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Լեոյի հոդվածաշարը Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու թուրքերի փորձերի դեմ (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 223-246. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Սամվել (2010) Լևոն Սարգսյան. Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4–8-րդ դդ.), Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2010, 300 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-265. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2010) Խաչատուր Լազարյանի կյանքի համառոտ ուրվագիծը (1789 – 1871 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ and Սուքիասյան, Համո (2010) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի XXXI գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 289-290. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2010) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. VI–IV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-177. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Աշոտ (2010) Հայաստանի հարկերի համակարգը. իրավաքաղաքական և պատմատեսական ակնարկ (հին շրջանից մինչև 1918 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 53-69. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Էդուարդ (2010) Հայոց ցեղասպանության պատմության մի քանի հարցերի լուսաբանումը ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ուսումնասիրություններում (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 16-26. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Հենրիկ Հովհաննիսյան. Հայ թատրոնի պատմություն, XIX դ., երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 756 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-272. ISSN 0135-0536

Նիկողոսյան, Գոհար (2010) Հետնալեզվային և կոկորդային հնչյունների անկումը բառասկզբում (հայերենի, մյուս հնդեվրոպական և ֆիննաուգրական լեզուների տվյալների հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 98-109. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Տաթևիկ (2010) Մատենադարանի № 5389 ձեռագրի պատառիկ-պահպանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-256. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Նախընտրական պայքարը Վանում և 1908 թ. խորհրդարանական երկրորդ ընտրությունները Օսմանյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 27-40. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արսեն (2010) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. Հայոց ցեղասպանություն. հայասպանություն` ամենացեղասպան ցեղասպանություն. աշխարհի տասը լեզուներով` անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն, ճապոներեն, հունգարերեն, հայերեն, արաբերեն, պարսկերեն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2009, 856 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Բոժկո, Օլեքսանդր (2010) Ուկրաինաբանությունները Կամյանեց-Պոդիլսկ քաղաքի XVI–XVII դարերի հայկական դատարանի վավերագրերի լեզվում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 110-115. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2010) Ռուբեն Սաֆրաստյան. Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-263. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2010) Սերգեյ Վարդանյան. Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյուսությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 428 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Սփյուռքահայությունը և Հայկական հարցի լուծման խնդիրը (1945 – 1947 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ (2010) Վաստակաշատ գիտնականը (Գրիգոր Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-288. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Հայկ (2010) «Հայ ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» միջազգային երրորդ գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Սաթենիկ (2010) «Հայ ժողովրդական մշակույթ – 15». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-311. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2010) «Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածուի լույսընծայման նախապատմության շուրջ (ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-244. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) «Ուրարտուն և նրա հարևանները» միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2010) «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի ծիսաառասպելական մի քանի հատկանիշների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 74-79. ISSN 0135-0536

Сукиасян, Амо (2010) Документы об армяно-грузинском пограничном споре в Лори (декабрь 1920 г. – январь 1921 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-262. ISSN 0135-0536

Петикян, Сирануш (2010) Идеи прав человека в Аштишатских канонах. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 184-188. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2010) Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Редактор-составитель А. М. Лидов. М., “Индрик”, 2009, 912 с., 389 ил. Նոր Երուսաղեմներ. Հիերոտոպիա և սրբազան տարածքների պատկերագրությունը: Խմբագիր, կազմող Ա. Մ. Լիդով, Մոսկվա, «Ինդրիկ», 2009, 912 էջ, 389 նկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Арутюнов, Сергей (2010) О баранах и быках в жертвоприношениях. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-213. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Юрий (2010) Об этносоциологических исследованиях армян России. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). 129 -136. ISSN 0135-0536

Տեր-Մերկերյան, Ռոպեր (2010) Ազգային մշակութային արժեքների միջսերնդական փոխանցման լծակները Ֆրանսիայի հայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2010) Ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-292. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 282-287. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Անի մայրաքաղաքը Խ. Աբովյանի և նրա ժամանակակիցների գնահատմամբ (Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-56. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2010) Աշուղ Ջիվանի. Անհայտ երգեր, աշխատասիրությամբ Թովմաս Պողոսյանի, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, 670 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-277. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Արամ Քալանթարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 316-321. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2010) Գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-298. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2010) Իշխանության ազգայնացման հիմնահարցը Անդրկովկասում (1917 թ. նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 80-98. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2010) Կարլ Վարդանի Սեղբոսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2010) Կիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը XII դարի վերջին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-128. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2010) Կոմիտասը և հայ երաժշտական արվեստի զարգացման ուղիները (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-43. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովիկ (2010) Հալածականության գաղափարը Հովհաննես Թումանյանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 99-113. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2010) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2006, 501 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-274. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) Հայկական վիշապամարտի երկու հակադիր կերպարներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 189-196. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2010) Հայրենադարձության հայկական փորձը (1946-1948 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Հուշեր Դավիթ Անանունի մասին (Ծննդյան 130-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-252. ISSN 0135-0536

Միրզոյան, Վաչագան (2010) Յոթնագրյանքների առեղծվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-233. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռուբիկ and Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Ներսես Մկրտչյան – 80. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2010) Նոր բառեր Հովհաննես Օձնեցու նորահայտ տոնացուցային երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-183. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Կարինե (2010) Շարահյուսական իրակությունների ոճական առանձնահատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Զոհրաբյան, Շուշանիկ (2010) Սիմվոլիզմի միտումները Վարդգես Սուրենյանցի արվեստում (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 57-73. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2010) Վահան Բայբուրդյան. Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները պատմության լույսի ներքո, Երևան, հեղինակային հրատ., 2008, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2010) Վաղարշապատի հիմնադրման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-24. ISSN 0135-0536

Варданян, Лилия and Абрамян, Левон and Саркисян, Гамлет (2010) Заслуженный ученый (К 75-летию Вахтанга Шамиладзе). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-298. ISSN 0135-0536

Мурадян, Изабелла (2010) Миграционное законодательство Республики Армения (1918–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2010) Попытки регионального сотрудничества и II Конференция Закавказских республик (9–22 апреля 1920 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 54-71. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2010) Терракотовые статуэтки из Вагаршапата. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 170-179. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2010) Աբրահամ Կիսիբեկյանի հուշագրությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2010) Աելիտա Դոլուխանյան. Ներսես Մոկացի, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ., 2009, 206 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2010) Ականավոր արաբագետը (պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2010) Ականավոր գրականագետը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Արամ Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2010) Արարատ Հակոբյան. Հայաստանը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 338 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2010) Արարատյան լեռների հին անունների և անվանադիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-227. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Բառաքննական դիտարկումներ Երեմիա Մեղրեցու «Բառգիրք հայոցի» մի քանի բառերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-169. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 319-325. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Գիտական նստաշրջան` նվիրված ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-300. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2010) Գրաբարի դարձվածները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 141-146. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Դերենիկ Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 318. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Երիտասարդ արևելագետների XXXI հանրապետական գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 301-305. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Երիտթուրքական հեղաշրջման արձագանքները Վանի նահանգում (1908 թ. հուլիս-օգոստոս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 47-53. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2010) Երևանը և Երևանի նահանգը հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 72-93. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2010) Զաքարյան Հայաստանն Իլխանության առաջին շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-140. ISSN 0135-0536

Ստրոնախ, Դեվիդ (2010) Էրեբունու արծաթյա պտյակները նոր լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-197. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2010) Լիլիթ Երնջակյան. Աշուղական սիրավեպը մերձավորարևելյան երաժշտական փոխառնչությունների համատեքստում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2009, 256 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) Ծիածանը հայոց պատկերացումներում. համեմատական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 198-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2010) Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-241. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Մելքումյան, Համլետ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների XII միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 317. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Հայկական տարածքների պահանջատիրության հարցը և հայ եկեղեցին 1945–1949 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-101. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Հասմիկ Գուլակյան. Հայագիտության և հայապահպանության հարցեր: Հրապարակախոսություն, երկու հատորով, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2010, հ. Ա. Հայագիտության հայրենիքը, 480 էջ, հ. Բ. Հայ դատ. հին և նոր էջեր, 528 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2010) Հարություն Մարության. Հայ ինքնության պատկերագրությունը: Հատոր 1. Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 432 էջ (1 գուն. քարտեզ, 255 գուն. և սև/սպիտակ լուսանկարներ).– Հիշողության ազգագրություն. 2. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Երիցյան, Բենիկ (2010) Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-250. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2010) Ձիավոր սրբերի գանձարանային կանոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-128. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2010) Մոմիկի ծննդյան 750-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2010) Նկատառումներ Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան թաղումների գույքին առնչվող որոշ հարցերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Սարգիս Հարությունյան. Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 262 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-264. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2010) Սուրեն Սարգսյան. Հայ սահմանադրական ռամկավար կուսակցություն (1908–1921 թթ.), Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2009, 244 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2010) Ստեղծագործական բեղմնավոր ճանապարհ (ճարտարապետ-գիտնական Մուրադ Հասրաթյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). 291 -294. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2010) Վ. Բ. Բարխուդարյան. Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XVIII դարի կես – XX դարի սկիզբ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Արամ (2010) Վազգեն Համբարձումյան. Լատինաբան հայերենի պատմություն (14–18-րդ դդ.), Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 372 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-284. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2010) Վան քաղաքի առաջին հիշատակման 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-308. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Վանը Ս. Գորոդեցկու կյանքում և ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 34-46. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Սիմոն and Գրեկյան, Երվանդ (2010) Վանը հնադարում (Տուրուշպա, Տուշպա, Տոսպ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2010) Վանը միջնադարից մինչև XX դարի սկիզբը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Մանե (2010) Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 315-316. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Փարիզի ազգային գրադարանի հայկական ձեռագրացուցակի Ֆրեդերիկ Մակլերի առաջաբանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Մոհամմադի, Մոհամմադ Մալեք (2009) Հայագիտության զարգացման հեռանկարները արդի Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 306-312. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2009) «Արարատյան դրախտը» սեպագիր աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 249-261. ISSN 0135-0536

Шагинян, Арсен (2009) Государственные налоги Арминийи. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 135-144. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Աղավնի (2009) Ж. Хачатрян, О. Неверов. Архивы столицы древней Армении Арташата, Ереван. Изд-во “Гитутюн” НАН РА, 2008, 271 с., 96 табл. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Асатрян, Гарник (2009) Карен Юзбашян. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 323-324. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2009) Особенности иконографии армяно-халкидонитских памятников (X–XIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 167-185. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2009) Արարատ Աղասյան. Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները XIX-XX դարերում, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2009, 292 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 271-275. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2009) Արարատյան և Բայազետի բարբառների փոխհարաբերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 145-157. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2009) Արուճի դամբանադաշտի № 7 ու № 9 դամբանաթմբերի և թաղման ծեսին առնչվող որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 234-248. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). ISSN 0135-0536

Բեքարյան, Անահիտ (2009) Բայրոնիզմի արտացոլման դրվագներ հայ գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 60-70. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 325-330. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2009) Գիտաժողով` նվիրված հայ-իռլանդական հոգևոր և բանահյուսական ավանդույթներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 319-322. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2009) Գիտնականը, քաղաքացին (Ջոն Կիրակոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 286-296. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2009) Երախտաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2009) Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Պողոս Վանեցու նամակը Արցախի մելիքներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 262-265. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2009) Զրույցները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն տանն Սիսական» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 186-208. ISSN 0135-0536

Խուդինյան, Գևորգ and Ստեփանյան, Գևորգ (2009) Էմմա Կոստանդյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 303-305. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2009) Իրադրությունն Արցախում IX դարի առաջին կեսին. հայերի դիմադրական կռիվները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 209-223. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Վազգեն (2009) Խաչատուր Աբովյանի բառաշխարհը (Ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 111-119. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2009) Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XVIII դարի սկիզբ – 1923 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 23-45. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա (2009) ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի երիտասարդ արևելագետների միջազգային XXX գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 313-318. ISSN 0135-0536

Ալավերդյան, Գևորգ սարկավագ (2009) Հայ եկեղեցին և Հայոց կաթողիկոսարանի եկեղեցական քաղաքական կարգավիճակը ԺԲ դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 120-134. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարագ (2009) Հայ հին գրականության պարբերացման վերջին փուլի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2009) Հովհաննես Թումանյանը և իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 71-91. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2009) Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. ազգագրական և բանահյուսական ժառանգություն. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, հ. I, 502 էջ, հ. II, 643 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 278-280. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2009) Հովհաննես Սարկավագը պատմագիր և դավանաբան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 158-166. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Էվելինա (2009) Մուշեղ իշխան. հայապահպանության նվիրյալը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 92-102. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2009) Ռուսաստանը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2009) Ս. Բարսեղ Կեսարացի. Գիրք պահոց, աշխատասիրությամբ Կիմ Մուրադյանի, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ. (Եկեղեցական մատենագրութիւն Բ), Ս. Էջմիածին, 2008, 519 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 276-277. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Վահագն (2009) Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 46-59. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Գևորգ (2009) Տ. Թորոսյան. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը միջազգային իրավունքի շրջանակներում, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 340 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2009) Տաշիր-Ձորագետի Կյուրիկյան թագավորության առաջացումն ու հզորացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 224-233. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Linguistics. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 259-266. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Anthropology. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 267. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Archaeology. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Art Criticism. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 276-283. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Bibliography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 285. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Cartography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 272. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Demography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 270. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Ethnography. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 244-246. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Glyptics. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 267-268. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 215-241. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Culture, Cultural Research. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Diplomacy. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 269. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Economics. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 283-284. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Geography. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Handicraft. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 283. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Law. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 269-270. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Medicine. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 271. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Science. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 272. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of calendar. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 266. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of the press. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 284-285. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Information. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Letters. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Literary criticism. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 246-259. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Memoirs. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 285. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Nominal Index. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 297-314. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Numismatics. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 267. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Philosophy. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 268. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Pictography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 267. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Prominent Men of Science and Culture. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 286-291. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Антропология. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 166. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Археология. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 138-141. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Библиография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 185. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Выдающиеся деятели науки и культуры. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 187-193. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Глиптика. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 166-167. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Демография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 169. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Именной указатель. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 199-214. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Информация. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 193-198. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Искусствоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 176-183. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 110-137. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История географии. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 170-171. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История дипломатии. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 168. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История культуры, культурология. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 171-176. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История медицины. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 170. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История науки. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 171. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История периодической печати. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 184-185. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История права. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 168-169. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История ремесла. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 183. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История экономики. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 183-184. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Календароведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 165. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Картография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 171. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Лингвистика. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 156-165. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Литературоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 143-151. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Мемуары. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 185. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Нумизматика. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 166. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Пиктография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 165. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Письма. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 185-187. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Философия. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 167. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Этнография. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 141-143. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Ազգագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 38-39. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Անվանացանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 94-109. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Աշխարհագրության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 66-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Արհեստագործության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 79. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Արվեստագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 72-79. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բժշկագիտության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 66. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գիտության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գիտության և մշակույթի նշանավոր գործիչներ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 82-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գրականագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 39-52. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Դիվանագիտության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 64. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Դրամագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 62. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2009) Երկու խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Ժողովրդագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 65. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Իրավունքի պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 64-65. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Լեզվաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 53-61. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Կնքագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 62-63. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Հնագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 34-38. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Հուշապատում. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 81. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մամուլի պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 80-81. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 81. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մարդաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 62. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մշակույթի պատմություն, մշակութաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 67-71. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Նամականի. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 81-82. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Պատկերագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 61. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 7-34. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Տեղեկատվություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 88-93. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Տնտեսության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 79-80. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Տոմարագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 61. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Փիլիսոփայություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 63. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Քարտեզագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 67. ISSN 0135-0536

Бахчинян, Арцви (2009) Армянская церковная жизнь Харбина. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-156. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2009) К истории армянских духовных учебных заведений. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-210. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2009) Ադանայի 1909 թ. կոտորածի լուսաբանումը արևմտահայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2009) Ակադեմիկոս Արամ Ղանալանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-287. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Օրդյան, Էդիկ (2009) Ականավոր տնտեսագետ-գիտնականը, մանկավարժը և հասարակական գործիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-261. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արգիշտի (2009) Աղվանքի հարավային սահմանը հայկական և հունա-հռոմեական սկզբնաղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Արմեն Հախնազարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Նելլի (2009) Արմինէ Քէօշկէրեան. Գանձարանային մշակոյթ. Սկզբնաւորում եւ զարգացում (Ժ.-ԺԳ. դարեր), Երեւան, «Եասոն» հրատ., 2008, 389 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-253. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2009) Արտակ Մաղալյան. Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVII–XIX դդ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 327 էջ + 2 մամուլ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2009) Արտաշատի «Երազամոյն» վայրի տաճարը և կից համալիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 122-146. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բովանդակություն; Содеожание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գիտնականը, խմբագիրը, հրատարակիչը (Անուշավան Զաքարյանի ծննդյան 55-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-279. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Գասպար (2009) Գյուղատնտեսական ինքնագործները և վարձու աշխատողները Արևելյան Հայաստանի բնակչության սոցիալական կառուցվածքում (XIX դարի վերջին). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-42. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գնել Ստեփանի Գրիգորյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2009) Է. Խեմչյան. Իջևան (Ձորոփոր). Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրություններ. հ. 25, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008, 492 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Անուշավան (2009) Ժողովրդագիտական տվյալների արտացոլումը Պերճ Պռոշյանի երկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 88-102. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի and Սարգսյան, Համլետ (2009) Իրանահայերի ներգաղթն ու վերաբնակեցման խնդիրները (1946–1970-ական թվականներին). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 43-54. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Микаелян, Левон (2009) Կ. Հ. Ղահրամանյան, Ա. Ս. Ղազիյան. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Պետականության ակունքները: Երևան, «Վան Արյան», 2008, 72 էջ։ К. А. Каграманян, А. С. Газиян. Нагорно-Карабахская Республика: истоки государственности. Ереван, “Ван Арян”, 2008, 72 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-249. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2009) Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգագրական սովորույթների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 71-87. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2009) ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 50 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-301. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Այվազյան-Թերզյան, Մարիա (2009) Համադրական կրկնավոր բարդությունների կաղապարման մի քանի արտահայտություններ հայերենում և դրանց համարժեքները պարսկերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2009) Հայ պատմական դրամատուրգիան զարգացման նոր շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 15-28. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2009) Հայ-վրացական խաղաղարար կոնֆերանսի հայկական պատվիրակության հաշվետվությունը (1918 թ. դեկտեմբեր – 1919 թ. մարտ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-206. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ and Ժամկոչյան, Աղավնի (2009) Հայերեն արձանագրություններով սկավառակ Արցախի Տիգրանակերտից (Նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-176. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2009) Հայկի և Բելի առասպելի հնդեվրոպական զուգահեռները. պատմական վերակազմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 55-70. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գրիգոր (2009) Հնագույն մրցախաղերի կրկեսային կերպարաձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 103-121. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2009) Հրաչիկ Սիմոնյան. Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում (1909 թ. ապրիլ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 530 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-228. ISSN 0135-0536

Степанян, Степан (2009) Նորայր Սարուխանյան. Ալեքսեյ Ջիվելեգովը որպես պատմաբան և Հայկական հարցը: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2008, 95 էջ: Норайр Саруханян. Алексей Дживелегов как историк и Армянский вопрос. Ереван, Институт истории НАН РА, 2008, 95 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 235-238. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2009) Սիմոն Կրկյաշարյան (Ծննդյան 85-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 262-266. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2009) Վահրամ Ղարախանյան. «Գալուստ Կյուլպենկյան» հիմնարկության հայանպաստ գործունեությունը. 1956–2006 թթ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 272 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 229-234. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2009) Վաստակաշատ գիտնականը և դիվանագետը (Վահան Բայբուրդյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-272. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2009) Վարդան Դևրիկյան. Խորհրդավոր ընթրիք. Հայկական ավանդույթից մինչև Լեոնարդո, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 239-242. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2009) Վարդավառը հունական պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 211-222. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2008) «Գիլգամեշը և խուլուպու ծառը» վիպերգի հնդեվրոպական- հայկական բաղադրատարրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-184. ISSN 0135-0536

От редакции, (2008) Памяти Елены Алексанян. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-304. ISSN 0135-0536

Аванесян, Лилия (2008) Раннеземледельческие обряды в современном Арцахе. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 209-218. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2008) С. А. Карапетян. Арцах, Гардман, Нахиджеван – триединая формула территориальной целостности Восточной Армении (Сборник публикаций). Ереван. Тигран Мец, 2008, 352 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ա. Վ. Մուշեղյան. Մովսես Խորենացու դարը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 412 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2008) Ակադեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-289. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2008) Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսների գավազանագիրքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կարեն (2008) Անին մայրաքաղաք և կաթողիկոսանիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-30. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2008) Արաբական խալիֆայության հայազգի Բախտիշու բժիշկների գերդաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-109. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Արմինե (2008) Էրեբունիի պատկերազարդ կնքադրոշմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2008) Թումանյանի ճանապարհորդությունները 1901 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2008) Ծիսական համալիր համատեքստում ծիսերգերի սկսվածքներն իբրև կայուն ծիսահմայական բանաձևեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2008) Հայ-հոռոմները (քաղկեդոնիկ հայերը) հունական պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 237-260. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2008) Հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը Բաքվի նահանգում 1918–1920 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 31-48. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2008) Հայերին ուղղված Նուրի փաշայի կոչերը և Անդրանիկի պատասխանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-267. ISSN 0135-0536

Ռենու, Շառլ (2008) Հայոց ծիսական տարվա զարգացումը VIII–XII դարերում ծիսական մեկնությունների և գրքերի հենքի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-102. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ and Հակոբյան, Հայկ and Գնունի, Արտակ and Խաչատրյան, Գագիկ and Վարդանեսովա, Տատյանա (2008) Հնագույն Բջնին (Նախնական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 185-196. ISSN 0135-0536

Բեգլարյան, Հրաչյա (2008) Ձիթագործությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-171. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռաֆիկ (2008) Մամիկոն Գևորգյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-302. ISSN 0135-0536

Հովնանյան, Ռոմիկ (2008) Մի կարևոր ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 311. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2008) Միջազգային գիտական նստաշրջան` նվիրված Լևոն Խաչիկյանի 90-ամյա տարելիցին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում թաղման ծիսակարգերի պայմանավորվածությունը մահվան պատկերացումներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-135. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2008) Պարթենիոս Աթենացու Պաղեստինի Կեսարիայի մետրոպոլիտի Պատմություն հունաց և հայոց տարաձայնության: Հունարեն բնագրի թարգմանությունը, առաջաբանն ու ծանոթագրությունները` Հրաչ Մ. Բարթիկյանի: Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2008, 170 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Միքայել (2008) Պողոս Նուբար փաշան հայ ազգային պատվիրակության նախագահ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-59. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2008) Վահրամաբերդ–Մարմաշեն–Տիրաշենի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 110-120. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Էմմա (2008) Վիլյամ Սարոյանի նամակներից (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 219-236. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Տաղանդավոր լեզվաբանն ու մեծ մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Արսենի Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-294. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2008) Տայքի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) «Պատմաբանասիրական հանդեսի» հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2008) «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 141-155. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2008) Интересный документ об экспедиции братьев Маилянов (1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 244-251. ISSN 0135-0536

Степанян, Нина (2008) Мотив граната в раннесредневековом изобразительном искусстве Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-229. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2008) Ակադեմիկոս Աբգար Հովհաննիսյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 265-286. ISSN 0135-0536

Ամիրյան, Սերհակ (2008) Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը և խորհրդային իշխանությունները (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 39-63. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ (2008) Անվանի վիմագրագետ-հնագետը (Հռիփսիմե Ջանփոլադյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լյուդվիգ (2008) Արևմտահայ մանկապատանեկան գրականության պատմության ուրվագիծ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 106-118. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-326. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2008) Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2008) Հ. Մ. Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1828–1913 թթ. (Հայկական մատենաշար Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկության), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2008, 294 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Ռուբեն (2008) Համշենի և համշենահայության խնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Անուշավան (2008) Հայ ազգագրության առաջին ծրագիր-հարցարանի խնդրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-243. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Վարդուհի (2008) Հայ միջնադարյան ավանդույթները Հովհաննես Շիրազի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 94-105. ISSN 0135-0536

Կիշբան, Էսթեր (2008) Հայերի ավանդական ուտեստները Տրանսիլվանիայում և Հունգարիայում (Վերապրուկներն ու խորհրդանիշները). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 119-130. ISSN 0135-0536

Կիլիչյան, Նաիրա (2008) Հայկական պարերի համանուն պոնտական զուգահեռները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-140. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2008) Մովսես Խորենացու ավանդազրույցի Սիսակ-Առանյան ճյուղի «նորագույն քննադատության» սնանկությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-197. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Սարգիս Հարությունյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Ասատուրյան, Կլարա (2008) Սեդրակ Բարխուդարյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-311. ISSN 0135-0536

Ջանփոլադյան, Մագդա (2008) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Թումանյանը և Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը, Երևան, «Գիտություն», 2007, 390 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-255. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. (2008) Վիմագրագիտական էսքիզներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 198-209. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2008) Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 156-177. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2008) Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը. հայկական օպերային արվեստի սկզբնավորումը և զարգացման առաջին փուլը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 64-80. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2008) Փիլիսոփայական հոսքը Նար-Դոսի գեղարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 10-38. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Արման (2008) Геноцид армян перед судом. Судебный процесс Талаата паши. Стенографический отчет (под редакцией профессора, доктора исторических наук Степана Смбатовича Степаняна). Ереван, Сурб-сер, 2007, 270 с. Հայոց ցեղասպանությունը դատարանի առաջ. Թալեաթ փաշայի դատավարությունը. սղագրական հաշվետվություն (պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ստեփան Սմբատի Ստեփանյանի խմբագրությամբ), Երևան, Սուրբ-սեր, 2007, 270 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-276. ISSN 0135-0536

Арамян, Альвина (2008) Елена Алексанян. Армянский реализм и опыт русской литературы. Ереван. Изд-во «Лингва», 2007, 442 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2008) Ервандашат. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2008) Новонайденные образцы античной скульптуры в Национальной картинной галерее Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 232-246. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Աշտարակի Խոջաբաղերի դամբանաթումբը դամբանաբլրային մշակույթի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-199. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2008) Ապոլոդորոսի մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2008) Բագրատունի տոհմի ծագմանը և գործառույթներին առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-258. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-312. ISSN 0135-0536

Աղաջանյան, Սերգեյ (2008) Երգիծանք և ծիծաղ. նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 105-113. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2008) Երկվորյակները նախնադարյան հավատալիքներում և պատկերացումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-186. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Համլետ (2008) Ժամանակակից հայագիտության խոշոր ներկայացուցիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2008) Լատինաբան հայերենի տարբերակիչ հատկանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-179. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2008) Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթը. միջազգային գիտաժողով Անթիլիասում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Քալոյան, Անժելա (2008) Կնոջ կենսաբանական առեղծվածի զոհրապյան մեկնության իմացաբանական ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-132. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2008) Կրակի պաշտամունքի հետ կապված հայկական հմայիլները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-221. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (2008) Հակոբ Պարոնյանի աշխարհի գեղարվեստական հայեցակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-158. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2008) Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. նյութեր և ուսումնասիրություններ, պր. 24, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 222 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հակոբ (2008) Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Հնագույն ժամանակներից մինչև Ք. հ. 298 թվականը, կազմողներ Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ե. Մովսիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 576 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2008) Հայաստանի Հանրապետության անկախության ուղին (Անկախության 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Նիկողոսյան, Գոհար (2008) Հայերենի և հնդեվրոպական մի շարք լեզուների տիպաբանական համեմատության ուրվագծեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-274. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2008) Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 297-301. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2008) Մի զարմանալի անտեղյակության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2008) Պրահայի հայ ուսանողությունը (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-148. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Սուրեն Ավետիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2008) Ստեփան Պալասանյանի պատմահրապարակախոսական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-97. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Վարազդատ Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2008) Քուրդ բանագիտության մեծ երախտավորը (Հաջիե Ջնդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 98-104. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2008) Քրդական հարցը Թուրքիայում և անկախ Քրդստանի ստեղծման ծրագրերը միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 34-58. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ֆրանսիական հայագիտության վիթխարի դեմքը և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը (Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 59-84. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հայկ (2007) Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2007) «Նազովրեցի» և հարակից հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 186-192. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2007) «Պատմությունների խորը պատմությունը» թեմայով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2007) Архетип в структуре художественного сознания. Памятник армянской эпической поэзии “Песнь о Ваагне”. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-55. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2007) Из истории армяно-английских отношений в 1918–1919 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 211-219. ISSN 0135-0536

Агасян, Арарат (2007) Рубен Дрампян. Акоп Овнатанян. Ереван, Картинная галерея Армении, 2006, 150 с. + 86 илл. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 246-250. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2007) Шара и Астхик–верховные боги Ширака. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-207. ISSN 0135-0536

Карагезян, Гоар (2007) Эпический цикл о Чингиз-хане в труде Хетума Патмича. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-142. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մանվել (2007) Ա. Խառատյան. Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը. XV–XVIII դարեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 471 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 231-235. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Արաքսյա (2007) Ագռավը հայոց ավանդազրույցներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-128. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Չոբանյան, Պավել (2007) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 260-268. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2007) Ականավոր հայագետը, մանկավարժն ու հասարակական գործիչը (Պրոֆ. Հմայակ Հարությունյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արամ (2007) Այսրկովկասի 1867 թ. վարչական բարեփոխման լուսաբանումը և գնահատումը պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-99. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռուբեն (2007) Աննա Աբաջյան. Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 444 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Հուսիկ (2007) Արամ Քալանթարյան – 70. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 269-271. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Գոհար (2007) Բամբակագործությունը Ելիսավետպոլի նահանգում (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-185. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2007) Բարեկենդանի ծիսերգի մի հնագույն գրառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-210. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Գառնիկ Անանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-306. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2007) Դերենիկ Դեմիրճյանը քննադատ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 72-89. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2007) Է. Լ. Դանիելյան. Գանձասարի պատմություն, Երևան, «Գանձասար աստվածաբանական կենտրոն» հրատ., 2005, 460 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-245. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Ընդմիջարկությունները որպես քերականական կապակցություններ տրոհող կառույցներ գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 143-154. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2007) Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Խաչակիրները և հայերը: Հ. Բ. Պատմա-քաղաքագիտական հետազոտություն, Երևան, 2007, 672 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-230. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Արամ and Կարախանյան, Գրիգոր (2007) Կ. Գ. Ղաֆադարյանը և Հայաստանի միջնադարյան մշակույթի ուսումնասիրությունը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-279. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2007) Հ – Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 163-172. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Հայագիտության օրեր Գյումրիում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-295. ISSN 0135-0536

Քոչար, Նվարդ and Փալիկյան, Աննա and Նալբանդյան, Կարինե (2007) Հայաստանում բնակվող ասորիների էթնոգենետիկ ուսումնասիրումը (ըստ Վերին Դվինի ասորիների մարդաբանական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 173-180. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գևորգ (2007) Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 56-71. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2007) Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 30-րդ գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-304. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Վազգեն (2007) Մ. Մկրյանը հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմաբան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2007) Ռ. Ա. Նահապետյան. Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, հեղինակային հրատ., 2007, 304 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 253-255. ISSN 0135-0536

Քեշիշյան, Մերի (2007) Սեպաձև նախշը Սևանի ավազանի ուշբրոնզեդարյան խեցեղենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտաշես (2007) Վազգեն Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (XVIIդ. վերջ– XIX դ.), հ. 1, Երևան, «Զանգակ–97», 2006, 140 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-252. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Անուշավան (2007) Րաֆֆու պարսկական ուղևորությունները որպես պարսկահայերի ազգագրական ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 100-120. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2007) Ցեղասպանություն և ազգածնություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 30-37. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2007) Michael E. Stone. Apocrypha, Pseudepigrapha and Armenian Studies (Collected Papers), vols. 1-2 (Orientalia Lovanensia analecta, 144-145), Leuven - Paris - Dudley, MA, Peéters, 2006, 940 p. Մայքլ Է. Սթոուն. Պարականոն, «անվավեր» երկեր և հայագիտական ուսումնասիրություններ (հոդվածների ընտրանի), հ. 1–2 (Լուվենի արևելագիտական մասունքներ, 144–145), Լուվեն–Փարիզ–Դադլի (Մասաչուսեթս), «Պետերս» հրատ., 2006, 940 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2007) «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի հերոսը և հեղինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 134-161. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2007) Дипломатия Республики Армения в январе-апреле 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-96. ISSN 0135-0536

Шагинян, Арсен (2007) Первые нашествия арабов на Армению и ответные походы армяно-византийских отрядов (Некоторые хронологические уточнения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-235. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2007) Ալեքսանդր Երիցյանը և իր «Վենետիկի Մխիթարեանք» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2007) Ալեքսանդր Թամանյան և Արամայիս Երզնկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 123-133. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Ռոբերտ (2007) Աննա Ասատրյան. «Արշակ Բ» հայոց անդրանիկ օպերան, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2006, 268 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2007) Առաջնապտղի ծիսախորհուրդն ու խաղող-գինի-կարաս գովերգությունները հայ ծիսերգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-286. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արդի հայ փիլիսոփայական մտքի մեծավաստակ երախտավորը. Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ: «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը Հ. Գևորգյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-314. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2007) Արշակ Չոպանյանը Հայնրիխ Հայնեի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 172-179. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ալվարդ (2007) Արտալեզվական և լեզվական գործոնները հնագույն շրջանի բնիկ ու փոխառյալ հայոց իգական անձնանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 248-256. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հերմինե (2007) Բայի դիմավոր ձևերը և դրանց գործառական առանձնահատկությունները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն տանն Սիսական» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 216-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 333-337. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Գ. Բ. Թոսունյան. Գրաբարի բառարանագրությունը, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2006, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2007) Գեղարվեստական խոսքի դրսևորումները Ստ. Օրբելյանի երկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 203-215. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Գիտության մեծ նվիրյալը (Հրաչ Բարթիկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-307. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2007) Դրվագներ Հովհաննես Թումանյանի ազգային-հասարակական գործունեությունից (1905–1906 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-122. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն and Հակոբյան, Հայկ (2007) Ի. Ղարիբյան. Արծափ-Մեղրաձոր, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2006, 536 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2007) Լոռին XVIII դ. վերջին – XIX դ. սկզբին և հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-195. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա and Գևորգյան, Գոռ (2007) ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի երիտասարդ արևելագետների հանրապետական XXVIII գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-325. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2007) Հայերի ծագման բալկանյան տեսությունը և հնագիտական տվյալները (մ. թ. ա. VI-IV հազ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 37-54. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն (2007) Հանելուկի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-171. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գրիգոր (2007) Հին և միջնադարյան կրկեսային խաղերի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 236-247. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռոմանոս and Ավետյան, Վարշամ (2007) Ճարտարապետ-գիտնականը և քաղաքացին (Գառնիկ Շախկյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 326-332. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2007) Ռ. Ս. Ղազարեան. Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 704 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նիկոլայ (2007) Տիգրան Մեծը և Հայկական կայսրությունը արաբական ժամանակակից պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-71. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-272. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2007) Քաղաքամայր Արտաշատը պատմահնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-36. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2007) Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության օրենքը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 72-81. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2007) «Արամ» անունը հայ ժողովրդի երկրորդ ցեղանուն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 226-248. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2007) «Սասնա ծռերի» արխիվային մի նորահայտ պատում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Хачикян, Грант (2007) Художественные приемы армянских миниатюристов в оформлении композиций со строчными буквами - музыкантами. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 153-168. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2007) Ալեքսեյ Ջիվելեգովը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2007) Անձավի ուրարտական վահանի առյուծների զույգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 262-273. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2007) Արդի միջնադարագիտությունը և հայկական Վերածնության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2007) Արտակ Շաքարյան. «Արյան հարկը» Օսմանյան կայսրությունում. Դեվշիրմե. Երևան, հեղինակային հրատ., 2006, 179 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 318-322. ISSN 0135-0536

Օրենգո, Ալեսսանդրո (2007) Գոհար Մուրադյան. Բարոյախաւս. հունարեն և հայերեն տարբերակները թարգմանական տեխնիկայի ուսումնասիրությամբ, Եբրայական համալսարանի հայագիտական ուսումնասիրություններ, հ. 6, Լուվեն–Փարիզ–Դադլի, Մասաչուսեթս, «Պետերս» հրատ., 2005, 216 էջ: Gohar Muradyan. Physiologus. The Greek and Armenian Versions with a Study of Translation Technique, Hebrew University Armenian Studies 6, Leuven-Paris-Dudley, Massachusetts, Peeters, 2005, 216 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (2007) Դիմակը և դրա կիրառումը Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 61-76. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2007) Թաղման ծիսակարգերը ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-152. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հրաչյա (2007) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Փորձ» և «Արձագանք» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006, 506 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-298. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2007) Հայ-իրանական կապերը ըստ Արտաշատի կնքադրոշմների. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-225. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սուսաննա (2007) Հայերենի նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթների հնչյունակազմական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 169-179. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2007) Հայկական հարցը 1918 թ. հայ-գերմանական և գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 18-35. ISSN 0135-0536

Դիլբարյան, Նարինե (2007) Հայկական տեղանվանահիմքերի իմաստային դաշտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-187. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վարազդատ (2007) Հայրենիքն անմոռաց է (Նյութեր Վանի և Վանի հերոսամարտին նվիրված հուշակոթողի պատմությունից). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-288. ISSN 0135-0536

Բրուտյան, Մարիա (2007) Հունական սկզբնաղբյուրները Կոստանդնուպոլսի նվաճման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 99-108. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռուբեն (2007) Ձագավանքի համալիրը և նրա վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 198-217. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կարեն (2007) Մշո Սբ. Կարապետ վանքի պատմության մի դրվագ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Շաքրո Մհոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 313-314. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2007) Պատմութիւն տանն Արծրունեաց. քննական բնագիրը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Մ. Հ. Դարբինյան-Մելիքյանի, Երևան, «Մագաղաթ» հրատ., 2006, 504 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2007) Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-317. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մուրադ (2007) Ռուսական բանակի հայ գեներալների մարտական ուղին XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 77-84. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆայել (2007) Քավորը հայոց մեջ (ըստ աղձնիքահայերի ազգագրական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-137. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2007) Օտար պատմագիրներից հիշատակված Հայաստանի ամենավաղ արքան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-261. ISSN 0135-0536

Բեքարյան, Անահիտ (2007) Օտարազգի հեղինակները Բայրոնի և Մխիթարյանների առնչությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

Паликян, Анна (2006) Некоторые антропологические наблюдения к проблеме преемственности древнего и современного населения Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Вартанесова, Татьяна (2006) О группе хачкаров из Арагацотн–Котайка и начале формирования хачкарных школ (конец XII–XIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-198. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2006) Основные линии развития и особенности коммагенской скульптуры. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-180. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Саргис (2006) Основные черты древнеармянской мифологии. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 57-66. ISSN 0135-0536

Попович, Орест (2006) Структура и деятельность армянских судов на Подолье (ХIV– XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 219-224. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2006) Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-56. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հովհաննես (2006) Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-308. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռոմանոս (2006) Աշոտ Հայկազուն. Խորհրդանշանային մտածողությունը հայ ճարտարապետությունում, Երևան, «Ալաս» հրատ., 2005, 178 էջ+105 աղյուսակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-295. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2006) Արղուն խանի դեմ կազմակերպված դավադրության և դրա գրական արձագանքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 115-125. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 313-317. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2006) Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկությունը (Կեսդարյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Սամվել (2006) Դադիվանքի հոգևոր շինությունների կառուցման ժամանակագրական հաջորդականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-218. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2006) Դեմիրճյանագիտությունը ձևավորման ու զարգացման ուղիներում (1905-1988 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 85-101. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Ժամանակակից հայերենի բառազուգորդումների կառուցվածքային և իմաստային տիպերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-235. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Լ. Շ. Հովհաննիսյան. Գրաբարի բառապաշարը (V դար), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, 310 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Գոհար (2006) Խաղողագործությունն ու ոգելից խմիչքների արտադրությունը Ելիսավետպոլի նահանգում (XIX դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Քալոյան, Անժելա (2006) Կնոջ ֆենոմենը ըստ Լևոն Շանթի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 135-145. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (2006) Հայկական քառանիստ կոթողների թվագրման խնդիրը և Քասաղի խոյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-244. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նիկոլայ (2006) Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը երիտթուրքերի դատավարության վճռի լույսի ներքո (1919–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 23-35. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2006) Նիկողայոս Ադոնց. Երկեր. հ. Ա. Պատմագիտական ուսումնասիրություններ. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 652 էջ + 1 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Կարագուլյան, Հասմիկ (2006) Շահան Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» վեպը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 102-114. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Շուշանիկ Նազարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-312. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2006) Ռամազ Կոնստանտինի Գորգաձե. Վրացերեն-հայերեն բառարան. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 716 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2006) Վավերագրեր Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Դադյանի հավաքածուից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2006) Տիգրան Հովհաննիսյանը Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող թուրք կեղծարարների դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-275. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2006) Քաղաքական-եկեղեցական իրադրությունը Բյուզանդիայում VII դարի առաջին կեսին. հայ և բյուզանդական եկեղեցիների միության փորձը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 146-158. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2006) Օսմանյան կայսրության կողմից Արևմտյան Հայաստանի «քրդականացման» քաղաքականությունը XVI դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 67-84. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գևորգ (2006) 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 22-40. ISSN 0135-0536

Գուրզադյան, Վահագն and Հարությունյան, Վարազդատ (2006) V-VI դդ. հայկական բազիլիկ եկեղեցի Արարատի լանջին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 206-209. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Саргис (2006) Из научного наследия академика К. А. Мелик-Оганджаняна. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-304. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2006) Интересный документ о грузино-армянских отношениях. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Меликян, Гоар (2006) Образ женщины-рассказчицы в народной повествовательной традиции. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 194-201. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2006) Товма Мецопеци. История Тимурленга и его преемников. Перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии К. С. Тер-Давтян. Ереван, Изд. “Наири”, 2005, 155 с. Թովմա Մեծոփեցի. Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ եւ յաջորդաց իւրոց, թարգմանությունը գրաբարից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ք. Ս. Տեր-Դավթյան. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2005, 155 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-310. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2006) Ավետիս Ահարոնյանը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-334. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2006) Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 167-186. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2006) Գեղեցիկի ժողովրդական ընկալումը և գեղագիտական գործառույթը հայ երգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 157-166. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2006) Դրախտի գետերի և Խավիլա, Քուշ երկրների տեղադրության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-255. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Նվարդ (2006) Իվարշա և Մարդուկ աստվածների պաշտամունքը Արարատյան դաշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 187-193. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Սողոմոնյան, Գայանե (2006) Կ.Պոլսի «Արևելք» օրաթերթը (1880-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 53-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Սամվել (2006) Կիլիկիան ազատագրելու ծրագրերը 1915 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-21. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Մարիամ (2006) Կրթության և ուսուցման գիտականացման անհրաժեշտությունն ըստ Գրիգոր Զոհրապի (XIX դարի վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-78. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 317. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2006) Հայ ազգաբնակչության տեղաբաշխումն Ադրբեջանական և Վրացական ԽՍՀ-ներում (1920-30-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 94-108. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2006) Հայկական ավանդական դրամայի ակունքների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-284. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2006) Մեսրոպ Մաշտոցը և նախամաշտոցյան հայ գիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-236. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Մանաս (2006) Մի քանի դիտողություն Արաբկիրի բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 202-205. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2006) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման 15-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 324-327. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Եվա (2006) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված «Սասնա ծռեր» հերոսավեպին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 318-323. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ (2006) Միջնադարյան կանոնաիրավական նորմերի վիմագրական արտացոլումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 109-133. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2006) Մխիթարյան միաբանությունը Ստեփանոս Նազարյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 88-93. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2006) Մկրտիչ Խրիմյանն ու հայկական Երուսաղեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 79-87. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թերեզա (2006) Շարահյուսական վերաիմաստավորումը դասական գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 146-156. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Լևոն (2006) Ռոբերտ Դավթյան. Չարենցը և արվեստը. Երևան, Ոսկան Երևանցի հրատ., 2005, 288 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Սիլվա Կապուտիկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 328-329. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (2006) Սյունիքի թագավորությունը (X-XII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 134-145. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2006) Տիգրան II Մեծի քաղաքակրթական գործունեության ռազմավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովհաննես (2006) «Գործնական» բարության և հումանիզմի գաղափարները Խ. Աբովյանի ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Хачикян, Армен (2006) Ганнибал на Востоке и в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-297. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2006) Границы Армении в Закавказье (IV-II вв. до н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 298-306. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2006) Л. М. Варданян. Степан Лисициан и истоки армянской этнографии. Ереван, изд. “Гитутюн” НАН РА, 2005, 424 с. Լ. Մ. Վարդանյան. Ստեփան Լիսիցյանը և հայ ազգագրության ակունքները. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005, 424 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 314-317. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լալիկ (2006) Нерсес Мкртчян. Семитские языки и армянский. Ереван, “Дразарк”, 2004, 376 с. Ներսես Մկրտչյան . Սեմական լեզուները և հայերենը. Երևան, «Դրազարկ», 2004, 376 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ալմաստ (2006) Ակսել Բակունցի հետքերով... Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-140. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2006) Աղձնիքահայերի խնամախոսության մի քանի ծեսերի ու սովորույթների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի (2006) Արարատ Հակոբյան . Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920 թթ.). Երևան, ՀՅԴ հրատ., 2005, 363 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 325-327. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2006) Արտաշատից հայտնաբերված լատիներեն արձանագրությամբ դրոշմված կղմինդրներ և աղյուսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-235. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գևորգ (2006) Արևմտահայության կացությունը և հայ հասարակական միտքը օսմանյան բարենորոգչական շարժման համատեքստում (XIX դ. 70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-129. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2006) Բառային տարբերակներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-156. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2006) Բնակչությունը և ինքնագործները Արևելյան Հայաստանում (XIX դ.-XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 28-49. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 336-341. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2006) Գարեգին Նժդեհի ուշագրավ կոչ-դիմումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-308. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2006) Դրվագներ Պահլավունի տոհմի XIII-XVII դարերի պատմության. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2006) Լևոն Տեր-Պետրոսյան . Խաչակիրները և հայերը: Հ. Ա. Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2006) Հայ հասարակական հոսանքները XIX դ. 50–70-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 272-284. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի չորրորդ նախագահը. Ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսի Մարտիրոսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 1-2. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2006) Հայկական դպրոցները Վրաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-200. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2006) Հայկական հարցը, արևմտահայ ազատագրական միտքը և Մաղաքիա Օրմանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-71. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2006) Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 332-335. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Սեպուհ (2006) Հնդկահայ վաճառականության պատմությունից (XVIII դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-271. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2006) Մակդիրը Րաֆֆու «Սամվել» պատմավեպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 175-180. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2006) Մանուկ Աբեղյան. գիտական վաստակի գնահատման ուրվագիծ (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-27. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2006) Մխիթար Այրիվանեցի. Գանձեր և տաղեր, աշխատասիրությամբ Էլեոնորա Հարությունյանի. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2005, 255 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 318-320. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Բենիամին (2006) Մոսկվայի համալսարանի հայ ուսանողության հասարակական գործունեության պատմությունից (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 201-209. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2006) Շենգավթյան մշակույթի բնակավայրերում տեղադրված սրբավայրերը և պաշտամունքային կառույցները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-253. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Լորետա (2006) Ռազմաքաղաքական իրադրությունը Բաքվում և Ղարաբաղում 1918 թ. երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 220-229. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Ս. Ա. Հայրապետյան . Գրաբարի շարադասությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005, 256 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 321-324. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մարինե (2006) Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի քրիստոնեա-հեթանոսական խորհրդանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 72-93. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն (2006) Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 94-114. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2005) «Վենետիկյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժոդով՝ նվիրված հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություններին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2005) Արուճի դամբարանադաշտի ուշբրոնզեդարյան № 5 դամբարանը (թաղման ծեսը մեկնաբանելու փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-172. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2005) Լայն մտահորիզոնի և բեղմնավոր գրչի տեր նորարար գիտնականը (Ն. Հովհաննիսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-283. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2005) Համբարձում-Վարդավառ. ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-207. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2005) Армянские поэты нового поколения и русские писатели (10-е годы XX века). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-64. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2005) Еще раз об Антоне Султаниеци. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-231. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2005) Малоизвестный исторический документ (грузино-турецкое соглашение 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2005) Мкртыч Хримян против исламского фундаментализма закавказских турок-татар. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 248-253. ISSN 0135-0536

Гарибджанян, Степан (2005) Наука в Армении в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 26-35. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-286. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2005) Ակադեմիայի հասարակագիտական անդրանիկ ամսագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Արամ Գրիգորյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2005) Արամ Քոսյան. Հայկական լեռնաշխարհի տեղանունները (ըստ խեթական սեպագիր աղբյուրների). Երևան, «Զանգակ-97», 2004, 168 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Դադյան, Քրիստինե (2005) Արտահայտչամիջոցների համակարգը Դերենիկ Դեմիրճյանի պատմվածքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 88-95.

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-320. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Ռոբերտ (2005) Գառնիկ Շախկյան. Հովհաննես Թումանյան. Հայրենագիտական համանվագներ. Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2005, 256 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2005) Գիտնականը, քաղաքացին, հասարակական գործիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-8. ISSN 0135-0536

Ռենհարտ, Էրիխ (2005) Գրացի համալսարանի գրադարանի հայերեն կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գրիգոր Ավագյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Սեղբոսյան, Կարլ (2005) Դերենիկ Սուրենի Վարդումյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Վահրամ (2005) Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքման գործում Ա. Ա. Գրիբոյեդովի մասնակցության հարցը խորհրդային պատմագրության գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2005) Համո Սահյանի քնարերգության ժողովրդական ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-87. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գոհար (2005) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 9-25. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Վանիկ (2005) Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հետախուզական ծառայության գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-48. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հարություն Ֆելեքյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-309. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Հեր(Խուայյ)-Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ-Մուկադդասու. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-159. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2005) Հովհաննես Օձնեցու երկերում գործածված և «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» աշխատության մեջ չվկայված բառեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-122. ISSN 0135-0536

Սարյան, Ռուզան (2005) Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված գիտաժոդով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-148. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2005) Սատրապական Հայաստանի արևմտյան և հարավային սահմանները մ. թ. ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 173-192. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Սերգեյ Սարինյան. Հայոց գրականության երկու դարը, հ.I,Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1988, 535 է ջ , հ. II , Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1989,567 է ջ , հ. III, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, 651 է ջ , հ. IV, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2004, 635 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-264. ISSN 0135-0536

Բալյան, Արշակ (2005) Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության վարչապետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սիջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Տիգրան Սեծի գահակալության 2100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2005) Տխուր մտորումներ ՊԲՀ-ի 2-րդ համարի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2005) Վրթանես Ասկերյանը և նրա թարգմանական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-102. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2005) Gérard Dédéyan. Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés. Etude sur les pouvoirs Arméniens dans le Proche-Orient Mediterranéen (1068-1150). Volume 1:Aux origines de l'Etat Cilicien: Philarète et les premiers Roubéniens; Volume 2: De l'Euphrate au Nil: Le réseau diasporique. Lisbonne 2003, 1511 p. (Bibliothèque arménologique de la fondation Calouste Gulbenkian) Ժերար Դեդեյան. Հայերը հույների,մուսուլմանների և խաչակիրների միջև. հետազոտություն միջերկրածովյան Մերձավոր Արևելքի հայկական իշխանությունների (1068 - 1150) մասին: Հատոր Ա. Կիլիկյան պետության սկզբնավորումը. Փիլարտոսը և առաջին Ռուբինյանները: Հատոր Բ. Եփրատից մինչև Նեղոս. գաղութների ցանցը: Լիսաբոն, 2003, 1511 էջ (Գալուստ Գյուլբենկյան մատենաշարի հայագիտական գրադարան)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2005) «Կէս ազգին հայոց» լուսավորության պարագաների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-217. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Армянский народный эпос "Сасунские удальцы", избранные варианты. Перевод текстов, составление и словарь-комментарии академика НАН РА Карапета Мелик-Оганджаняна. Ереван, 2004. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Марр, Н. Я. (2005) Древнеармянский алфавит и сирийское письмо. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-57. ISSN 0135-0536

Գամղրելիձե, Թ. Վ. and Գիորգաձե, Գ. Գ. (2005) Н. В.Арутюнян. Корпус урартских клинообразных надписей, Ереван,изд. "Гитутюн" НАН РА, 2001, 542 с.,183 таблиц. Ն. Վ. Հարությունյան. Դիվան ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 542 էջ , 183 աղյուսակ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-295. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. (2005) О самоназвании армянского народа. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-278. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2005) Портрет заказчика Адрианопольского Евангелия (к вопросу о происхождении рукописи). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-249. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2005) Ագաթանգեղոսի «Պատմության» Վիեննայի կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-153. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2005) Աղցք գյուղի ճարտարապետական համալիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-289. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հակոբ (2005) Աստղիկ Գէորգեան. Հայ մանրանկարիչներ, մատենագիտութիւն IX-XIX դդ., Գահիրե, 1998, 882 էջ + գունաւոր տախտակներ I—XXXII: Նույնի՝ Անանուն հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտություն. IX-XVII դ դ., Գահիրե, 2005, 683 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-315. ISSN 0135-0536

Степанян, Марина (2005) Արշիլ Գորկի (Ադոյան). Նամակներ. Կազմեց և խմբագրեց Սեյրանուհի Գեղամյանը. Երևան, հրատ. «Գրաբեր», 2005, 179 էջ։ Arshile Gorky. Letters. Аршил Горки. Письма. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 337-339. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 365-369. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2005) Գերմանական հայագիտական և արևելագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2005) Գևորգ Աբգարյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 340-346. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 352-354. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Զազա Ալեքսիձե. Կովկասյան Աղվանքի գրչությունը, լեզուն և դպրությունը,Թբիլիսի, 2003, 224 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-336. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիանա (2005) Խոսք հիշատակի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 354-356. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ ԳԱԱ հոբելյանական գիտաժողովը՝ նվիրված 1941-1945թթ. Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 60-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 357-361. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայատառ թուրքերեն ձեռագիր բառարաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-254. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայերը Թուրքիայում և հայ-թուրքական մշակութային վերաբերումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 316-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հայոց 1600-ամյա այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Տեր -Մինասյան, Երվանդ (2005) Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 5-29. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Լիպարիտ (2005) Հայոց մեսրոպաստեղծ այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-86. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2005) Հունարենի ազդեցությունը դասական շրջանի թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-209. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Գուրգեն (2005) Ղազար Փարպեցու երկերի արևելահայերեն վերջին թարգմանության հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-182. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2005) Մկրտիչ Ներսիսյան. Հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրաւո., 2005, 336 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-311. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2005) Մոնումենտալ կառույցի մնացորդներ և ուշագրավ ծեսով թաղում Արտաշատից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-239. ISSN 0135-0536

Տեր-Մինասյան, Անուշ (2005) Մուրադ Հասրաթյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 347-351. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2005) Նամակ խմբագրությանը (Հայ բժշկության պատմության մասին պրոֆ. Ստելլա Վարդանյանի՝ կարդացած զեկուցման առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 362-364. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանեան, Գէորգ (2005) Նորայր Բիւզանդացու «Քննասէր»-ը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 101-143. ISSN 0135-0536

Դարբինյան-Մելիքյան, Մարգարիտա (2005) Ո՞վ է Թովմայի «Պատմութիւնն տանն Արծրունեաց»-ի «Մանիթոպ արքայ Խեփտաղաց»-ը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 183-188. ISSN 0135-0536

Արիստակեսյան, Ռուզան (2005) Պարույր Սևակ -Նարեկացի. ստեղծագործական ազդակներ և առնչություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-262. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Սահակի և Մեսրոպի «Կատարեալ պատմութեան» խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-165. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Անդրանիկ (2005) Վերլուծական կրկնավոր բարդությունները ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-276. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2005) 1920 թ. Շուշվա մարտյան ողբերգության ականատեսի «Հուշագրությունից». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-283. ISSN 0135-0536

Исаакян, Авик (2005) А С. Грибоедов и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-159. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2005) Армянский вопрос и Геноцид армян (ноябрь 1914 г. — август 1915 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2005) Геноцид армян. Официальные документы из германских архивов, публикуемые впервые. Составители сборника документов Вольфганг и Зигрид Густы, пер. с немецкого Давтян А. А. и Топчян Л. А., под редакцией, с предисловием и примечаниями доктора исторических наук,профессора С. Степаняна , Ереван, Изд. НАН РА Гитутюн , 2005, 480 с. Հայերի ցեղասպանությունը: Առաջին անգամ հրատարակվող պաշտոնական փաստաթղթեր գերմանական արխիվներից: Փաստաթղթերի ժողովածուի կազմողներ՝ Վոլֆգանգ և Զիգրիդ Գուստեր, գերմաներենից թարգմ. Ա. Ա. Դավթյան և Լ. Ա. Թոփչյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ատեփանյանի խմբագրությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով .Երևան,ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005 , 480 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Алексанян, Елена (2005) Нарекаци в оценке русской критики. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 178-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Ալեքսանի Միքայելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 306-308. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2005) Աղձնիքահայոց հյուրընկալման ավանդույթը (XIX-XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-169. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ (2005) Աղցքի արքայական դամբարանի խաչային հորինվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-226. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2005) Արամ Մանուկյանը հայոց մեծ ողբերգության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-54. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Արմինիա ոստիկանության սահմանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-258. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Արշակ Չոպանյանը և հայ հին գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-124. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Դերենիկ (2005) Արևելյան Հայաստանը ռուսական առաջին հեղափոխության ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 67-80. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Բաքվի հայոց բանահյուսություն. Երևան, «Զանգակ—97» հրատ., 2004, 380 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-315. ISSN 0135-0536

Շոլինյան, Մարիամ (2005) Բուզանդագիտական մի ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 227-230. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գիտաժողով. «Մեծ եղեռն. իրողություն և դատապարտում». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2005) Գուգարաց Աշուշա բդեշխի կնիքի հունարեն արձանագրության առեղծվածի լուծումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-90. ISSN 0135-0536

Աբաջյան, Աննա (2005) Գրաբարի հոլովները լատինաբան հայ քերականների ըմբռնմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-242. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովհաննես (2005) Խղճի ձայնը Թումանյանի և Վարուժանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 91-106. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ ԳԱԱ նախագահության հայտարարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-301. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Հայ ժողովրդի կորուստները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին («Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)։Կազմող, առաջաբանի և ծանոթ. հեղինակ՝ Ան. Զաքարյան, խմբագիր՝ Լ. Բարսեղյան. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005, 239 էջ։ Потери армянского народа в годы Первой мировой войны (Сборник документов и материалов "Бюро по установлению потерь армян от всемирной войны"). Составитель, автор предисловия и примечаний Ан. Закарян, редактор Л. Барсегян. Ереван, Музей-институт Геноцида армян НАН РА, 2005, 239 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Նատալյա (2005) Հոռոմոսի վանական համալիրի եկեղեցիները (ըստ Թ.Թորամանյանի չափագրական նյութերի). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Սարյան, Ռուզան (2005) Մարտիրոս Սարյանի անտիպ նամակներից (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-274. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սերգեյ Աբրահամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Սևումյան, Անահիտ (2005) Վիկտորյա Աղանուրյանի գրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2005) Ցեղասպանության հիշողությունը որպես նոր ինքնության ձևավորիչ (1980-ական թվականների վերջ - 1990-ական թվականների սկիգբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 55-66. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2005) Ցեղասպանությունը և հայաթափությունը Ադրբեջանում (1918-1990-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 21-41. ISSN 0135-0536

Վարդազարյան, Օլգա (2005) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն լուծմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-206. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2005) Քաղաքական իրադրությունը և համշենահայերի կացությունն Աբխազիայում 1918-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Lignages d'Outremer / Introduction, notes et edition critiques par Marie-Adelaide Nielen. Paris 2003, p. 254 (Documents relatifs a I'Histoire des Croisades publies par L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. XVIII). Անդրծովյան ազգատոհմեր. Առաջաբանը, ծանոթագրությունները և բնագրերի գիտական հրատարակությունները Մարի-Ադելաիդ Նիելինի, Փարիզ, 2003, 254 էջ (Խաչակրաց պատմությանն առնչվող վավերագրեր՝ հրապարակված արձանագրությունների և դասական բանասիրության կաճառի կողմից. ԺԸ)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2004) Rita Soulahian-Kuyumjian. Archeology of Madness. Komitas. Portrait of an Armenian Icon. Gomidas Institute. Princeton, New Jersey, 2001, 241 pages. Ռիտա Սյուլահյան-Կույումջյան. Խելագարության հնագիտությունը: Կոմիտաս: Մի հայ սրբապատկերի դիմանկարը: Կոմիտաս ինստիտուտ: Փրինսթոն,Նյու-Ջերսի, 2001, 241 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2004) Грузинское население в Восточной Армении (конец XIX— начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-117. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2004) Новые литературные течения в Закавказье (По материалам прессы 10-х гг. XX века). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-51. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2004) Ազգային-հայրենասիրական և հասարակական վշտի ողբ-ձոներգերը հայ երգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-299. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2004) Աղվանքի հոգևոր առաջնորդները նախակաթողիկոսական շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 189-198. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2004) Անծանոթ էջեր Դ. Դեմիրճյանի քննադատական-հրապարակախոսական ժառանգությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 217-227. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2004) Աստվածաշնչային գաղափարների արտացոլումը կիլիկյան բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2004) Արամ Տեր-Ղևոնդյան. Հոդվածների ժողովածու. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003,712 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ներսես (2004) Բանասիրական ճշգրտումներ և լրացումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-188. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-319. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (2004) Գեղամա երկիրն աշխարհագրական անվանումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2004) Գիտաժողով՝ նվիրված հայ մեկնողական գրականության դպրոցներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Արամ (2004) Գրականագիտության գիտականացման պատմականությունը (ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2004) Ժողովրդական հավատալիքներն իբրև բանահյուսական ասույթներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 14-20. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Ամիրխանյան, Ռուզաննա (2004) Խորան բառի ծագումնաբանական ասպեկտները Եվսեբիոսի համաձայնության աղյուսակների գեղարվեստական հարդարանքի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2004) Կարևոր սկզբնաղբյուր մահմեդականացված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-170. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Հայաստանի արևմտյան և հարավային շրջանների գրավումը մոնղոլների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-179. ISSN 0135-0536

Մոքոյան, Հենրիկ (2004) Հայրենասեր կնոջ կերպարը հայոց պատմության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 118-126. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2004) Հնագիտական տվյալներ պատմական Հայասա-Ազզիի տարածքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Հրանտ Ավետիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ and Հակոբյան, Արարատ (2004) Հրաչիկ Սիմոնյան. Ազատագրական պայքարի ուղիներում. չորս գրքով, գիրք I,II, Երևան. «Հայագիտակ» հրատ., 2003, 1574 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Անուշ (2004) Նամակ խմբագրությանը (Վաչե Վարժապետյանի հավաքածուի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 310. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Ներսես Աշտարակեցին և նրա ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Սիմոն Երեմյանի գիտական և գրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 130-147. ISSN 0135-0536

Մանասերյան, Ռուբեն (2004) Սպարտակի մոտ ժամանած հեծելազորի հարցի շուրջ (վարկած՝ Սպարտակի հետ Տիգրան Մեծի ռազմական կապերի վերաբերյալ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 252-269. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մարինե (2004) Վահան Տերյանի «Հոգևոր Հայաստան» պատմափիլիսոփայական հայեցակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2004) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 145 էջ: Verjine Svazlian. The Armenian Genocide and Historical Memory. "Gitutiun" Publishing House of the NAS RA, Yerevan, 2004, 160 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Մարտոյան, Գագիկ (2004) Տարոնի Իննակնյա վայրի պաշտամունքի ծագման խնդրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 235-251. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2004) Րաֆֆին և արևելահայ գեղարվեստական գրականության լեզուն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Ջավախիշվիլի, Լելա (2004) Հովհաննես Թումանյանը և Վրաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 127-129. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2004) «Դաշանց թուղթ ». կազմը, ստեղծման ժամանակը, հեղինակն ու նպատակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 65-116. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2004) Анушаван Закарян. Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов. Ереван: МИГА НАН РА, 2003, 286 с. Անուշավան Զաքարյան. Հայ ժողովրդի ողբերգությունը ռուս գրական գործիչների գնահատմամբ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2003, 286 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Карапетян, Инесса and Хачатрян, Жорес and Канецян, Амина (2004) Доурартский Армавир (III — начало I тыс. до н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-275. ISSN 0135-0536

Манасерян, Нина (2004) Древнейшие домашние животные Армении и сопредельных регионов (на основе костных остатков из археологических памятников). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-290. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2004) Печати Константина Феодорокана в Эрмитаже. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-281. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2004) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը. Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2001, 92 էջ, Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ. Երևան, «Հայինֆո-Արտագերս» հրատ., 2002, 115 էջ , Վիկտոր Լանգլուան հայագետ.Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2003 , 118 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բաբկեն Նիկոլայի Առաքելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 317-320. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2004) Գ. Բրուտյան. Հայագիտություն և մետահայագիտություն. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 530 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Գիտության մեծ երախտավորը (Հակոբ Անասյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-313. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Զաքարյան Հայաստանի նվաճումը մոնղոլների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-160. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռուբեն (2004) Լուկիոս Վերոսի օրոք Հայաստանում թողարկված պղնձե դրամներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2004) Լևոն Շանթի կենսափիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-47. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2004) Հայ իշխանական տների հետքերը հարավարևմտյան Հայաստանում (Քրդական որոշ ցեղանունների և ցեղերի ծագման հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 174-196. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2004) Հայ-արաբական ճարտարապետական առնչակցություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2004) Հայաստանի բնակչության տեղաշարժերի միտումները XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Դերեն (2004) Հայաստանի հիմնական պատմազգագրական մարզերի ընդհանուր բնութագրումը (XIX-XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 48-64. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2004) Հայերենի հնչյունափոխության համառոտ տեսություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-129. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2004) Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 205-233. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մատաթիա Գարագաշյանը և իր «Նկարագիր ուսմանց» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-141. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2004) Մուրսիլիս II-ի հայասական արշավանքները (նոր սկզբնաղբյուրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 197-204. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 316. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (2004) Սեր -բնություն -մարդ փոխհարաբերությունները Ավ.Իսահակյանի «Ալագյազի մանիներ» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 23-33. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ (2004) Ջուղայի խաչքարերի պատկերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 63-80. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2004) Armen Petrosyan. The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic. Journal of Indo-European Studies Monograph № 42. Washington,Institute for the Study of Man, 2002. 236 p. Армен Петросян. Армянский эпос и мифология. Ереван, 2002, 240 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Минасян, Сергей (2004) Боевой путь генерал-адъютанта М. 3. Аргутинского-Долгорукого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 110-132. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2004) Образование царства Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-279. ISSN 0135-0536

Амирханян, Рузанна (2004) Происхождение и символика декоративного мотива хоранов. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 175-195. ISSN 0135-0536

Մոքոյան, Հենրի (2004) Անձի Ես-ի ինքնամբողջացման դիալեկտիկան և հայ պատմաբանասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 142-153. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Արմեն Այվազյան. Հայոց եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում. Երևան, «Լուսակն» հրաւո., 2003, 343 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 322-325. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2004) Գյովելեքի ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-252. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Գնել Գրիգորյան. Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ .). Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,2002, 136 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-314. ISSN 0135-0536

Էլոյան, Սեդա (2004) Համագործածական բառերի փոխաբերական կիրառությունները և դրանց գեղագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 154-159. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2004) Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.), Ասիայի և Աֆրիկայի հայկական գաղութները . Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003,518 էջ.:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Պապիկյան, Սիլվա (2004) Հայ եկեղեցու նվիրապետությանը վերաբերող մի քանի տերմինների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2004) Հայ-հունական եկեղեցական հարաբերությունները Կ. Պոլսում (XVII դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 49-62. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2004) Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2004) Հայոց ցեղասպանության հրապարակայնացումը Անգլիայում. Ջեյմս Բրայս և Առնոլդ Թոյնբի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-24. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Մատենագիրք Հայոց. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, հ. Ա, 1288 էջ, հ. Բ, 2601 էջ, Ջ. Եկավյանի մուտքի խոսքով հանդերձ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մեսրոպ Աղաչրաղյանցի գիտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-141. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2004) Շենգավթյան մշակույթի օջախները և դրանց համալիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-223. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Պրոֆ. Միշել վան Էսբրուկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2004) Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2004) Սևակ Արզումանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2004) Վ. Բրյուսովի «Հայաստանի պոեզիա» ժողովածուն.քննական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-109. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Փախստականների նկատմամբ պետական քաղաքականության օրենսդրական ձևակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-48. ISSN 0135-0536

Микаелян, Левон (2003) Анушаван Закарян. Александр Кулебякнн и Армения. Ереван, Авторское издание, 2003. — 238 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Гаспарян, Мариетта (2003) Классические архитектурные формы в зодчестве Еревана (рубеж XIX-XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 74-86. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2003) Ювелирное искусство Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-228. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2003) Ազատ Օրդուխանյան. Գերմանիայի հայ ակադեմիականների միության տարեգիրք. Jahrbuch des Armenisch-Akademischen Vereins - I860 (2001-2002). Երևան,«Զանգակ-97» հրատ., 2002, 260 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 279-283. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ and Միքայելյան, Վարդգես (2003) Ակադեմիկոս Գալուստ Գալոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 304-309. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2003) Ավատատիրական հարաբերություններն Աղվանքում և քրիստոնեության հռչակումը որպես պետական պաշտոնական կրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-180. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2003) Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 42-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2003) Բառաքննական նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 192-200. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2003) Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Սերգեյ and Աթոյան, Ռոբերտ and Շուքուրյան, Յուրի (2003) Գիտնականը և քաղաքացին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 14-16. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2003) Գրիգոր Նարեկացու քերթվածները Բրիտանական թանգարանի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 201-206. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալերի (2003) Դ. Սարգսյանի «Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 257. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Ստելլա (2003) Զեղչումը բարդ համադասական նախադասություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ ԳԱԱ պրեզիդենտ, ակադեմիկոս Ֆ. Սարգսյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 301. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Ռոբերտ (2003) ՀՀ Նախագահ Ռ. Քոչարյանի շնորհավորական ուղերձը Ֆ. Սարգսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 14. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Հայ-ասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր. Մագիստրոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-234. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Հայագիտության արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման հեռանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-29. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆադեյ (2003) Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան 60 տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Ստեփան (2003) Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի կազմավորման պատմությունից (1943-1945 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-41. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հայոց պատմության հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Արեգ (2003) Հարավկովկասյան հակամարտությունների առաջացման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 68-73. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2003) Հին Հայաստանի պատմության հայեցակարգային հիմնահարցերը պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 30-37. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հիրիկ Անտոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2003) Հունական միջնադարյան արխիվային փաստաթղթեր Բյուզանդական կայսրության տարածքում հայոց ներկայության մասին (XI-XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 87-130. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (2003) Հրանտ Աբրահամյան. Մարտնչող Արցախը. 1917-2000. գիրք Ա, 1917-1923. Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, 338 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2003) Նվիրագործումը Ծաղկազարդի տոնում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Պոնտոսի Միհրդատ VI Եվպատոր թագավորը նաև հայոց արքա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 131-152. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2003) Սարգիս Հարությունյան(Բազմավաստակ գիտնականի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2003) Վաստակաշատ պատմաբանը (ակադեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2003) Վոլֆգանգ Գուստ. Հայերի ցեղասպանությունը, աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ժողովրդի ողբերգությունը. Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2002, 294 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-278. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2003) Бронзовая голова Афродиты из Саталы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 235-246. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2003) Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հայագիտական միջազգային համաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2003) Հայկական աղբյուրները Հունգարիայի և հունգարացիների մասին (XVIII-XIX դդ. I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2003) Մերձավոր ե Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ (XXI).Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 408 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-265. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2003) IX դ. երկրորդ կեսին պետություն և եկեղեցի հարաբերություններին առնչվող խնդիրների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2003) Yves Ternon. Mardin 1915. Anatomie pathologique d'une destruction. Paris. Annales du Centre d' histoire arménienne contemporaine, 2002, 374 p. Իվ Տերնոն. Մարդինը 1915 թ.: Բնաջնջման պաթոլոգիական անատոմիան. Փարիզ, ժամանակակից հայոց պատմության կենտրոնի հուշագրություններ, 2002,374 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 306-310. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2003) Литературно-общественная деятельность Карена Микаэляна. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 84-96. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2003) Некоторые вопросы истории армянских культовых сооружений Кафы (Феодосии). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-162. ISSN 0135-0536

Кишкинова, Евгения (2003) Русская храмовая архитектура середины XIX — начала XX вв. и армянское средневековое зодчество (краткий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-101. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2003) Ա. Կիրակոսյանի «Մայրամուտի շեմին» գրքի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-72. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Ազատ Համբարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 317-318. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Աշոտ Մելքոնյան. Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին. Երևան, «Զանգակ - 97» հրատ., 2003, 544 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-297. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2003) Արծվի տարբեր հորինվածքներով կնքադրոշմներ, գեմաներ և քանդակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 163-180. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Կրկյաշարյան, Սիմոն and Շահնազարյան, Արտաշես (2003) Բաբկեն Հարությունյան. Մեծ Հայքի վարչաքաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց »-ի, մաս Ա (արևմտյան ու հարավային աշխարհներ).Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2001, 402 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 298-301. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2003) Բառիմաստային նրբերանգներ հոմանիշների միջինհայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆադեյ (2003) Բացման խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-324. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (2003) Գրիգոր Նարեկացին և Կիլիկիայի բանաստեղծական արվեստի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 40-58. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 59-69. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2003) Էջմիածնի Մայր տաճարի ճարտարապետությունը Ղազար Փարպեցու օրոք. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-271. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Արթուր (2003) Թատերական կյանքի ձևավորումը Շուշիում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 120-130. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2003) Թե ինչպես Անին չմիացվեց Հայաստանին (1921 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 73-83. ISSN 0135-0536

Գյուրջինյան, Դավիթ (2003) Լ. Մ. Խաչատրյան. Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր ). Երևան, «Զանգակ—97» հրատ., 2003, 384 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի 60 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-316. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2003) Հայ ժողովրդական երգերի տաղաչափական ձևերն ու առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 239-250. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2003) Հայ ժողովրդի վիճակի արտացոլումը Ալ. Շիրվանզադեի հոդվածներում (1914-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 102-119. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2003) Հայերը Պետերբուրգի գեղարվեստական կրթարաններում (Մինչխորհրդային շրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2003) Հայոց ազգածագման հարցեր ավանդական տվյալների քննության լույսի տակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-224. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2003) Հունգարահայ բժիշկները (XVIII դար - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 258-265. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիանա (2003) Մանուել Ջախջախյանի «Հայերեն-իտալերեն բառարանի» տեղը հայ բառարանագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-137. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2003) Մարգո Մխիթարյան. Խորեն Ստեփանեի «Հայկական աշխարհ» ամսագիրը. Երևան, «Քննասեր» հրատ., 2002, 112 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-305. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2003) Ս. Պետերբուրգի դերը հայերի կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-25. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2003) Սանկտ Պետերբուրգի 300 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 5-11. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Արմեն (2003) Ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-188. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2003) Վ. Տերոյանի զեկույցները Արևմտահայ գործադիր մարմնին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-293. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2003) Վայոց ձորի խոսվածքի մանկական բառապաշարը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Անդրանիկ (2003) Շարահյուսական կրկնությունը արդի հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-252. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2003) Ո՞ր լեռան վրա է իջել Նոյան տապանը (ըստ ասուրա-բաբելական, հունա-հռոմեական, ասորական և հայկական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-39. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2003) Армения и Армянский вопрос в публицистике Сергея Городецкого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Казарян, Павел (2003) Историко-демографический облик армянской диаспоры Якутии (XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-230. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2003) Печати представителей армянского рода Махитариев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Минасян, Сергей (2003) Роль армян в персидской армии в первой половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-242. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հայկ (2003) Ավարայրի ճակատամարտը (պատմաքննական տեսություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 40-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Տրաինա, Ջուստո (2003) Բանտարկության վայր Սասանյան կայսրությունում. Անհուշ բերդը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-202. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2003) Բյուզանդագիտական համաժողով «Եկեղեցին Բյուզանդիայում IV խաչակրաց արշավանքից մինչև Կ. Պոլսի առումը (1204-1453)» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 313-317. ISSN 0135-0536

Ուլուհոճյան, Գաբրիելլա (2003) Գանձասարի կաթողիկոսությունն ըստ Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի քարտեզի (1691 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 158-165. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2003) Գրական լեզվամտածողությունը Րաֆֆու գիտական խոսքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-262. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2003) Զմյուռնահայ համայնքը և թանզիմաթի բարենորոգումները (1840—1850-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-222. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2003) Լևոն Հախվերդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գրիշա (2003) Կլիմենտ Հարությունյան. Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941 - 1945 թթ.). Երևան, «Զանգակ - 97 հրատ.», 2002, 242 էջ, 146 լուսանկար։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 310-312. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2003) Հակոբ Պարոնյանը մեծ տերությունների դիվանագիտության քննադատ (Հայկական հարցի միջազգայնացման 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-88. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2003) Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան դամբարանների կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-185. ISSN 0135-0536

Չիանկալինի, Կլաուդիա Ա. (2003) Հայերեն «Անհուշ» բերդ՝ Մոռացության ամրոց (Ստուգաբանական ծանոթագրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2003) Հայնրիխ Հայնե և Եղիշե Չարենց. ժամանակ և աշխարհընկալում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-118. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գնել (2003) Հրաչ Բարթիկյան. Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ Երևան, ԵՊՀ Հրատ., 2002, հ.I, 822 էջ, հ. II , 936 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-146. ISSN 0135-0536

Դերոյան, Նունե and Չոբանյան, Պավել (2003) Նամակներ Մ. Գ. Ներսիսյանի անձնական արխիվից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-286. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2003) Նորից Խորենացու Աոաջին Արտաշեսի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-273. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2003) Սեդա Էլոյան.- Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան. Երևան, «Նաիրի» Հրատ., 2002, 492 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-294. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2002) «Գարուն» գրական-գեղարվեստական հանդեսը (1910-1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 119-136. ISSN 0135-0536

Нариманишвили, Годерзи (2002) Новые археологические открытия в Триалети. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-205. ISSN 0135-0536

Чобанян, Павел (2002) О некоторых вопросах истории Арцаха (ХIII—XIX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 145-160. ISSN 0135-0536

Степанов, Евгений (2002) Особенности культурной и языковой ситуации в армянской диаспоре Одессы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-102. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2002) Участие казачьих войск в укреплении южных рубежей Российской империи (конец XIX —начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 137-144. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2002) Ակադեմիկոս Լենդրուշ Խուրշուդյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-309. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2002) Անի-Կամախը խեթական դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-241. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Աշոտ Հայրունի. Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2002, 542 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-292. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2002) Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-276. ISSN 0135-0536

Խորենյան, Անժելա (2002) Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպի ստեղծագործական պատմությունից (Օրթե Հարութի կենսափիլիսոփայությունը). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-89. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-318. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Գիտաժողով՝ նվիրված մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի ծննդյան 105-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-313. ISSN 0135-0536

Ադոնց, Նիկողայոս (2002) Դավիթ Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-37. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2002) Դվինը վաղ Արշակունյաց շրջանում (ուրվագծման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտակ (2002) Թիգլաթպալասար I-ի մ.թ.ա. 1112 թվականի նաիրյան արշավանքի երթուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2002) Համիդյան կառավարության հակահայկական քաղաքականությունն Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-54. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Ռոբերտ (2002) Հայ մտավորականության ներկայացուցիչների հետ գրող և հասարակական-մշակութային գործիչ Կարեն Միքայելյանի նամակագրությունից (1909-1929 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-286. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2002) Հայանպաստ շարժումը սկանդինավյան երկրներում (1896-1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 55-72. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Հայաստանը Բորիս Լազարևսկու ստեղծագործության և հասարակական գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-108. ISSN 0135-0536

Գալֆայան, Սոֆյա and Մխիթարյան, Լուսինե (2002) Հայկական միջնադարյան զարդարվեստը որպես ազգային տեքստիլ տեխնոլոգիաների ամրագրման միջոց. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-186. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2002) Հնդեվրոպական արմատի տարբերակայնությունը և հայերեն Աստուած բառի ծագումն ու տիպաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-260. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2002) Ձայնավորների հնչյունափոխությունը հայոց տեղանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 187-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2002) Սվետլանա Վարդանյան. Միքայել Միանսարյանց (1830-1880). կյանքն ու գործը. Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2002, 106 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX—XX դարերում, XXI դարի շեմին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002, 526 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Արմեն (2002) Ֆրանսերենի մասնական և հայերենի զրո հոդերի իմաստների և գործառույթների զուգադրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 109-118. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2002) Армения по Карте Пейтингера (IV в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-147. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2002) Еще раз об армянских церквах в Феодосии XIII-XV вв. Церковь архангелов Габриэла и Микаэла. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-130. ISSN 0135-0536

Амбардарян, Гаянэ (2002) Образование редуплицированных имен существительных (на материале армянского, русского и английского языков по универсальной лингвистической модели акад. Г. Б. Джаукяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 71-81. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2002) Серебряный ритон из Эребуни. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-177. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2002) Գրաբարի համադրական պատճառական բայերի արժույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-190. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2002) Երկրագործական տարածքներն ու ոռոգման համակարգը հյուսիսարևմտյան Իրանում ըստ սեպագիր աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 214-232. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լուսիկ (2002) Թումանյանը և Հայոց հայրենակցական միությունների միությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Համլետ and Բոյաջյան, Արտաշես (2002) Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում (1990-1999 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2002) Կարինի (Էրզրումի) նահանգի Դիադինի գավառակը (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գրիշա (2002) Կլիմենտ Հարությունյան. Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին. Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 272 է ջ , 58 լուսանկար:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-314. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Հակոբյան Հ. Վ. Տարագիր հայության հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական ու իրավական հիմքերը. Երևան, «Աստղիկ» հրատարակչություն,2002, 414 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2002) Համիդյան կոտորածները ֆրանսիացի ժամանակակիցների հրապարակային ելույթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-70. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2002) Հայ հոգևոր-կրոնական մշակույթի միասնականության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2002) Հայոց վիպական Սաթենիկ թագուհու կերպարի ծագումնաբանության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-213. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Արտաշես (2002) Ղազար Փարպեցին մաշտոցյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-111. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2002) Մահ/մեռնել հասկացության ընկալումն ու լեզվական արտահայտությունները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Նորահայտ փաստաթղթեր Հովհ. Թումանյանի գլխավորած «Համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-304. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ and Միրիջանյան, Ավետիք (2002) Շիրակի գլխատների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2002) Ուրարտական գլխավոր աստվածների եռյակը և պետության իշխող վերնախավի ծագման խնդիրը (Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպտի ծննդյան 140- ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 243-270. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2002) Պաշտամունքային տարրերը «Ալելույայի» արցախյան տարբերակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 148-156. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2002) Քրիստոնեության Աղվանք ներթափանցման ուղիներն ու ժամանակաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2002) Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելության վերջին պայքարն ու ձեռքբերումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-49. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2002) К вопросу об этимологии ойконима "Агванлу". Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2002) Мелкая пластика айгеванского поселения эпохи ранней и средней бронзы и некоторые особенности развития древнеармянской скульптуры. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-193. ISSN 0135-0536

Иголкин, Александр (2002) Московский договор с Турцией. Взгляд из России через 77 лет. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-28. ISSN 0135-0536

Аветисян, Грант (2002) Переписка между генералами М. Т. Лорис-Меликовым, А. А. Тер-Гукасовым и Б. М. Шелковниковым. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-275. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2002) Ակադեմիկոս Գալուստ Գալոյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2002) Ակադեմիկոս Հրանտ Ավետիսյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Փալանջյան, Ռուզան (2002) Ամոմ կոչվող անուշահոտ բույսի արտադրությամբ հռչակված վայրի տեղորոշման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-175. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ռուբեն (2002) Անգլիայի հայ գաղութը (1860-1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-87. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2002) Արամ Թոփչյան. Մովսես Խորենացու հունական աղբյուրների խնդիրը. «Սարգիս Խաչենց» հրատարակչություն, Երևան, 2001, 195 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 298-302. ISSN 0135-0536

Ալայան, Արտաշես (2002) Բուն հայկական մետաղագործական տերմինների ծագումը և ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-216. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2002) Գրական լեզվամտածողությունը Րաֆֆու հրապարակախոսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2002) Կավե արձանիկների պատկերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 194-204. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-297. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2002) Հայ ժողովրդական երգ-բանաստեղծությունների լեզուն, գեղարվեստաարտահայտչաձևերն ու միջոցները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2002) Հայ ժողովրդի պատմության ցեղային շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-249. ISSN 0135-0536

Բառնասյան, Ջեմմա (2002) Հայերենի բարբառներում «ժամանակ» հասկացության բառանվանումների գործառական-ծագումնաբանական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2002) Հայոց ցեղասպանության համար նյութական պատասխանատվության խնդիրը և Մեծ Բրիտանիան (1915-1924 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Ամիրյան, Սերգեյ (2002) Հուշ-հանդիսություն՝ նվիրված Աշոտ Հարությունյանի ծննդյան 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Արմեն (2002) Ղազար Ջահկեցու գաղափարախոսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-154. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Պողոս (2002) Մխիթարյանների հետ Շահամիրյանների մատենագրական առնչությունների պատմությունից («Բառգիրք Հայկազեան լեզուի»-ն իբրև «Նոր տետրակի» աղբյուր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2002) Նորակազմ բառեր հոմանիշների միջինհայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2002) Ուշագրավ վկայություն և մեկ ճշգրտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Ալեքսան (2002) Տեղանունների բառարանի հինգհատորյակի հրատարակման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-127.

Դոլուխանյան, Աելիտա (2002) Ֆրանսիացի ականավոր հայագետը (Մարի Բրոսսեի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 88-101. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Արամ and Բոբոխյան, Արսեն (2001) Հնագետ Հարություն Մարտիրոսյանի գիտական ժառանգության հարցի շուրջ (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-179. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2001) «Բանբեր գրականության և արվեստի» հանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 107-120. ISSN 0135-0536

Микаелян, Вардгес (2001) Еще раз о юридических и исторических основах права карабахских армян на самоопределение. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 57-72. ISSN 0135-0536

Байбуртский, А. М. and Тимиргазин, А. Д. (2001) К вопросу о локализации средневекового армянского города Казарат в Крыму. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2001) Некоторые вопросы истории Нахчавана и Гохтна. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-242. ISSN 0135-0536

Чернецов, Севир (2001) О путешествиях св. Евстафия, эфиопского монаха XIV в., в Армению и архиепископа Ованэса в Эфиопию в 1679 г. в свете эфиопско-армянских церковных отношений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2001) Пояснение к замечаниям О. Карагезяна по поводу статьи "Армения в период восстания 522 — 520 гг. до.н.э.". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Авалиани, Ека (2001) Эгейский мир и специфика типа минойских "дворцов". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 243-250. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վարազդատ (2001) Ալեքսանդր Թամանյանի գործունեության մի բնագավառի առթիվ (ըստ արխիվային փաստաթղթերի). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-133. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Առաջին երեք Բագրատունի թագավորների այսպես կոչված «բյուզանդական» թագի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 142-171. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Բյուզանդագետների XX միջազգային կոնգրեսը Փարիզում (օգոստոսի 19-25, 2001 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2001) Գանձարան հայ հին բանաստեղծության, աշխատասիրությամբ Պողոս Խաչատրյանի, «Հայագիտակ» հրատ., Երևան, 2000, 992 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2001) Գրաբարի բառարանագրության զարգացման ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Թելունց, Մալիկ (2001) Իշխանությունների բաժանումը և հայ իրավաքաղաքական միտքը (XVIII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-190. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2001) Լևոն Լիսիցյանը Մայիլյան եղբայրների գիտատնտեսական արշավախմբի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-285. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ադոնց, Նիկողայոս (2001) Հայացած Աստվածաշունչը և անոր պատմական տարողությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2001) Հին հուշարձաններ Տաթև գյուղի մերձակայքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2001) Մահացության ընդհանուր պատկերը Հայաստանում. ներկայումս և մոտ ապագայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-88. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 p. մարտի 16-ի ռուս - թուրքական պայմանագրում (Գիտաժողովի նյութեր), «Նախիջեւան» հրատ., Երևան, 2001, 202 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2001) Նոր սեպագիր այբուբե՞ն (Կարմիր բերդի առեղծվածային սեպագիր արձանագրության շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2001) Ո՞վ էր Գրիգոր Լուսավորչին չարչարողը (Տրդատ Արշակունին, թե՞ Ներսեհ Սասանյանը). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 31-48. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Միշել (2001) Պատում և ժամանակային ռեֆերենցիացիա Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ (Գիրք առաջին, գլուխ ԺԵ՝ Յաղագս Արայի, եւ մահուան նորա պատերազմաւ ի Շամիրամայ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-220. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2001) Սուրբ Գիրքը հայերեն թարգմանելու հանգամանքները և Մեսրոպ Մաշտոցի համառոտ Աստվածաշունչը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 12-30. ISSN 0135-0536

Տոնապետյան, Անահիտ (2001) Վերժինե Սվազլեան. Պոլսահայոց բանահիւսութիւնը. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., Երեւան, 2000, 592 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2001) Քնարիկ Ավագյան. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի պատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան, 2000 , 240 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հովհաննես (2001) Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի պարզաբանման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Ջավախիշվիլի, Նիկո (2001) Ֆինանսական համաձայնությունները անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև (1918-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 134-141. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2001) Ղևոնդ Ալիշանի կենսափիլիսոփայությունը (մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2001) «Վերք Հայաստանի» վեպի պոետիկան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Ратиани, Нестан (2001) Значение дыма в ритуале кровавого жертвоприношения. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 204-206. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2001) Международный статус Иерусалима и местная армянская община. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 50-57. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2001) Печати с изображением армянских мучеников. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 44-49. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Նիկոլայ (2001) Բառաքննական դիտողություններ Ոզմի բարբառի բառապաշարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-142. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2001) Բիբլիական «Արարատի լեռները » ըստ սեպագիր արձանագրությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-276. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-318. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2001) Դրասխանակերտի տեղադրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-267. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2001) Լևոն Մկրտչի Մկրտչյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2001) Հայաստանը Ասիական Թուրքիայի բաժանման ծրագրերում (1915-1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-76. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2001) Հայաստանը հին աշխարհի երկրների գահակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-235. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աշխունջ (2001) Հայաստանում գորգագործության ծագման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 236-250. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2001) Հայրենիքն իբրև պատմական կատեգորիա. տարագրություն և հայրենադարձություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-163. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2001) Հոմանշային շարքը միջին հայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-203. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պետրոս (2001) Նիկողայոս Ադոնցի գիտական ժառանգության նորահայտ էջերից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Բաբայան, Ֆրինա and Քալանթարյան, Արամ (2001) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմական արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-199. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ալմաստ (2001) Սարգիս Հարությունյան. Հայ առասպելաբանությունը. Բեյրութ, 2000, էջ 527:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-304. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմինե (2001) Վաղ միջնադարյան նորահայտ պատկերագրական մոտիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2001) Վաստակաշատ գիտնականը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ազատ Համբարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-310. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռիչարդ (2001) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, 500 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-306. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Վահրամ (2001) Վրաստանի հայոց թվաքանակը XVIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-168. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Քրիստոնեությունը Փոքր Հայքում. Ազգային -կրոնական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նահանգում III դարի երկրորդ կեսին (ըստ IV դարի սրբոց վկայաբանությանց). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-43. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2001) Поэт-генерал Александр Кулебякин и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 99-129. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2001) «Պատմություն հայոց խնդիրների մասին» երկը հայ եկեղեցու պատմության աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2001) Армения в период восстания 522 — 520 гг. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-246. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2001) Русская православная церковь в Армении (общий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Меликян, Ваан (2001) Три документа о деятельности Гарегина Нжде в 1914—1917 гг. (к 115-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Անաստաս վարդապետի կազմած Երուսաղեմի հայկական վանքերի ցուցակի ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 27-46. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Նորայր (2001) Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության փուլերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2001) Ավետիք Խոտաճարակի և Քիմճակի Ա. Աստվածածին վանքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-144. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (2001) Ավիկ Իսահակյան. Ավետիք Իսահակյան. Գիտական կենսագրություն. գիրք առաջին. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 601 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Ռիշար, Ժան (2001) Ավինյոնի պապությունը և Հայաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 152-157. ISSN 0135-0536

Տեր-Մերկերյան, Ռոբեր (2001) Արդի հայերենի երկու տարբերակների փոխներգործության շրջանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 90-96. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (2001) Բագրատունի թագավորների (Աշոտ I, Սմբատ I, Աշոտ II) բյուզանդական թագը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վաչագան (2001) Երկպլան կառույցը Լևոն Շանթի դրամատուրգիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-89. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Երազիկ (2001) Թաղման հեթանոսական և միջնադարյան սովորությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 158-167. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2001) Հ. Հայնեի թատերագիտական հոդվածների արձագանքը հայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-129. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2001) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-299. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2001) Հայ-իտալական առնչությունները 1918-1922 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-275. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2001) Հայոց լեզվի կետադրական տերմինների ծագումը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 202-218. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2001) Հայոց տղաբերքի և մանկատածության սովորույթներն ու ծեսերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 219-230. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Լարիսա (2001) Հրանտ Թամրազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Անանյան, Գառնիկ (2001) Ճարտասանության խնդիրները Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության հայկական մեկնություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 145-151. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Աշոտ (2001) Մեծ հայագետն ու հայրենասերը (Հր. Աճաոյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 47-62. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2001) Մի էջ ֆրանսահայ կերպարվեստի պատմությունից. Արմինիա Կարբոնել-Բաբայան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 97-114. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Յուլիուս Ասֆալգ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պետրոս (2001) Ն . Ադոնցի «Հայոց քննական պատմության» ստեղծագործական ճակատագիրը (ծննդյան 130-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 63-78. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (2001) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու կառուցման ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2001) Ստուգաբանական նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-189. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հովհաննես (2001) Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի «Հայաստանը մ.թ.ա. 522-520 թթ. ապստամբության ժամանակ» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ստեփան (2001) Ֆադեյ Սարգսյան. Կյանքի դասերը (հուշեր). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 266 էջ :. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Кабелли, Диана Е. and Орна, Мари Вирджиния and Мэтьюс, Томас Ф. (2000) Анализ средневековых пигментов Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 175-182. ISSN 0135-0536

Алексанян, Елена (2000) Ваан Терьян и Александр Блок (К 115-летию со дня рождения В. Терьяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 52-70. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված հայերենագիտական միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Կարինե (2000) Այլաբերությունը Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 100-109. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հմայակ (2000) Անտոն Սուլթանիեցին և նրա գրառումները Չինաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-285. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2000) Ավագ Խաչատրյան. Ավետիք Իսահակյանի պոեզիան. Գրահրատարակիչների ազգային միություն. Երևան, 2000, 410 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ավագ (2000) Ավետիք Իսահակյան (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-51. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-293. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 298-302. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2000) Գերմանացի ականատեսի վկայությունը Հայոց եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-263. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Գիտաժողով՝ նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Համլետ (2000) Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումը Էջմիածնի վանական տնտեսությունում ըստ վանքի «Ելից-մտից» մատյանների (XVIII դ .). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-130. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2000) Խեթական պետությունը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա. XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-174. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 297. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2000) Հայ նախարարների դիրքորոշումը արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 200-212. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (2000) Հայկական հարցը ռուսական մամուլում (XIX դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-99. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2000) Հովսեփ Էմինի հայերեն անտիպ նամակները և նրան հասցեագրված խնդրագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Շիրինյան, Մանե-Էռնա and Մուրադյան, Գոհար (2000) Հունարենից թարգմանված եկեղեցական կանոնները. բնագրագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-225. ISSN 0135-0536

Քոթանջյան, Գարեգին (2000) Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործության փարիզյան շրջանը (1926-1928 թթ.) և իմպրեսիոնիզմի նշանակությունը նրա գեղանկարչական լեզվի նորացման գործում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 71-79. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2000) Մի հայկական մասունք միջնադարյան արաբական պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 183-190. ISSN 0135-0536

Իսկանդարյան, Նաիրա (2000) Միջնադարյան ժողովրդական անանուն տաղեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 226-233. ISSN 0135-0536

Պզտիկյան, Հ. Հարություն վ. (2000) Մխիթարյան հայրերու նպաստը հայ մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 15-21. ISSN 0135-0536

Աշքարյան, Հ. Վարդան եպս. (2000) Մխիթարյանները հայ մշակույթի ջահակիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 10-14. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2000) Մովսես Խորենացու մի մեջբերման շուրջ («Այսոցիկ վկայէ և Կեփաղիովն...»). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 152-160. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան արվեստի աշխարհագրական բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2000) Պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովհաննիսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-291. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2000) Ջ. Ռասելի «հայագիտական» հնարանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-257. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2000) Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան ոսկերչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2000) Վասպուրականցիներ Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 131-151. ISSN 0135-0536

Սամվելյան, Խաչիկ (2000) Րաֆֆու ուսումնառությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 110-119. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2000) «Հռոմ — Հայաստան» ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-298. ISSN 0135-0536

Есаян, Айрис (2000) К вопросу о технологическом исследовании настенной живописи в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2000) Письма Католикоса всех армян Вазгена I Председателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Микаелян, Вардгес (2000) Секретные донесения российских генеральных консулов в Эрзеруме об армянских погромах в Ване и освободительной борьбе западных армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-248. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ստեփան (2000) Ակադեմիկոս Գ. Ղարիբջանյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 299-301. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Աշոտ (2000) Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գուրգեն (2000) Ակադեմիկոս Շաքրո Մհոյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Պապոյան, Արտաշես (2000) Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 278-283. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2000) Արևմտահայ վանական տնտեսությունը (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2000) Բանասիրական ճշգրտում Ամմիանոս Մարկելինոսի լատիներեն բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2000) Բառաքննական նկատառումներ «Բառգիրք Հայոցում» տեղ գտած մի քանի բառերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 213-221. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2000) Գալուստ Գալոյան. Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն. Երևան, 1999, 539 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2000) Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ և Անգլիայի քաղաքականությունը (1913 թ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 39-54. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Էմմա Կոստանդյան. Մկրտիչ Խրիմյան. հասարակական-քաղաքական գործունեությունը. Զանգակ —97 հրատ., Երևան, 2000, 448 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արթուր (2000) Խորհրդահայ կերպարվեստի զարգացման միտումները 1920-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 68-84. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մարգարիտա (2000) Համաստեղը գրականության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2000) Հայ-ռուսական մարտական միասնությունը, ավանդույթներ և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Միշել, Անրի (2000) Հայազգի ժան Ալթենը՝ Ֆրանսիայում բամբակի և տորոնի մշակության առաջնեկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 188-195. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2000) Հայոց եկեղեցու թեմական բաժանումը Գրիգոր Լուսավորչի հովվապետության շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-127. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2000) Հասարակության եռադասության սկզբունքի դրսևորումները Երվանդունյաց Հայաստանում (մատենագրական տվյալների համադրման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 160-176. ISSN 0135-0536

Խուրշուդյան, Ռուբեն (2000) Հնչակյան պարբերական մամուլը. սկզբնավորման շրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 18-28. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2000) Հուլիոս Աֆրիկանոսի «Ժամանակագրությունը» և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 128-159. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2000) Մոնղոլների հետախուզական արշավանքն Անդրկովկաս (1220-1222 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 85-107. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան կերպարվեստի թեմաները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 177-187. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Նիկոլայ (2000) Նոր ընթերցումներ և մեկնաբանություններ Նախիջևանի սեպագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 196-212. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2000) Սասնա ծռեր.հ. Դ, Նոր պատումների գրառումը և բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, ՀՀ ԳԱՍ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1999, 582 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 265-267. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ներսես (2000) Վ. Ուրիշյան. Մեր արմատները նոր լույսի տակ, հ. Ա, Ա-Կ, Ֆրեզնո, 1995, էջ 183+(698-687), հ. Բ, Հ-Ֆ, Ֆրեզնո, 1998, էջ 245+(635-623):. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-273. ISSN 0135-0536

Бартикян, Рач (2000) О царском кураторе "MANZHKEPT KAI EΣΩ IBHPIAΣ" Михаиле. В связи с восточной политикой Василия II (976— 1025 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-149. ISSN 0135-0536

Գյոդակյան, Գևորգ (2000) Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-253. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Արևմտահայության կյանքի պատկերը Տ. Օլգենինի հոդվածներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2000) «Կովկասի քրիստոնեացումը (Հայաստան, Վրաստան, Աղվանք)». գիտաժողով Վիեննայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2000) Античная терракота из Вардениса. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Хачатурян, Вартан (2000) К вопросу об участии астраханских армян в экономическом развитии юга России (XVIII век). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-106. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2000) О царе Армении Барзанесе. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-198. ISSN 0135-0536

Маркарян, Самвел (2000) По поводу личности предводителя дружины викингов на Кавказе в XI веке. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2000) Урартские бронзовые пояса Токийского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-279. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2000) Ազատ Համբարյան. Ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.).ՀՀ ԳԱԱ « Գիտությпւն» հրատ., Երևան,1999,477 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-218. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Չոբանյան, Պավել (2000) Ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գրիգոր (2000) Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ and Սարուխանյան, Նորայր (2000) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Տերնոն, Իվ (2000) Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում. հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-43. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-297. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2000) Գալուստ Տեր-Մկրտչյան. Հայագիտական ուսումնասիրություններ. գիրք Բ, աշխատասիրությամբ պրոֆ. Պ. Հ. Հակոբյանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարան, 1998, 816 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Գիտաժողով նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-287. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աշխունջ (2000) Գորգի ծիսապաշտամունքային նշանակության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2000) Գրաբարի կրավորական սեռի հարադրավոր բայերը և դրանց արժույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-166. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Գևորգ Բագրատի Ղարիբջանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-289. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Զորավար Անդրանիկ (ընդհանուր բնութագիր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-50. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2000) Էդմոնդ Շյուտց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2000) Ժողովրդական մի ասացվածքի դրսևորումը «Ավեստայում». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2000) Իսահակյանի խոհական աշխարհի ձևավորումը և Նիցշեի վարդապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 51-68. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Զ. Վ. Եկավյանին Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 3. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2000) Հայոց եղեռնը Հայնրիխ Ֆիրբյուխերի վերլուծմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 14-21. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2000) Հայոց ցեղասպանության ճակատագրական հետևանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 4-13. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2000) Հայոց ցեղասպանության որոշիչ դրդապատճառները ըստ Վահագն Տատրյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Ստեփանյանց, Ստեփան (2000) Հայոց ցեղասպանությունը և հայ եկեղեցին (1915-1918 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2000) Հովհաննես Օձնեցի. Երկեր. գրաբարից փոխադրումը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Վազգեն Համբարձումյանի, «Անահիտ» հրատ., Երևան. 1999, 312 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2000) Միջնադարյան Սուրխաթի հայերը և նրանց հավատատեղիները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-123. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2000) Նոր գիրք հայերենի առաջին եվրոպացի ուսումնասիրողների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-266. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գևորգ (2000) Ուրարտական արձանագրությունների ներածական բանաձևերի հնարավոր հայկական բնույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-129. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Կարինե (2000) Սարգիս Կուկունյանը և նրա գլխավորած արշավանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 69-85. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (2000) Օքսֆորդի համալսարանի Բոդլեյան գրադարանի հայերեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-247. ISSN 0135-0536

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1999) 1918 թ. Մայիսյան հերոսամարտերը և Հայաստանի Հանրապետության պատմական նշանակությունն ու դասերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 27-38. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Արտավազդ (1999) «Աստվածաշնչական Հայաստան» գիտաժողով Օշականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 412-416. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1999) «Ռուսկի արխիվ» և «Ռուսկայա ստարինա» հանդեսները Հայաստանի XIX դ. աոաջին կեսի ռազմաքաղաքական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 112-121. ISSN 0135-0536

Аветисян, Грант (1999) Вопросы конфедеративного объединения Кавказских республик и Турция (1921—1922 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 366-387. ISSN 0135-0536

Амирбекян, Раиса (1999) Иллюстративный цикл интерполяции «Барзу-нама» из «Шах-нама» Фирдоуси 1830 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (1999) Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 359-363. ISSN 0135-0536

Քերթմենջյան, Դավիթ (1999) Ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 15-19. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (1999) Աղբյուր Սերոբ (Մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 73-81. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (1999) Անտիկ աղբյուրների Պարիադրես լեռը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 288-294. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (1999) Ասորեստանը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա.XIII դ. երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (1999) Բանաստեղծի ճանապարհը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (1999) Բարբառային մի քանի բառերի քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 283-287. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 420-425. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (1999) Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-189. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (1999) Գրաբարի զուգաբայական հարադրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 295-305. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Գեղամ (1999) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ VIII, Ռուսաստանի Դաշնություն, աշխատասիրությամբ ԳՐ. Մ. Գրիգորյանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 313 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 408-409. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գագիկ (1999) Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում (1263 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 250-261. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (1999) Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները Էրզրումի նահանգում (XVI դ.—XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-129. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (1999) Խոսրով Անձևացու խրատներն ու քարոզները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 241-249. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (1999) Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախի կազմավորումը (XV դ.II կես-XVII դ . I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 130-146. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (1999) Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 62-72. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Թամար (1999) Հայ ժողովրդական հեքիաթներ,14,Վասպուրական. Երևան, 1999, 590 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 410-411. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (1999) Հայաստան-Սփյուռք: Ինտեգրացիայի փուլ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (1999) Հայրենասեր և քաղաքագետ Ավ. Իսահակյանը «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (1999) Հավկիթ-պահպանակները հայ ժողովրդական հավատալիքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 331-341. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Հմայակ Մարտիրոսյանի «Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 364-365. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (1999) Հովհաննես Մկրտչի թեման Թլկուրանցու ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 324-330. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պիոն (1999) Ձախողա՞նք, թե՞ նահանջ (Ինչո՞ւ խափանվեց Աբովյանի «Պարապ վախտի խաղալիքի» տպագրությունը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Կոստիկյան, Քրիստինե (1999) Ղարաբաղի XVIII դարի պատմությունն ըստ Միրզա Յուսուֆ Ներսեսովի «Թարիխ-ե Սաֆի»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 342-358. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (1999) Ղրիմի Սուրբ Խաչ վանքը և նրա նորահայտ վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 311-323. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (1999) Ճարտարապետ Թ. Թորամանյանի դիմումը առաջին համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի կրած վնասները քննող հանձնաժողովին՝ 1918 թ. ապրիլին թուրքական արշավանքի հետևանքով իր կրած կորուստների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 388-396. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Մեծ Հայքի Տավրուբերան (Տուրուբերան) աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 147-165. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Էդդա (1999) Մինաս մանրանկարչի գեղարվեստական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 268-282. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (1999) Միքայել Խաչիկի Քոթանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 417-419. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (1999) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի համեմատությունը V դարի գրական հուշարձանների բառապաշարի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 202-208. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (1999) Նկատառումներ Հայաստանում պավլիկյան շարժման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 209-221. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (1999) Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները : Վերաբնակեցումներ և տեղահանություններ, կազմակերպություն և գաղափարախոսություն: Խմբագրությամբ Ի. Կ. Խասիոտիսի, Սալոնիկ, 1997, 685 էջ),. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 397-407. ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (1999) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու սյունակամարաշարի իրականացման ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 306-310. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (1999) Սերոբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (1999) Սյունյաց եպիսկոպոսների շինարարական գործունեությունը (IX—XIV դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Արամ (1999) Վ . Տերյանի «Երկիր Նաիրի» և «Մթնշաղի անուրջներ» շարքերի գեղարվեստական ամբողջականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 39-50. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (1999) Փայտամշակումը Սևանի ավազանում միջին բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 232-240. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Արմեն (1999) Քաղաքական քարոզչությունը Արտաշեսյան արքաների դրամահատության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (1999) Ֆրանսիական բանակի Հայկական լեգեոնը 1916—1920 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 101-111. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1999) Էդվարդ Ջրբաշյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 386-389. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1999) Aram Kalantarian. Dvin, Histoire et Archéologie de la ville Médiévale.Paris, 1996, 191 p., 115 pl., bibliogr. 173-189. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 355-359. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1999) Grzegorz Pelczynski, Ormianie Polscy w XX wieku, Warszawa, 1997, 180 str. Գժեգոժ Պելչինսկի -Լեհահայերը XX դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 372-375. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» հիմնադիր խմբագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 62-66. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1999) «Սասնա ծռեր» հերոսական էպոսի առաջին արձագանքները Արևելյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-320. ISSN 0135-0536

Бабаян, Ф. С. and Корхмазян, Э. М. (1999) Археологические изыскания монастырей Сурб Хач и Сурб Степанос близ города Старый Крым. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-289. ISSN 0135-0536

Худавердян, К. С. (1999) М. Г. Нерсисян - первый исследователь истории народнических организаций в Закавказье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-100. ISSN 0135-0536

Кляшторный, С. Г. (1999) Моисей Каланкатуйский о верованиях древнетюркских племен. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 290-300. ISSN 0135-0536

Амаякян, С. Г. (1999) Урартская клинообразная надпись из Армавира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-274. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մ. Կ. (1999) Ա. Այվազյան. Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. քննական տեսություն, Երևան 1998, 259 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 351-354. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 22-47. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1999) Ամբրոսիոս Թեսեոսի «Ներածություն» գրքի հայագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 216-219. ISSN 0135-0536

Տերնոն, Իվ (1999) Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում, հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-129. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1999) Արամ Նահապետը Կապադովկիայում (Մի վարկածի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-259. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1999) Արմանուշ Կոզմոյան. Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (X-XVI դդ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1997, 224 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 367-371. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1999) Բնի՞կ թե փոխառյալ բառեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 327-334. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 398-402. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) Դրվագներ Բագավանի ձեռագրական հավաքածոյի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-203. ISSN 0135-0536

Ջանփոլադյան, Մ. Գ. (1999) Էդվարդ Ջրբաշյան. Պուշկինը և հայ բանաստեղծները: «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 245էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 347-350. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Մ. Լ. (1999) Իգոր Միխայլովիչ Դյակոնով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 390-392. ISSN 0135-0536

Թելունց, Մ. Մ. (1999) Իրավական պետության գաղափարը հայ պատմաիրավական հուշարձաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 335-346. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. and Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Լեմբերգի Ավետարանը. ԺԲ դարի վերագտնված մի նկարազարդ հայերեն ձեռագիր, հրատարակված Գյունտեր Պրինցինգի և Անդրեա Շմիդտի կողմից:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 360-366. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Լենդրուշ Խուրշուդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 393-394. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Ա. Ա. (1999) Ծոփքը մ.թ.ա. III-II հազարամյակների սահմանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 260-268. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գ. Մ. (1999) Կոստանտին Սուրենի Խուդավերդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 395-397. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1999) Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի հիմնահարցը ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-94. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1999) Հայ ժողովրդի արտաքին կողմնորոշումների գնահատության հարցը Մ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-80. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1999) Հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը «Армянский вестник» և «Армяне и Война» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Հայագիտության ամբիոնի երեսնամյակը. 1969-1999. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 383-385. ISSN 0135-0536

Ուտիե, Բեռնար (1999) Հայագիտության սկզբնավորողը Ֆրանսիայում. Գիյոմ դը Վիլֆրուա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-194. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1999) Հայկական հարցի ծագումը և մեծ տերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-108. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1999) Հայկական հուշարձանների Լվովում բացված ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 376-382. ISSN 0135-0536

Գուլլակյան, Ս. Ա. (1999) Հայկական մոտիվը Պուշկինի «Տազիտ» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-160. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Հարցազրույց Մ. Գ. Ներսիսյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 48-61. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1999) Հիշատակի խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ս. Գ. (1999) Հովհ. Թումանյանը և «Դաշնակցության դատավարությունը» 1912 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-179. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռ. Շ. (1999) Հորինված արծաթե դրամ «Աստվածային Արտաքսերքսեսի» անվամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 321-326. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1999) Նիկողայոս Ադոնցը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վ. Ա. (1999) Պատմաբանը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-72. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Ա. Ս. (1999) Փիրմիլիանոսի «Պատմությունը» որպես Մովսես Խորենացու աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-236. ISSN 0135-0536

Ստրոմայեր, Վիրջիլ (1999) Ամբրոսիոս Թեսեոսի «Ներածություն» գրքի Մատենադարանի օրինակի վերաշարված թերթերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 204-215. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1998) Ai Piedi Dell' Ararat: Artaxata E L'Armenia Ellenistico-Romana. - Studi E Materiali Di Archeologia. 10, Torino, 1998, XXIX + 165 p., 95 ill. (Amina G. Kanestian, Zores D. Khachatrian). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-222. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1998) Die armenischen Ubersetzungen byzantinischer Rechtsbucher. Erster Teil: Allgemeines; Zweiter Teil: Die «Kurze Sammlung» («Sententiae Syriacae») herausgegeben, ubersetz und erlautert von Hubert Kaufhold, Lowenklau-Gesellschaft e. V. Frankfurt am Main 1997, S. 223 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte/herausgegeben von Dieter Simon. Bd. 21). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 223-227. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Raymond H. Kévorkian, Armen Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de France. Catalogue. Bibliothèque Nationale de France (Fondation Calouste Gulbenkian). Paris, 1998.1072 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-214. ISSN 0135-0536

Կորխմազյան, Է. Մ. (1998) The Kaffa lives of the desert Fathers, a study in Armenian manuscript illumination by Nira Stone, Lovanii, 1997. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-217. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1998) Границы ахеменидских владений в Закавказье (V век до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-142. ISSN 0135-0536

Корхмазян, Э. М. (1998) Новые данные о фреске в Эски-Кермене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 143-148. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Ա. Երիցյանը Հայկական Հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-46. ISSN 0135-0536

Թյություջյան դը Վարդավան, Քրիստիան (1998) Ալեքսանդր Մեծի դամբարանի և աճյունի տեղորոշումը. նոր եզրահանգումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 181-204. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1998) Անատոլի Յակոբսոն. Հայ ճարտարապետության նվիրյալը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1998) Արամեացիների տեղաշարժը դեպի Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան շրջաններ և նրանց պայքարը Ասորեստանի դեմ (մ.թ.ա. XII—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. (1998) Արխիվային նյութեր Սիրիայի պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 205-212. ISSN 0135-0536

Սարյան, Լևոն (1998) Արտաշես III-ին վերագրվող նոր արծաթե դրամ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1998) Բորիս Պիոտրովսկի (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-22. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Գագիկ Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-234. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վ. Գ. (1998) Գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ա. (1998) Եղիշե Չարենցի թատերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-84. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1998) Եղիշեի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1998) Իսուվան և Գորդիոնը մ.թ.ա. XII—X դդ. (Համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1998) Կ. Պոլսի հայ արհեստավորական-առևտրական Էսնաֆը (XV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 47-60. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1998) Հայերենի այբուբենի մերօրյա խնդիրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-34. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1998) Մեծ աղետի 10 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-229. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 5-6. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Մուստաֆա Քեմալ փաշան արևմտահայերի 1915—1916 թթ. ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 23-26. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Եզեկյան, Լ. Կ. (1998) Ուղղագրությունը քմահաճույքի առարկա չէ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-40. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կ. Ա. (1998) Պավլիկյան շարժման վերագնահատման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-180. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Սոցիալ-տնտեսական կյանքը ուրարտական Ռուսախինիլի քաղաքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1998) Սուդակի հայկական խաչքարի արձանագրության նոր վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-154. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1998) Վ. Հ. Համբարձումյանի ծննդյան 90-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 7-9. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Ֆ. Տ. Սարգսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 10-12. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1998) Ռուսահայ գաղթօջախի բնակչության քանակական կազմը (XVIII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-74. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1998) 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտը և Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 11-16. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1998) «Արևելք-Արևմուտք» հակադրույթը Հովհ. Թումանյանի ըմբռնմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 45-52. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1998) Emma Khanzadian. Metsamor 2. La nécropole, v. I. Les tombes du bгопze moyen et recent. Recherches et publications Neuchâtel - Paris, 1995. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1998) «Անահիտ» հանդեսի 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-62. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1998) «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 7, Ուկրաինա-Մոլդովա, կազմող՝ Գ. Մ. Գրիգորյան. Երևան։, 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, տպաքանակ 500, 410 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 263-266. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Б. А. (1998) К вопросу об этнической принадлежности населения бассейна реки Чорох в VII—IV вв. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 233-246. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1998) Лазаревский институт восточных языков в первой половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. (1998) Ադանայի թանգարանի ուրարտական բրոնզե գոտիները(Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները շարքից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 197-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1998) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1998) Գիտական ընթերցումներ՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի մահվան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 273-277. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. and Սիմոնյան, Հ. Ե. (1998) Դադիվանքի նորահայտ արձանագրությունը և Տպէլի տեղադրության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1998) Եղիշեն և հայ հին դասական պատմական արձակի գեղագիտության սկզբնավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 129-140. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1998) Կ. Եզյանի պատմագիտական ժառանգության գնահատման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 95-104. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Կլոդ (1998) Կեռան Լամբրոնացի. Հայաստանի վերջին մեծ թագուհին. XIII դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 141-144. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1998) Հ. Ավետիսյան, Հայկական Հարցը 1918 թվականին, Երևան, «Բարձրագույն դպրոց» հրատ., 1997, 436 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Ա. Դ. (1998) Հ. Մինաս Բժշկեան. Երաժշտութիւն որ է համառօտ տեսութիւն երաժշտական սկզբանց ելեւէջութեանց եղանակաց և նշանագրաց խազից. 1815. աշխատասիրութեամբ Արամ Քերովբեանի, Երևան, 1997։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1998) Հայաստանի անտիկ շրջանի քաղաքներն ու քաղաքաշինությունն ըստ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 179-188. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. and Հախվերդյան, Լ. and Ջրբաշյան, Էդ. (1998) Հայերենի ուղղագրությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1998) Հայերի իրավական ու տնտեսական կարգավիճակը Ռուսաստանում XVIII դարի 80—90-ական թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 75-94. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1998) Հայկական ժողովրդական երգերի կրկնակների զարգացման ձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 209-220. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ (1998) Հայկական հնագույն ուխտավորական արձանագրություն Երուսաղեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 159-164. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Հայոց դպրությունը Կոստանդնուպոլսում (V—X դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 145-158. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու Պատմության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 113-128. ISSN 0135-0536

Ահյան, Ստեփան (1998) Հնդեվրոպական առասպելաբանության մոտիվների արտացոլումը հայկական ավանդության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 189-196. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1998) Հոբելյանական նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1998) Հռոմի հայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-178. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1998) Մեծ հաղթանակի 53-րդ տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-10. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Վաչե Նալբանդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 278-279. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1998) Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Քեմալական զորքերի բարբարոսությունները Արևելյան Հայաստանում 1920 թ. վերջին և 1921 թ. սկզբներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Օսմանյան պետության «քաղաքակրթական միսիայի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 27-44. ISSN 0135-0536

Կաուֆհոլդ, Հուբերտ (1997) «Համառօտ ժողովումն օրինացը» իբրև օրինակ Բյուզանդական օրենսգրքի հայերեն թարգմանության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-204. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1997) Եփրեմ Սեթը արևմտահայության 1829—1830 թթ. գաղթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-294. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) ՀՀ ԳԱ Ակադեմիայի նախագահությունը նշեց «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Հարությունյան, Ս. Բ. (1997) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Петросян, Г. Л. (1997) К интерпретации группы сюжетных рельефов на хачкарах Арцаха. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 164-171. ISSN 0135-0536

Алексанян, Е. А. (1997) Поэмы Ильи Чавчавадзе и Ованеса Туманяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-92. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ричард (1997) Соединенные Штаты Америки и Армения: мандат и границы, 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1997) Անվանի գիտնականը և ջերմ հայրենասերը (Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-32. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գ. Ս. (1997) Աշտարակի Խոջաբաղերի ուշ բրոնզեդարյան դամբարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Տերմերկերյան, Ռոբեր (1997) Բառակերտումը արդի արևմտահայերենում. միջավայր և միջոցներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-126. ISSN 0135-0536

Մարության, Ա. Ա. (1997) Բառային փոխառությունների և լեզվի մաքրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան , Լ. Շ. (1997) Բառաքննական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-158. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մ. Գ. (1997) Բնապաշտությունը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 172-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Հ. Խ. (1997) Գրիգոր Ղափանցյանը լեզվաբան-հայագետ (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Ուլուհոճյան, Գաբրիելլա (1997) Երեմիա Չելեպի Քեոմուրճյանի նորահայտ քարտեզը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 185-188. ISSN 0135-0536

Տրոյանոս, Սպիրոս Ն. (1997) Լևոն VI-ի նովելները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Օտտեն-Ֆրու, Կատրին (1997) Կիլիկյան առևտուրը XII—XIV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1997) Հայաստանի պատմության նորահայտ «Ժամանակագրություն». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-284. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1997) Հայերեն աղջիկ բառի ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-152. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1997) Հայերեն վիմագրերի Դիվանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-184. ISSN 0135-0536

Պապոյան, Ա. Հ. (1997) Հայերենի ուղղագրության և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1997) Հայերի կամավորական շարժումը 1914—1915 և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-98. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1997) Հայկական մի առակի միջազգային զուգահեռները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-80. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1997) Մարշալ Բաղրամյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 7-16. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) Միարարական շրջանի և միջավայրի հայ գրականությունը (XII—XV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-136. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1997) Միտաննիի և հարևան թագավորությունների քաղաքական դրությունը մ. թ. ա. XIV դարի վերջում-XIII դարի առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմության» Գ գրքի կա գլխի վերջավորությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1997) Նիկողայոս Ադոնցը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Իսկանդարյան, Ն. Մ. (1997) Նորահայտ ժողովրդական առակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-163. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1997) Օսմանյան պետության «քաղաքակրթական միսիայի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-58. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1997) Քրմի դամբարան Մեծամորում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-248. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, By R. W. Thomson, Brepols—Turnhoul (Belgique), 1995, 324 p. (Corpus Christianorum). Մատենագիտութուն հայ մատենագրության՝ մինչև մ. թ. 1500 թ . , [կազմեց] Ռ. Վ. Թոմսոն:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-275. ISSN 0135-0536

Մատթեոսյան, Վարդան (1997) Alberto Douredjian у Daniel Karamanoukian. La Inmigracion armenia en el Uruguay, Montevideo, 1993, 350pp. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-256. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մ. Կ. (1997) Enver Konukçu. Selçurlulardan Cumhuriyete Erzurum. Ankara, 1992, 974 s. Էնվեր Կոնուկչու. Էրզրումը սելջուկներից մինչև Հանրապետությունը . Անկարա, 1992, 974 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Аветисян, Г. А. (1997) Генерал Акоп Багратуни (1879—1943). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-56. ISSN 0135-0536

Арутюнян, В. М. (1997) И. Стржиговский об армянской архитектуре. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Дрампян, И. Р. (1997) К проблемам изучения искусства Тороса Рослина. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-240. ISSN 0135-0536

Анлян, Н. В. (1997) Положение меньшинств в Турции. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1997) Русские источники о геноциде армян в Османской империи 1915—1916 годы. (Сборник документов и материалов). Выпуск I. Составители Г. А. Абраамян, Т. Г. Севан-Хачатрян, Ереван, 1995, 272 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1997) Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» և հունա-հռոմեական վեպը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-166. ISSN 0135-0536

Մ., Ն. (1997) Ագապի Նասիպյան. Բրիտանիա և Հայկական Հարցը 1915-1923. հրատարակություն Հ. Բ. Ը. Միության Վահրամ Ապտալյան Մշակութային հիմնադրամի, Պեյրութ, 1994, 344 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1997) Ալբերտ Խառատյան. Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (1840 - 1900). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995,382 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-264. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1997) Անիում Զաքարյանների հաստատման ժամանակն ըստ նորահայտ հիշատակարանի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 280-283. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1997) Արդի հայերենի զարգացման մի քանի խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-92. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1997) Արևմտահայերի կոտորածները և ռուս մտավորականությունը 1894—1896 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-24. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. and Քալանթարյան, Ա. Ա. (1997) Բ. Ն. Առաքելյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Պ. (1997) Գեորգ Բրուտյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-217. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ն. Ս. (1997) Գրիգոր Խանջյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1997) Եզնիկ Կողբացու փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 131-146. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1997) Եղիշեն և վկայաբանական ժանրի ձևավորումը հայոց հին գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1997) Զմյուռնահայության առևտրատնտեսական կապերը իտալական քաղաքների հետ (XV—XIX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-66. ISSN 0135-0536

Պեյլերյան, Արթուր (1997) Թուրքական նոր տեսություններ Հայկական Հարցի մասին. Erdal Ilter. Ermeni kilisesi ve terör (Հայ եկեղեցին և ահաբեկչությունը ),Ankara, 1996 գրքի առթիվ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1997) Իսուվան (Ծոփքը) մ.թ.ա. XIII — XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-192. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Ռ. Ա. (1997) Կ. Միքայելյանի «Հոշոտված Հայաստանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. and Թաջիրյան, Է. Խ. (1997) Հայագիտական նյութերը Վատիկանի արխիվներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1997) Հայաստանի պատմության նորահայտ «Ժամանակագրություն». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-248. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) Հանդիսավոր նիստ նվիրված անվանի գիտնական Էդմոնդ Շյուցի ծննդյան 80-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Է. Մ. and Գաբրիելյան, Վ. Ա. (1997) Հրանտ Թամրազյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1997) Մարդու և ժողովրդի ճակատագրի մեծ երգիչը (Եղիշե Չարենցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-80. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1997) Մովսես Խորենացու Ողբը նոր մեկնաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 119-130. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Շ. Ս. (1997) Ջիվանի (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1997) Վան-Վասպուրականի 1896 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-32. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Վիկտոր Համբարձումյան. 1908—1996. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի գրաբար թարգմանությունների լեզվական որոշ առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Իգումնով, Վ. Ա. and Կարագյոզյան, Հ. Հ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1997) Օձասարի սեպագիր արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-202. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Օսմանյան Թուրքիայի պատմության մի շարք հարցերի արտացոլումը Քյոթահիայի Ս. Աստվածածին եկեղեցու «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-214. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1996) Erich Kettenhofen. Tirdad und die Inschrift von Paikuli, Kritik der Quellen zur Geschichte Armeniens im spaten 3,und fruhen 4, Jh. n. Chr., Dr. Ludwig Reichert Verlag,Weisbaden, 1995, 203 p. Էրիխ Քեթենհոֆեն, Տրդատը և Պայկուլիի արձանագրությունը. աղբյուրների քննություն..., Վիսբադեն, 1995, 203 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 353-355. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Է. Խ. and Կարապետյան, Մ. Կ. (1996) Francis Richard, Raphaël du Mans missionaire en Perse au XVIIe s. I, Biographie. Correspondance. 318 pp.; II Estats et Мémoire, 403 pp., Paris: Société d'Histoire de l'Orient, Edition L'Harmattan,1995 (Moyen Orient & Océan Indien XVIе—XIXе s., t. 9). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 364-369. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1996) Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the Twelfth to the Fourteenth Century, by S. Der Nersessian. Jointly prepared for publication with Sylvia Agemian, with an introduction by A. Weyl Carr, Vol. 1, 2, Washington, 1993, 198 p., 666 ill. (Dumbarton Oaks Studies, XXXI). Ս. Տեր-Ներսեսյան. Կիլիկիայի Հայկական թագավորության տասներկու-տասնչորսերորդ դարերի մանրանկարչությունը. հ. 1, 2, Վաշինգտոն, 1993, 198 էջ, 666 նկար:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 356-363. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Կ. (1996) «Արտախուր խաւարտ»-ի մեկնության նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1996) «Արևելյան» և «արևմտյան» մուշկերի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-220. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Н. В. (1996) А. В. Косян. Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в XII-VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам). Издательство «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 349-352. ISSN 0135-0536

Бадалян, Р. С. and Кикодзе, 3. К. and Коль, Ф. Л. (1996) Кавказский обсидиан: источники и модели утилизации и снабжения (Результаты анализов нейтронной активации). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 245-264. ISSN 0135-0536

Сафрастян, Р. А. (1996) Национальный вопрос в программных документах партий «османских демократов» (1909—1911 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 65-72. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կ. (1996) Ա. Չոպանյանը և հայոց քաղաքական կողմնորոշման հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Ս. Դ. (1996) Ականավոր հրապարակախոսը, մանկավարժը, հասարակական գործիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 370-376. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1996) Աշխարհաբարի հոլովների ըմբռնումն ու լուսաբանությունը վաղ շրջանի քերականություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 277-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1996) Բանասերի նոթեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Քոսյան, Ա. Վ. (1996) Գ. Խ. Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 269-272. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1996) Գեղարվեստական փոքր արձակը «Արևելյան մամուլում» (1880—1909). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 57-64. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1996) Զեյթունցիների 1895—1896 թթ. ինքնապաշտպանական հերոսամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-16. ISSN 0135-0536

Արմենյան, Ա. (1996) Ինչո՞ւ արդարացվեց ամբաստանյալը (Սողոմոն Թեհլիրյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 17-24. ISSN 0135-0536

Մաքսապետյան, Մ. Վ. (1996) Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 386-387. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1996) Խոսքիմաստային եռարժեք բառերը հին հայերենում (Տարժամանակյա քննության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 179-188. ISSN 0135-0536

Լինթ, Թ. Մ. վան (1996) Կոստանդին Երզնկացու տաղերը Պոտուրյանի 1905 թ. հրատարակությամբ և Վենետիկի № 103 ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 137-152. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1996) Կովկասյան մշակութային աշխարհը և Հայաստանը. Armeno-Georgica. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 117-136. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1996) Հագիոգրաֆիական ժանրի ուսումնասիրության արդի վիճակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ա. Ս. (1996) Հայ եկեղեցու թեմական բաժանումը IV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 193-206. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1996) Հայերեն ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 189-192. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1996) Հայերեն նորահայտ վավերագիր 1821—1829 թթ. հույների ապստամբության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 321-344. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1996) Հայկական լեռնաշխարհը խուռի-խեթական ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունների ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-230. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1996) Հայկական ճարտարապետությունը և պատմաաշխարհագրական ու դեմոգրաֆիկ գործոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1996) Հայրենների խնդիրը և Ասատուր Մնացականյանի գիտական նոր համահավաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 153-168. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. Վ. (1996) Մ. Գ. Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. and Քոսյան, Ա. Վ. (1996) Մանվել Զուլալյան, Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ (հին և միջին դարեր), Երևան, «Հայաստան», 1995, 192 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 345-348. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մ. Ս. (1996) Մար Աբասյան աղբյուրի ծագումը և Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 295-310. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1996) Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-110. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ա. Բ. (1996) Մի լրացում Հովնաթանյան տոհմածառին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 377-381. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1996) Միջին բրոնզեդարյան մշակույթն ու Մեծամորի № 59 դամբանաբլուրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 231-244. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1996) Մկրտիչ Փորթուգալյանը Արմենական կուսակցության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 317-320. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1996) Մովսես Խորենացու նախարարական տոհմերի ցանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 73-90. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. and Մեշինյան, Ա. Ի. (1996) Չինական ճենապակու նմուշներ Գնդեվանքից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 382-385. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1996) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 39-46. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1996) Վ. Ս. Նալբանդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1995) Մովսես Խորենացու Պատմության «Տենչայ Սաթենիկ տիկին» հատվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հասմիկ (1995) I. Basilio di Cesarea. Il Libro delle Domande (Le Regole). Edito da Gabriella Uluhogian, Lovanii, 1993; Basilio Di Cesarea.Il Libro delle Domande (Le Regole), Tradotto do Gabriella Uluhogian,Lovanil, 1993 (Corpus Scriptorum Christianorum. Orientalium editum consillo Universitatis Catholicae Americae et Unlversitatis Catholicae Loveniensis, Vol. 536, 537. Scriptores Armeniaci tomus 19, 20). Բարսեղ Կեսարացի. Գիրք հարցողաց, աշխատասիրությամբ Գաբրիելլա Ուլուհոջյանի. հ. 1 և 2-րդ, Լուվեյն, 1993։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1995) Идея конфессиональной толерантности и межнационального согласия в армянской книжности XII—XIII веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Мурадян, В. А. (1995) Кавказ в агрессивных планах фашистской Германии и турецкой военщины в годы Второй мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Абрамян, Г. С. (1995) От Еревана до Берлина—Эльбы (Боевой путь 89-й Армянской Таманской дивизий). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-84. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ричард (1995) Соединенные Штаты Америки и Армения:мандат и границы, 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-136. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1995) Тема Геноцида армян в американской историографии (1985—1994 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 21-32. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1995) Արմին Վեգները հայոց Մեծ Եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1995) Արևմտահայ մամուլի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունից (1832 — 1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Արևմտահայերի 1915 —1916 թթ. ցեղասպանության պատմության մի քանի հարցերի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Շահբազյան, Հ. (1995) Գ. Բ. Ղարիրջանյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Հ. (1995) Գ. Բ. Ջահուկյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-256. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1995) Դարի խոշորագույն իրադարձությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 57-62. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1995) Դվինի ուսումնասիրության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-204. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վ. Ս. (1995) Երևանի պետական համալսարանի 75 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Հ. Մ. (1995) Զեյթունցիների 1895 թ. ապստամբության 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1995) Էդվարդ Ջրբաշյան. Թումանյանը և հայ գրականության ավանդույթները. ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1994, 512 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-241. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1995) Էմանուել Արզումանի Պիվազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-270. ISSN 0135-0536

Սամվելյան, Խ. (1995) Լևոն Հախվերդյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1995) Հայ առաջին պարբերականը («Ազդարարի» 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1995) Հայ քաղաքական կողմնորոշման պատմությունից (XVIII դարի 90-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-164. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1995) Հայ-իրանական լեզվական զուգադիպումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-186. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1995) Հայաստանի աշխատավորության ավանդը Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում (1941—1945 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-92. ISSN 0135-0536

Ղուկասյան, Ս. Գ. (1995) Հայկական թագավորության վերականգնման հարցը Հովսեփ Արղությանի օրագրություններում և նամակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-176. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1995) Հելլենիստական ուղղության ձևավորումը հին հայկական մշակույթում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 177-182. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Մ. Գ. (1995) Հովհաննես Բաղրամյանի մասնակցությունը «Բագրատիոն» հարձակողական օպերացիային. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1995) Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ. Հատոր Դ. - Շարակնոց- Ճաշոց-Ժամագիրք, Խորհրդատետր-Մանրուսմունք-Կցուրդք. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն,Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1993, ԽԷ; էջ, 1234 սյուն, 10 էջ տախտակ. Հատոր Ե.—Յայսմաւուրք-Գանձարան-Տաղարան-Տօնացոյց. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1995, ԺԸ էջ, 1276 սյուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-253. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1995) Մանուկ Աբեղյանի հոլովական տեսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-226. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1995) Մեծ Եղեռնի լուսաբանումը խորհրդահայ պատմագրության մեջ (Համառոտ ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-48. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. and Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1995) Միջազգային գիտաժողով նվիրված հայոց ցեղասպանության 80-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Պաոլո Կունեո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 271. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (1995) Ռուսաստանի Պետական Դուման ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 7-10. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1995) Սիվրի-Հիսարի գաղթօջախի և բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Դերոյան, Դ. Ն. (1995) Կոմիտասի արխիվում պահվող մի քանի անտիպ նյութերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1995) Micheline Albert, Robert Beylot, Rene-G. Coquin, Bernard Cuttier, Charles Renoux, Christianismes Orientaux: Introduction a l' études des langues et des littératues, Introduction par Antoine Guillaumont. - Paris. Les éditions du Cerf, 1993, 456 p. Քրիստոնյա Արևելք. Լեզուների և մատենագրությունների ուսումնասիրության ներածություն: Armenia and the Bible: papers presented to the international symposium held at Heidelberg, July 16 - 19, 1990/edited by Christoph Burchard.— Scolars Press Atlanta, Georgia, 1993 (University of Pennsylvania.Armenian texsts and studies; no 12). 251 p. Հայաստանը և Աստվածաշունչը. Հայդելբերգի միջազգային գիտաժողովին ներկայացված նյութեր, հուլիսի 16—19, 1990։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-244. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1995) «Բազմավէպ». հայագիտական հանդեսներու նահապետը (150-ամյա հոբելյանին առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Саркисян, Е. К. (1995) Армянский вопрос и Россия в 1912—1914 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Преображенский, А. А. (1995) Жорес Ананян, Вартан Хачатурян. Армянские общины России. Ереван, 1993. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1995) Судебный процесс Талаата-паши. Стенографический отчет. Под редакцией проф. С. С. Степаняна. Перевод с немецкого 3. Г. Назикяна. Издательство „Феникс", М., 1992. 269 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 236-238. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1995) Тема геноцида армян в американской историографии (1985—1994 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 39-52. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1995) Ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-136. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մ. Գ. (1995) Անդրանիկ Չելեպյան. Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, Երևան, 1990 թ., 720 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1995) Առակների տեսությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 169-190. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1995) Արցախի, Հայոց Արևելից Կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-208. ISSN 0135-0536

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1995) Բազմավաստակ գիտնականը և մանկավարժը (Վահան Ռշտունու ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Վ., Ն. (1995) Գիտական նստաշրջան նվիրված Սասունի ապստամբության 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-255. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) Հայ ժողովրդի ականավոր զավակը (Հովհաննես Իսակովի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-229. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Հայ ժողովրդի մեծ ողբերգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-18. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1995) Հայկական ազգային զորամիավորումների մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941—1945 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-72. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1995) Հայոց հին դպրության սկզբնավորման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 151-168. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1995) Հայրենական պատերազմը և մեր ժողովրդի հոգևոր արժեքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-86. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1995) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-150. ISSN 0135-0536

Որբերյան, Ռիթա (1995) Մունջ՝ աղետին դիմաց. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 31-38. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. (1995) Նորից Սևանի պրոբլեմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-102. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Չարախոսության և զրպարտանքի դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-266. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. (1995) Ս. Ն. Սարինյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-256. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1995) Վանի ավազանի բիայնական ամրոցները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները շարքից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-224. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Օ. (1995) Վասպուրականի հայության գոյամարտը 1915 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 19-30. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1995) Ավետիք Իսահակյանը Մեծ հայրենական պատերազմի տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-94. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը և Ֆրանսիան (1870—1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 132-155. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. and Хачатурян, В. А. (1994) Армяно-русские отношения в XVIII веке. 1760—1800 гг. Сборник документов, том IV. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1990 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1994) Скифское царство в Передней Азии и исторические основы предания о Паруйре Скайорди как царе Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 67-84. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գ. Ն. (1994) Ակադեմիայի հրատարակությունները հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 282-289. ISSN 0135-0536

Դերոյան, Ն. (1994) Ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1994) Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 100-114. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ս. Ա. (1994) Ամիրդովլաթ Ամասիացու հայկական աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 209-224. ISSN 0135-0536

Զայբթ, Վեռներ (1994) Արդյո՞ք Մեծ Հայքի Գագիկ II-ն է 1072-1073 թթ. եղել Խարսիանոնի մեծ դուքսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 188-194. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1994) Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 256-266. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1994) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1994) Զաքարյանների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 156-175. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ա. Վ. and Էդոյան, Հ. (1994) Էդ. Մ. Ջրբաշյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1994) Թումանյանի ստեղծագործության վերջին էջերը (Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 31-52. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Է. Ա. (1994) Խրիմյան Հայրիկ. Երկեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1992, 448 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1994) Կրկին էթնիկական տեղաշարժերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-255. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Հակոր Պարոնյանի պարբերականները (մեծ երգիծաբանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 85-99. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1994) Հայ-ռուսական քաղաքական հարաբերությունների պատմության մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-30. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1994) Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1994) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1994) Հնագույն էթնիկական տեղաշարժերը և Հայկական լեռնաշխարհը մ. թ. ա. III — I հազարամյակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1994) Մովսես Խորենացին հին հայկական քաղաքաշինության և ճարտարապետության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 195-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1994) Շոշ և Քարագլուխ սղնախների նույնացման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 183-187.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1994) Պետական ապարատի կազմավորումը և նրա հետագա զարգացման փուլը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Ռուբեն Զարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 293. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վ. Հ. (1994) Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարությունը և Հայկական հարցը 1917 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 115-131. ISSN 0135-0536

Աթոյան, Ռ. Վ. and Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1994) Ֆ. Տ. Սարգսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1993) The Armenian Version of Daniel, by Peter S. Cowe, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1992 (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 9); XIII, 490 p. Դանիելի [մարգարէութեան] հայերեն տարբերակը. աշխատասիրությամբ Պիտեր Ս. Քաուիի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1993) Армянский торговый капитал в России (Конец XVII—начало XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 43-58. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1993) К этимологии некоторых среднеперсидских титулов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 157-164. ISSN 0135-0536

Исраелян, А. Р. (1993) Колокольчики и бубенцы в армянских народных верованиях. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 147-156. ISSN 0135-0536

Տիգրանյան, Տիգրան (1993) Անգլիական արխիվային վավերաթղթեր Կարնո «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 71-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Գևորգ Արտաշեսի Տիրացյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 212-213. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1993) Երուսաղեմի նորագյուտ հայերեն արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-26. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1993) Լ. Գ. Մուրադյան. Արփիար Արփիարյան. Կյանքը և ստեղծագործությունը. ՀԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1991, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 190-194. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Խրիմյան Հայրիկի դիմումը Նիկոլայ Երկրորդին (1907 թ.) և արխիվային այլ նյութեր Հայկական հարցի ու հայ կամավորական շարժման մասին (1912—1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) ՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր ժողովներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 208-211. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1993) Հայ-բյուզանդական ճարտարապետական առնչությունները վաղ միջնադարում (միանավ բազիլիկների օրինակով). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 115-121. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1993) Հայկական ճարտարապետության հետազոտման մեծ երախտավորը (Նիկոլայ Տոկարսկու ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 181-189. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Մելիքսեթ (1993) Հովհաննես Թումանյանի «Աղավնու վանքը» լեգենդը (Մի քանի աղբյուրների և զուգահեռների մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1993) Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1993) Մովսես Խորենացու «Պատմության» լեզվի հունաբան շերտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-114.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1993) Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV—XV դդ. հիշատակարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 35-42. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1993) Նորից Մովսես Խորենացու «Պատմության» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 27-34. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Շիրակ—Ջավախքի տղամարդու ավանդութային տարազը (XIX դարի վերջ—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 122-132. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գ. Ս. (1993) Ուջանի դամբանաթումբը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 133-146. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1993) Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան. Միջին հայերենի բառարան. հ. I, Երևան, 1987, հ. II, 1992. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 195-198. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Սոցիալական տերմինները Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 77-90.

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1992) Armenisch-deutsche Korrespondenz, № 73, September, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Терещенко, А. Г. (1992) Армянское население в Донском и Северо-кавказском регионах в 20-х годах XX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 111-126. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 250-251. ISSN 0135-0536

Դերոյան, Ն. (1992) Ակադեմիայի նախագահության ընդլայնված նիստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 251-254. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Արևմտահայերի ազգային «Սահմանադրությունը» (1860-1863). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-66. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1992) Բագրատունյաց Հայաստանի արհեստներից (շալակավոր՝ բեռնակիր թե՞ բանկիր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 153-159. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Գիտություն թե դիլետանտիզմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 11-26. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1992) Երեմիա Չելեպի Քէօմիւրճեան. Պատմութիւն հրակիզման Կոնստանդնուպօլսոյ (1660 տարայ), հրատարակութեան պատրաստեց Գ. Բամպուքճեան. Ստանպուլ, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 242-243. ISSN 0135-0536

Կոզմոյան, Ա. Կ. (1992) Երկու պոեզիա, երկու հավատամք (Նարեկացու և Ռուդաքիի բանաստեղծության պատմատիպաբանական համեմատության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 189-198. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Զաքարյանների ծագման ավանդությունը միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 139-152. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Պիկիչյան, Հ. Վ. (1992) Ծնծղա. նվագարան և մոգական գործիք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1992) Կահույքագործությունը Հայաստանում (մ. թ. ա. II-մ. թ. II դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Հայոց լեզվի արդի վիճակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1992) Ճմինի (Ալթին թեփե) պեղումները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-188. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թվականի ողբերգության մասին (Զմյուռնիայի հայ և հույն բնակչության ջարդերի 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1992) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը» և սեպագրական աղբյուրները (Հայկի և Հայկյանների առասպելի պատմականության և զարգացման փուլերի խնդիրը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 27-50. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1992) Մորուս Հասրաթյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) Նորահայտ փաստեր «Պատմութիւն յաղագս Փահլուլ թագաւորին» զրույցի հայերեն թարգմանության և նրա բնագրի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Ն. Ս. (1992) Ռեալիզմի առանձնահատկությունները Երվանդ Օտյանի պատմվածքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Ս. Գ. Հմայակյան. Վանի թագավորության պետական կրոնը, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 158 էջ և 31 էջ աղյուսակներ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Ս. Տ. Երեմյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 255-256. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1992) Սոցիալական տերմիններն Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 127-138. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1992) Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 67-86. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Լ. Մ. (1992) Քաղաքակրթության նվիրյալ պատգամախոսը (Գրիգոր Արծրունու մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ա. Ս. (1992) Քարոզի ժանրը հայ հոգևոր երգաստեղծության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 199-214. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Classical Armenian Texts. Series editor John A. C. Greppin.—Thomas Artsruni. History of the House of the Artsrunik'. Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 3l3 p.; Vardan Areveltsi. Chronicle, Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 184 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-216. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1992) «Ղափանցվոց պատմության» ժամանակագրության հավաստիությունը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-100. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) «Պատմութիւն վասն մանկանն եւ աղջկանն» զրույցի հայկական պատումը և նրա այլալեզու զուգահեռները (Հայերեն թարգմանության բնագրի հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-155. ISSN 0135-0536

Сафарян, В. А. (1992) Археологическая находка в селе Ханабад. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Шандровская, В. С. (1992) Византийские печати армянских деятелей XI—XII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1992) Журнал „Social Education“ (1991 г., т. 55, № 2) о геноциде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1992) Иранская военно-административная терминология и проблема четырехчленного деления Сасанидского Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-186. ISSN 0135-0536

Лилоян, Г. Ц. (1992) К вопросу о реформаторской деятельности М. Г. Лорис- Меликова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-174. ISSN 0135-0536

Арутюнова-Фиданян, В. А. (1992) Образ Византии в армянской историографии X века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 42-56. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1992) Բաբկեն Առաքելյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-196. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Բագրատունիների հաստատումը Տարոնում և Արշարունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Է. Բ. Աղայան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 235. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1992) Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին (XVI—XVIII դդ.) (Համառոտ ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-115. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1992) Ինդոնեզիայի հայ գաղթօջախների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-41. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1992) Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-27. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Կ. Մ. Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 236. ISSN 0135-0536

Փիրումյան, Ռուբինա (1992) Հակոբ Օշական, լուսավոր կանթեղ սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորման և զարգացման ճամփին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-70. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Ա. (1992) Հայ մեծ երգիծաբանը (Հակոբ Պարոնյանի մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1992) Հայկ Նահապետի մասին առասպելն ու Կիբշա քաղաքը Նիբուրի լեռներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Հայկական հարցի արծարծումը 1912 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 197-214.

Կիլիկյան, Հակոբ (1992) Հայկական հնագույն ձեռագիրներեն մեկը Պուլկարիո մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1992) Հարցազրույց Ֆրանսիայի հայագետ Շառլ Ռընուի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-84. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Միջազգային գիտաժողով Երևանում՝ նվիրված Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ստեղծման 1500-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-233. ISSN 0135-0536

Տրայինա, Ջուստո (1992) Մովսես Խորենացիի «դասական» ավանդությունը Հայոց պատմության Ա գրքի 5-րդ գլուխին մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 28-32. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Մ. Ա. (1992) Պատմության աղավաղման մի նոր փորձ (Ռ. Իշխանյանի «Պատկերազարդ պատմություն հայոց» գրքի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-62. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1992) Սամուել Անեցու «Ժամանակագրության» ավարտման թվականը և պատվիրատուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Տեղանվանական մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-139. ISSN 0135-0536

Կակովկին, Ա. Յա. (1992) Ֆրանսիական հնագետի պատճենած հայերեն արձանագրություններ Եգիպտոսից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-221. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1991) V դարից վկայված մի քանի բառերի քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-152. ISSN 0135-0536

Գյուրջինյան, Դ. Ս. (1991) «Տուն» վերջնաբաղադրիչով բարդությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-162. ISSN 0135-0536

Абрамян, Л. А. and Пикичян, Р. В. (1991) Греческая свирель, австралийская гуделка и армянская зурна: генезис музыкального инструмента в ритуально-мифологическом контексте. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 176-185. ISSN 0135-0536

Степаненко, В. П. (1991) Неизвестный катепан Иверии и Халдии спафарий Роман. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-169. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1991) Односторонние армяно-балтийские изоглоссы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 170-175. ISSN 0135-0536

Саркисян, Г. Х. (1991) Свидетельство поздневавилонской клинописной хроники об Армении времени Тиграна II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-54. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Ալմա Աթայի Հռչակագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Ա. Գ. (1991) Գենարի Կորգանովի՝ հայ նշանավոր երաժշտի կյանքն ու գործը (Մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 66-78. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1991) Գրիգոր Նյուսացու «Ի յիշատակի սրբոյն Թէոդորոսի...» ճառի հայերեն թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Իրադարձությունները Ղափանում և Նախիջևանի խանությունում 1724 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 102-114. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1991) Կիլիկիա երկրամասի հունարեն և լատիներեն արձանագրությունների նորագույն հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-220. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1991) Կրկնակների ու կրկնությունների գործառությունները ծիսերգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 123-136. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1991) Հայ միջնադարյան գրականության ավանդույթները և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 23-35. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1991) Հայ-ռուս-պարսկական կապերի պատմությունից (XVIII դարի վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-65. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1991) Հայերի ցեղասպանության հասկացության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-22. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1991) Հայկական հարցի և հայ կամավորների մասին (1912-1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-215. ISSN 0135-0536

Կույմճյան, Տիգրան (1991) Հայկական ձեռագրերի մակագրություններով կազմերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-146. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» չորրորդ գրքի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 186-204. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մի սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-101. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1991) Մովսես Խորենացու գրական-գեղագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-86. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Վ. Ա. (1991) Պատմության դասերը (Հայրենական մեծ պատերազմի սկսվելու 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 5-14. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 36-44. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1991) Վ. Գ. Համբարձումյան. Գրաբարի գործառությունը որպես գրական լեզու ԺԸ-ԺԹ դդ., ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 410 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ա. Լ. (1991) Uwe Feigel. Das evangeliche Deutschland und Armenien. Die Armenierhilfe deutscher evangelisher Christen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext der deutsch-türkischen Beriehungen. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1989, 344 S. Ուվե Ֆայգել։ Բողոքական Գերմանիան և Հայաստանը: Բողոքական քրիստոնյաների օգնությունը հայերին սկսած XIX դարի վերջից, գերմանա-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում, Վանդենհոեկ և Ռուպրեխտ, Գյոթինգեն, 1989, 344 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 205-208. ISSN 0135-0536

Ամալյան, Հ. Մ. (1991) Амирдовлат Амасиаци. Ненужное для неучей, пер. с армянского, вступ. статья и комментарии С. А. Вартанян. Наука, 1990, 880 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 212-216. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Э. Ш. (1991) Армянское Nepak. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-154. ISSN 0135-0536

Кушнарева, К. Х. (1991) О социальной структуре общества Древнего Кавказа. VI—IV тыс. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 155-165. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. (1991) Ա. Ա. Խառատյան, Արևմտահայ մամուլը և գրաքննութունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857—1908). Երևան, 1989, 379 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1991) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1991) Դավիթ Անհաղթի ժառանգության նոր լուսաբանության մի փորձի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 176-184. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1991) Երիտասարդ թուրքերի և մուսավաթի համաթուրքական գործակցությունը և հակահայկական ոճրագործությունները 1918 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-64. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Երևանի 1724 թ. պաշտպանության ժամանակագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-100. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1991) Էթնիկական տեղաշարժերը Փոքր Ասիայում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. XII դարում («Ծովի ժողովուրդներ», մուշկեր և ուրումեացիներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1991) Հայ միջնադարյան գրականության ավանդույթները և ՀովՀ. Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-32. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1991) Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային կապերի սկզբնավորման ու զարգացման հարցի շուրջը (XI—XIX դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-109. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1991) Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1991) Հայերենի նոր ուղղագրությունը և նրա մերժման անհիմն փորձերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-13. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1991) Հարգանքի տուրք Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի (1908—1991) հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-84. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Մելիքսեթ (1991) Միքայել Նալբանդյանի հնդկաստանյան առաքելության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-175. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1991) Մովսես Խորենացին և հին հայոց վիպական ավանդությունը (Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի 1500-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությանը» նվիրված առաջին միջազգային գիտաժողովը (Փարիզ, 1991 թ. հունվարի 25-26). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-221. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Բ. Կ. (1991) Նախընթաց անդամի ծավալման իմաստային-ոճական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 129-139. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1991) Ներքին Խնձոր (Կայալի դերե) ամրոցը (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական ամրոցի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-121. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1991) Ուրարտացիներ, ալարոդներ, արմեններ հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-204. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1991) Օրբելյան իշխանների Բուրթելյան գերդաստանը և Սյունյաց եպիսկոպոս պարոնտեր Ստեփանոսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-92. ISSN 0135-0536

Վայտենբերգ, Ժ. Ժ. Ս. (1990) XVII դարի լատինատիպ քերականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 31-38. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. (1990) «Փյունիկի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-249. ISSN 0135-0536

Тунян, В. Г. (1990) Волнения поселян Армянской области. 1834 год. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-235. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1990) Еще раз о месте заза в системе иранских языков (Заметки по новоиранской диалектологии). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 154-163. ISSN 0135-0536

Есаян, А. Е. (1990) Коррозия археологического металла и методы его консервации. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 164-174. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ս. Ա. (1990) Ամիրդովլաթ Ամասիացին և միջնադարյան հայ բժշկական տերմինաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-120. ISSN 0135-0536

Դանեղյան, Լ. Դ. (1990) Առաքել Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, աշխատասիրությամբ Լ. Ա. Խանլարյանի, ՀԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 592 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Համբարյան, Հ. Ս. (1990) Արևելյան Հայաստանում հողային հարցի լուծման լիբերալ և դեմոկրատական ուղիները XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1990) Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Շարուրյան, Ա. Ս. (1990) Գրիգոր Զոհրապի օրագրությունները հայկական բարենորոգումների (1912-1914) վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 202-228. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1990) Գրչի և ստացողի միջնորդը (Վաճառքի համար նախատեսված գիրքը միջնադարյան Հայաստանում). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գ. Կ. (1990) Դիմային հարաբերության արտահայտությունը բայական անդեմ նախադասությունների մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-153. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1990) Իրադարձություններն Այսրկովկասում 1723 թվականին և արցախահայերի առաջին օգնական ռազմերթը Սյունիք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 63-80. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1990) Խորենացու երկու աղբյուրի թվագրման շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-104. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1990) Խորհրդահայ պատմագիտության գնահատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 10-21. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1990) Հ. Ս. Անասյան, Մանր երկեր, Լոս Անջելես, 1987. ԺԴ. 972 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-242. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Հայ-բյուզանդական և եկեղեցաքաղաքական բանակցությունների մասնակիցներն ու վավերագրերի թարգմանիչները (XII դարի 60—70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Երզնկյան, Ե. Լ. and Չալաբյան, Ս. Ա. (1990) Հայերենում ցուցականության կարգի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 132-142. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1990) Հայկական հարցը սերբական մամուլում (XIX դարի վերջ-XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-62. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Հայոց գրական լեզվի նախնական փուլերը պատմաբանի հայացքով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 22-30. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Հարցազրույց Մ. Ներսիսյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-184. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1990) Հովսեփ էմինի և Հովսեփ Արղությանի անտիպ նամակները (1791—1792 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 185-201. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1990) Տիրապետող դասակարգր Հայաստանում XII—XIII դարերում (Նախնական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 39-46. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1990) VII դարի կեսի արաբական արշավանքը Հայաստան և Վասպուրականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 92-99. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) XVII դարի հայ ազգային-հայրենասիրական բանասաեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 26-42. ISSN 0135-0536

Դիլբարյան, Ն. Հ. (1990) «Անուն» խոսքի մասերը Մանուկ Աբեղյանի քերականական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 132-138. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1990) Новое исследование о геноциде армян (Vahakn N. Dadrian. Genocide as a Problem of National and International Law & the World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications. Reprinting from the “Yale Journal of International Law”. Vol.14, N 2, 1989, pp.221-334, and 1-19 (annexe). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-209. ISSN 0135-0536

Юсупова, З. А. (1990) О диалектном составе курдского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-176. ISSN 0135-0536

Овакимян, А. А. (1990) Югославский политолог о современном джихаде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-228. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. (1990) Արդյոք կա՞ն հայկական փոխառություններ նոր պարսկերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 139-144. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1990) Արտասահմանի հայագիտական հանդեսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1990) Բորիս Պիոտրովսկի (1908-1990). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1990) Գրիգոր Նյուսացու «Երգ երգոցի մեկնության» հայերեն թարգմանությունը և Վարդան Արևելցին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 118-126. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1990) Դավիթ-բեկի Հայաստան գալու ժամանակն ու հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 76-85. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1990) Թուրք արաբալեզու հեղինակի հուշագրությունը 1894—1896 թթ. հայկական կոտորածների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 184-189. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1990) Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 63-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Երնջակյան, Լ. Վ. (1990) Հակոբոս Այվազյան, Արևելյան երաժշտության ձեռնարկ, աշխատասիրությամբ Ն. Կ. Թահմիզյանի. Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 1990, 181 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 196-198. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1990) Հայերեն երկու վիմագիր արձանագրություն Հարավսլավիայի տարածքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 127-131. ISSN 0135-0536

Գարայան, Սարգիս (1990) Հայկական հանրագիտարանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 190-195. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1990) Հինգերորդ դարու հայերեն վիմագրություններ Նազարեթեն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 52-62. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Արեշյան, Գ. Ե. (1990) Հնագիտությունը և Ուրարտու-Հայաստան պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 70-75. ISSN 0135-0536

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1990) Մեծ եղեռնի արձագանքները բուլղարական մամուլում և բուլղարահայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-221. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Կ. (1990) Միլանում հրատարակվող «Հայ ճարտարապետության վավերագրերը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 156-163. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1990) Միջին բարդության երրորդ կարգի խազավորումների վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 145-155. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին ազգային ինքնիշխանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 18-25. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին մեսրոպյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 100-117. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1990) Մուշեղ Մամիկոնյանը IV դարի հայ նշանավոր պետական գործիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 86-91. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1990) Նոյեմբերյանում հայտնաբերված ձիակերպ արձանիկների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Մ. Դ. (1990) Նոր նյութեր «Հայրենասերների միության» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 177-183. ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (1990) Նորաբանության, նոր բառի և նոր իմաստի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 43-51. ISSN 0135-0536

Ափինյան, Ա. Գ. (1990) Ստեփան Զորյանի բանարվեստի մի քանի հարցեր (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1990) 1720-ական թվականների Սյունյաց ազատագրական շարժման պատմությունից (Սկզբնաղբյուրների համադրման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-134. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Le Lectionnaire de Jérusalem en Arménie: Le Čašoc. I. Introduction et liste des manuscrits par Charles Renoux, directeur de Recherche au C. N. R. S. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Calouste Gulbenkian (F. Graffin Patrologia Orientalis, tome 44-fascicule 4-N 200), Diffusion mondiale: Brepols, Turnhout Belgique, 1989, 137 p. Շարլ Ռընու, Երուսաղեմի Սահմանքը Հայաստանում, Ճաշոց։ I Առաջաբան և ձեռագրերի ցանկ, Բրեպոլիս/Տյուրնու, 1989, 137 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-222. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1990) «Դռնբացեքի» արարողակարգը որպես միջնադարյան թատերական երևույթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-201. ISSN 0135-0536

Закарян, А. А. (1990) Армянская действительность и русские литературные деятели. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 78-88. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1990) Заметки об особенностях житийного цикла Григория Просветителя в церкви Тиграна Оненца. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Степаненко, В. П. (1990) К. Н. Юзбашян. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX—XI вв. М., 1988, 300 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 223-226. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1990) Աղայան-Թումանյան. գրական ժառանգորդության հարցի շուրջը (Ղազարոս Աղայանի ծննդյան 150-ամյակի աոթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-61. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Ալավերդյան, Է. Գ. (1990) Գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-238. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ա. Ե. (1990) Գևորգ Ջահուկյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-215. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Գ. (1990) Թեղենյաց վանքի պեղումները (1979-1989 թթ. արդյունքները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ռ. Հ. (1990) Հայերեն բացատրական բառարանների բառապաշարի ընտրության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 202-211. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1990) Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-77. ISSN 0135-0536

Գարեգինյան, Գ. Լ. (1990) Հայերենի կետադրության մի քանի վիճելի դեպքերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-173. ISSN 0135-0536

Շարաբխանյան, Պ. Ե. (1990) Հայերենի ուղղագրության հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-105. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1990) Հայկական մամուլը սերբ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժումների մասին (XIX դարի 60-ական թվականների սկզբին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 106-118. ISSN 0135-0536

Թորիկյան, Շավարշ (1990) Հայկական ցեղասպանությանը և միջազգային իրավունքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1990) Միջազգային գիտաժողով նվիրված Մեծ եղեռնի 75-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-242. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Ա. Վ. (1990) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ժանրային մի առանձնահատկաթյան մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-148. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1990) Նոր Հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր V դարի ինքնուրույն գրականությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Փիրումյան, Ռուբինա (1990) Սփյուռքահայ գեղարվեստական գրականությունը Մեծ եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Մադոյան, Ա. Գ. and Ներսիսյան, Վ. Ս. (1990) Վաչե Նալբանդյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-218. ISSN 0135-0536

Պեյլերյան, Արթուր (1990) Ֆրանսա և Հայկական հարցը առաջին համաշխարհայինի տարիներուն (1914-1918). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 32-40. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Ա. Խ. (1990) Dr. Walter Niess. Romanische Steinmetzzeichen der Stauferburgen Büdingen und Gelnhausen. Budingen, 1988, 160 S. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-233. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մ. Ս. (1990) «Ապտակ» հանդեսի քաղաքական ծաղրանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-241. ISSN 0135-0536

Лидов, А. М. (1990) Искусство армян-халкедонитов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-87. ISSN 0135-0536

Арешян, Г. Е. and Оганесян, В. Э. and Мурадян, Ф. М. and Аветисян, П. С. and Петросян, Л. А. (1990) Конец среднего бронзового века в междуречье Аракса и Куры. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-74. ISSN 0135-0536

Симонян, А. Е. (1990) Новая трактовка социокультурной общности эпохи средней бронзы Армении (По данным погребения № 12 из могильника Верин Навер). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 188-208. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1990) Традиции изучения балто-славянских языковых отношений и исторические данные армянского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 183-187. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) Բաղդասար Դպիրը որպես բանաստեղծ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 127-138. ISSN 0135-0536

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1990) Բաղեշ քաղաքը և նրա եկեղեցիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-126. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-247. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1990) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 125-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1990) Դ-Ր Սալեհ Զահր ադ-Դին, Հայերը. ժողովուրդ և պրոբլեմ, աթ-Թակադումիա հրատարակչություն, Բեյրութ, 1988, 336 էջ (արաբերեն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 228-231. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1990) Դվինի վաղմիջնադարյան մոնումենտալ ճարտարապետության ժամանակագրության որոշ հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1990) Կուեռա-Կուառ աստվածության պաշտամունքը Հայկական լեռնաշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 152-167. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Վ. (1990) Համանունների պատմական փոխազդեցությունը (Համանվանական տասներկու զույգերի պատմական զարգացման հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 178-182. ISSN 0135-0536

Թամանյան, Յու. Ա. (1990) Ղրիմի Ամենափրկիչ հայկական վանքի ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1990) Մանուկ Աբեղյանը և հայոց հին գրականության ազգային յուրահատկության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 88-94. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1990) Մանուկ Աբեղյանի մշակած հայ վիպական ավանդության տեսական համակարգը (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-22. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1990) Մեծ Հայքի Մոկք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Նախահայրենիքի, ժողովրդի կազմավորման և Ուրարտուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-40. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1990) Որտե՞ղ է գտնվել Մովսես Խորենացու հիշատակած Բյութանիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-227. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1990) Պատառիկներ Միքայել Նալբանդյանի «Արկածք Նախահօրն» պոեմի նախնական տարբերակից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-110. ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մ. Ա. (1990) Ստուգաբանական դիտողություններ «Աղուանք» տեղանվան վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 168-177. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1990) Վահան Թոթովենցը Անդրանիկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1989) Yovhannes Tlkuranci and the Mediaeval Armenian Liric Tradition, by James R. Russel, University of Pennsylvania. Armenian Texts and Studies, 7, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1987. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 227-229. ISSN 0135-0536

От редакции, (1989) «Плач» Мовсеса Хоренаци (перевод Г. Х. Саркисяна). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-224. ISSN 0135-0536

Торосян, Т. Ш. (1989) К вопросу проведения политики свободного экономического предпринимательства на территории Армянской ССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 48-54. ISSN 0135-0536

Хачатрян, А. А. (1989) К интерпретации арабских надписей Армении (VIII—XVI вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-162. ISSN 0135-0536

Бутба, В. Ф. (1989) К семантике булгарских этнонимов «Ашхарацуйца» (Опыт реконструкции процесса формирования общности). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 169-181. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1989) Правовые акты в эпиграфике средневековой Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-185. ISSN 0135-0536

Джагацпанян, Е. Д. (1989) Рукопись неизданного армянского перевода хроники Макария Мелиссина. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1989) Ավետիք Իսահակյանի 1937 թվականի ստեղծագործությունների հետքերով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 55-65. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-238. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1989) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ինքնագրի հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 186-194. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. and Փոլադյան, Ա. Պ. (1989) Եզդիների դավանանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-150. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հ. Ա. (1989) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժման արտացոլումը «Երկրագունդ» լրագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1989) Լ. Ս. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Երևան, 1987, էջ 357. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ա. Բ. (1989) Խորենացու Պատմության մի հատվածի վերականգնման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-130. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1989) ՀԽՍՀ բնակչության աճը վերջին տասնամյակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 10-21. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ն. Ա. (1989) Հակոբ Հովնաթանյանի գեղարվեստական համակարգի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 95-108. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1989) Հայաստանը Մետաքսի ճանապարհի խաչուղիներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-94. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ա. Ի. (1989) Մեծ աղետից մեկ տարի հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Մխիթար Գոշի իրավաքաղաքական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-47. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) Ներսես Լամբրոնացին և XII դարի հայ-բյուզանդական հարաբերությունների վավերագրերի ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-116. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Ջ. Ա. (1989) Նիկոլ Աղբալյանի նամակները Հովհաննես Թումանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 198-220. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1989) Ռուբեն Զարյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 195-197. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ա. Հ. (1989) Ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինը Հայաստանի և Հայկական հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 66-84. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1989) Սասունի 1904 թվականի գոյամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 22-34. ISSN 0135-0536

Ամալյան, Հ. Մ. and Մելքոնյան, Ս. Ա. (1989) Վ. Ա. Քոսյան. Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները (Երևան, 1975). Գրաբարի բառակապակցությունները (1980). Միջին հայերենի բառակապակցությունները (1984). Արևմտահայերենի բառակապակցությունները (1986)։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-227. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) La Cilicie au carrefour des Empires par Claude Mutafian, tome I, tome II: tableaux, atlas, iconographie, références, bibliographie, index. Paris: Société d'édition "Les belles Letters", 1988, p.478+436. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիան կայսրությունների խաչմերուկում, հհ. I, II , Փարիզ, 1988, էջ 478+436. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 208-211. ISSN 0135-0536

Пичикян, И. Р. and Шелов-Коведяев, Ф. В. (1989) Греческие божества в эллинистической эпиграфике и изобразительном искусстве Западного и Восточного Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-55. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1989) Заметки об этимологических фигурах в иранском (На материале согдийской версии Вессантара-джатаки). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 152-163. ISSN 0135-0536

Бадалян, В. Г. (1989) К вопросу атрибуции трех натюрмортов западноевропейских мастеров из собрания картинной галереи Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 226-229. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1989) Мастер и образец. Ромклайская модель, вторая половина XII-начало XIII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 174-191. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1989) О византийском клиторологии в Судебнике Мхитара Гоша и его армянском переводчике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 197-204. ISSN 0135-0536

Тунян, В. Г. (1989) Описание Дмитрием Бобарыкиным Ереванского ханства (1817 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 192-196. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1989) Сельский суд русских крестьян Ереванской губернии (конец XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-173. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1989) Արաբական աղբյուրները հայկական ցեղասպանության մասին. կազմող Ռուբեն Պողոսյան, Բեյրութ, 1988, 141 էջ (Արաբերեն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-213. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1989) Արամ Ղանալանյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 12-17. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1989) Արհեստագործության զարգացումը Վասպուրականում IX— X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-47. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1989) Բառաքննական մի քանի դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 145-151. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-239. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Մեսրոպ (1989) Գագիկ Արծրունի և Գագիկ Բագրատունի թագավորների թղթերը բյուզանդական արքունիքին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 94-101. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1989) Եղիազար Առնջեցին բառարանագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 114-121. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Զմյուռնիայի հայ վաճառականությունը միջազգային առևտրում (XVII—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 66-80. ISSN 0135-0536

Երզնկացի-Սրապյան, Ա. Ն. (1989) Լեզվի հարցերը հայ քերականների գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 122-132. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Գ. (1989) Հայաստանի մ. թ. ա. VIII—VII դարերի գավաթ-սափորների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-224. ISSN 0135-0536

Րասսել, Ջեյմս (1989) Հայերեն երկու արձանագրություն Պակիստանի Զիարաթ քաղաքից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 205-207. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. (1989) Հայերի ցեղասպանությունը անգլիական պատմաբանների աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 56-65. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Հ. and Սեդրակյան, Դ. Մ. (1989) Հայկական ԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի նախագահությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1989) Հին հայոց դիցաբանական պատկերացումները աստղային երկնքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 102-113. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Լ. Ա. (1989) Ղզլարում կրթական գործի կազմակերպման պատմությունից (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1989) Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 18-36. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 230-234. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Լ. Հ. (1989) Ներսես Շնորհալին և հոգևոր օրհներգության արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-144. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1989) Նոյեմբերյանից գտնված մանգաղաձև գործիքների որոշ ձևերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ա. Բ. (1989) Որոտանի մի ձեռագրի նորահայտ էջերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 214-218. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Բաբայան, Ժ. Կ. (1989) Սևանա լճի այսօրվա մի քանի պրոբլեմների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 5-11. ISSN 0135-0536

Манучарян, А. Л. (1989) The Armenian Genocide. Institut fur Armenische Fragen. Vol. 2, Munchen, 1988, Vorwort von Artem Ohandjanian und Univ.-Prof. Dr. Wolfdieter Bihl, 495 S. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-214. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1989) XVII դարում Արևելյան Հայաստանում կաթոլիկ միսիոներների գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Манасерян, Р. Л. (1989) К вопросу о вероисповедании населения городов Армении (I в. до н. э.—IV в. н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 198-204. ISSN 0135-0536

Степанян, А. А. (1989) К государственной политике царя Артавазда II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-54. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Р. З. (1989) Культурная и общественно-политическая жизнь армянского поселения Грозного (вторая половина XIX—начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Марутян, Т. А. (1989) Типологическая принадлежность храма на горе Килисадаг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 181-187. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. and Янковская, Н. Б. (1989) Эламский диалог Гильгамеша и Сидури и другие эламские тексты из Аргиштихинеле (Армавир). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-62. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ա. Ա. (1989) Արտաշես Հարությունյան (Ծննդյան 115-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Ս. Դ. (1989) Բուլղարահայ մամուլի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-224. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ս. Գ. (1989) Թումանյանը և հայ-վրացական բարեկամությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1989) Կոմիտասը և Ներսես Շնորհալու երաժշտաբանաստեղծական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 101-115. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1989) Հ. Պետրոսյան, Գառնին IX—XIV դդ. Երևան, ՀԱՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 162 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 209-211. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հ. ճ. Սիրունի. Պոլիս և իր դերը. հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, 687 էջ. հատոր չորրորդ, Անթիլիաս, 1988, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1989) Հայ պատմագրության մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-25. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հ. Հ. (1989) Հավելահնչյուն «ր »-ն հայկական անձնանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1989) Մ. Նալբանդյանի չիրականացված մտահղացումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-88. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Մատրասա գյուղը և նրա հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-233. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1989) Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Շ. Լ. (1989) Նարեկացու ողբի արձագանքներր XVIII դարի բանաստեղծության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 133-146. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1989) Պռոշյանների տոհմական զինանշանը և նրա պատմածագումնաբանական վերլուծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 116-122. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Ա. (1989) Ռուբեն Զարդարյանը և իր նորավեպերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-100. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. (1989) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1989) Սյունիքի դրամական գանձը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 123-132. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Հ. Ա. (1989) Տաճարային հրապարակների դերը Հայաստանի X—XIII դարերի վանքային համալիրների ձևավորման մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 158-164. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վ. Ա. (1989) Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը (200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1989) Journal of the Society for Armenian Studies (JSAS). Vol. 3, 1987, p.192. University of California, Los Angeles. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-238. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1989) V. Nersessian. Armenian Illuminated Gospel Books, The British Library Board, London, 1987, 100 p., 65 ill. Վ. Ներսիսյան, Հայկական նկարազարդ ավետարաններ, Բրիտանական գրադարանի վարչություն, Լոնդոն, 1987, 100 էջ, 65 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-241. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1989) XIX դարի հայ-ֆրանսիական լեզվական կապերի պատմությունից (Հիմնական աղբյուրները և նպաստող ու արգելակող գործոնները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 104-114. ISSN 0135-0536

Ուլուհոջյան, Գաբրիելլա (1989) «Տեառն ասելով». հունարենի բացարձակ սեռականի թարգմանությունը Բարսեղ Կեսարացու հայերեն բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Амирбекян, Р. И. (1989) К вопросу о некоторых зооморфных символах в искусстве Востока. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1989) Արարատ Ղարիբյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 12-24. ISSN 0135-0536

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆ. Ի. (1989) Արենիի հունարեն արձանագրությունը (Հայաստանի մ. թ. II դարի քաղաքական իրադարձությունների շուրջը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-189. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լ. Գ. (1989) Արփիար Արփիարյանը հրապարակախոս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-94. ISSN 0135-0536

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1989) Բարբառային հետքեր «Գիրք ծննդոց»-ի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 141-156. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Կ. (1989) Խաչքարերի խորհրդանշաններին և միթրայականությանը վերաբերող պատկերագրական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Լիլոյան, Հ. Ց. (1989) Խորհրդային ականավոր դիվանագետը (Լ. Մ. Կարախանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Ալավերդյան, Է. (1989) ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1989) Հայերի 1915 թ. ցեղասպանության լուսաբանությունը արաբական պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-34. ISSN 0135-0536

Քոլանջյան, Ս. Է. (1989) Հայերի մասնակցությունը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդան օսմանյան լծից ազատագրելու գործում (Բուդայի ազատագրության 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-132. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1989) Մարդերգությունը Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1989) Մի դրվագ հայ առասպելաբանությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-166. ISSN 0135-0536

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1989) Միջնադարյան հայկական նորահայտ առակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1989) Մովսես Խորենացին և Աթանաս Տարոնացու ժամանակագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Ստեփանոս Սյունեցու և Ստեփանոս Ասողիկի մեկ ընդհանուր սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-140. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1989) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1986-1987թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 244-250. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1989) Վրթանես Քերթողի հայտնած մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Ջիջյան, Ռ. Զ. (1989) Փոխակերպական տրամաբանության տարրերը Դավիթ Անհաղթի աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1989) Քաղաքական կացությունը Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանի ազատագրման հեռանկարները (XII—XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 35-49. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1988) S. Der Nersessian, A. Mekhitarian. Armenian Miniatures from Isfahan, Preface and Introduction by H. H. Catholicos Karekin II, Les Editeurs d'Art Associés, Armenian Catholicosate of Cilicia. Brussels, 1986, 219, fig. 124. S. Der Nersessian, A. Mekhitarian. Miniatures Arméniennes d'Ispahan. Préface et Introduction de S. S. le Catholicos Karekine II, Les Editeurs d'Art Associés, Catholicossat Arménien de Cilicie. Bruxelles, 1986, p. 219, fig. 124. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 212-219. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1988) XX դարի հայ գրականության ազգային յուրահատկության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1988) «Դաստակերտ կայսերաց»-ը՝ ֆանտասմագորիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 104-107. ISSN 0135-0536

Оганесян, Д. А. (1988) А. А. Хачатрян. Корпус арабских надписей Армении VIII—XVI вв. Вып. 1. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1987. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Яйленко, В. П. (1988) Киевская легенда о Кие, Щеке и Хориве как результат полемики летописания Киева и Новгорода и влияние на нее таронского предания о Куаре, Мелтее и Хореане. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 167-180. ISSN 0135-0536

Оганесян, В. Э. (1988) Серебряный кубок из Карашамба. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-161. ISSN 0135-0536

Лившиц, В. А. and Хуршудян, Э. Ш. (1988) Титул mrtpty на парфянской гемме и армянское mardpet. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-81. ISSN 0135-0536

Захаревич, А. В. (1988) Участие донских казаков в обороне крепости Баязет 20 июня—3 июля 1829 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-238. ISSN 0135-0536

Ханларян, Л. А. (1988) Хроника Амираса Ерзынкаци. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 188-208. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1988) Անգլերենից հայերեն թարգմանված առաջին երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-103. ISSN 0135-0536

Սողոմոնյան, Ա. Մ. (1988) Անգլիական միսիոներների գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում (1880-ական թթ. առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-235. ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թ. Ս. (1988) Անցյալ դերբայը և նրա ձևաբանական առանձնահատկությունները դասական գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-247. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1988) Դավիթ Ալավկաորդու իրավաքաղաքական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1988) Եղիշեի ճառագրական երկերի աղբյուրներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 108-112. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Մ. and Հակոբյան, Լ. Հ. (1988) Երաժշտական շեշտադրությունը հայկական միջնադարյան օրհներգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1988) Կենդանակերպի հայտնագործման ժամանակի և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-166. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1988) Կիլիկիայի 1909 թ. հայկական կոտորածները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 13-29. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1988) Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 44-60. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1988) Հայ գաղթականությունը Էգեյանի մերձափնյա շրջանում (XIV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 30-43. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Ա. Վ. (1988) Հայ գրահրատարակչական գործը Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում (Ճեմարանի տպարանի պատմությունից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1988) Ղուկաս Կարնեցու նամակագրությունը ասորիների կաթողիկոս Մատթեոսի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 181-187. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի վարկածի վերապրուկ և գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1988) Մի քանի տեղանունների ծագման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1988) Տ. Մ. Ավետիսյան, Հայկական ազգանուն , Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 322 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 209-212. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1988) Օսմանյան հնագրական և դիվանագիտական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Сидоров, А. И. (1988) «Монофелитская» уния по свидетельству «Повествования о делах армянских». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 162-170. ISSN 0135-0536

Даниелян, Э. Л. (1988) Армяно-византийские отношения (конец VI—первая половина VII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-82. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1988) Г. Л. Карагезян. Армения и армяне во французской литературе XI—XIV веков. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1988, 140 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 202-206. ISSN 0135-0536

Азизбекян, Р. Л. and Гегамян, Г. М. and Худавердян, К. С. (1988) Индустриальное развитие Советской Армении: история и историография. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 151-161. ISSN 0135-0536

Симонян, Г. Р. (1988) Истинный народный герой. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 12-28. ISSN 0135-0536

Саркисян, А. З. (1988) К вопросу о правительстве Закавказского сейма 1918 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 226-231. ISSN 0135-0536

Гюзальян, Л. Т. (1988) Неопубликованная рукопись И. А. Орбели. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 194-201. ISSN 0135-0536

Տերմերկերյան, Ռոբեր (1988) Աշխարհաբարի երկու տարբերակների բառային նորակազմությունների տարժամանակյա քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1988) Աշխարհը և նրա ապագան Գրիգոր Նարեկացու պատկերացմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 29-44. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1988) Արմավիրի 1985—1986 թթ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 217-225. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 232-234. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. (1988) Լ. Բ. Չուգասզյան. Գրիգոր Ծաղկող. Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1986, 158 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-216. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1988) Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Ա. Խ. (1988) Հայաստանի VI—VII դարերի մի քանի խոյակների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 135-143. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1988) Հայերենի իրանական փոխառությունների գործառական մի քանի առանձնահատկություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Ս. Խ. (1988) Հայկական վաղ միջնադարյան ճարտարապետության կազմավորման երկու փուլերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 45-55. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1988) Հովհաննես Դրասխանակերտցու կյանքի վերջին շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 114-125. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Վ. (1988) Մկրտության ծեսի հետ կապված ազգակցական տերմինները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 144-150. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1988) Նորից 1983 թ. Դավթի բլուրում գտնված արձանագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 171-179. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Օ. (1988) Ուրֆայի 1915 թվականի հերոսամարտի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 103-113. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1988) Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան. Միջին հայերենի բառարան. հ. Ա. (Ա—Կ), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 206-213. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ղ. Վ. (1988) Ռուս ժողովրդի պատմության կարևորագույն իրադարձություններից մեկը (Ռուսիայի դարձի 1000-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 83-92. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Մ. Մ. (1988) Սմբատ Շահազիզի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 180-193. ISSN 0135-0536

Սեդրակյան, Դ. Մ. and Պարսամյան, Է. Ս. (1988) Վիկտոր Համբարձումյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1988) 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1988) Армянские мастера золотого и серебряного дела (VIII—XVI вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-186. ISSN 0135-0536

Джаукян, Г. Б. (1988) О соотношении хайасского и армянского языков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 68-88. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1988) Суффиксальный элемент -l- и некоторые вопросы фоносемантики в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1988) Արևելյան Հայաստանի գյուղացիական հուզումների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-91. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1988) Արևմտահայության վիճակը ըստ օսմանյան սուլթանական ֆերմանների (XVI—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-136. ISSN 0135-0536

Բեքարյան, Ա. Ա. (1988) Բայրոնը և Մխիթարյանները (Մեծ բանաստեղծի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 34-47. ISSN 0135-0536

Ջաղացպանյան, Ե. Դ. (1988) Բյուզանդիան կործանման նախօրեին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 60-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Շարուրյան, Ա. Ս. (1988) Գրիգոր Զոհրապի երկերի հրատարակությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 92-100. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1988) Զվարթնոցի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-200. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Աթայան, Ռ. Ա. (1988) Կոմիտասի ուսումնառությունը Բեռլինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 48-59. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1988) Հակոբ Պարոնյանի «Երկերի ժողովածուի» ծանոթագրությունների մասին (Ճշտումներ և լրացումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 112-123. ISSN 0135-0536

Ալավերդյան, Է. Գ. (1988) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 236-237. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1988) Հովհ. Թումանյանի մի անտիպ հոդված. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 201-211. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մ. Ս. (1988) Հովհաննես Այվազովսկու «Բայրոնի այցը Մխիթարյաններին Ս. Ղազար կղզում» նկարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի նորահայտ տապանաքար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-159. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Ա. Ս. (1988) Որսորդությունը և որսաձևերը «Սասնա ծռեր» էպոսում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-235. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1988) Պարսկական մամուլը հայ պոեզիայի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 148-153. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1988) Ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-147. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Է. Ա. (1988) Վանի ռուսական փոխհյուպատոս արքունի խորհրդական Կոստանդին Կամսարականի զեկուցագրերից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Վերակառուցումը և սովետահայ պատմագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Հ. Մ. (1988) Փարամազ (Մատթեոս Սարգսյան). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 101-111. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1988) XVIII—XIX դարերի գրաբարի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-22. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1988) «Իմամ Ջաֆարի» օրենքը և արևելահայերը (XVII—XVIII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Աբգարյան, Գ. Վ. (1988) «Հանդես ամսօրյայի» 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Трыярски, Эдвард (1988) Из истории варшавских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 37-59. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1988) Несколько замечаний об образе Моисея на реликварии 1293 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-242. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1988) О византийской аристократической семье Гаврас. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-178. ISSN 0135-0536

Джаукян, Г. Б. (1988) О соотношении хайасского и армянского языков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 60-79. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1988) Р. Г. Хачатрян. Русская историческая мысль и Армения (XVII—начало XIX вв.). Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1987, 362 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 204-206. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1988) Անի քաղաքի գրչության կենտրոնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 132-137. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1988) Արամ Տեր-Ղևոնդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Ղուլյան, Ա. Բ. and Աբգարյան, Ռ. Ս. (1988) Արցախի Քաղաքատեղ բերդավանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-162. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ն. Գ. (1988) Արևելյան կիրառական արվեստի մի նմուշ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Ն. Ն. (1988) Բարդուղիմեոս Մարաղացու առակների և զրույցների թեմատիկան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-120. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-249. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1988) Բորիս Պիոտրովսկի (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-182. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1988) Զանգեզուրում հայտնաբերված ծիսական իրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-241. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Դիտտեն, Հանս (1988) Հայերի տեղաշարժերը Բյուզանդական կայսրության մեջ Հուստինիանոս I-ից մինչև IX դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-36. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Հ. Վ. (1988) Հացահատիկային կուլտուրաների մշակությունը Արևելյան Հայաստանում XVII—XVIII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1988) Հնդկահայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 183-192. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1988) Միջնադարյան մի նորահայտ զրույց. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-203. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1988) Մշակութային և հասարակական կյանքր Սփյուռքում (1987 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1988) Ս. Ճեմճեմյան, Մարսիլիո հայկական տպարանը, Վենետիկ, 1986, 65 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-209. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1988) Սայաթ-Նովան և նոր շրջանի հայկական երաժշտական գեղագիտական մտքի սկզբնավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 80-92. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1988) Սեբեոսի երկը որպես VII դարի Մերձավոր Արևելքի պատմության աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Ա. (1988) Սյունիքի ամրոցաշինության որոշ սկզբունքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-232. ISSN 0135-0536

Ազիզբեկյան, Հ. Գ. (1988) Տաթևի Ոփա քարի քարայր-ապաստարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 138-146. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1988) Քաղաքաշինությունը հայկական մի քանի գաղթավայրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Ա. and Բոզոյան, Ա. Ա. (1987) Robert W.Edwards. The Fortifications of Armenian Cilicia.-Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University, Washington, 1987, 288p., 1 map, 75 figures, 570 b. & w., 48 color plates. Ռոբերտ Էդվարդս, Հայկական Կիլիկիայի ամրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 204-206. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Գ. Գ. (1987) «Լ» և «Ս» վերջավորությամբ դերբայների ծագման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 196-203. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1987) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Галоян, Г. А. (1987) Британский империализм и Добровольческая армия (1917—1918 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 17-40. ISSN 0135-0536

Папазян, А. Д. (1987) Возвращаясь к «дешифровке» урутской эпитафии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-180. ISSN 0135-0536

Улунян, Ар. А. (1987) К истории армяно-греческих отношений в 1918—1919 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1987) О византийской аристократической семье Гаврас. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 181-193. ISSN 0135-0536

Демирханян, А. Р. and Фролов, Б. А. (1987) Петроглифы Армении и Италии. Типы аналогий. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-72. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Ասմուսեն, Յես Պ. (1987) Բնագրագիտական մի հարցի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 139-144. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Շ. Լ. (1987) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ինքնագրի հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 104-112. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1987) Գրիգոր Տաթևացին և լեզվագիտական մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 92-103. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1987) Դերբայական դարձվածը գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 150-157. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գ. Գ. (1987) Դվինի հելլենիստական դարաշրջանի նորահայտ շինությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1987) Եղիա Մուշեղյանի եվրոպական դեսպանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-91. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1987) Հայագիտական նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 210-220. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1987) Հայաստանի անտիկ շրջանի պաշտպանական կառույցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 158-170. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Ն. Մ. (1987) Հայերենագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1987) Հնդեվրոպական տաղաչափության մի քանի առանձնահատկությունների դրսևորումները հայ հին բանաստեղծության և բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 48-60. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1987) Հովսեփ Էմինը և անգլիացի արևելագետ Ուիլյամ Ջոնսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 73-81. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1987) Մի ուղղում սայաթնովյան բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 194-195. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1987) Մխիթարյան միաբանությունների դիվանների ու գրադարանների նյութերը որպես սլավոնագիտության և բալկանագիտության աղբյուրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Աբգարյան, Գ. Վ. (1987) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մի քանի մեկնաբանությունների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 113-129. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1987) Նորահայտ բառեր հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Դարբինյան, Հ. Դ. (1987) Պերճ Պռոշյան (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 5-16. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1987) Ռ. Լ. Մանասերյան. Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ. Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1987 թ., 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-209. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1987) Վիպական տարրերը X—XII դարերի հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 41-47. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Քանաքեռի վիմագրի «մեղունա» վարչական տերմինը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-149. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1987) III դարում Մեծ Հայքի բաժանման վարկածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 201-212. ISSN 0135-0536

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1987) «Հայելի վարուցն» ու XVII-XVIII դարերի հայ թարգմանական գեղարվեստական արձակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 119-131. ISSN 0135-0536

Дашкевич, Я. Р. (1987) Армянские кварталы средневековых городов Украины (XIV—XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-60. ISSN 0135-0536

Акопян, А. А. and Мурадян, П. М. and Юзбашян, К. Н. (1987) К изучению истории Кавказской Албании (По поводу книги Ф. Мамедовой «Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э.—VIII в. н. э.)»). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 166-189. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1987) О византийской аристократической семье Гаврас. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 190-200. ISSN 0135-0536

Ганаланян, А. А. (1987) Письма И. А. Орбели А. Т. Ганаланяну. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 222-228. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1987) Турецкий публицист прошлого века о Восточном вопросе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-165. ISSN 0135-0536

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1987) Աշոտ Հովհաննիսյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-24. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1987) Արմավիրյան մի արձանագրության վերծանման ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1987) Բնակչության էթնիկ կազմը և էթնիկ պրոցեսները Երևանում 1724-1800 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1987) Գիտական նստաշրջան նվիրված Ա. Գ. Հովհաննիսյանի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 239-240. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ա. (1987) Գևորգ Ախվերդյան (Սայաթ-Նովայի ծննդյան 275-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 232-237. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1987) Էմ. Ա. Պիվազյան. Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» բանասիրական քննություն. Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան,1987, 255 էջ։ Эм. А. Пивазян. Филологический анализ «Судебника» Мхитара Гоша. Изд-во Ереванского университета, Ереван, 1987, 255 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-231. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լ. Մ. (1987) Թումանյանի մի քանի բանաստեղծությունների ստեղծագործական պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) ՀՍՍՀ ԳԱ նախագահությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 238-239. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1987) Հայ ազատագրական շարժումը և հնչակյանները 1880-1890-ական թվականներին (Հնչակյան կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 25-33. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ն. Գ. (1987) Հայ ուսանողությունը Մոսկվայի համալսարանում (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 70-82. ISSN 0135-0536

Կոզմոյան, Ա. Կ. (1987) Հայկական և պարսկական միջնադարյան սիրային քնարերգության տիպաբանական առանձնահատկաթյունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Ղուկասյան, Ս. Գ. (1987) Հովսեփ Արղությանը ռուսական զորքերի 1796 թ. անդրկովկասյան արշավանքի ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 83-94. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մ. Ա. (1987) Մելիքական բնակելի համակառույց Տող ավանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 132-140. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1987) Մեծ Հոկտեմբերի դրոշի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1987) Միջերկրածովյան առևտրական ճանապարհը և հայ վաճառականների աոևտուրը Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 104-118. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1987) Նիկոդիմոսյան պարականոնի բեմականացման մի նոր տարբերակ XIII դարի կիլիկյան ձեռագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-152. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Հ. Գ. (1987) Սայաթ-Նովա (Ծննդյան 275-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 34-47. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վ. Ա. (1987) Վլադիմիր Բարխուդարյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 220-221. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) The Armenian Inscriptions from the Sinai. Edited by Michael E. Stone. With Appendixes by Michel van Esbroeck and Wiliam Adler.Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, IX+197 p.+CXXIII Pl. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Ռընու, Շարլ (1987) «Ճաշոց» գրքի ծագումն ու զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 28-45. ISSN 0135-0536

Дашкевич, Я. Р. (1987) Армянские кварталы средневековых городов Украины (XIV—XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-85. ISSN 0135-0536

Варданян, Р. Е. (1987) К вопросу о датировке двух групп армянских монет эллинистической эпохи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-207. ISSN 0135-0536

Высоцкий, А. М. (1987) Л. Г. Хрушкова. Цандрипш. Материалы по раннехристианскому строительству в Абхазии. Сухуми: Алашара, 1985. 128 с., илл. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-239. ISSN 0135-0536

Галоян, А. Г. (1987) Политическая борьба в Закавказье после Октября. Создание Закавказского Комиссариата. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 169-183. ISSN 0135-0536

Саркисян, А. Е. (1987) Реализация определительных отношений при словосочетании в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-194. ISSN 0135-0536

Лихачев, Д. С. (1987) Традиционность средневековых литератур. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 59-62. ISSN 0135-0536

Кишкин, Л. С. (1987) Юлиус Зейер и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 184-187. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գ. Ա. (1987) Ազգագրագետ Սարգիս Քամալյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 86-95. ISSN 0135-0536

Պառնասյան, Ն. Ա. (1987) Ականավոր հայագետ-լեզվաբանը (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-27. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1987) Բիրմայի հայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-119. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-256. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1987) Գրիգոր Նյուսացու «Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքացի» ճառի հայերեն թարգմանությունը և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-149. ISSN 0135-0536

Չարենց, Անահիտ (1987) Ե. Չարենցի անտիպ նամակը Մ. Շահինյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1987) Եղիշե. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 210-225. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ա. Գ. (1987) Եղիշե Չարենց (Մտորումներ մեծ բանաստեղծի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Լ. (1987) Կառուցվածքային սիմետրիան և դրա դրսևորումները Կոմիտասի երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 96-106. ISSN 0135-0536

Ղազախեցյան, Վ. Ն. and Թավաքալյան, Ն. Ա. (1987) Հ. Ա. Ավետիսյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 208-209. ISSN 0135-0536

Մ., Կ. (1987) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 244. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1987) Հոդակապով կրկնավորները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-168. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1987) Հովհաննես Թումանյանը հայկական կոտորածների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1987) Մատթեոս Ուռհայեցու «Պատմութեան» տարընթերցումները Բագրատունիների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 120-125. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ա. Ս. (1987) Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-159. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Ա. Վ. (1987) Պաշտոնական նամակները V դարի հայ պատմագրության համակարգում և նրանց վավերականության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 126-138. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1987) Պարսիկ անվանի գրողը հայկական ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1987) Վասպուրականի ֆեոդալական հողատիրության զարգացման մի քանի հարցեր (V — IX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 46-58. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1987) Le livre Arménien à travers les âges. Marseille, 1985. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1987) «Великий мастер золотого дела» Варазо. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-235. ISSN 0135-0536

Мнацаканян, С. Х. (1987) Вопросы формирования Эчмиадзинского кафедрала в контексте эволюции крестовокупольных систем. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-158. ISSN 0135-0536

Исаакян, А. В. (1987) Из истории русских переводов поэзии Исаакяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 40-54. ISSN 0135-0536

От редакции, (1987) К 100-летию со дня рождения академика А. Г. Шанидзе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-24. ISSN 0135-0536

Драгнев, Э. Д. and Подградская, Е. М. (1987) К вопросу об армяно-грузинском влиянии на зодчество средневековой Молдавии (вторая половина XIV—последняя четверть XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 55-63. ISSN 0135-0536

Хамоян, М. У. (1987) К проблеме потребности в лингвистике (На материале фразеологии курдского языка). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 172-182. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1987) Маргинальный декор Ованаванкского мартиролога-чарынтира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 183-194. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1987) Р. Г. Саакян. Франко-турецкие отношения и Киликия в 1918— 1923 гг. Издательство АН АрмССР, Ереван, 1986, 283 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-219. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1987) Язык заза и армянский (Предварительные заметки). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 159-171. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Գ. Է. (1987) Ա. Ս. Պուշկինի մահվան 150-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-239. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Ակադ. Ակակի Շանիձեի հայագիտական և հայ վրացական բանասիրությանն առնչվող աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Յու. Ա. (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռ. Հ. (1987) Անանիա Շիրակացու հիշատակարանների մեկնության շուրջը և մի քանի տոմարական-ժամանակագրական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-210. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 240-244. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. and Ավետիսյան, Հ. Ա. and Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1987) Գ. Ա. Գալոյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-214. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Մ. (1987) Գյուղական համայնքը Կարսի մարզում (XIX դարի վերջ—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 64-74. ISSN 0135-0536

Ափինյան, Ա. Ժ. (1987) Գրիգոր Զոհրապը և Ստեփան Զորյանը (Նովելային համակարգի բնութագրման շուրջը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 112-123. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ս. Ե. (1987) Դամբանաբլուրի պեղումներ Իջևանի շրջանի Բերքաբեր գյուղում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-233. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1987) Դավիթ-բեկի պայքարը օսմանյան ներխուժման դեմ և հարաբերությունները իրանական հակաօսմանյան դիմադրական ուժերի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 89-102. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1987) Դվինի արշավախմբի 1983—1984 թթ. աշխատանքների հիմնական արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-146. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռիչարդ (1987) Հայ դասական աղբյուրներու թարգմանությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-111. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. (1987) Հին Հայաստանի մարդակերպ արձանիկները (մ. թ. ա. VII—III հազարամյակներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 124-135. ISSN 0135-0536

Շմիդտ, Կարլ Հորստ (1987) Հին հայերենի անվանական հոլովման հնդեվրոպական հիմքերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-39. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1987) Հովսեփ Օրբելին որպես հայագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-22. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1987) Մշակութային ե հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1986 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-228. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. and Ջահուկյան, Գ. Բ. and Սարգսյան, Գ. Խ. (1987) Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-28. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1987) Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի հակահայկական քաղաքականությունն արաբական ժամանակակից պատմագրության գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-88. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1986) «Ողբերգության մատյանի» կառուցվածքի և ստեղծագործման մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 99-105. ISSN 0135-0536

Чомарян, С. А. (1986) Два видных деятеля польской культуры армянского происхождения. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Гомбош, Карой (1986) Малоазийскнй ковер в системе восточных ковров. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 46-62. ISSN 0135-0536

Семенова, З. Ф. (1986) О взаимосвязях русской и армянской средневековой архитектуры. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 38-45. ISSN 0135-0536

Бадалян, В. Г. (1986) О двух произведениях голландских мастеров в собрании Картинной галереи Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-234. ISSN 0135-0536

Пингирян, Г. П. (1986) Роль польских дипломатов-армян в турецко-польских отошениях в первой четверти XVII в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-197. ISSN 0135-0536

Черненко, Е. В. and Махортых, С. В. (1986) С. А. Есаян, М. Н. Погребова. Скифские памятники Закавказья. М., 1985, 151 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-229. ISSN 0135-0536

Джалилов, О. Дж. (1986) Трагические события а Западной Армении по историческим песням курдов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 198-210. ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. and Գալստյան, Հ. Փ. (1986) Э. Г. Туманян. Язык как система социолингвистических систем. Синхронно-диахроническое исследование. М., Наука, 1985. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-225. ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թ. Ս. (1986) Ապառնի դերբայը և նրա գործառույթները գրաբարում (ըստ Եզնիկ Կողբացու «Եղծ Աղանդոց» երկի). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 132-137. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Վ. Հ. (1986) Առևտրական ճանապարհների պաշտպանությունը Սեֆյան պետությունում XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1986) Արտաշես Կարինյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1986) Արևելահայ առաջին պարբերաթերթը («Արևելյան ծանուցմունք» շաբաթաթերթի հրատարակության 170-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 63-72. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1986) Գաղափարական աշխատանքի մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1986) Էպիկական հերոսի էվոլյուցիան և «Սասնա ծռեր» էպոսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1986) Հակագիտական հորինվածք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-218. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Տ. Մ. (1986) Հայկական ազգանունների ձևավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Ջիհանյան, Վ. Գ. (1986) Հայկական լեռնաշխարհի մի քանի գետանունների ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-131. ISSN 0135-0536

Տիգրանյան, Է. Ա. (1986) Հասարակական շենքերի ֆունկցիոնալ և ճարտարապետական - հորինվածքային առանձնահատկությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 21-37. ISSN 0135-0536

Արեշյան, Գ. Ե. (1986) Հին Առաջավոր Ասիայի պատմության, հնագիտության, լեզվաբանության և բանասիրության հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 240-242. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1986) Հովհաննավանքի ճառընտիր ձեռագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1986) Մեծ և Փոքր Հայքերի սահմանագլխի հռոմեական ամրությունների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-155. ISSN 0135-0536

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1986) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի աղբյուրների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 80-98. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Հ. Ե. (1986) Ներգաղթած պարսկահայերի բնակեցումը Ղզլթամուր գյուղում և նրանց մասնակցությունը հակացարական ելույթներին XIX դարի վերջին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 73-79. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1986) Վ. Բ. Բարխուդարյան. Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն. գիրք 1-ին և 2-րդ, Երևան 1968 և 1985 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-222. ISSN 0135-0536

Էյնաթյան, Ջ. Ա. (1986) Տոմարի և երկնային լուսատուների կապը հայ տոմարագիտական մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-172. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1986) «Սասնա ծռերի» Օղան-Տողանի ծագման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-200. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1986) Дело королевского пирата Кидда (Из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-194. ISSN 0135-0536

Абгарян, Г. В. (1986) Л. И. Киселева. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV—XV вв.: Кодикологический и книговедческий аспекты. Ответ. ред. А. Д. Люблинская и А. Н. Немилов; рец. А. X. Горфункель и И. Н. Лебедева. Л., изд-во «Наука», 1985, 302 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-218. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1986) Методы и результаты исследования армянских и славянских обозначений духовной сферы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-48. ISSN 0135-0536

Демирханян, А. Р. and Фролов, Б. А. (1986) Ритм и символ в первобытном искусстве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 150-168. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. and Շաքարյան, Հ. Գ. (1986) Ակադեմիկոս Գ. Ա. Բրուտյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 201-203. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1986) Առաջին Մամիկոնյանները բյուզանդական արքունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 11-15. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1986) Արգիշթիխինիլիի սարկոֆագը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-227. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. and Մելիք-Օհանջանյան, Լ. Կ. (1986) Արմին Վեգներ(Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հ. Հ. (1986) Բանաստեղծական արվեստի տեսության հարցերը Անանիա Նարեկացու խրատներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 78-90. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1986) Դանիել Րաբունապետը և Սևանի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-107. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ա. Ա. (1986) Զապել Եսայանի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 204-211. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1986) Էդմոնդ Շյուտց (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Բընըցյանու, Տանկրեդ (1986) Էթնիկական-մշակութային փոխազդեցությունների դրսևորումները ռումինական ժողովրդական խեցեղենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-36. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1986) Թուրքագիտական գիտաժողով Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1986) Լայբնիցը հայերի և հայ մշակույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Դևեջյան, Ս. Հ. (1986) Լոռի բերդի քրմի դամբարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 108-124. ISSN 0135-0536