Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1959

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 92.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1959) «Դևշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրության մեջ ըստ թուրքական և հայկական աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 247-256.

Апоян, Ш. А. (1959) Армянская фортепианная музыка в досоветский период развития. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 149-161.

Агаян, Ц. (1959) В. Д. Мочалов, Крестьянское хозяйство в Закавказье к концу XIX в., Изд. АН СССР, Москва, 1958, 492 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 358-363.

Григорян, К. Н. (1959) В.Г. Белинский в армянской литературе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 119-135.

Семенов, Л. С. (1959) К вопросу о значении Туркманчайского договора для истории Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-122.

Нерсисян, М. Г. (1959) Материалы по новой истории Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 288-308.

Казарян, М. М. (1959) Об одном псевдониме, приписываемом М. Налбандяну. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 244-248.

Тирацян, Г. А. (1959) Памятник коммунальной техники Древней Армении-баня в крепости Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 265-281.

Иоаннисян, А. Г. (1959) Письмо Иосифа Атабекянца Ф. Энгельсу по поводу перевода на армянский язык „Коммунистического Манифеста“. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 320-327.

Байбурди, Ч. (1959) Средневековый персидский поэт Низари в Закавказье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-243.

Аревшатян, Сурен (1959) Шаапиванские каноны - древнейший памятник армянского права. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 334-348.

Պիվազյան, Էմ. (1959) Ա.Ա. Մարտիրոսյան, Մարտիրոս Ղրիմեցի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-262.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1959) Ականավոր հայագետը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-152.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1959) Ահարոն Մագիստրոսի արձանագրության (1055-1056) մեջ հիշատակված հարկերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 168-173.

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1959) Անանիա Շիրակացու բնափիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 131-148.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1959) Ապրանքային արտադրության և արհեստագործության տեխնիկայի զարգացումը Հայաստանում IX-XIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 97-107.

Խաչիկյան, Լ. (1959) Աս. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1956. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 363-368.

Քոսյան, Վ. Ա. (1959) Արդի հայերենի ածականի կազմության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 154-162.

Գարեգինյան, Գ. Լ. (1959) Արդի հայերենի համադասական շաղկապները և նրանց նշանակություններն ու կիրառությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-70.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1959) Արդյոք միջնադարյան Հայաստանում տեղի ունեցել է կապիտալի նախասկզբնական կուտակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-223.

Հարությունյան, Գ. (1959) Բ. Մ. Կնունյանց, Ընտիր երկեր, 1903-1911թթ., Հայպետհրատ, Երևան, 1958թ., 467 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 312-317.

Զաքարյան, Ա. Գ. (1959) Բակունցի մուտքը գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 140-144.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1959) Բառաքննական դիտողութուններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-232.

Ավագյան, Ս. Դ. (1959) Բաքվի կոմունայի հայերեն օրգանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-131.

Խմբագրական, (1959) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 305-307.

Խմբագրական, (1959) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 407-410.

Խմբագրական, (1959) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 350-352.

Ավդալբեկյան, Թ. (1959) Գլխահարկը Թուրքիայում XVII-XVIII դարերում հայ պատմագրության տվյալներով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-186.

Ավետիսյան, Արփիկ (1959) Գևորգ Ախվերդյանի գրական ժառանգության անծանոթ էջերից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 336-340.

Փորքշեյան, Խ. Ա. (1959) Երբ և որտեղից են հայերը գաղթել Չերքեզիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 232-246.

Ղարիբջանյան, Լ. (1959) Երևանի Պետական համալսարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 277-290.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1959) Երևանի հիմնադրման ժամանակի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 78-96.

Ղաֆադարյան, Կարո (1959) Զվարթնոց։ (Դիտողություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 174-194.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1959) Թեյշեբաինիի (Կարմիր - բլուրի) գինու կարասները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-220.

Սարգսյան, Խ. Ս. (1959) Թումանյանի քառյակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 69-85.

Փափազյան, Հ. and Բարթիկյան, Հ. (1959) ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Մասն Բ, կազմեց Լ.Ս.Խաչիկյան, Հայկ.ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1958, 600 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 322-327.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1959) Ժամանակակից հայ լեզվաբանության մի հերթական խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 54-77.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1959) Ժողովրդական հանելուկների մի քանի առանձնահատկությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-174.

Ոսկանյան, Ա. (1959) Լենինյան ժողովածու՝ ուղղված ռևիզիոնիզմի դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-249.

Խմբագրական, (1959) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 300-303.

Խմբագրական, (1959) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 398-405.

Խմբագրական, (1959) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 344-349.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1959) Խ.Աբովյանի գեղագիտական հայացքների բնութագրման շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 211-217.

Խմբագրական, (1959) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1959) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2.

Խմբագրական, (1959) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Մելիք-Բախշյան, Ս. (1959) Հ.Մ. Ութմազյան, Սյունիքը IX-X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 262-265.

Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. (1959) Հակոբ Կոջոյանի արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-143.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1959) Հայ բարբառագիտությունը և հայերենի բարբառների ծագման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 282-319.

Սևակ, Գուրգեն (1959) Հայ բարբառների ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-245.

Խարմանդարյան, Ս. Վ. (1959) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Ուկրաինայի ազատագրմանը Հայրենական Մեծ պատերազմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 132-139.

Իշխանյան, Ռ. (1959) Հայ տպագիր գրքի մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-293.

Բարսեղյան, Խ. (1959) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեին կից Պարտիայի պատմության ինստիտուտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 328-336.

Մինասյան, Մ. Պ. (1959) Հայերենի ստացական դերանունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 153-167.

Բունիաթյան, Հ. Խ. (1959) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիան 15 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-276.

Խաչիկյան, Լ. (1959) Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր գիտա-հետազոտական ինստիտուտ «Մատենադարանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 375-388.

Դանիելյան, Խ. (1959) Հայկական ՍՍՌ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 389-393.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. and Կարախանյան, Գ. Հ. (1959) Հայկական գերեզմանական հուշարձանները և նրանց քանդակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 195-210.

Մուշեղյան, Խ. (1959) Հայկական դրամների մի նոր գանձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 293-294.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1959) Հայկական մաթեմատիկական գրականությունը XVII-XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-201.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1959) Հասարակական պրոգրեսի պրոբլեմը և բուրժուական պատմափիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-23.

Ղազարյան, Ս. Ղ. (1959) Հին հայերենի բայի պարզ ժամանակների կազմության հիմնական գծերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 108-130.

Եղիազարյան, Արտ. (1959) Հովսեփ Աթաբեկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 204-210.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1959) Հրաչյա Աճառյան (1876-1953). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 190-203.

Սարգսյան, Խ. (1959) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հին գրականության սեկտորի աշխատանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 394-396.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1959) Մ.Նալբանդյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-80.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1959) Միջնադարյան հայ ճարտարապետներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 99-118.

Հակոբյան, Մ. (1959) Մխիթարյան Մ., «Հյուսիսափայլ» ամսագիրը, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1958, 261 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 317-321.

Ադամյան, Ա․ Հ․ (1959) Մուրացանի մի քանի անտիպ նամակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 328-333.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1959) Յոթնամյակը որպես վճռական քայլ Հայաստանի տնտեսութան և կուլտուրայի վերելքի ճանապարհին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-35.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1959) Նալբանդյանի և Պատկանյանի գաղափարական հակամարտության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 249-287.

Ադոյան, Ա. (1959) Նոր դարաշրջանի վիթխարի ծրագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-10.

Մկրտչյան, Վ. Ա. (1959) Շիրվանզադեի ռեալիստական արվեստի մի քանի բնորոշ գծերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 144-153.

Գրիգորյան, Մ. Վ. (1959) Ոլորազարդով խոյակները հայ ճարտարապետության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 257-264.

Սարգսյան, Գր. (1959) Չարենցը Հոկտեմբերի բոցաշունչ երգիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 177-189.

Բարսեղյան, Լ. (1959) Պալեոլիթյան կայան Հայաստանի հյուսիսում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 396-397.

Խաչերյան, Լ. Գ. (1959) Պարագա երկրորդական նախադասությունների ուսմունքը հայ քերականագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 218-231.

Հովհաննիսյան, Մ. (1959) Պարոն Լազյանի պատմագիտական մարզանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 309-313.

Մելքոնյան, Ա. (1959) Ս. Ս. Սպանդարյան, Հոդվածներ, նամակներ և փաստաթղթեր, Մոսկվա, 1958, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 349-353.

Գրիգորյան, Հր. (1959) Ս.Պալաթոն, Սովետահայ գրականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-255.

Ջրաղացպանյան, Ա. Կ. (1959) Սովետական Հայաստանի արդյունաբերական զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-30.

Սարգսյան, Մ. Ս. (1959) Սովետական Հայաստանի քանդակագործությունը 1920-1930-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 24-45.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1959) Սովետահայ երաժշտության անցած ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 31-48.

ԱլպոյաՃյան, Արշակ (1959) Սպանիա և Հայաստան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 86-104.

Արզումանյան, Մ. Վ. (1959) Ստեփան Շահումյանը ազգային հարցի տեսաբան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 162-176.

Խմբագրական, (1959) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 341-343.

Խմբագրական, (1959) Սփյուռքահայ կյանք՝ Գիտա-բանասիրական հրատարակություններ; Հուշագրական և գեղարվեստական հրատարակություններ; Արվեստի և գրականության լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 295-299.

Ջանաշիա, Լաշա (1959) Վ. Ս. Նալբանդյան, Թբիլիսին հայ մատենագրության մեջ, Երևան, Հայպետհրատ, 1958. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 353-358.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1959) Վ.Ի. Լենինը և հայ ժողովրդի ազատագրումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 36-53.

Հարությունյան, Բ. Մ. (1959) Վարձու աշխատանքը Երևանի խանության մեջ XVIII դարում և XIX դարի առաջին քառորդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-98.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1959) Քանի մը դիտողություններ Հ. Մանանդյանի «Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության» Բ հատորի, Ա մասի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 369-374.

Էլոյան, Ս. Ա. (1959) ժամանակակից հայերենի ածանցների առաջացման ուղիների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 46-68.

This list was generated on Tue Mar 9 14:37:55 2021 AMT.