Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1960

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 107.

Արարատյան, Հ. (1960) «Բանբեր Հայաստանի արխիվների»,Հայկական ՍՍՌ ՆԳՄ Արխիվային վարչության օրգան, № 1, Երևան, 1960, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 209-211.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1960) «Վարձկան»-ները և վարձկանությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 70-90 .

Яцкевич, Е. А. (1960) Армяне в Галиции в XIX веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-64.

Юхт, А. И. (1960) Записные книги Астраханской крепостной конторы как источник по истории армянской колонии в Астрахани в XVIII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-75.

Խաչերյան, Լ. (1960) И.К.Кусикьян, Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка. Изд. Академии наук СССР, Москва, 1959. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 248-255.

Дашкевич, Я. Р. (1960) Иван Гануш как исследователь языка западноукраинских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 142-149.

Есаян, С. А. (1960) Из истории колесного транспорта древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-151.

Агаян, Ц. П. (1960) Из истории хозяйственного и культурного строительства Советской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 70-78.

Арутюнян, Н. В. (1960) К интерпретации надписи на глиняной булле Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 223-231.

Мартиросян, А. А. (1960) К предыстории древнейших этапов культуры Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-109.

Степанян, И. О. (1960) Некоторые вопросы теории словосочетания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 136-140.

Джалилов, О. Дж. (1960) О некоторых вопросах курдского народного творчесива. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 196-208.

Степанян, И. (1960) О „Русском море“ в армянской картографии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-265.

Мирза-Авакян, М. Л. (1960) Работа А. Блока над переводами стихов Исаакяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 179-195.

Катанян, Р. П. (1960) Суд над Спандаряном. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-148.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1960) Աբովյանագիտական հետախուզումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 102-114.

Համբարյան, Ա. Ս. (1960) Ալեքսանդր Երիցյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-190.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. Մ. (1960) Ակադեմիկոս Իվ.Ջավախիշվիլին և հայագիտությունը /մահվան 20-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 149-158.

Գրիգորյանց, Ա. (1960) Աղայան Ծ.Պ., Խալեյան Ե.Մ., Ուրվագծեր Սովետական հայաստանի պատմության, երրորդ պրակ , Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 309 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-195.

Ասատրյան, Մ. Ե. (1960) Անեզական բառերը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 124-135.

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1960) Անտոն Գարագաշյանի «Կրոնք և բարոյական» անտիպ հոդվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 186-192.

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1960) Աշխարհագրական դետերմինիզմը հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 42-62.

Առաքելյան, Բ. (1960) Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, գիրք առաջին, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1957, 526 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 236-248.

Սարգսյան, Գ. and Եգանյան, Հ. (1960) Արևելագետների համաշխարհային XXV կոնգրեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-228.

Աճեմյան, Վ. Լ. (1960) Արևմտահայ աշխարհաբարը XVIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-120.

Մուրադյան, Դ. Ա. (1960) Բանվորական շարժումները Հայաստանում ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին /1905-1907թթ./. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-138.

Գրիգորյան, Զ. Տ. (1960) Բոլշևիկյան պարտիան Վ.Ի. Լենինի գլխավորությամբ քաղաքացիական կռիվներում տարած հաղթանակների կազմակերպիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 17-35.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 281-283.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 232-234.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-243.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-257.

Խաչիկյան, Լ. (1960) Գ.Խ. Սարգսյան, Տիգրանակերտ. Հին հայկական քաղաքային համայնքների պատմությունից. Մոսկվա, ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտ, 1960, 160 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-224.

Թելունց, Ա. Մ. (1960) Գիտության զարգացման պայմաններն ու նրա դերը սոցիալիստական հասարակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-16.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1960) Գիտության զարգացումը Սովետական Հայաստանում 40 տարվա ընթացքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-19.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1960) Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերի պարսկերեն հատվածների վերծանումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 201-222.

Մկրտչյան, Վ. Ա. (1960) Դ. Դեմիրճյանի պոետական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 104-118.

Մանուկյան, Ա. (1960) Դանիել Վարուժանի «Հեթանոս երգերը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-178.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1960) Եվրոպական ժամանակակից հայագիտության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-232.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1960) Երկակի թվի մնացորդները հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-200.

Կծոյան, Ա. (1960) Երևանի Բժշկական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 238-244.

Գևորգյան, Լ. (1960) Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-221.

Դանիելյան, Ս. (1960) Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-230.

Միրզոյան, Ա. (1960) Թ.Խ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (1801-1879), Երևանի Պետական համլսարանի հրատարակչություն, 1959, 672 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 202-205.

Ա., Հ. (1960) Լ.Հ. Աբրահամյան, Հայաստանում մարքսիզմի տարածման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-200.

Աբրահամյան, Լ. Հ. (1960) Լենինյան ազգային քաղաքականության պատմական նվաճումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-13.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-279.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-231.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-240.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 245-254.

Համազասպյան, Վ. (1960) Խ.Աբովյանի անվան հայկական Պետական մանկավարժական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 210-218.

Մարկոսյան, Ս. (1960) Խ.Հ. Ավդալբեգյան, Հողային հարցը Արևելյան Հայաստանում (1801-1917). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-206.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 1.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1960) Խորենացիի պատմության չորրորդ գիրքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 174-185.

Ազարյան, Լ․ Ա․ (1960) Կիլիկյան մանրանկարչության ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 39-58.

Մելիք-Վրթանեսյան, Կ. (1960) Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-238.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1960) Կուլտուրական շինարարությունը Սովետական Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին(1928-1932). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-75.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1960) Հակոբ Համազասպի Մանանդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 90-101.

Խմբագրական, (1960) Հաղորդումներ 1960 թ. Լենինյան մրցանակների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . III-VII.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1960) Հայ ազգի սոցիալիստական վերափոխումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 36-48.

Սամվելյան, Վ. Տ. (1960) Հայ ժողովրդական աշխատանքային երգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-69.

Խարմանդարյան, Ս. Վ. (1960) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Ուկրաինայի ազատագրմանը Հայրենական Մեծ պատերազմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 132-139.

Շահինյան, Ա. Խ. (1960) Հայ կուլտուրայի ոսկե դարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-33.

Ավետիսյան, Ա. Ն. (1960) Հայ մանրանկարչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-127.

Գյուրջյան, Գ. Մ. (1960) Հայ պատմական գեղանկարչության հիմնադիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 134-147.

Գաբրիելյան, Հ. (1960) Հայ փիլիսոփայության պատմության մի քանի հանգուցային հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-173.

Ղարիբջանյան , Գ. Բ. (1960) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի կազմավորումը և Սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 34-52.

Բալասանյան, Գր. (1960) Հայաստանի Պետական հրատարակչությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 256-263.

Ազիզբեկյան, Հ. Հ. (1960) Հայաստանի աշխատավորների մասնակցությունը 5-րդ հնգամյակի խոշոր կառուցումներին (1951-1955թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 76-84.

Ղազարյան, Ս. Ղ. (1960) Հայերենի բարբառների և նրանց ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 172-192.

Ղժրիկյան, Դ. (1960) Հայերու մասնակցությունը միջնադարյան Ռումանիո դիվանագիտական կյանքին մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-110.

Խմբագրական, (1960) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ հասարակական գիտությունների գծով 1960 թվականին լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Ա., Գ. (1960) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 218-220.

Խմբագրական, (1960) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1959 թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Բեգիյան, Ա. Զ. (1960) Հայկական Սովետական սուվերեն պետության ծագումն ու զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 53-69.

Մխիթարյան, Հ. Մ. (1960) Հին հայերենի կետադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-178.

Առաքելյան , Բ. (1960) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում 1959 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 220-224.

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1960) Հնդիկ ժողովրդի 1760-1763 թթ.ապստամբությունը անգլիական գաղութարարների դեմ և հնդկահայ գաղութը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-123.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1960) Հողային հարցը և գյուղացիության դրությունը Հայաստանում 1917-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-124.

Դավթյան, Կ. (1960) Մ.Ե.Ասատրյան, Բայի սեռերը ժամանակակից հայերենում, Երևան, Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1959, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 196-198.

Մկրտչյան, Ն. (1960) Մ.Րաֆիլի, Ախունդով,Մոսկվա, 1959, 192 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-201.

Հովհաննիսյան, Կ. Կ. (1960) Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 28-41.

Գևորգյան, Հ. Ա. (1960) Մարքսիստական իմացաբանության զարգացման լենինյան էտապը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-16.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1960) Մի էջ հայ-բյուզանդական հարաբերությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 148-161.

Դիլոյան, Վ. (1960) Մի նորահայտ նկարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-266.

Ասատրյան, Աս. (1960) Միքայել Նալբանդյանի ստեղծագործության նորահայտ էջերից մեկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-94.

Թոփուզյան, Հ. (1960) Յակուտ էլ-Ռումի, Աշխարհագրական բառարան, հատորներ 1-5, Սադեր հրատարակչություն, Բեյրութ, 1955-1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-212.

Գեղամյան, Ն. (1960) Ն. Ա. Սմիրնով, Ռուսաստանի քաղաքականությունը Կովկասում XVI-XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 206-209.

Չալոյան, Վ. Կ. (1960) Նորից կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 152-171.

Շարաբխանյան, Պ. Ե. (1960) Շաղկապի կատեգորիան գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 128-141.

Շիրմազան, Գ. Վ. (1960) Շիրակի Լենինի անվան ջրանցքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 92-103.

Սարյան, Ս. Մ. (1960) Շիրվանզադեն նովելիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 159-166.

Բրուտյան, Մ. (1960) Ռ. Աթայան, Հայկական խազային նոտագրությունը, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1959, 285 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 206-209.

Յուզբաշյան, Բ. (1960) Ս. Աղաբաբյան, Գուրգեն Մահարի, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1959, 151 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 193-196.

Մելքոնյան, Ս. (1960) Ս.Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1959. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-236.

Խաչերյան, Լ. (1960) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Հայերեն ձեռագրերի մի ցուցակ, Չեստըր Բետտիի գրատուն, Դուբլին, 1958, երկու հատորով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-221.

Մարուխյան, Ա. Հ. (1960) Սովետական Հայաստանի տնտեսական զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 14-26.

Վերդյան, Բ. Հ. and Քոսյան, Վ. Ա. (1960) Սովետահայ լեզվաբանությունը 40 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 79-91.

Գրիգորյան, Գ. (1960) Սովետահայ պատմական-վիպական երգերի ժանրային հատկանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-38.

Արիֆ, Մ. (1960) Սոցիալիստական կուլտուրայի զարգացումը Ադրբեջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-27.

Ոսկերչյան, Ա. Կ. (1960) Սուրեն Սպանդարյանի հայացքները ժողովրդական լուսավորության և կուլտուրայի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 119-133.

Սարգսյան, Խ. Ս. (1960) Ստեփան Զորյան /Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 76-84.

Խմբագրական, (1960) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 267-274.

Համբարյան, Ա. (1960) Վ.Հ. Ռշտունի, Ուրվագծեր Հայաստանի գյուղացիության պատմության, հատ.Ա, Երևան, 1960, 340 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-216.

Ջնդի, Հաջիե (1960) Քրդագիտությունը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-89.

This list was generated on Wed Jan 20 11:18:08 2021 AMT.