Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1962

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 127.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1962) 1812 թվականի Հայրենական պատերազմը և հայ ժողովուրդը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 17-30.

Խաչերյան, Լ. (1962) EZNIK DE KOłB, De Deo. Patrologia Orientalis, tome XXVIII, Fascicules 3, 4. Edition critique du texte arménien et traduction française, notes et tables, par Louis Mariès et Ch.Mercier. Paris, 1959. Եզնիկ Կողբացի, Յաղագս Աստուծոյ, Հայերեն բնագրի քննական հրատարակություն և ֆրանսերեն թարգմանություն, ծանոթագրություններ և ցանկեր, Լուի Մարիես և Շ.Մերսիե, Փարիզ, 1959. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-193.

Башинджагян, З. (1962) «Дружба». Статьи, очерки, исследования, письма об армяно-русских связях. Тт. I и II (на армянском языке), Ереван, 1960. Составитнль сборника и автор вступительного очерка Ашот Арзуманян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-280.

Բարթիկյան, Հ. (1962) «Աղթամարը և Դիգենիս Ակրիտասը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 256-257.

Սարգսյան, Հ. and Չուլջյան, Ս. (1962) «Ընդարձակ բառարան Արաբերեն-Հայերեն». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-276.

Խմբագրական, (1962) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1962 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (4). pp. 254-263.

В., Н. (1962) Арам Бабаян. Шиллер в армянской литературе и в театре (на армянском языке), Ереван,1959, 382 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-196.

Ризаев, С. (1962) Армянская художественная кинематография. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-254.

Бэнэцяну, Влад (1962) Армянские колонии на территории Румынии по данным румынской топонимии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-191.

Есаян, С. А. (1962) Защитное вооружение в древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 192-209.

Ениколопов, И. К. (1962) Из истории русско-иранских отношений и дипломатической деятельности А. С. Грибоедова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-152.

Саркисян, Г. Х. (1962) К спору о датировке Тигранакертской греческой надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-231.

Арутюнян, Н. В. (1962) Новая клинообразная надпись из Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-114.

Баскаков, Э. (1962) О документальных материалах по истории армянского народа, находящихся в некоторых зарубежных странах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-219.

Нерсисян, М. Г. (1962) О крестьянских волнениях в Шираке в 1837-1838 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-246.

Сивков, А. В. (1962) Об одном сооружении XIII века в Ереване. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-198.

Восканян, А. М. (1962) Об основном вопросе философии в истории армянской средневековой философии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-212.

Тутлаянц, А. (1962) Письмо в редакцию. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 242.

Дашкевич, Р. (1962) Публикация документов из истории армянской колонии во Львове в XVI-XVIII веках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-216.

Балаян, Б. П. (1962) Фальсификация истории гибели А. С. Грибоедова в современной иранской историографии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 118-130.

Մարգարյան, Ա. (1962) Ա. Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում , գիրք առաջին, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1962, 729 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-222.

Եգանյան, Հ. (1962) Ա. Հ. Ագահի, Մարքսիզմ-լենինիզմի գաղափարների տարածումը Իրանում /մինչև համաշխարհային երկրորդ պատերազմը/, Ադրբեջ.ՍՍՌ ԳԱ Հրատ.,Բաքու, 1961, 252 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 231-233.

Քոսյան, Վ. Ա. (1962) Ածականի բառակապակցությունները ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 92-104.

Ա., Հ. (1962) Ակադեմիկոս Կելդիշը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-289.

Գարեգինյան, Հ. (1962) Ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը Ռումինիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 269-270.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1962) Ականավոր գիտնականը և քաղաքացին /Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 75-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 73-80.

Մանկունի, Ն. Լ. (1962) Ամերիկահայ գաղութի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 94-105.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1962) Աշոտ Սաթյանի ստեղծագործությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 157-164.

Ինճիկյան, Ա. Մ. (1962) Ավետիք Իսահակյանի անտիպ նամականերից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-192.

Ստեփանյան, Գ. (1962) Արշակ Ալպոյաճյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 273-274.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 275-278.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 293-295.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-226.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-267.

Մնացականյան, Վ. Մ. (1962) Գեղամ Սարյանի ստեղծագործական ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 43-58.

Մելքոնյան, Մ. (1962) Գիտական նիստ՝ նվիրված Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբության 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-252.

Գ., Վ. (1962) Գիտական նստաշրջան նվիրված Նաղաշ Հովնաթանի ծննդյան 300-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-292.

Կոստանյան, Հ. Հ. (1962) Գրիգոր Ղափանցյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 47-56.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1962) Դաստակերտները և ագարակները V դարի հայկական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 77-94.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1962) Դիտողություններ «Ոստիկան» բառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-248.

Խաչերյան, Լ. (1962) Դոկտոր Չարլզ Դաուսեթի հայագիտական աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-236.

Փորքշեյան, Խ. Ա. (1962) Ե՞րբ է կատարվել հայերի մուտքը Ղրիմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 105-117.

Թոփուզյան, Օ. and Գրքաշարյան, Հ. (1962) Եգիպտագետ Արփակ Մխիթարյանը և կոմպոզիտոր Աշոտ Պատմագրյանը Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 252-253.

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1962) Եղիշե Չարենցի Հոկտեմբերյան պոեմները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-42.

Պետրոսյան, Գ. Բ. and Աբրահամյան, Ա. Գ. (1962) Եվկլիդեսի երկրաչափության հայերեն նոր բնագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 148-170.

Բաբայան, Լ. Հ. (1962) Զաքարյանների ֆեոդալական իշխանության առաջացման հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 106-123.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1962) Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-68.

Մելիքսեթյան, Վ. Գ. (1962) Զեյթունի հերոսամարտը /1862 թ. զինված ապստամբության 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 135-140.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1962) Է. Չելեբու «Սեյահեթ-նամե»-ն որպես XVII դարի Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատմության աղբյուրներից մեկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-142.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1962) Էջեր Ռուսաստանի հայ վաճառականական կապիտալի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 69-82.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1962) Ժամանակակից հայերենի բայական դեմքի (ու թվի) իմաստային և կիրառական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-156.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1962) Լեգենդար Կամոն /Ծննդյան 80-ամյակի քռթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-134.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1962) Լոռի - բերդ քաղաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 57-76.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-292.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-274.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-253.

Դանիելյան, Գ. (1962) Խ. Մ. Գյուլնազարյան, Ակնարկներ հայ մանկական գրականության պատմության, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1961, 256 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 234-236.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 223.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1962) Ծառա-աղախին-ստրուկները և նրանց սոցիալական դրությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 124-138.

Ազատյան, Հ. Ն. (1962) Կապիտալիզմից սոցիալիզմին անցման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-14.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1962) Կարծեցյալ Ստեփանոս Տարոնացին նույն ինքը Ստեփանոս Տարոնացի Ասողիկն է. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 210-225.

Հախվերդյան, Լ. Հ. (1962) Կլասիկա և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 27-41.

Ադոյան, Ա. Գ. (1962) Կոմունիզմը որպես հասարակական զարգացման բարձրագույն ֆորմացիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-15.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1962) Կոմունիզմի նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումն ու զարգացումը ՍՍՌՄ-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 115-124.

Դանիելյան, Մ. Ս. (1962) Կոմունիստական բարոյականության մի քանի հիմնական սկզբունքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-26.

Ն., Ռ. (1962) Հ. Մ. Բարթիկյան, Պավլիկյան շարժման պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները /ռուսերեն/, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1961, 218 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 268-274.

Քոլանջյան, Ս. (1962) Հ. Ս. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դդ., հատոր Ա, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1959, XCV+1227 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 225-231.

Ղազարյան, Մ. Մ. (1962) Հակոբ Հովնաթանյանի նորահայտ կտավները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-216.

Չալոյան, Վ. Կ. (1962) Հայ ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությունը V-VI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 95-104.

Գրիգորյան, Շ. (1962) Հայ աշուղներ. կազմեց Հասմիկ Սահակյան, Երևան, 1961, 466 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 185-188.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1962) Հայ գրերի և գրության ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-25.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1962) Հայ գրի և դպրության մեծ հիմնադիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-16.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1962) Հայ նոր գրականության նախանշանները XVI-XVII դարերի տարեգրության մեջ և Նաղաշ Հովնաթանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 84-93.

Մ., Հ. (1962) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 264-266.

Ղ., Կ. (1962) Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 207-215.

Միրիմանյան, Խ. (1962) Հայաստանի բնության պահպանության ընկերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-241.

Ադամյան, Ա. (1962) Հայկական մի ավանդություն Պետրոս Առաջինի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-250.

Ավետիսյան, Հ. (1962) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 220-223.

Խմբագրական, (1962) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ հասարակական գիտությունների գծով 1961 թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Մարջանյան, Հ. (1962) Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 240-247.

Աղայան, Է. (1962) Հայոց լեզվի պատմության հարցերը նորագույն ուսումնասիրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 247-268.

Մանուկյան, Հ. (1962) Հոբելյանական տարեդարձներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 270-272.

Երևանլի, Ա. and Տիգրանյան, Կ. (1962) Հոբելյանական տարեթվեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-233.

Պարտիզունի, Վ. (1962) Հր. Ս. Թամրազյան , Շիրվանզադե. կյանքը և գործը, Հայպետհրատ, Երևան, 1961, 591 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 217-225.

Ասմարյան, Լ. (1962) Հրայր Մուրադյան. Դերենիկ Դեմիրճյան,Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1961, 512 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 182-185.

Ավթանդիլյան, Ա. Հ. (1962) Ղ. Աղայանի փիլիսոփայական և սոցիոլոգիական հայացքների շուրջը։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-172.

Տիգրանյան, Է. Ա. (1962) Ճարտարապետ Գաբրիել Տեր-Միքելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 62-83.

Ասատրյան, Մ. (1962) Մ. Հ. Մուրադյան, Շատախի բարբառը, Երևանի Պետական համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 1962, 217 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-224.

Կիրակոսյան, Գ. (1962) Մաշտոցյան օրերը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-269.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1962) Մաշտոցյան գրերի պատմական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Գ., Ա. (1962) Մեծարման երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 292.

Ղազարյան, Մ. Մ. (1962) Մեսրոպ Մաշտոցը հայկական կերպարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-72.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1962) Մեսրոպ Մաշտոցը և հայոց բառ ու բանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-61.

Գ., Ա. (1962) Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 287.

Աղայան, Է. Բ. (1962) Մեսրոպյան այբուբենը և ուղղագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 26-38.

Բեդիրյան, Պ. Ս. (1962) Մի քանի ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-147.

Ս., Գ. (1962) Միացյալ հոբելյանական սեսիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 289-290.

Երկանյան, Վ. (1962) Մշակութային կյանքը սփյուռքում (1962թ. հունվար - հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-264.

Երկանյան, Վ. and Հ., Մ. (1962) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում։ Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-266.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Նախադասությունը և նրա փոխհարաբերությունները խոսքի մեջ ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 42-61.

Պիվազյան, Է. Ա. (1962) Նախամաշտոցյան հայ գրի ու գրականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 153-170.

Սարյան, Մարտիրոս (1962) Նամակ խմբագրության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 255.

Խմբագրական, (1962) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-258.

Խմբագրական, (1962) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-250.

Հակոբյան, Գ. Ա. (1962) Ներսես Շնորհալու անտիպ հանելուկները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-114.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1962) Նիկողայոս Ադոնցի գիտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-128.

Մանուկյան, Հ. (1962) Նշանավոր տարեթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-230.

Մանուկյան, Հ. and Թ., Ի. (1962) Նշանավոր տարեթվեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 197-199.

Ոսկանյան, Վ. Կ. and Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1962) Նոր վավերագրեր 1720-ական թվականների հայ ազատագրական շարժման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 193-216.

Ինճիկյան, Ա. Մ. and Բաբախանյան, Ա. Գ. (1962) Նոր վավերագրեր Միքայել Նալբանդյանի հանդիսավոր թաղման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-181.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1962) Ո՞վ է «Նոր տետրակ, որ կոչի Յորդորակ ...» գրքի հեղինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 131-142.

Բարսեղյան, Լ. (1962) Ուշ Բրոնզե էպոխայի մի քանի նորահայտ պաշտամունքային հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 258-260.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1962) Պատմության շրջապտուտային կոնցեպցիայի քննադատության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 31-46.

Կարապետյան, Տ. Ա. (1962) Ռուբեն Զարյան, Ադամյան. Արվեստը,Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960, 536 էջ։ Ռուբեն Զարյան, Ադամյան. Կյանքը, Հայպետհրատ, 1961, 416 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 224-228.

Մինասյան, Ա. Մ. (1962) Սաադիի «Գոլեսթան»-ի հայերեն թարգմանությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 173-182.

Մկրտչյան, Ս. (1962) Սովետական գիտության և տեխնիկայի խոշորագույն նվաճումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 237-239.

Ղազանջան, Վ. Հ. (1962) Սովետահայ կուլտուրայի առաջին օջախները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-91.

Մելիքսեթյան, Ս. (1962) Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-207.

Աղայան, Ծ. Պ. (1962) Սուրեն Սպանդարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 15-24.

Նանումյան, Ռ. Պ. (1962) Ստեփանոս Նազարյանի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 143-152.

Ղժրիկյան, Դ. (1962) Վարդիկները միջնադարյան ռումանական ժողովրդական երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 83-94.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1962) Տեկորի տաճարի V դարի հայերեն արձանագրությունը և Մեսրոպյան այբուբենի առաջին տառաձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-54.

Жилина, В. (1962) „Исторические связи и дружба украинского и армянского народов“. Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1961, 265 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 281-286.

This list was generated on Tue Mar 9 15:02:38 2021 AMT.