Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1963

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 148.

Մինասյան, Մ. (1963) A.Meillet.Etudes de linguistique et de philologie arméniennes. I. Recherches sur la syntaxe comparée de l'arménien, suivies De la composition en arménien. Ա. Մեյե, Հայ լեզվաբանական և բանասիրական ուսումնասիրություններ, I. Հետազոտություններ հայերենի համեմատական շարահյուսության վերաբերյալ և հայերենի բառաբարդման մասին, Է.Բենվենիստի նախաբանով։ Հայկական մատենաշար Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկության, Լիսաբոն, 1962, III, 184 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-222.

Իսաևիչ, Յա. Դ. (1963) XV — XVIII դարերում Լվովում ստեղծված հայ-ուկրաինական կապերի բնութագրման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 101-114.

Քալաշյան, Վ. Հ. (1963) «Գրանցված գյուղացիների » վիճակը Հայաստանի պղնձարդյունաբերության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-84.

Գասպարյան, Ս. (1963) «Զարթոնք» — բացառիկ, Բեյրութ, 1962, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 247-250.

Խմբագրական, (1963) «ՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ» 1963թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 274-277.

Գասպարյան, Գ. (1963) «Վարդանանց պատմության» միջնադարյան բառարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-275.

Тер-Мкртчян, Л. and Геокчян, А. (1963) Армяне в Индонезии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 313-316.

Дашкевич, Я. Р. (1963) Армянское книгопечатание на Украине в XVII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-130.

Гасанов, И. М. (1963) Из истории земельной политики царизма в Закавказье в начале XX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-220.

Барсегян, Х. А. (1963) Из неопубликованных писем Акопа Акопяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-234.

Алексеев, В. П. (1963) Итоги изучения палеоантропологии Кавказа. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-150.

Крипякевич, И. П. (1963) К вопросу о начале армянской колонии во Львове. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-172.

Джалиле, Джалил (1963) К вопросу о социально-экономическом положении курдов Турции во второй половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-284.

Апресян, Г. 3. (1963) К вопросу об истории эстетической мысли народов Закавказья. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 171-186.

Кривонос, Н. (1963) Некоторые данные о библиотеках армян во Львове в XVII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Мартиросян , А. А. (1963) Новые данные по истории города Тейшебаини. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-234.

Азизян, Г. (1963) О черепах из энеолитических погребений в районе Шенгавита. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 327-332.

Меликян, С. (1963) Переводы Ваана Терьяна для «Поэзии Армении». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-248.

Нерсисян , М. Г. (1963) Письма декабристов Д. Искрицкого и В. Вольховского о Кавказе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 217-236.

Айвазян, К. В. (1963) Работа В. Я. Брюсова над вторым изданием «Поэзии Армении». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 99-114.

Саркисян, Х. С. (1963) Саят-Нова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-108.

Грабовецкий, В. and Исаевич, Я. (1963) Я. Р. Дашкевич, Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV—XIX веков. Изд.Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1962, 176 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-258.

Ռշտունի, Հ. (1963) Ա. Բաբայան, Պերճ Պռոշյան, Հայպետհրատ, Երևան, 1962, 333 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-253.

Թորոսյան, Խ. (1963) Ա. Թ. Թովմասյան, Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1962, 659 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-216.

Գ., Ա. (1963) Ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 265-267.

Սարգսյան, Գ. Ա. (1963) Ականավոր գրականագետը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 115-122.

Համբարյան, Ա. Ս. (1963) Ապարանի գյուղացիական շարժումների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 45-52.

Չեբոտարյան, Գ. Մ. (1963) Արամ Խաչատրյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 109-114.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1963) Արտավազդ Բ և Անտոնիոս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-210.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1963) Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղութների «Կտրիճվորաց եղբայրությունների» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-126.

Աղայան, Է. Բ. (1963) Բայի ձևաբանական կառուցվածքը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 239-270.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1963) Բյուզանդական «Դիգենիս Ակրիտաս» վիպերգությունը և նրա նշանակությունը հայագիտության համար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 185-194.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-304.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 302-304.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 338-341.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-273.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1963) Բուրժուական գաղափարախոսության ճգնաժամը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-16.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1963) Գ. Ախվերդյանի և Գ. Շիրմազանյանի նամակափոխանակութունը Վրաստանի և Պարսկաստանի համքարությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-216.

Անդրեասյան, Բ. (1963) Գիտական նիստ` նվիրված հայկական տպագրության 450-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 297-298.

Դ., Վ. (1963) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Անդրկովկասի ժողովուրդների բարեկամությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-265.

Պողոսյան, Թ. (1963) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ և ուկրաինական ժողովուրդների բարեկամությանն ու պատմական կապերին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-297.

Գ., Ա. (1963) Գիտական սեսիաներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 299.

Բունյաթյան, Հ. Խ. (1963) Գիտությունների ակադեմիայի քսան տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-14.

Պապուխյան, Ն. (1963) Գլխատան ճարտարապետական կոմպլեքսը Եղեգնաձորի և Ազիզբեկովի շրջաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 284-291.

Մակարյան, Ե. (1963) Դատական բժշկության հարցերը Սմբատ Գունդստաբլի Դատաստանագրքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-236.

Գրիգորյան, Գ. (1963) Դիտողություն միջնադարյան մի տուրքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 260-263.

Նարյան, Մ. Խ. (1963) Դիտողություններ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի լեզվի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 53-66.

Գեղամյան, Ն. (1963) Ե. Ղ. Սարգսյան, Օսմանյան կայսրության նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկովկասում աոաջին համաշխարհային պատերազմի նախоրյակին և պատերազմի տարիներին,Երևան, 1962, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-247.

Քոչարյան, Ա. Կ. (1963) Երաժշտական գործիքները Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 163-174.

Ղարիբյան, Ա. (1963) Լեոն Մելիքսեթ-Բեկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 336-337.

Խմբագրական, (1963) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-300.

Խմբագրական, (1963) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-301.

Խմբագրական, (1963) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-270.

Բարսեղյան, Լ. (1963) Խայասա-Ազզիի ու նրա մի քանի բնակավայրերի տեղադրման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 307-313.

Բոռնազյան, Ս. Վ. (1963) Խաչակիր օրդենների և Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական առնչությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 175-184.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Ղազարյան, Մ. (1963) Կ. Ստանիսլավսկին և Վ. Սուրենյանցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-253.

Գաբրիելյան, Ռ. (1963) Կենդանական աշխարհը հայկական մանրանկարչության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 275-278.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. Ն. (1963) Կիլիկյան հայկական արծաթագործության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 75-84.

Կոսվեն, Մ. Օ. (1963) Կովկասի ժողովուրդների պատրոնիմիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-106.

Հովհաննիսյան , Աշոտ (1963) Հ. Ս. Անասյան, XVII դարի ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում, Երևան, 1961, 442 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-248.

Ավետիսյան , Հ. (1963) ՀՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան րնդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 277-282.

Արրիգի, Ջինո (1963) Հակոբ Կլայեցին Լուկկայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-114.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1963) Հակոբ Պարոնյանին վերագրվող մի քանի ծածկանունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 137-146.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1963) Հաղբատի ճարտարապետական մի քանի կառուցվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-136.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1963) Հայ գյուղացիության հողին ամրացման և ճորտացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-194.

Թաթոսյան, Գ. Ա. (1963) Հայ գրականության մեծ բարեկամը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 15-24.

Պատմագրյան, Ա. Ռ. (1963) Հայ ժողովրդական երգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-92.

Աբով, Գ. Ա. (1963) Հայ ժողովրդի մեծ բանաստեղծը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-16.

Բաբայան, Ա. Ս. (1963) Հայ տպագրության 450 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 31-44.

Մելքոնյան, Հ. Գ. (1963) Հայ-ասորական մշակութային հարաբերությունները IV-V դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-138.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1963) Հայ-բյուզանդական դաշինքը Պարսկաստանի դեմ (VI դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 51-62.

Մեքերյան, Հ. (1963) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 289-291.

Մեքերյան, Հ. (1963) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 261-263.

Յուզբաշյան, Կ. (1963) Հայագիտական հրատարակություններ օտար լեզուներով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 325-327.

Խմբագրական, (1963) Հայագիտական նոր պարբերական. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 300.

Հովհաննիսյան, Մ. (1963) Հայաստանի բերդերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 39-50.

Ղազարյան, Մ. (1963) Հայաստանի պետական պատկերասրահը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 319-325.

Ասմանգուլյան, Հ. Ա. (1963) Հայերենի բայի խոնարհման ձևերի համակարգի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-162.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1963) Հայերենի պարբերույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 147-162.

Հակոբյան, Ս. Մ. (1963) Հայերի գենոցիդը Օսմանյան կայսրությունում և իմպերիալիստական Գերմանիայի պատասխանատվության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-66.

Խմբագրական, (1963) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1962թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Հակոբյան, Մ. (1963) Հայկական մանկական մամուլի առաջին օրգանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-271.

Բադալյան, Հ. Ս. (1963) Հայոց տոմարի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 63-74.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1963) Հեթում Ախտուց տիրոջ և Վասիլ մարաջախտի ժամանակագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 183-202.

Տիրացյան, Գ. (1963) Հին Արևելքի ուսումնասիրության համամիութենական ընկերությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 282-285.

Առաքելյան, Բ. (1963) Հին Հայաստանի նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-298.

Մուշեղյան, Խ. (1963) Հին դրամների մի նոր հավաքածու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-241.

Եսայան, Ս. and Կարապետյան, Լ. (1963) Հնագիտական հայտնաբերումները Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 279-284.

Տիգրանյան, Կ. (1963) Հոբելյանական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 252-254.

Սարգսյան, Մ. Ս. (1963) Հովհաննես Այվազովսկին և հայ մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-38.

Ջրբաշյան, Է. Մ. (1963) Հովհաննես Թումանյանի երգիծական պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-136.

Ավետիսյան, Ա. (1963) Հովհաննես Հովհաննիսյանը Մոսկվայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 257-260.

Սարգսյան, Խ. Ս. (1963) Հումանիզմը Սայաթ-Նովայի խաղերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-80.

Գրիգորյան, Ռ. (1963) Հունա-հայկական գրական կապերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 291-297.

Բայրամյան, Ա. (1963) Հուշագրական գրականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 291.

Սահակյան, Պ. Տ. (1963) Մեծ գաղափարների երգիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-30.

Մելիքյան, Մ. (1963) Մեծարման երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 267.

Գ., Վ. (1963) Մեծարման երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 300.

Խաչատրյան, Ա. and Գ., Գ. (1963) Մեծարման երեկոներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 300-301.

Խանզադյան, Է. (1963) Մետաղաձուլության առաջին փաստերը Հայկական լեռնաշխարհում հնագույն բրոնզի դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 297-307.

Թիրեաքյան, Միհրդատ (1963) Մի քննադատության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-170.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1963) Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքաշինական կուլտուրան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-100.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1963) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի ձեռագրերն ու խմբագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-150.

Երկանյան, Վ. (1963) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում (1963թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . 333-335 .

Երկանյան, Վ. (1963) Մշակութային կյանքը սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-289.

Պիվազյան, Է. (1963) Մովսես Խորենացու «Պատմության» մի կարևոր հատվածի թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 266-268.

Սիմոնյան, Պ. Ե. (1963) Ն. Յա. Մառի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-182.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1963) Նախամաշտոցյան հայ մատենագրությունը և դանիելյան գրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-144.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1963) Նախամեսրոպյան գրի հարցը և հմայագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-158.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-276.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-284.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-316.

Աբգարյան, Գ. (1963) Ներսես Ակինյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 268-269.

Մանուկյան, Հ. (1963) Նշանավոր տարեթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 317-318.

Շահնազարյան, Շ. (1963) Նոր նյութեր Հայաստանի առաջին տպարանի պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 262-266.

Օդաբաշյան, Ա. (1963) Նոր տարվա տոնակատարության ժամանակի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-280.

Մինասյան, Ա. Մ. (1963) Նորից «Գոլեսթանի» հայերեն թարգմանությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-238.

Թոփչյան, Ս. Է. (1963) Շիրվանզադեն արևմտաեվրոպական «Նոր արվեստի» քննադատ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Խաչերյան, Լ. (1963) Պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի հայագիտական աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-261.

Պարտիզունի, Վ. (1963) Ս. Բ. Աղաբաբյան , Ակսել Բակունց, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 502 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 203-211.

Մնացականյան, Ա. (1963) Սայաթ-Նովա (Բանասիրական ճշգրտումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-275.

Հարությունյան, Ֆ. (1963) Սայաթ-Նովայի ծննդյան 250-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 249-252.

Անասյան, Հ. Ս. (1963) Սայաթ-Նովայի ադրբեջաներեն մի նորահայտ տաղը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-224.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1963) Սայաթ-Նովայի գեղագիտական հայացքների բնութագրման շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 45-52.

Քոչոյան, Ա. (1963) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի բառային կազմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-261.

Դուրգարյան, Կ. Գ. (1963) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի տաղաչափությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 67-78.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1963) Սայաթ-Նովայի ստեղծագործության դերը վրաց գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-98.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1963) Սայաթ-Նովան հայկական ավանդություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 79-90.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1963) Սարգիս Հայկունու կյանքն ու գործը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 151-162.

Մանուկյան, Մ. Թ. (1963) Սովետահայ գուսանական արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-40.

Ֆելեքյան, Հ. (1963) Սովետահայ գրականության պատմություն, հատոր աոաջին, 1961, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 799 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-242.

Մելիք-Վրթանեսյան, Օ. Գ. (1963) Սովետահայ ռեժիսուրայի կազմավորման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-30.

Փաշայան, Ա. Ա. (1963) Սվեդիայի բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 159-174.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1963) Ստեփան Շահբազյան /Ծննդյան ութսունամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-56.

Հովակիմյան, Հր. (1963) Ստեփանոս Նազարյանը և թատերական արվեստի մի քանի հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-229.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1963) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-98.

Չ., Բ. (1963) Սփյուռքահայ գրականության հարցերին նվիրված գիտական նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 299.

Խմբագրական, (1963) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-291.

Բատիկյան, Լ. (1963) Վահան Միրաքյանի անտիպ էջերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-257.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1963) Վաստակավոր հայագետը /Պրոֆ. Կ.Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 57-70.

Քոլանջյան, Ս. (1963) Վլադ Բընըցյանու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 269-270.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. Մ. (1963) Վրացական աղբյուրները Սայաթ-Նովայի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 17-44.

Բարթիկյան, Հ. (1963) Տորք (Տուրք) Անգեղի առասպելի վերապրուկները «Շերեֆ-նամե»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 264-265.

Շիրմազան, Գ. Վ. (1963) Ֆրիտյոֆ Նանսենը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-210.

This list was generated on Mon Mar 8 16:38:42 2021 AMT.