Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1964

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 148.

Տեր-Մինասյան, Ե. (1964) «Զգօն» կոչված գրքի հեղինակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-264.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1964) «Հայոց իշխան»-ը արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-134.

Անանյան, Գ. (1964) «Մուրճի» հրատարակման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-176.

Խմբագրական, (1964) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1964 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 272-275.

Պարսամյան, Վ. (1964) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 173.

Врадий, Н. (1964) Актовые книги Львовской армянской колонии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 347-352.

Периханян, А. Г. (1964) Арамейская надпись из Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-138.

Якобсон, А. (1964) Армянский монастырь XIV века близ Белогорска в Крыму. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-235.

Гарибджанян, Г. (1964) Б. Брахман, Русские социал-демократы в Берлине в 1895-1914 гг., Берлин, 1962. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 246-248.

Абрамян, А. Г. (1964) Документы из истории совместной борьбы народов Закавказья против турецких агрессоров в первой четверти XVIII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-248.

Нану, Ион (1964) Из истории румыно-армянских художественных связей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 107-122.

Месропян, П. (1964) Интенсивность признака синонимов качественных прилагательных английского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 274-278.

Каждан, А. (1964) К истории византино-армянских отношений в XII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-236.

Гогинян, С. (1964) К истории древней металлургии железа в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Мегрелидзе, И. (1964) К. Юзбашян, Академик Иосиф Абгарович Орбели. Изд."Наука", Москва, 1964, 158 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 170-172.

Маркарян, Р. (1964) О соотносительности в названиях лиц в современном русском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 329-338.

Гулиев, А. Н. (1964) Об интернациональном единении бакинского пролетариата во всеобщих стачках 1913-1914 годов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-148.

Генкина, К. and Коган, Б. (1964) Обзор документальных материалов центрального государственного исторического архива СССР по истории Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 253-263.

Ананян, Ж. А. (1964) Основание города Григориополя. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 149-162.

Սահակյան, Ռ. (1964) Проблемы современной Турции. Издательство Восточной литературы, М., 1963, 219 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-279.

Гарибджанян, Г. Б. (1964) С. Г. Шаумян в эмиграции (1902-1907 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-148.

Амирян, С. Г. (1964) Три письма Иоаннеса Иоаннисиана Павло Тычине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 173- 178.

Хачатрян, В. Н. (1964) Хеттская надпись KUB, XXIX, № 7. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-182.

Худавердян, К. (1964) Ա. Խ. Շ ահինյան, Ուրվագծեր անդրկովկասյան ժողովուրդների կուլտուրական համագործակցության պատմության, Հայպետհրատ, Երևան, 1963, 392 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-230.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. Ա. (1964) Ագաթանգեղոսի բանահյուսական աղբյուրների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 53-82.

Բելչիկով, Ն. Ֆ. (1964) Անմահ Կոբզարը (Տ.Գ.Շևչենկոյի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Ջանփոլադյան, Հ. (1964) Ապակե փորձանոթներ Դվինի պեղումներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 186-194.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1964) Առաջին հայ պարբերականը /«Ազդարարի»-ի 170-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 43-52.

Խաչատրյան, Հ. Ն. (1964) Արխիվային նոր նյութեր XVIII դարի հայկական էսկադրոնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-214.

Մուշեղյան, Խ. (1964) Արտավազդ II-ի չորեքդրամյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 317-323.

Վարդանյան, Հ. Գ. (1964) Արևմտահայերի սոցիալական և ազգային ճնշման ուժեղացումը Բեռլինի կոնգրեսից հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 69-78.

Մնացականյան , Ս. Խ. (1964) Բագավանի տաճարի շինարարական արձանագրության վերծանման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 213-226.

Զեյթունյան, Ա. (1964) Բազմակի ենթակայի և ստորոգյալի թվի համաձայնությունը գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-223.

Ջրբաշյան, Է. (1964) Բանասիրականն ճշտումներ. Հ. Թումանյանի «Երկաթուղու շինությունը» պատմվածքի ստեղծագործական պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 178-187.

Նազինյան, Ա. (1964) Բանավեճ, նվիրված ժողովրդական բանահյուսության պատմականության պրոբլեմներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-237.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 302-305.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 362-367.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 258-262.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 276-279.

Ավդալբեկյան, Ս. (1964) Բույսերի պաշտամունքի ազդեցությունը հայկական մի քանի տեղանունների վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-224.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1964) Բուրժուական պատմափիլիսոփայության սնանկացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 43-54.

Պետրոսյան, Հ. (1964) Գ. Բ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հատ. I, Երևան, 1960, 635 էջ, II հատոր, Երևան, 1962, 603 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 239-242.

Ասատրյան, Մ. (1964) Գ. Լ. Գարեգինյան, Շաղկապները ժամանակակից հայերենում, Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1963, 368 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-167.

Սուրենյան, Կ. (1964) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Առաջին ինտերնացիոնալի 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-257.

Պ., Լ. (1964) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Երվանդ Լալայանի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-265.

Թումանյան, Բ. (1964) Գիտական սեսիա, նվիրված Գալիլեո Գալիլեյի ծննդյան 400-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 300-301.

Մանուկյան, Հ. (1964) Գիտական սեսիա, նվիրված ռուսական տպագրության 400-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 299.

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1964) Գնել-Տիրիթյան վիպական ավանդության պատմական հիմքի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-100.

Բաբլոյան, Մ. (1964) Գրական քննադատությունը «Անի» ամսագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-243.

Նազարյան, Շ. Լ. (1964) Գրիգոր Օշականցու կյանքն ու ստեղծագործությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 101-116.

Բաղդասարյան, Հ. (1964) Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանքի» ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 289-292.

Պողոսյան, Ֆ. (1964) Դատավարությունն ըստ Աստրախանի հայոց Դատաստանագրքի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 243-249.

Բարսեղյան, Լ. (1964) Դիտողություններ ARMANI, ARME և URME երկրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 324-328.

Մելիք-Բախշյան, Ս. Տ. (1964) Դիտողություններ արաբների՝ Հայաստան կատարած առաջին արշավանքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 79-90.

Ադալյան, Ն. (1964) Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հատ, I, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1962, 391 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-218.

Զաքարյան, Ա. Գ. (1964) Եղիշե Չարենցի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-172.

Խաչատրյան, Ժ. (1964) Երկանքի առաջացումը ըստ Գառնիի պեղումներից հայտնաբերված նյութերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 264-274.

Մելիք-Փաշայան, Կ. Վ. (1964) Երվանդ Լալայան /Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 29-42.

Հակոբյան, Թ. Խ. (1964) Երևան քաղաքի տնտեսական կյանքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-40.

ԱլպոյաՃյան, Արշակ (1964) Զմյուռնիո տպարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-84.

Կարախանյան, Գ. and Քալանթարյան, Ա. (1964) Զվարթնոցի միջնադարյան խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-230.

Մարգարյան, Ա. (1964) Է. Գ. Թումանյան, Հայ նոր գրական լեզվի հոլովական ձևերի պատմական զարգացման ակնարկներ, ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Մոսկվա, 1962, 190 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-221.

Գամաղելյան, Մ. (1964) Էջեր Գևորգյան ճեմարանի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 176-180.

Խմբագրական, (1964) Ընկեր Ն.Ս. Խրուշչովի ճառը Առաջին ինտերնացիոնալի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանդիսավոր ժողովում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . I-IV.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1964) Թորոս Թորամանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-24.

Հովսեփյան, Գ. Ե. (1964) Ժողովրդական բանաստեղծը /Հովհաննես Հովհաննիսյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-30.

Օհանյան, Հ. (1964) Լ. Գ. Խաչերյան, Գրչության արվեստի լեզվական-քերականական տեսությունը միջնադարյան Հայաստանում, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 405 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-288.

Հովհաննիսյան, Մ. (1964) Լեհահայերի ինքնավարությունը XVI-XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 180-185.

Պատրիկ, Ա. (1964) Խճանկարային արվեստը հայերի մոտ և Դվինում հայտնաբերված խճանկար հատակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 313-317.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1964) Խորենացին և աղբյուրներու ընտրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 212-217.

Ավդալբեգյան, Թադ. (1964) Խորենացու «Պատմության» ժամանակաբանական սկզբնագիրը վերականգնելու նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 206-212.

Իսահակյան, Գ. Դ. (1964) Կապիտալ ներդրումները Սովետական Հայաստանի ժողովրդական տնտեսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-28.

Հովհաննիսյան, Ռ. (1964) Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 292-298.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1964) Կարծիք «Լեհահայերի մասնակցությունը Դավիթ-Բեկի ապստամբությանը» վավերագրերի ժողովածուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 176-177.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1964) Կաֆա քաղաքի անկման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 97-110.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1964) Կոմիտասի գեղագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-56.

Մնացականյան, Ա. (1964) Կոստանդին Երզնկացի. Տաղեր. աշխատասիրությամբ Արմենուհի Սրապյանի, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1962, 300 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-246.

Մկրյան, Մ. Մ. (1964) Հակոբ Պարոնյան /Ծննդյան 120-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-16.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1964) Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն» երգիծաթերթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-72.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1964) Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 139-156.

Գալստյան, Ա. Գ. (1964) Հայ-մոնղոլական աոաջին բանակցությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-106.

Մեքերյան, Հ. (1964) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 344-347.

Մեքերյան, Հ. (1964) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 244-246.

Թումանյան, Հ. Ե. (1964) Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-42.

Կարապետյան, Լ. (1964) Հայաստանի գունազարդ խեցեղենի ձևերը և զարդանախշերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 212-219.

Եղիազարյան, Արտո (1964) Հայկ Ազատյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 270-271.

Խմբագրական, (1964) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1963թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Հարությունյան, Ա. (1964) Հայկական ՍՍՌ Պետական կենտրոնական արխիվները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 238-244.

Ավետիսյան, Հ. (1964) Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի ընհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 353-357.

Բաղդասարյան, Ս. (1964) Հայոց լեզվի «Շրջուն բառարանը» կամ «Հանգաբառարանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 249-253.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1964) Հարակատարն ու անցյալի հարակատարը բայական ժամանակներ են. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-192.

Խաչերյան, Հ. (1964) Հին և միջնադարյան իմաստասիրական երկերի ռուսերեն թարգմանությունը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291.

Առաքելյան, Բ. (1964) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում 1963 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 283-288.

Ժուրուլի, Լ. and Ղազիյան, Ա. (1964) Հոբելյանական երեկոներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 265-267.

Ամալյան, Հ. (1964) Հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված Մխիթար Գոշի մահվան 750-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 357-358.

Խմբագրական, (1964) Հոբելյանական տարեթվեր. Ռ. Իշխանյան, Ռուսական տպագրության 400-ամյակը; Մ.Ղազարյան, Միքելանջելոյի մահվան 400-ամյակը; Մ. Պետրոսյան, Ստ. Աղաջանյանի ծննդյան 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-283.

Խաչատրյան, Պ. Մ. (1964) Հովհաննես Թլկուրանցու «Տաղ քաջի Լիպարտին» պատմական ողբը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 111-120.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1964) Հունաբան դպրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-106.

Ասատրյան, Ա. Ա. (1964) Ղազարոս Աղայանի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-242.

Դանիելյան, Թ. Ս. (1964) Մալաթիայի բարբառի հոլովումն ու խոնարհումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-148.

Մուրադյան, Պ. (1964) Մայիս Ավդալբեգյան, Գրիգորիս Աղթամարցի. Ուսումնասիրություն, քննական բնագրեր և ծանոթագրություններ, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 279-285.

Ամալյան, Հ. (1964) Մատենադարանի ձեռագիր բառարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 204-212.

Ա., Բ. (1964) Մարդաբանական և ազգագրական գիտությունների միջազգային VII կոնգրեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-255.

Գյուլբուդաղյան, Ս. (1964) Մեծարման երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 360-361.

Կյուլբենկյան, Գ. (1964) Մեկնաբանություն «Սանասար և Բաղդասար» դյուցազներգության ի լույս սյումերա-հայ բարբառի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-90.

Նանումյան, Ռ. (1964) Մի կարևոր փաստի վերականգնում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 187-195.

Մնացականյան, Ա. (1964) Մի հազվագյուտ հին երգարանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-204.

Սահակյան, Հ. Ս. (1964) Միջնադարյան հայ տաղերգության ավանդները և Սայաթ-Նովան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-96.

Հարությունյան, Է. (1964) Միջնադարյան հայկական սղագրության նորահայտ մի սիստեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 194-205.

Պիվազյան, Է. Ա. (1964) Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» խմբագրությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-212.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1964) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի հետ կապված մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 149-170.

Երկանյան, Վ. (1964) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում (հուլիս-դեկտեմբեր 1963թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-298.

Երկանյան, Վ. (1964) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում /1964 թ. հուվար-հունիս/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-250.

Ոսկանյան, Վ. (1964) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 268-269.

Շահլամյան, Դ. (1964) Նյութեր հայ պարբերական մամուլի պատմության համար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 157-163.

Հարությունյան, Ֆ. (1964) Նշան Մուրադյան, Հովհաննես Հովհաննիսյանի արվեստը, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն,1964, 197 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-239.

Օհանյան, Հ. (1964) Նշանավոր իրադարձություն ադրբեջանական ժողովրդի պատմության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 339-340.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1964) Շահ-ի-Արմեններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-134.

Բդոյան, Վ. (1964) Շարացան սիստեմը Վանա լճի ավազանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-257.

Լևոնյան, Խ. (1964) Շեքսպիրի ծննդյան 400-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 340-344.

Ղազարյան, Հ. (1964) Շիրվանզադեն սովետական տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 233-238.

Խանզադյան, Է. (1964) Շրեշ-բլուրի և Քյուլ-թափայի խեցեղենն ու նրա արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-228.

Միքայելյան, Գ. Հ. (1964) Ուելիքուխի երկրի կենտրոնական կիկլոպյան ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 119-132.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1964) Ուրարտական քաղաքակրթությունը և աքեմենյան Իրանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-164.

Աբգարյան, Գ. (1964) Պատմա-բանասիրական ճշգրտումներ. Հայ-բյուզանդական հարաբերություններին վերաբերող մի նոր փաստ (VII դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 306-312.

Խմբագրական, (1964) Ջ. Ստեյնբեկի նամակը հայ գրողներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-232.

Դանիելյան, Ս. Հ. (1964) Ռուս ժողովրդի հանճարեղ բանաստեղծը /Մ.Յու.Լերմոնտովի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 17-30.

Ազատյան, Հ. Ն. (1964) Ռուսական ֆեոդալիզմը Վ. Ի. Լենինի լուսաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-16.

Ոսկանյան, Վ. Կ. and Դիլոյան, Վ. Ա. (1964) Ռուսաստանի քաղաքականությունը Անդրկովկասում XVIII դարի 20-ական թվականներին /նոր վավերագրեր/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-272.

Մանուկյան, Հ. (1964) Ս. Մ. Սարյան, Սովետահայ գրականություն (1941-1960), Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1964 թ., 305 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 273-275.

Սմբատյան, Վ. (1964) Սայաթ-Նովայի ծննդյան 250-ամյակի տոնակատարությունը Սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-293.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1964) Սինոյկիսմոսը հելլենիստական Փոքր Ասիայում և Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-118.

Սողոմոնյան, Ս. Ա. (1964) Սովետահայ ականավոր բանաստեղծը /Հ.Շիրազի ծննդյան 50-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 43-58.

Օսիպյան, Վ. Գ. (1964) Սոփեստության և դոգմատիզմի լենինյան քննադատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-14.

Պետրոսյան, Լ. Բ. (1964) Ստեփան Մալխասյանց (1857-1947). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 31-42.

Գալստյան, Ա. (1964) Վ. Հ. Ռյուտ-Քոլենբերգ, Ռուբինյաններ, Հեթումյաններ և Լուսինյաններ, Կիլիկյան հայկական դինաստիաների կառուցվածքը. Հայկական մատենաշար Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկության, Փարիզ, 1963. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 167-170.

Խաչատրյան, Հ. (1964) Վ. Պարսամյանի նամակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 173-176.

Համբարյան, Ա. (1964) Վաստակավոր պատմաբանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 358-360.

Գալստյան, Ջ. (1964) Տ. Մանկովսկի, Արևելքը լեհական գեղարվեստական մշակույթի մեջ, Վրոցլավ-Կրակով, 1959, Օսոլինսկիների անվան ազգային գրադարանի հրատարակչություն, 255 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-226.

Խաչատրյան, Վ. (1964) Տասնութերորդ դարի Աստրախանի հայերի մշակութային կյանքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-306.

Ա., Գ. (1964) Տարաս Շևչենկոյի ծննդյան 150-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 299-300.

Արեշյան, Ս. Գ. (1964) Տարաս Շևչենկոն հայ-ուկրաինական մշակութային հարաբերություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-68.

Հայրապետյան, Վ. Ն. (1964) Փորձառական-հնչյունաբանական մեթոդների կիրառումը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-66.

Մեքերյան, Հ. (1964) „Studia et Acta Orientailia“, II, 1959, Bucarest, Meridiens Editions, 1960, pp. 320. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-228.

This list was generated on Tue Mar 9 12:49:42 2021 AMT.