Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 120.

Շարուրյան, Ա. (1969) 1. Պ. Դուրյան, Տաղք, Փորձ մը բնագրային վերականգնումի, հրատարակեց Արա Գալայճյան, Երուսաղեմ, 1967, 157 էջ։ 2. Նամականի Պետրոս Դուրյանի, հրատարակեց Արա Գալայճյան, Երուսաղեմ, 1968, 37 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 177-182.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1969) «Աշխարհացոյց»-ի հեղինակի պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 226-240.

Զաքարյան, Լ. Ձ. (1969) «Թարգմանչաց» ավետարանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 167-170.

Խմբագրական, (1969) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1969թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 300-303.

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1969) «Պղնձե քաղաքի պատմության» կաֆաների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 155-166.

Պողոսյան, Ֆ. (1969) Армянское войско в XVIII веке. Из истории армяно-русского военного содружества. Исследование и документы. Подготовил к изданию А. Н. Хачатрян. Ереван, 1968, 475 стр. Հայոց զորքը XVIII դարում. Հայ-ռուսական զինակցության պատմությունից։ Ուսումնասիրություն և փաստաթղթեր։ Աշխատասիրությամբ Հ. Ն. Խաչատրյանի, Երևան, 1968, 475 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 182-185.

Галоян, Г. А. (1969) В. И. Ленин и первые шаги разрешения национального вопроса в Закавказье в 1921-1922 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 98-116.

Գրիգորյան, Վ. (1969) Документы на половецком языке, XVI в.(судебные акты Каменец-Подольской армянской общины). Изд. „Наука“, Москва, 1967,430 стр. Վավերագրեր պոլովեցյան լեզվով, XVI դ. (Կամենեց-Պոդոլսկի հայկական համայնքի դատական արձանագրությունները), «Նաուկա» հրատարակչություն, Մոսկվա, 1967, 430 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 256-260.

Тирацян, Г. А. (1969) К вопросу о торевтике и ювелирном деле Армении в ахеменидское время. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-106.

Геодакян, Г. Ш. (1969) Комитас и мировое музыкальное искусство. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 70-82.

Есаян, С. (1969) Могильник раннеармянского времени в поселке Берд Шамшадинского района. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 285-291.

Карапетян, К. И. and Ерицян, Б. Г. (1969) Новое Ераблурское мустьерское местонахождение в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 171-176.

Есаян, С. (1969) Новые данные о расписной керамике Армении начала 1 тыс. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 283-287.

Аракелян, Б. Н. (1969) О некоторых результатах археологического изучения древнего Армавира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 157-174.

Дмитриев, Г. А. (1969) Процесс закрепощения крестьян на Ближнем Востоке и крепостная зависимость в монгольский период. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-88.

Բարխուդարյան, Վ. (1969) Р. А. Абрамян, Армянские источники XVIII в. об Индии, изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1968, 295 стр. Ռ. Ա. Աբրահամյան, XVIII դարի հայկական աղբյուրները Հնդկաստանի մասին, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1968,295 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 251-256.

Каковкин, А. (1969) Серебряный крест из Загорска с армянскими надписями. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 283-285.

Галоян, Г. А. (1969) Сила интернационального единства (К событиям в Закавказье начало 1905 года). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 69-86.

Галустян, Р. Г. (1969) Структурно-динамическая теория эволюции языковых структур. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 261-266.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1969) Ակադեմիայի 25 տարին և նրա հերթական խնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Խաչատրյան, Ժ. (1969) Անտիկ դամբարան Լիճքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 275-279.

Կիրակոսյան, Լ. Մ. (1969) Ավետիք Իսահակյանի նախասովետական շրջանի հրապարակախոսությունը (1902-1911թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-170.

Հովհաննիսյան, Ն. (1969) Արաբագետների համամիութենական կոնֆերանսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 283-285.

Աղայան, Ծ. Պ. (1969) Արշավիր Մելիքյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-146.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1969) Արևելյան Գուգարքը XI դ. առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-120.

Ասատրյան, Մ. Ե. (1969) Բայը որպես խոսքի մաս և ժամանակակից հայերենի դերբայների ընդրանուր հատկանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-260.

Հարությունյան, Ն. Խ. (1969) Բացման խոսք Կոմիտասին նվիրված հոբելյանական նիստում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-6.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1969) Բնագրական ուղղումներ Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմություն հայոց» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-74.

Դարբինյան, Վ. Պ. (1969) Բնագրին համազոր թարգմանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-48.

Խմբագրական, (1969) Բովադակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 286-288.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-295.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-207.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 304-307.

Կարապետյան, Լ. (1969) Բրոնզի դարի և վաղ երկաթի նոր հուշարձան Հրազդան գետի ավազանում (1966թ. պեղումների արդյունքները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 278-283.

Անթոսյան, Ս. (1969) Գ. Գասպարյան, Հայ բառարանագրության պատմություն, Երևան, 1968, 565 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 267-270.

Ադամյան, Ա․ Հ․ (1969) Գարեգին Հովսեփյանի մի քանի անտիպ նամակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-248.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1969) Գրիգոր Տաթևացին և Մեծոփավանքի դպրոցի հիմնադրումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 146-154.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1969) Դերբենդի հայ-աղվանական թագավորությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-148.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1969) Դիտողություններ Ս. Ա. Ավագյանի «Վիմագրական սրբագրություններ» հոդվածի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-227.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1969) Ե՞րբ է կառուցվել Մրենի տաճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-164.

Տեր-Մինասյան, Ե. Գ. (1969) Եդեսիայի ժամանակագրությունը (Chronicon Edessenum). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-188.

Սրապյան, Ա. Ն. (1969) Երվանդ Տեր-Մինասյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 189-196.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1969) Երևան քաղաքի պատմության մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Կարապետյան, Տ. Ա. (1969) Թումանյանը ժողովուրդների բարեկամության ջատագով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-42.

Մելիք-Փաշայան, Կ. Վ. (1969) Թումանյանը և ազգագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 77-84.

Ջրբաշյան, Է. Մ. (1969) Թումանյանը և ժողովրդայնության պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-14.

Քյուրդյան, Հ. (1969) ԺԴ դարու մանրանկարիչ Մոմիկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 203-204.

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1969) Ժամանակակից իրանահայ գաղութի ինքնավարության մարմինները և իրավական դրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-181.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1969) Լենինյան ազգային քաղաքականության իրականացումը 1917-1918 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 83-97.

Ղարիբյան, Ի. (1969) Լոռե քաղաքի մատուռ-դամբարանը և նրա կավանոթները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 194-198.

Նազարյան , Շ. Լ. (1969) Խաչատուր Էրզրումեցու ուսուցողական բանաստեղծությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 206-219.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1969) Խեթա-հայկական մի քանի բառային ընդհանրություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-246.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1969) Խորենացին և Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 127-138.

Ծատուրյան, Ա. (1969) Կառավարական բարձր պարգևի հանձնում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 202.

Աստվածատրյան, Զ. (1969) Կարապետ Գաբիկյան, Հայ բուսաշխարհ, տպարան Սրբոց Հակոբյանց, Երուսաղեմ, 1968, 312 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-262.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1969) Կոմիտասը Կոստանդնուպոլսում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 96-110.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1969) Կոմիտասը և հայկական խազերի վերծանության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 30-48.

Աթայան, Ռ. Ա. (1969) Կոմիտասի երաժշտական-ազգագրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 43-62.

Աթայան, Ռ. Ա. (1969) Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 15-29.

Բրուտյան, Ց. Գ. (1969) Կոմիտասի ստեղծագործական սկզբունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 49-60.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1969) Կոմիտասի վերջին այցելությունը Հայաստան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-69.

Ղահրիյան, Ա. (1969) Հ. Թումանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված համամիութենական միջհամալսարանական գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 199-200.

Բարսեղյան, Ա. (1969) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 289-290.

Գասպարյան, Ս. Գ. (1969) Հայ երաժշտության հանճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 7-14.

Մանուկյան, Ս. Ա. (1969) Հայ մեծ արձակագիր-երգիծաբանը /Երվանդ Օտյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-129.

Սադաղյան, Ա. (1969) Հայ-հունգարական գիտական համագործակցությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 290-291.

Մեքերյան, Հ. (1969) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 264-268.

Հախնազարյան, Հովհաննես (1969) Հայագիտությունը Թեհրանի և Իսպահանի պետական համալսարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-264.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1969) Հայագիտութունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1966-1967). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-193.

Կարախանյան, Գ. and Սաֆյան, Պ. (1969) Հայաստանի հնագույն պատմության նորահայտ հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-283.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1969) Հայաստանի նախնադարյան մշակույթի նոր հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-208.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1969) Հայաստանի նյութական մշակույթը մ.թ.ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 147-156.

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1969) Հայաստանի ուշ բրոնզի դարաշրջանի դաշույնների տեսակներն ու պատրաստման եղանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-237.

Խաչատրյան, Ա. Ա. (1969) Հայերենի «ռ» և «ր» հնչույթները և նրանց արտասանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-132.

Խմբագրական, (1969) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1968թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . .

Շարաբխանյան, Պ. Ե. (1969) Հանգը հայ միջնադարյան բանաստեղծության մեջ (XI-XVII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-216.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1969) Հարություն Շմավոնյանը և նրա գործակիցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 130-146.

Մխիթարյան, Ա. Գ. (1969) Հարություն Սուրխաթյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 197-206.

Կարագյոզյան, Հ. (1969) Հին Արևելքի քաղաքներին և առևտրին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-201.

Ամիրյան, Ս. (1969) Հնագիտական նոր հայտնաբերում Երևանի տերիտորիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 268-275.

Արեշյան, Գ. (1969) Հնագիտական նոր հայտնագործություններ Դեբեդի ավազանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-275.

Գասպարյան, Գ. Կ. (1969) Հովհաննես Թումանյանի բառարանագիտական դիտողությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-76.

Սողոմոնյան, Ա. (1969) Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 100-ամյակի տոնակատարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 292-297.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1969) Հրաչյա Աճառյան, Հայոց գրերը (գիրք առաջին), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1968 թ., 400 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 249-254.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1969) Ղրիմահայ գաղութի պատմություից (XVIII դարի վերջ-XIX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-124.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1969) Մատենագիտական տեղեկություններ Դոփյանների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-226.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1969) Մարզպանական Հայաստանի ապստամբությունը Պարսկաստանի դեմ և Բյուզանդիան (V դ. վերջ և VI դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-42.

Նազինյան, Ա. Մ. (1969) Մեծ բանաստեղծը և ժողովրդական բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 25-36.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1969) Միջին հայերենի բաղաձայնական համակարգի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-99.

Վարդանյան, Ն. (1969) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1968թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-268.

Վարդանյան, Ն. (1969) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1969թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-260.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1969) Մուսա լեռան հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 201-206.

Սարինյան, Ս. Ն. (1969) Մուրացանի ռոմանտիկական պատմահայեցությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-28.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1969) Նախամեսրոպյան շրջանի պատմագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-126.

Խմբագրական, (1969) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 298-299.

Ղազարյան, Մ. Մ. (1969) Ներշնչող կերպարներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 49-64.

Մադոյան, Ա. Գ. (1969) Ներսես Մեծի տեսիլը միջնադարյան հայ պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-247.

Եգանյան, Օ. (1969) Նոր-Բայազետի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-277.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1969) Ուրարտուի պատմության «նոր մեկնաբանությունները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-191.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1969) Պոլսահայ մամուլի սկզբնավորման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 182-192.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1969) Ռեալիստական արվեստի անխոնջ ջատագովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-24.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1969) Սահակ Այվատյանի երկու նամակը Հովհաննես Մասեհյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 100-108.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1969) Սայաթ-Նովայի՝ Հաղբատի վանքում լինելու հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-225.

Կոստանյան, Հ. Հ. (1969) Սովետահայ լեզվաբանության երախտավորը (Ա. Ս. Ղարիբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-154.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1969) Ստեփան Ոսկանյանի գրական առաջին փորձերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 109-114.

Восканян, В. (1969) Վ. Բ. Բարխուդարյան, Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն (1779-1861 թթ.), Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութուն, Երևան, 1967, 499 էջ։ В. Б. Бархударян. История Ново-Нахичеванской армянской колонии (1779-1861 гг.). Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1967, 499 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 185-188.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1969) Վ. Ի. Լենինը և կովկասյան հեղափոխական սոցիալ-դեմոկրատները 1893-1901 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-95.

Ոսկանյան, Ա. Մ. and Նավասարդյան, Ռ. Գ. (1969) Վ. Ի. Լենինը և պատմագիտության մեթոդոլոգիական մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-30.

Արտաշյան, Ղ. (1969) Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ ՀՍՍՀ ԳԱ նախատեսած միջոցառումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 288.

Համբարյան, Ա. (1969) Վ. Հ. Ռշտունի, Ուրվագծեր Հայաստանի գյուղացիության պատմության, II մաս, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան, 1968, 276 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 247-251.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1969) Վասպուրականի թագավորության սահմանները IX-XI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 228-236.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1969) Վաստակաշատ բանագետը (Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 155-162.

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1969) Ցուցական դերանուններով արտահայտված որոշիչները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 133-145.

Խաչատրյան, Հ. Ս. (1969) Քանաքեռի ենթաբարբառի հնչյունական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-200.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1969) Քանդակագործությունը հին Հայաստանում (VI դ. մ.թ․ա.-III դ. մ. թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-68.

Առաքելյան, Բ. (1969) Օրենք կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 280-282.

This list was generated on Thu Feb 25 09:14:08 2021 AMT.