Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1970

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 113.

Խմբագրական, (1970) 1970թ. առաջին կիսամյակում լույս են տեսել հետևյալ աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Վարդանյան, Ռ. Հ. (1970) «Աշխարհացոյցի» ընդարձակ և համառոտ խմբագրությունների չափագիտական աղյուսակների լուսաբանության նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-214.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1970) «Ասորական» կամ «Ասորա-հռոմեական» կոչված դատաստանագրքի աղերսը հայ իրավունքի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-178.

Պարտիզունի, Վ. Զ. (1970) «Թումանյան և Տերյան» պրոբլեմի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-158.

Խմբագրական, (1970) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1970թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-219.

Оганджанян, А. А. (1970) Банки Закавказья до установления Советской власти и идея создания «Армянского банка». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-232.

Варданян, Р. Г. (1970) В. И. Ленин о ступенях становления и развития социалистического общества. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-140.

Худавердян, К. С. (1970) Годы больших свершений. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-66.

Трочани, Жолт (1970) Источники по истории трансильванских армян XVII—XVIII вв., хранящиеся в Венгерском национальном архиве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 304-318.

Пиотровский, М. Б. (1970) Йемениты и йеменцы в Омейядской Сирии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 252-256.

Измайлова, Т. А. (1970) К вопросу о датировке Мугниского четвероевагелия. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 233-244.

Абрамян, Л. А. (1970) Ленинская идея об отражении как свойстве всей материи и ее историко-философские истоки. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122.

Дмитриев, Г. А. (1970) Некоторые вопросы поземельных отношений и положения крестьян в Киликийской Армении XII—XIII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-123.

Григорян , Г. (1970) Новые данные об армянских эпиграфических надписях Крыма и Северного Кавказа. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 297-301.

Тораманян, А. (1970) О некоторых армянских архитектурных памятниках Белгород-Днестровска. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 278-292.

Арешян, Г. Е. (1970) Орудия труда Артикского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-261.

Худавердян, К. С. (1970) Осуществление ленинских идей устранения культурного неравенства народов СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-108.

Каковкин, А. (1970) Памятник армянского художественного шитья XVI в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 301-303.

Даниелян, М. С. (1970) Философская сущность материалистического понимания истории (К 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 191-208.

Кушнарева, К. Х. (1970) Ходжалинский могильник. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 109-124.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1970) Ազգագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-144.

Սիրունի, Հ. Ճ. (1970) Անծանոթ էջեր Խորեն Նարպեյի կյանքեն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-186.

Ստեփանյան, Շ. Ա. (1970) Աշխարհաբարի շարահյուսական համակարգն ըստ Աբեղյանի (պարզ նախադասություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-240.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1970) Առաքել Դավրիժեցի (Մահվան 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 33-45.

Հովսեփյան, Թ. (1970) Արմենակ Մնջոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-272.

Ռիզաև, Ս. Ա. (1970) Արվեստագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 159-176.

Ինճիկյան, Հ. Գ. and Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1970) Արևելագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-158.

Տեր-Ներսեսյան, Սիրարփի (1970) Բյուզանդիա և Հայաստան (Խնդիրներ և հետազոտությունների արդի վիճակը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 151-163.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-280.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-304.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 319-324.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-222.

Կոստանդյան, Է. Ա. (1970) Գ. Սրվանձտյանցի լուսավորական գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-196.

Հարությունյան, Բ. (1970) Գառնիկ Ստեփանյան, Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հատ. I, Երևան, 1962, 522 էջ, հատ. II, Երևան, 1969, 445 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 257-261.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1970) Գարեգին Լևոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1970) Գիտության զարգացումը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 23-28.

Աղախանյան, Գ. Գ. (1970) Գրադարանային գործի զարգացումը Սովետական Հայաստանում 1920-1970 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 50-56.

Սարինյան, Ս. Ն. (1970) Գրականագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-122.

Մինասյան, Մ. Պ. (1970) Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի ռուսերեն թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-196.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1970) Եզնիկի երկի բնագրային մի քանի մեկնաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-106.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1970) Երկարության չափերը հին հայկական աղբյուրներում ու դրանց նոր մեկնաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-228.

Հովհաննիսյան, Ս. Վ. (1970) Երուխանի գրական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-242.

Մանուկյան, Հ. (1970) Երևանի պետական համալսարանի 50-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 212-214.

Տոլբագյան, Ե. Հ. (1970) Էջեր միջազգային հարաբերությունների հնագույն շրջանի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-226.

Թիրեաքյան, Միհրդատ (1970) Ի՞նչ է եղած Խորենացիին բաժինը Աստվածաշունչի հայերեն թարգմանության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 249-250.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1970) Լեզվաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 91-106.

Մնացականյան , Հ. Մ. (1970) Լենինյան թեման Մարիետա Շահինյանի ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-78.

Դոլաբջյան, Զ. (1970) Լևոն Հովհաննիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 297-298.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Հարությունյան, Ս. (1970) Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 270-271.

Ծատուրյան, Ա. (1970) Կոմիտասի ծննդյան 100-ամյակի տոնակատարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 262-265.

Խաչատրյան, Վ. (1970) ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակակա գիտությունների բաժանմունքի հոբելյանական ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 211.

Մկրտչյան, Գ. (1970) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի գրադարանների արտասահմանյան կապերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-292.

Բարսեղյան, Ա. (1970) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-296.

Թոռլաքյան, Բ. Գ. (1970) Համշենահայերի և պոնտահայերի բնակավայրերն ու թվաքանակը 1914 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 202-215.

Երեմյան, Ս. Տ. (1970) Հայ ժողովրդի կազմավորման ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-56.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1970) Հայ մշակույթի նշանավոր կենտրոնը (Երևանի պետական համալսարանի 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 177-190.

Սարաջյան, Պ. (1970) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 287-288.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1970) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1968). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-261.

Խաչատրյան, Ժ. (1970) Հայաստանի մ.թ.ա. VII—I դարերի խեցեղենի բնորոշ մի ձև. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-278.

Պետրոսյան, Շ. Ն. (1970) Հայաստանի հեղափոխական կոմիտեի առաջին դեկրետները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 29-40.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1970) Հայաստանի նվաճումը Բյուզանդական կայսրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-92.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1970) Հայերենի դարձվածների և դարձվածաբանական հոմանիշների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 197-210.

Խմբագրական, (1970) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1969թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Բարսեղյան, Ա. (1970) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հոբելյանական ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 209-210.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1970) Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության 50 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-22.

Սարգսյան, Հ. Գ. and Թամանյան, Յու. Ա. (1970) Հայկական պատմական կառույցների սեյսմակայունության զարգացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-219.

Տեր-Մինասյան, Ե. Գ. (1970) Հայոց գրականության սկզբնավորությունն ու զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 57-80.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1970) Հիմնազուրկ տեսություններ Ուրարտուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 46-64.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1970) Հին Հայաստանի դրամային շրջանառության պատմությունից (Մ.թ.ա. V դարի վերջերից մինչև մ.թ. III դարի սկիզբը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-94.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1970) Հնագիտական աշխատանքը Հայաստանում սովետական շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-18.

Մելիք-Փաշայան, Կ. (1970) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 10 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 250-253.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1970) Ղևոնդ Ալիշան (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-26.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1970) Ղևոնդ Ալիշանի նամակները Հերման Աբիխին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-136.

Խմբագրական, (1970) Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 215.

Մելքոնյան, Ա. Հ. (1970) Մայիսյան ապստամբության սովետահայ պատմագրությունը (Ապստամբության 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 197-201.

Կուրղինյան, Կ. Հ. (1970) Մարտիրոս Սարյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 141-150.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1970) Մարքսիստական քաղաքատնտեսության զարգացման լենինյան էտապը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-51.

Միքայելյան, Գ. Հ. (1970) Մեծ հաղթանակի 25 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-12.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1970) Մի էջ XIX դարի հայ-պարսկական գրական առնչությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-248.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1970) Մի քանի հին սեմական բառեր հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 241-251.

Վարդանյան, Ն. (1970) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1969թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-249.

Վարդանյան, Ն. (1970) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1970թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 284-287.

Իվանյան, Գ. Ա. (1970) Նանսենի հանձնաժողովն ու հայ գաղթականությունը (Նանսենի մահվան 40-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 164-174.

Չիլինգարյան, Ս. (1970) Նեոլիթի նորահայտ հուշարձաններ Նոյեմբերյանի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 294-297.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1970) Ներկա թվականի սկզբնավորությունը ըստ հայ տոմարագետների հաշվումների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-108.

Սարինյան, Ս. (1970) Շուշանիկ Նազարյան, Պետրոս Ղափանցի, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1969, 442 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 264-270.

Մադոյան, Ա. (1970) Պ. Մ. Խաչատրյան, Հայ միջնադարյան պատմական ողբեր (ԺԴ—Ժէ դդ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1969, 344 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 270-273.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1970) Պահպանիչ խորհրդանշանները միջնադարյան հայ քանդակագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 185-202.

Բարթիկյան, Հ. (1970) Պատմաբանների սովետա-ֆրանսիական IV կոնֆերանսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-269.

Բաբայան, Լ. Հ. and Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1970) Պատմագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 67-90.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1970) Պարսկերենում արաբերենից փոխառյալ բառերի հայատառ միջնադարյան մի բառարան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-184.

Չիլինգարյան, Ս. (1970) Ջուջևանի դամբարանադաշտի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-257.

Աղաբեկյան, Հ. (1970) Ս. Վ. Սարգսյան, Հայ ռազմական արվեստի պատմությունից, Երևան, 1969, 218 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 261-268.

Եգանյան, Օ. (1970) Սանահնի գրատան հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 292-294.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1970) Սարգիս աբեղայի ուղեգրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-148.

Ավագյան, Ն. Ք. (1970) Սեբաստիայի և շրջակա գյուղերի ժողովրդական տարազը XIX դարում և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 223-232.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1970) Սովետական Հայաստանի բնակչության դինամիկան 50 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 41-49.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1970) Սովետահայ բանագիտությունը հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-32.

Թելունց, Ա. Մ. (1970) Ստեղծագործական մտքի հանճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Մելիք-Փաշայան, Կ. (1970) Ստեփան Լիսիցյան, Ջանգեզուրի հայերը, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1969, 334 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-263.

Գասպարյան, Ս. (1970) Սփյուռքահայ մշակութային և հայրենակցական միությունները արդի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-283.

Ալիխանյան, Ս. Տ. (1970) Վ. Ավանեսովի համատեղ աշխատանքը Լենինի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-94.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1970) Վ. Ի. Լենինը և հայ ժողովրդի ազատագրումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-28.

Անտոնյան, Մ. Հ. (1970) Վ. Ի. Լենինը և սոցիալիստական հեղափոխության դիալեկտիկայի մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-40.

Արտաշյան, Ղ. (1970) Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 100-ամյակի տոնակատարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 293-294.

Համբարյան, Ա. (1970) Վահան Ռշտունի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 273-274.

Մուրադյան, Լ. Գ. (1970) Վրթանես Փափազյանը հայ գրականության պատմաբան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-222.

Ղուկասյան, Զ. Հ. (1970) Տոլստոյի լենինյան գնահատականները և դրանց արձագանքները հայ գրականագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 52-66.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1970) Փիլիսոփայություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-134.

This list was generated on Thu Jan 21 01:05:14 2021 AMT.