Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 135.

Խմբագրական, (1973) 1973 թ. նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1973) 3ազլովեց քաղաքի հայ գաղթօջախը (Համառոտ պատմություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 52-70.

Կիրակոսյան, Գ. (1973) Colophons of armenian manuscripts, 1301-1480 Selected, Translated and Annotated by Avedis K. Sanjian. Harvard University Press, 1969. Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, 1301-1480։ Ընտրեց, թարգմանեց և ծանոթագրեց Ավետիս Սանջյանը, հրատարակությամբ Հարվարդի համալսարանի, 1969 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-271.

Զաքարյան, Լ. (1973) Kütahya tiles and pottery from the Armenian Cathedral of st. James, Jerusalem; by John Carswell. Oxford, At the Clarendon Press, 1972. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 189-193.

Անթաբյան, Փ. (1973) L'Аmbassade en Perse de Luis Pereira de Lacerda ... 1604 — 1605, R. Gulbenkian, Lisbonne, 1972. Լուիս Պերեյրա դե Լասերդայի դեսպանությունը Պարսկաստան... 1604—1605, Ռ. Կյուլպենկյան, Լիսաբոն, 1972. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-221.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1973) XIII դարի բնագիտական մի երկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 38-48.

Папаян, Р. (1973) «Некрасов и литература народов СССР», Ереван, 1972, 604 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-223.

Ղազիյան, Ա. Ս. (1973) «Անլռելի զանգակատան» բանահյուսական հենքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-83.

Երեմյան, Ս. Տ. (1973) «Աշխարհացոյցի» սկզբնական բնագրի վերականգման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-252.

Երեմյան, Ս. Տ. (1973) «Աշխարհացոյցի» սկզբնական բնագրի վերականգնման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 261-274.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1973) «Աշխարհացույցի» չափագիտական աղյուսակների լուսաբանության մի փորձի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-232.

Փափազյան, Ա. (1973) «Թուրքական աղբյուրներ», հատ. Դ., թարգմանություն բնագրից Ա. Խ. Սաֆրաստյանի և Գ. Հ. Սանթուրջյանի, Երևան, 1972, 258 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-269.

Կոստանյան, Ս. Ս. (1973) «Նախարար» տերմինի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 151-160.

Խմբագրական, (1973) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1973 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 232-235.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1973) «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում հիշատակված մի քանի տեղանունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-122.

Հարությունյան, Ս. and Սահակյան, Ա. (1973) «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի նորահայտ պատումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-233.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1973) «Վեցօրեայի» հայերեն թարգմանության ժամանակն ու բնագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-173.

Хамоян, М. (1973) А. А. Хачатрян, и В. Н. Айрапетян, Экспериментальное исследование согласных фонем армянского литературного языка, Ереван, 1971, 324 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 197-200.

Համբարյան, Ա. (1973) А. Д. Папазян, Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI—XVII вв., Ереван, 1972, 302 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-215.

Курдоев, К. К. (1973) Академик И. А. Орбели и курдоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 61-70.

Оганян, З. А. (1973) Александр Блок как переводчик поэзии Исаакяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-142.

Барсегов, Ю. Г. (1973) Борьба Киликийской Армении против пиратства в Средиземном море. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 71-84.

Якобсон, А. Л. (1973) Взаимоотношения раннесредневековой архитектуры Армении и Византии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 33-42.

Жамкочян, А. С. (1973) Город Самарра по материалам мешхедской рукописи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-294.

Каждан, А. П. (1973) Греческая надпись XI в. с упоминанием армянина-стратига. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-190.

Якобсон, А. (1973) Д. А. Кипшидзе. Пещеры Ани (Материалы XIV анийской археологической кампании 1915 года). Обработка материала, чертежи, предисловие и комментарии Н. М. Токарского (в серии «Анийские древности», IV), Ереван, 1972, 183 стр.+75 табл. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-274.

Мартиросян, А. А. (1973) Древнеурартская металлургическая мастерская в городе Аргиштихинили. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-168.

Мхитарян, А. (1973) Из материалов Кавказского цензурного комитета. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 306-316.

Каковкин, А. Я. (1973) К вопросу о византийском влиянии на армянские памятники художественного серебра. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-60.

Хазарадзе, Н. В. (1973) К вопросу о локализации матиенов в свете древнегреческих источников VI—V вв. до н.э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-210.

Саркисян, Г. (1973) Медаль в честь И. К. Айвазовского. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 304-305.

Оганесян, А. Л. (1973) Музыка в древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 61-76.

Есаян, С. and Микаелян, Г. (1973) О циклопических крепостях Иджевана и Ноемберяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 218-226.

Хачатурова, Е. Г. (1973) Об армяно-индийских лексических изоглоссах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-199.

Мурадян, П. М. (1973) Об издании и переводе одного отрывка из памятной записи Давида Кобайрского. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-188.

Закарян, Л. (1973) Об одном рельефе Ованнаванка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-296.

Сыс, Т. and Иванов, В. (1973) Образец фольклора армян Подолья. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 252-254.

Тирацян, Г. А. (1973) Портретное искусство Армении по монетам Тиграна II и Артавазда II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 43-60.

Долуханов, П. М. (1973) Природные условия и доисторические культуры Передней Азии в позднем плейстоцене и голоцене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 174-178.

Каждан, А. (1973) С. Toumanoff. Caucasia and Byzantium „Тraditio", 27, 1971, стр. 111-152. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 193-197.

Пашинян, Э. Р. (1973) Универсальная суперладовая система в армянской музыке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 194-212.

Киселева, Л. (1973) Фрагмент инкунабула в Матенадаране. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 254-256.

Ծառուկյան, Վ. (1973) Э. Г. Туманян, Древнеармянскнй язык, Москва, 1971, 448 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-219.

Սարինյան, Ս. (1973) Ա. Ս. Շարուրյան, Պետրոս Դուրյան. Կյանքը և գործը, Երևան, 1972, 362 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 187-189.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1973) Աբբասյան դրամների թողարկումը խալիֆաթի «Արմեինիա» նահանգում VIII—X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-156.

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1973) Աբովյանի թիֆլիսյան գործունեության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-226.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1973) Ագաթանգեղոսի արաբական խմբագրության նորահայտ ամբողջական բնագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-237.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1973) Ադաթանգեղոսի մի նոր բնագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 303-304.

Բաբայան, Լ. Հ. (1973) Ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-26.

Բաղդասարյան, Է. (1973) Ականավոր հայագետը (Հուշ-երեկո՝ նվիրված ակադեմիկոս Կարո Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 80-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 299-300.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1973) Այաս նավահանգիստ-քաղաքը Կիլիկիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 97-110.

Ադամյան, Ա․ Հ․ (1973) Ավետիք Իսահակյանի նամակները Կարեն Միքայելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-244.

Գրիգորյան, Հ. (1973) Արխիվային գործի զարգացումը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 201-207.

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Հովհաննիսյան, Կ. Մ. (1973) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և Ներսես Աշտարակեցին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 117-125.

Աղայան, Է. Բ. (1973) Բառաքննություն և ստուգաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . 16- 26 .

Մարգարյան , Ա. Ս. (1973) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 127-136.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 304-309.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 319-324.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 259-264.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-239.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1973) Գիտական մի համագործակցության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-104.

Նազարեթյան, Մ. (1973) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Գարեգին Լևոնյանի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 298.

Հակոբյան, Հ. (1973) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Լ. Ա. Դուրնովոյի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 317-318.

Հակոբյան, Վ. (1973) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հակոբ Մանանդյանի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 228-229.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1973) Գյուղական համայնքը Հայաստանում XV—XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-42.

Ղազինյան, Ա. (1973) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի նոր հրատարակության պատրաստման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-211.

Հակոբյան, Հ. Հ. (1973) Գրիգոր Տաթևացին արվեստի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-112.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1973) Դարձյալ Սայաթ-Նովայի՝ Հաղբատի վանքում գտնվելու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 157-171.

Հանեյան, Ա. Ն. (1973) Դերանունները Տիգրանակերտի բարբառում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 126-140.

Մադոյան, Ա. Գ. (1973) Դիտողություններ Դավիթ Բեկի ապստամբության պատմության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 179-193.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1973) Դվինում պեղված ճարտարապետական երկու հուշարձան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 113-126.

Գաբրիելյան, Վ. Ա. (1973) Երկու բանաստեղծ (Կ. Մկրտիչյան, Գ. Պեշկյոթյուրյան). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 94-104.

Սմբատյան, Շ. Վ. (1973) Երկու ճշգրտում Մովսես Կաղանկատվացու «Աղվանից աշխարհի պատմության» բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-194.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1973) Երվանդունի արքայատոհմը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 179-186.

Խորշիդյան, Տ. Գ. (1973) Զաբել Բոյաջյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-91.

Շարաբխանյան, Պ. (1973) Է. Բ. Աղայան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 301.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1973) Ընտանիքի ձևերը, կազմը և ֆունկցիաները վաղ ֆեոդալական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-208.

Բարթիկյան, Հ. (1973) Ի. Է. Կարայաննոպուլոս, Բյուզանդական պատմության աղբյուրները, II հրատ., Սալոնիկ, 1971, 555 Էջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 262-266.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1973) Լազարյան ճեմարանի հնագույն ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-132.

Ղազանչյան, Լ. Հ. (1973) Լեզվաբանական տերմինների կառուցվածքա-իմաստային վերլուծության մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-153.

Կոստանդյան, Դ. Մ. (1973) Խարբերդի և Երզնկայի բարբառների փոխհարաբերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-150.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1973) Կ. Եզյանի նամակները Կ. Կոստանյանցին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-260.

Կարապետյան, Մ. (1973) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 297-298.

Մկրտչյան, Ռ. Խ. (1973) Համադաս բաղադրիչներով բարդ բառերը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 131-138.

Ճինգոզյան, Կ. Հ. (1973) Հայ-բուլղարական գրական հարաբերությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-22.

Մեքերյան, Հ. (1973) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 285-288.

Մեքերյան, Հ. and Յավուրյան, Մ. (1973) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 240-243.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1973) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1971). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291.

Աբրահամյան, Գ. (1973) Հայաստանը կայսերական ռուսական աշխարհագրական ընկերության կովկասյան բաժանմունքի պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-252.

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. (1973) Հայերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 84-96.

Գրիգորյան, Լ. (1973) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 227-228.

Մարկոս, Արա (1973) Հայկական արձանագրություններ աղբյուրներու վրա Բուլղարիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 300-303.

Արզումանյան, Ն. Ա. (1973) Հայկական սկզբնաղբյուրներում հիշատակվող «Մատեան գունդ» զորամասը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-162.

Խմբագրական, (1973) Հավելված. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խնկիկյան, Օ. (1973) Հետախուզական պեղումներ Ղափանի շրջանում (1970—1971 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 234-240.

Պետրոսյան, Լ. (1973) Հետախուզական պեղումներ Քեթիում (1970 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 212-218.

Ասրյան, Յու. (1973) Հնագիտական նորույթներ Լեռնային Ղարաբաղում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300.

Արևշատյան, Ս. Ս. (1973) Հնագույն հայկական թարգմանությունները և նրանց պատմա-մշակութային նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-37.

Դարբինյան, Հ. Դ. (1973) Հումանիզմի և բարեկամության դրսևորումները հայ հին և միջնադարյան գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-15.

Համազասպյան, Վ. (1973) Հրանդ Ք. Արմեն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 302-303.

Հայրապետյան, Ս. Պ. (1973) Հրանտ Ասատուրի գրական-քննադատական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 105-116.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1973) Մակար Եկմալյանը Թիֆլիսի երաժշտական ուսումնարանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 113-121.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1973) Մի ուշացած և միտումնավոր գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 169-184.

Ժամկոչյան, Ա. (1973) Միջնադարյան Հայաստանի վաղ հախճապակյա խեցեղենի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-285.

Վարդանյան, Ն. (1973) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1972 թ. հուլիս- դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-278.

Միրզաբեկյան, Ջ. Մ. (1973) Մովսես Բաղրամյանի փիլիսոփայական երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 122-130.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1973) Մովսես Խորենացին և նրա «Հայոց պատմությունը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 43-60.

Շահինյան, Լ. Փ. (1973) Մովսես Խորենացու «Պատմության» մեջ հիշատակվող Վահեի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 172-178.

Գևորգյան, Թ. and Ջահուկյան, Գ. (1973) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 257-258.

Մադոյան, Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. (1973) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-231.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1973) Ներսես Շնորհալի (Մահվան 800-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 17-32.

Խմբագրական, (1973) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1973) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1973) Ուռհայեցու երկում հանդիպող «Մարցէ» անվան մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-168.

Դանիելյան, Է. Լ. (1973) Պտղոմեոսի ցամաքային տեսության արտացոլումը «Աշխարհացույցում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-182.

Բունյաթյան, Հ. (1973) Պրոֆեսոր Գագիկ Հովակիմյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 291.

Ղարիբյան, Ա. (1973) Ռ. Իշխանյան, Արդի հայերենի հոլովումն ու խոնարհումը, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971, 162 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-262.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1973) ՌՍԴԲԿ երկրորդ համագումարը և նրա պատմական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-14.

Գյոդակյան, Գ. Շ. (1973) Ռոմանոս Մելիքյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-73.

Գրիգորյան, Վ. Ա. (1973) Սովետահայ դրամատուրգիայի կազմավորման պատմությունից (1920—1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-93.

Աղաբաբյան , Ս. Բ. (1973) Ստեփան Զորյանի պատմավեպերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 77-88.

Դարոնյան, Ս. Կ. (1973) Վալերի Բրյուսով (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-16.

Թումյան, Հ. Գ. (1973) Վաստակավոր հնագետ-պատմաբանը (Ս. Գ. Բարխուդարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 74-80.

Շախկյան, Գ. Ս. (1973) Օձունի եկեղեցու և արտաքին սրահի ժամանակագրական և հորինվածքային կապը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 169-178.

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1973) Օսմանյան Թուրքիայի ինտերվենցիան Իրանում 1905-1911 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 92-104.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1973) Օտարալեզու հայ գրականությունը չորրորդ դարում (Ներսես Պարթևի և Եպիփանի նորահայտ «Հարցման» առիթով). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-51.

Պոլ, Հանս Վալտեր (1973) Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 105-112.

This list was generated on Wed Jan 20 12:05:39 2021 AMT.