Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1974

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 125.

Ադամյան, Ա․ Հ․ (1974) 1827 թվականի հայ կամավորների մի ցուցակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-223.

Կոմկով, Գ. Դ. (1974) 250-ամյա ծառայություն՝ ի նպաստ գիտության առաջընթացի (ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի 250-ամյակը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-20.

Աբգարյան, Գ. (1974) Aristakes de Lastivert, Récit des malheurs de la nation arménienne. Traduction française avec introduction et commentaire par Marius Canard et Haig Berberian, d'après l'édition et la traduction russe de Karen Yuzbashian. Editions de Byzantion, Bruxelles,1973, p. XLV+148. Արիստակես Լաստիվերտցի, Պատմութիւն նեղութեանց ազգին հայոց։ Ֆրանսերեն թարգմանությունը, նախաբանը և ծանոթագրությունները Մարիուս Կանարի և Հայկ Պերպերյանի։ Ըստ Կարեն Յուզբաշյանի հրատարակության և ռուսերեն թարգմանության։ «Byzantion»-ի հրատարակչություն։ Բրյուսել, 1973, էջ XLV+148. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-230.

Тораманян, А. (1974) Edith Neubauer, Armenische Baukunst vom 4. bis 14. Jahrhundert, Dresden, 1970. Эдит Нойбауер, Армянская архитектура IV—XIV вв. Дрезден, 1970. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-234.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1974) La version grecque ancienne du livre arménien d'Agathange, édition critique, par Guy Lafontaine, Institut Orientaliste, Louvain-la-neuve, 1973. Ագաթանգեղոսի հայերեն մատյանի հունարեն հին թարգմանությունը, քննական բնագիր, աշխատասիրությամբ Գի Լաֆոնտենի, Լուվեն, 1973։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 278-280.

Կորխմազյան, Է. (1974) Sirarpie Der Nersessian, Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery, Baltimore, London, 1973, p. 108, pl. 8 color, pl. 243 black-and-white. Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Ուոլթերսի արվեստի պատկերասրահի հայերեն ձեռագրերը, Բալթիմոր, Լոնդոն, 1973, 108 Էջ, 8 տախտակ գունավոր, 243 տախտակ՝ սև և սպիտակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-253.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1974) «Դավիթ-Բեկի պատմության» նախագաղափար բնագրի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 184-206.

Գասապյան, Ներսես (1974) «Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտություն (1794 — 1967)» (համահավաք ցանկ), կազմեց՝ Ա. Կիրակոսյան, խմբագրություն և առաջաբան՝ Հ. Կոստիկյանի և Հ. Սիլվանյանի, Երևան, 1970, 624 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-225.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) «Յոհան Սարկաւագ» թե՞ «Յոհան, Գաւրկ». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-238.

Խմբագրական, (1974) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1974 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-258.

Մուրադյան, Ն. Հ. (1974) «Վերք Հայաստանի» վեպի գործող անձանց պատմական հենքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-183.

Рашба, Н. С. and Авербух, С. И. (1974) Армяне на польской дипломатической службе в XVI—XVII веках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 181-191.

Тигранян, Э. А. (1974) Архитектура театров Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 71-86.

Карагезян, О. О. (1974) Город Кутуме урартских источников. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-192.

Мурадян, П. (1974) И. В. Абуладзе, Словарь древнегрузинского языка (материалы), Тбилиси, 1973, 577 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 242-245.

Гасарджян, С. П. and Восканян, В. К. (1974) Из истории армяно-русских связей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 257-274.

Каковкин, А. Я. (1974) Изучение армянского средневекового ювелирного искусства (История и современное состояние). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 189-200.

Кушнарева, К. Х. (1974) К вопросу о развитии ремесла на Южном Кавказе в древности (По данным металлургии и гончарства). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-70.

Агаян, Ц. П. (1974) К вопросу о формировании рабочего класса в Закавказье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 51-70.

Халпахчьян, О. Х. (1974) К истории строительной деятельности армян на Дону. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 161-180.

Измайлова, Т. (1974) Каринская рукопись 1186 г. (Иван С-65). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-268.

Каковкин, А. (1974) О «Реликварии времени Гетума». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 263-266.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1974) О происхождении расписной керамики античной Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-71.

Арешян, Г. Е. (1974) О раннем этапе освоения железа в Армении и на Южном Кавказе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 192-212.

Тораманян , А. Х. (1974) Об архитектуре крепостных сооружений Молдавии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 181-190.

Аракелян, Б. Н. (1974) Основные результаты раскопок древнего Арташата в 1970—1973 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 44-60.

Миансарян, Э. Т. (1974) Отражение урартских изобразительных мотивов в современном армянском искусстве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 72-80.

Фаньян, Дж. (1974) Первопечатник Кишинева Аким Попов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 266-269.

Маргос, Ара (1974) Персональные имена и топонимы на армянских эпиграфических памятниках в Болгарии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-250.

Пиотровский, Б. Б. and Турчанинов, Г. Ф. (1974) Рафаэль Михайлович Шаумян (К 80-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-170.

Дашкевич, Я. (1974) С. Г. Амирян, Армяно-украинские литературные связи. Ереван, 1972, 220 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-241.

Միրզոյան, Հ. (1974) С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V- VI вв.). Изд.-во АН Арм. ССР, Ереван, 1973, 350 стр., Ս. Ս. Արևշատյան, Փիլիսոփայական գիտության ձևավորումը հին Հայաստանում (V—VI դդ .), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1973, 350 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 245-250.

Гусейнов, Р. А. (1974) Сирийские источники по истории Закавказья X-XIV веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-54.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1974) Արմավիրի 1973 թ. պեղումների նյութերից (նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 171-180.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1974) Արշակ Պենկլյանի օպերետային թատերախումբը (Հայ օպերետային թատրոնի սկզբնավորման 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-122.

Դանիելյան, Է. Լ. (1974) Արտաշես I-ի հողային քաղաքականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-132.

Խմբագրական, (1974) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1974) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Համբարյան, Ա. Ս. (1974) Արևելյան Հայաստանի բանվորների և արհեստավորների դրությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-90.

Դարբինյան, Մ. Ղ. (1974) Արևմտահայերի 1829—1830 թթ. գաղթը Հայկական մարզ և հարակից շրշաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 91-100.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1974) Արևմտահայերի վիճակը ըստ «Մասիս» թերթի (1852—1864). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-80.

Փարթամյան, Վ. Հ. (1974) Բայրոնը և հայ գրականությունը (Բանաստեղծի մահվան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-92.

Նարյան, Մ. Խ. (1974) Բանասիրական դիտողություններ Սայաթ-Նովայի մի քանի խաղերի կապակցությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-88.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 296-299.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-276.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 259-264.

Կարապետյան, Բ. (1974) Գանձասարի բարձրաքանդակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 258-262.

Մոլևա, Ն. Մ. (1974) Գեղանկարիչ Բոգդան (Իվան) Սալթանովը Մոսկվայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 39-52.

Հարությունյան, Հ. and Հովհաննիսյան, Մ. and Մանուկյան, Մ. (1974) Գիտական նստաշրջաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 252-254.

Գյուլբուդաղյան, Ս. (1974) Գուրգեն Սևակ (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 292-293.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1974) Գրիգոր Խալաթյանի նամակները Սարգիս Հայկունուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-256.

Սարինյան, Ս. Ն. (1974) Դանիել Վարուժան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 21-34.

Խաչերյան, Լ. Գ. and Խաչատրյան, Հ. Ն. (1974) Դավիթ Բեկի «Ընտիր պատմության» «նախագաղափար» օրինակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 201-220.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1974) Դվինի պալատի կառուցման ժամանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 213-232.

Ավդալբեգյան, Ս. (1974) Երևանցի վաճառական Կարապետ դի Մելիք-Օհանեսովի «Դավթարը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 256-257.

Ութուջյան, Ա. Ա. (1974) Թադեոս Սեբաստացու «Ողբերը» որպես Միքայել Չամչյանի «Պատմության» աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 127-138.

Աբրահամյան, Լ. Հ. (1974) Իմանուել Կանտ (Ծննդյան 250-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 18-30.

Ռշտունի, Հ. Գ. (1974) Լավատեսության ակունքները Սիամանթոյի բանաստեղծական աշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 93-104.

Ղազիյան, Ա. (1974) Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը 1970—1973 թթ. գրառումների հիման վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-241.

Խաչատրյան, Ա. Հ. and Թոխմախյան, Ռ. Մ. (1974) Լոռու խոսվածքի հնչույթային համակարգն ու ինտոնացիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-165.

Խմբագրական, (1974) Լույս է տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Մելիք-Փաշայան, Կ. Վ. (1974) Խաչիկ Սամուելյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 86-96.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 270.

Քոսյան, Վ. Ա. (1974) Կոչականի հետքեր հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 166-170.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1974) Կովկասի գրաքննական կոմիտեի նյութերից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 105-112.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1974) Կրկին Արատոս Սոլացու պոեմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 206-218.

Հովհաննիսյան, Ա. (1974) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 251.

Կուրդոյան, Ե. Մ. (1974) Հակոբ Կոջոյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-78.

Գրիգորյան , Գ. Ա. (1974) Հայ էպոսագիտության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-46.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1974) Հայ նախարարների հողատիրական իրավունքները VII—IX դարերում ըստ խալիֆայության պայմանագրերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-34.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1974) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1972). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 246-247.

Միքայելյան, Ն. (1974) Հայերեն արձանագրություններ Հնդկաստանից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 244-246.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1974) Հայերեն բառեր «Քիթաբի Դադա Գորգուդում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 162-174.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1974) Հայերենի քերականական համանունության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 20-38.

Հարությունյան, Ա. (1974) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-270.

Միքայելյան, Ն. (1974) Հայկական թանգարաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 251-259.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1974) Հեթանոսական շրջանի դամբարաններ Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-43.

Հարությունյան, Հ. (1974) Հոբելյանական նիստ՝ նվիրված ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրման 250-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 291-292.

Կարախանյան, Գ. Հ. (1974) Մակարավանքի քանդակները և նրանց հեղինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 100-108.

Ոսկերչյան, Ս. Ի. (1974) Մանուկ Աբեղյանը Գևորգյան ճեմարանում (Մ. Աբեղյանի մահվան 30-ամյակի և ճեմարանի հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 97-106.

Փափազյան, Հ. Դ. (1974) Մատենադարանի թուրքերեն վավերագրերի աղբյուրագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 89-99.

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1974) Միջին հայերենի հնչյունաբանությունը ըստ ասորական աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 139-154.

Վարդանյան, Ն. (1974) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1973 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-250.

Ջալալբեկյան, Ռ. Լ. (1974) Մոխրաբլուրի պատվարները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 157-162.

Հակոբյան, Սերգեյ (1974) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 270.

Արզումանյան, Մ. Վ. (1974) Նանսենը և հայ գաղթականության հարցը 1925—1929 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-19.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1974) Նավասարդյան տոնախմբությունների վերապրուկները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 113-126.

Տայան, Ա. (1974) Ներսես Շնորհալու գործերի թարգմանությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 254-256.

Պողոսյան, Ա. Մ. (1974) Նի մասնիկը և նրա բառակազմական նշանակությունն ու իմաստային առումները հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-144.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1974) Նյութեր Զ. Ագուլեցու «Օրագրություն» և Ա. Երևանցու «Պատմութիւն պատերազմացն» գրքերի հրատարակման պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-238.

Բաբլոյան, Մ. (1974) Նյութեր հայկական տպագրության պատմության վերաբերյալ (Ա. Ալպոյաճյանի «Տպագրության արվեստը և հայք» աշխատությունը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-244.

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Ղազարյան, Ռ. Ս. and Տեր-Ստեփանյան, Ա. Գ. (1974) Նորայր Բյուզանդացու անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 236-244.

Կարապետյան, Ի. (1974) Նորաշենի վաղ հայկական ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-290.

Ծառուկյան, Վ. Շ. (1974) Շարահյուսական հարցերը Սիմեոն Ջուղայեցու քերականական երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 133-142.

Մաթևոսյան, Ս. Ղ. (1974) Շիրակի XVIII-XIX դարերի բնակելի կոմպլեքսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-132.

Փանյան, Յու. Մ. (1974) Չարենցը և Բրյուսովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-71.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1974) Պահլավունիների վերելքն ու անկումը XI-XIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-161.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1974) Պարույր Սևակ (Ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-85.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1974) Պետական դիվանի մնացորդները Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 101-112.

Մանուչարյան, Հ. Գ. (1974) Պողոս Տարոնացին Թոնդրակյան շարժման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-122.

Այվազյան, Ղ. Վ. (1974) Պուշկինը Հայաստանում (Ծննդյան 175-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-19.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1974) Սահմանականի ներկա և անցյալ անկատար ժամանակների պատմական փոփոխությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 145-160.

Թոսունյան, Ժ. Բ. (1974) Սեռական խնդրով նախադրությունների գործածությունը մեսրոպյան շրջանի ինքնուրույն մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-156.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1974) Սոցիալական հարաբերությունները Պոդոլյեի հայկական գաղութներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-50.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1974) Ստեփան Ոսկանյանի «Արևմուտքը» 1864 —1865 թվականներին (Մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-235.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1974) Ստեփան Ոսկանյանի կյանքի և գործունեության փարիզյան տարիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-146.

Գասպարյան, Գ. (1974) Վ. Հարությունյան, Հայերենից-պարսկերեն բառարան, Թեհրան, 1972 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-220.

Ալեքսանյան, Ս. (1974) Վահան Ռշտունի (Ծննդյան 80-ամյակի աոթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 294-295.

Ջրբաշյան, Է. Մ. (1974) Վահան Տերյանը և Լերմոնտովի պոեզիան (Մ. Յու. Լերմոնտովի ծննդյան 160-ամյակի աոթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-17.

Խաչատրյան, Ա. Օ. (1974) Վայոց ձորի մի շարք պատմական բնակավայրերի տեղադրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-114.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1974) Վասպուրականը VII դարի երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 113-123.

Մկրտչյան, Է. (1974) Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն քերականի, աշխատասիրությամբ` Լ. Գ. Խաչերյանի, Երևան, 1972, 177 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-278.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1974) Վերջին անգամ Արատոսի երկի հայերեն թարգմանության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 193-205.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1974) Տառանիշ ծածկագրեր և նրանց վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-188.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1974) Տրդատ III- ի զինվորական ռեֆորմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-218.

Շահինյան, Ա. Ն. (1974) Օձունի տաճարի կառուցման ժամանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-128.

This list was generated on Sun Mar 7 11:40:27 2021 AMT.