Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 118.

Мнацаканян, С. С. (1985) IV Международный симпозиум по армянскому искусству. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Հ. Դ. (1985) J. J. Weitenberg, Armenian dialects and the Latin-Armenian glossary of Autun. Տպագրված Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 6). Chico, CA: Scholars Press, էջ 13-28. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-226. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1985) Paul Z. Bedoukian, Coinage of the Armenian kingdoms of Sophene and Commagene, the Armenian Numismatic Society. Museum Notes 28 (1983). pp. 71-87+2pl (№№ 11-12). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1985) XIV դարի հիշատակարանները Անի քաղաքի և անեցիների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 108-114. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1985) XVII դարի վանական երկու համալիր Արցախում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-231. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ս. Ա. (1985) «Գագիկ-Հեթումյան բժշկարանը» և նրա խմբագրական տարբերակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 145-160. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1985) «Պատմութիւն քաղաքին Յանւոյ» բանաքաղության հեղինակի և ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-225. ISSN 0135-0536

Ահյան, Ստեփան (1985) «Սասնա ծռեր» հայկական էպոսը և հնդեվրոպական երեք ֆունկցիաները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 32-46. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1985) «Վրաց պատմական վավերագրերի դիվան», Ա, IX—XIII դդ. վրաց պատմական վավերագրեր, կազմեցին՝ Թ. Ենուքիձե, Վ. Սիլոգավա, Ն. Շոշիաշվիլի, «Մեցնիերեբա», Թբիլիսի, 1984. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-219. ISSN 0135-0536

Айрапетян, Дж. (1985) Вопросы истории армянских поселений Польши в журнале «Kwartalnik historyczny». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 246-248. ISSN 0135-0536

Калантарян, А. А. (1985) Глиняные плитки с изображениями из Ахца. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 227-231. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1985) Древнейшие религиозные представления праармян и праславян в свете данных сравнительно-исторического языкознания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 73-84. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1985) Житийная икона Григора Лусаворича из собрания Русского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1985) Зейтунское восстание 1862 г. в свете внутренней политики правящих кругов Османской империи в период танзиматских реформ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 178-185. ISSN 0135-0536

Хачатурян, В. А. (1985) Значение цветных каменных материалов в архитектуре Армении IV—XIX вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 181-186. ISSN 0135-0536

Саакян, Р. Г. (1985) Из истории освободительной борьбы киликийских армян (Героическая самооборона Хаджнна в 1920 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 82-94. ISSN 0135-0536

Мурзин, В. Ю. and Черненко, Е. В. (1985) М. Н. Погребова. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М., Наука, 1984, 247 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 227-231. ISSN 0135-0536

Акопян, Л. О. (1985) Мелодические структуры средневекового армянского восьмигласия и хазовое (невменное) письмо. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-198. ISSN 0135-0536

Абрамян, Л. А. and Демирханян, А. Р. (1985) Мифологема близнецов и мировое дерево. (К выяснению значения одного класса наскальных изображений древней Армении). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 66-84. ISSN 0135-0536

Багдасарьян, Р. З. (1985) Об армянской церкви в Грозном. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Անանյան, Ժ. Հ. and Գալուստյան, Ջ. Հ. (1985) Османская империя н страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. Главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984, 301 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 213-215. ISSN 0135-0536

Маргарян, А. Г. and Чобанян, П. А. (1985) П. М. Мурадян. Армянская эпиграфика Грузии (Картли и Кахети). Изд-во АН АрмССР,Ереван, 1984, 227 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Демирханян, А. Р. and Фролов, Б. А. (1985) Первобытная символика вертикали. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-86. ISSN 0135-0536

Нерсисян, Х. М. (1985) Переводы эпоса «Давид Сасунский» на английский язык. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 174-180. ISSN 0135-0536

Чинарьян, И. М. (1985) Письмо Лео к Ю. А. Веселовскому о русском влиянии в армянской литературе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Базиянц, А. П. (1985) Рисунки сербского художника-патриота П. Чортановича. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1985) Святочные обходы у русских и украинских крестьян Восточной Армении (конец XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1985) Строительство и конфессия церкви Тиграна Оненца по памятникам эпиграфики. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Мирзоян, Н. Л. (1985) Юрий Николаевич Марр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 186-195. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1985) Ա. Ե. Սարգսյան, Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1985, 328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-243. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լ. Ձ. (1985) Աղջոց վանքը և նոր ուղղության զարգացումը հայ քանդակագործության մեջ XIII—XIV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-159. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1985) Այաս —Թավրիզ առևտրական մայրուղու Բագավան—Խոյ հատվածը (XIII-XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 130-137. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1985) Անահիտ դիցուհու պաշտամունքն ու պատկերագրությունը Հայաստանում և նրա աղերսները հելլենիստական աշխարհի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-134. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1985) Անգլիացի հեղինակներ Ադիսոնի և Ստիլի պատմվածքները «Ազդարարում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 160-168. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Վ. Ա. (1985) Աշոտ Արսենի Աբրահամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-236. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1985) Արաբագետների չորրորդ համամիութենական կոնֆերանսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 232-233. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1985) Արմավիրի 1983—1984 թթ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-226. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Բ. Լ. (1985) Արուճի վաղ միջնադարյան հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-173. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1985) Արևելքի երկրները V—XVIII դդ. հայ պատմագրության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 55-65. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1985) Արևմտահայության ցեղասպանությունը 1915 թվականին (Մեծ եղեռնի 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 21-32. ISSN 0135-0536

Գրեպին, Ջոն Ա. Ք. (1985) Բառավերջի *-s>*-h>-к' հնչյունափոխությունը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 169-171. ISSN 0135-0536

Ջալիլ, Ջալիլե (1985) Բիթլիսի 1914 թ. քրդական ապստամբությունը հայ մամուլի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Բնագրագիտական դիտարկումներ Ստեփանոս Օրբելյանի պատմական երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание.; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 252-256. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-240. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Գ. Դիմիտրոկալլիս, Վաղ քրիստոնեական և բյուզանդական մեանդրոսներ, 1982, 541 էջ, 764 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-218. ISSN 0135-0536

Գյուլնազարյան, Մ. Խ. (1985) Գարեգին Հովսեփյան. Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության. հատոր Ա, կազմող և առաջաբանի հեղինակ՝ Մ. Ղազարյան, Երևան, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. and Մուրադյան, Գ. Ս. (1985) Գրաբարի - ակ անվանական վերջածանցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 136-150. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1985) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ժանրային բնույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-95. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Դ. (1985) Եզնիկի բնագրի վերականգնման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մ. Կ. (1985) Եվրոպացի հեղինակները Հայաստանի և հայերի մասին (XVI—XVIII դդ.). Աղբյուրագիտական ակնարկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 23-40. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մ. Կ. (1985) Եվրոպացի հեղինակները հայերի և Հայաստանի մասին (XIII — XVI դդ.). Աղբյուրագիտական ակնարկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 56-72. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ա. Ա. (1985) Զապել Եսայանը Կիլիկիայի հայության դրության մասին (1920 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 226-233. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1985) Զաքարյանների տոհմածառի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-210. ISSN 0135-0536

Դարբինյան, Հ. Դ. (1985) Թադևոս Ավդալբեգյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-93. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Կերպավորության քերականական կարգի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 64-81. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1985) Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 12-20. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1985) Հայ-վրացական ապստամբությունը սասանյան իշխանության դեմ (482-484 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 47-63. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1985) Հայաստանի անունը հին և միջնադարյան դրամների վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-54. ISSN 0135-0536

Հյուբշման, Հ. (1985) Հայերենի դիրքրը հնդեվրոպական լեզուների շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 27-54. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1985) Հայերը և Լևանտական առևտուրը XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 103-117. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1985) Հայերի ոչ հնդեվրոպական նախնիները՝ խուրրի ուրարտացիները և Ուրարտու-Հայաստան պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-207. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 249. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1985) Հայկական աղբյուրները Արևմտյան Հայաստանի վաղբյուզանդական ռազմավարչական բաժանումների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 99-113. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ա. Ս. (1985) Հայկական ծիսարանի հիմնական երաժշտական շարքերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 135-146. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1985) Հայկական կոտորածները ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Ս. Խ. (1985) Հայկական ճարտարապետության հարցերը Նիկողայոս Մառի աշխատություններում (ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 21-31. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Հայկական նախարարական տոհմանվան եզակի հիշատակություն բյուգանդական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-141. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Ա. (1985) Հայրենասիրության և ազգային ազատագրության գաղափարները Սուրեն Պարթևյանի երկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-125. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Վ. (1985) Հատկական բառապաշարի արտահայտման միջոցները Ռիգվեդայի հայերեն թարգմանության ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1985) Հելլենիստական մշակույթի առաջացման և զարգացման օրինաչափությունների առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-55. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Մուրադյան, Դ. Ա. (1985) Հեղափոխական շարժումները Հայաստանում 1905—1907 թվականներին (Ռուսաստանի առաջին հեղափոխության 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1985) Հինգերորդ դարի հայ պատմագրության մի քանի յուրահատկությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-22. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1985) Հովհաննես Երզնկացի-Պլուզին վերագրվող բնագիտական աշխատությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-215. ISSN 0135-0536

Սրապյան, Ա. Ն. (1985) Հովհաննես Երզնկացու գեղագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 96-107. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վ. Ա. (1985) Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու հաշվետումարը, աշխատասիրությամբ Լ. Ս. Խաչիկյանի և Հ. Դ. Փափազյանի: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1984, 424 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-219. ISSN 0135-0536

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1985) Ղարադաղի միջենթաբարբառը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-194. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Լ. Կ. (1985) Ճարտարապետ Նիկողայոս Բունիաթյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-92. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Գ. Է. (1985) Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 120-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 250-251. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գր. Ա. (1985) Մելքոն Կյուրճյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Միխայիլ Սերգեևիչ Գորբաչով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 5. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1985) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1984 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-224. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1985) Մուհթասիբության ինստիտուտը Հայաստանի քաղաքներում XI-XIII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 114-122. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (1985) Նաղաշ Հովնաթանի տաղերի շարահարությամբ բարդ նախադասությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Վ. Հ. (1985) Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմի կառուցվածքային և պատկերային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 142-151. ISSN 0135-0536

Բաղդիշյան, Գ. Կ. (1985) Նկատառումներ գրաբարի որոշ բառերի հոլովման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 172-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1985) Պեղումներ Գորիսի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-177. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ղ. Վ. (1985) Ռուս հին գրականության մեծագույն հուշարձանը («Ասք Իգորի արշավանքի մասին» պոեմի 800-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (1985) Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը V դարի հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վ. Ա. (1985) Սեպագիր աղբյուրներում հանդիպող մի քանի երկրների տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-214. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Մ. (1985) Սովետական ժողովրդի պատմական հաղթանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1985) Վազգեն Չալոյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-98. ISSN 0135-0536

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1985) Վահան Տերյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-20. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1985) Վաղ միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 118-125. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1985) Վանի 1915 թվականի հերոսամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-46. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1985) Տիգրանակերտի տեղադրությունը ըստ քարտեզագետ Կաստորիուսի «Հռոմեական աշխարհաքարտեզի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 199-211. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Զ. Վ. (1985) Րաֆֆին և վեպի տեսության հարցերը (Մեծ գրողի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Գ. Է. (1985) Րաֆֆու երկերի ակադեմիական հրատարակության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-219. ISSN 0135-0536

Խորշիդյան, Տ. Գ. (1985) Րաֆֆու ընտանիքը Լոնդոնում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-102. ISSN 0135-0536

Չաքրյան, Հ. Հ. (1985) Փոքր Ասիայի էթնիկական պրոցեսների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 126-129. ISSN 0135-0536

Ֆալակյան, Մ. Հ. (1985) Քննական ակնարկ Ար. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարանի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 151-163. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Զարդարյան, Մ. Հ. (1985) Օշականում հայտնաբերված մի քանի ներմուծված առարկաների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 152-161. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1985) Օսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը (1870 —1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-116. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 12:20:22 2021 AMT.