Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 74.

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, By R. W. Thomson, Brepols—Turnhoul (Belgique), 1995, 324 p. (Corpus Christianorum). Մատենագիտութուն հայ մատենագրության՝ մինչև մ. թ. 1500 թ . , [կազմեց] Ռ. Վ. Թոմսոն:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-275. ISSN 0135-0536

Մատթեոսյան, Վարդան (1997) Alberto Douredjian у Daniel Karamanoukian. La Inmigracion armenia en el Uruguay, Montevideo, 1993, 350pp. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-256. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մ. Կ. (1997) Enver Konukçu. Selçurlulardan Cumhuriyete Erzurum. Ankara, 1992, 974 s. Էնվեր Կոնուկչու. Էրզրումը սելջուկներից մինչև Հանրապետությունը . Անկարա, 1992, 974 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Կաուֆհոլդ, Հուբերտ (1997) «Համառօտ ժողովումն օրինացը» իբրև օրինակ Բյուզանդական օրենսգրքի հայերեն թարգմանության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-204. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Հարությունյան, Ս. Բ. (1997) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Аветисян, Г. А. (1997) Генерал Акоп Багратуни (1879—1943). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-56. ISSN 0135-0536

Арутюнян, В. М. (1997) И. Стржиговский об армянской архитектуре. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Петросян, Г. Л. (1997) К интерпретации группы сюжетных рельефов на хачкарах Арцаха. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 164-171. ISSN 0135-0536

Дрампян, И. Р. (1997) К проблемам изучения искусства Тороса Рослина. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-240. ISSN 0135-0536

Анлян, Н. В. (1997) Положение меньшинств в Турции. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Алексанян, Е. А. (1997) Поэмы Ильи Чавчавадзе и Ованеса Туманяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-92. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1997) Русские источники о геноциде армян в Османской империи 1915—1916 годы. (Сборник документов и материалов). Выпуск I. Составители Г. А. Абраамян, Т. Г. Севан-Хачатрян, Ереван, 1995, 272 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ричард (1997) Соединенные Штаты Америки и Армения: мандат и границы, 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1997) Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» և հունա-հռոմեական վեպը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-166. ISSN 0135-0536

Մ., Ն. (1997) Ագապի Նասիպյան. Բրիտանիա և Հայկական Հարցը 1915-1923. հրատարակություն Հ. Բ. Ը. Միության Վահրամ Ապտալյան Մշակութային հիմնադրամի, Պեյրութ, 1994, 344 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1997) Ալբերտ Խառատյան. Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (1840 - 1900). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995,382 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-264. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1997) Անիում Զաքարյանների հաստատման ժամանակն ըստ նորահայտ հիշատակարանի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 280-283. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1997) Անվանի գիտնականը և ջերմ հայրենասերը (Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-32. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գ. Ս. (1997) Աշտարակի Խոջաբաղերի ուշ բրոնզեդարյան դամբարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-262. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1997) Արդի հայերենի զարգացման մի քանի խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-92. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1997) Արևմտահայերի կոտորածները և ռուս մտավորականությունը 1894—1896 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-24. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. and Քալանթարյան, Ա. Ա. (1997) Բ. Ն. Առաքելյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Տերմերկերյան, Ռոբեր (1997) Բառակերտումը արդի արևմտահայերենում. միջավայր և միջոցներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-126. ISSN 0135-0536

Մարության, Ա. Ա. (1997) Բառային փոխառությունների և լեզվի մաքրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան , Լ. Շ. (1997) Բառաքննական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-158. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մ. Գ. (1997) Բնապաշտությունը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 172-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Պ. (1997) Գեորգ Բրուտյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-217. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ն. Ս. (1997) Գրիգոր Խանջյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Հ. Խ. (1997) Գրիգոր Ղափանցյանը լեզվաբան-հայագետ (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1997) Եզնիկ Կողբացու փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 131-146. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1997) Եղիշեն և վկայաբանական ժանրի ձևավորումը հայոց հին գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Ուլուհոճյան, Գաբրիելլա (1997) Երեմիա Չելեպի Քեոմուրճյանի նորահայտ քարտեզը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 185-188. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1997) Եփրեմ Սեթը արևմտահայության 1829—1830 թթ. գաղթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-294. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1997) Զմյուռնահայության առևտրատնտեսական կապերը իտալական քաղաքների հետ (XV—XIX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-66. ISSN 0135-0536

Պեյլերյան, Արթուր (1997) Թուրքական նոր տեսություններ Հայկական Հարցի մասին. Erdal Ilter. Ermeni kilisesi ve terör (Հայ եկեղեցին և ահաբեկչությունը ),Ankara, 1996 գրքի առթիվ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1997) Իսուվան (Ծոփքը) մ.թ.ա. XIII — XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-192. ISSN 0135-0536

Տրոյանոս, Սպիրոս Ն. (1997) Լևոն VI-ի նովելները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Ռ. Ա. (1997) Կ. Միքայելյանի «Հոշոտված Հայաստանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Օտտեն-Ֆրու, Կատրին (1997) Կիլիկյան առևտուրը XII—XIV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) ՀՀ ԳԱ Ակադեմիայի նախագահությունը նշեց «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. and Թաջիրյան, Է. Խ. (1997) Հայագիտական նյութերը Վատիկանի արխիվներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1997) Հայաստանի պատմության նորահայտ «Ժամանակագրություն». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-248. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1997) Հայաստանի պատմության նորահայտ «Ժամանակագրություն». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-284. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1997) Հայերեն աղջիկ բառի ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-152. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1997) Հայերեն վիմագրերի Դիվանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-184. ISSN 0135-0536

Պապոյան, Ա. Հ. (1997) Հայերենի ուղղագրության և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1997) Հայերի կամավորական շարժումը 1914—1915 և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-98. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1997) Հայկական մի առակի միջազգային զուգահեռները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-80. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) Հանդիսավոր նիստ նվիրված անվանի գիտնական Էդմոնդ Շյուցի ծննդյան 80-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Է. Մ. and Գաբրիելյան, Վ. Ա. (1997) Հրանտ Թամրազյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1997) Մարդու և ժողովրդի ճակատագրի մեծ երգիչը (Եղիշե Չարենցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-80. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1997) Մարշալ Բաղրամյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 7-16. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) Միարարական շրջանի և միջավայրի հայ գրականությունը (XII—XV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-136. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1997) Միտաննիի և հարևան թագավորությունների քաղաքական դրությունը մ. թ. ա. XIV դարի վերջում-XIII դարի առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմության» Գ գրքի կա գլխի վերջավորությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1997) Մովսես Խորենացու Ողբը նոր մեկնաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 119-130. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1997) Նիկողայոս Ադոնցը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Իսկանդարյան, Ն. Մ. (1997) Նորահայտ ժողովրդական առակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-163. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Շ. Ս. (1997) Ջիվանի (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1997) Վան-Վասպուրականի 1896 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-32. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Վիկտոր Համբարձումյան. 1908—1996. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի գրաբար թարգմանությունների լեզվական որոշ առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1997) Քրմի դամբարան Մեծամորում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-248. ISSN 0135-0536

Իգումնով, Վ. Ա. and Կարագյոզյան, Հ. Հ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1997) Օձասարի սեպագիր արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-202. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Օսմանյան Թուրքիայի պատմության մի շարք հարցերի արտացոլումը Քյոթահիայի Ս. Աստվածածին եկեղեցու «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-214. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1997) Օսմանյան պետության «քաղաքակրթական միսիայի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-58. ISSN 0135-0536

This list was generated on Mon Mar 8 20:38:53 2021 AMT.