Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 92.

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1999) 1918 թ. Մայիսյան հերոսամարտերը և Հայաստանի Հանրապետության պատմական նշանակությունն ու դասերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 27-38. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1999) Aram Kalantarian. Dvin, Histoire et Archéologie de la ville Médiévale.Paris, 1996, 191 p., 115 pl., bibliogr. 173-189. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 355-359. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1999) Grzegorz Pelczynski, Ormianie Polscy w XX wieku, Warszawa, 1997, 180 str. Գժեգոժ Պելչինսկի -Լեհահայերը XX դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 372-375. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Արտավազդ (1999) «Աստվածաշնչական Հայաստան» գիտաժողով Օշականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 412-416. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» հիմնադիր խմբագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 62-66. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1999) «Ռուսկի արխիվ» և «Ռուսկայա ստարինա» հանդեսները Հայաստանի XIX դ. աոաջին կեսի ռազմաքաղաքական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 112-121. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1999) «Սասնա ծռեր» հերոսական էպոսի առաջին արձագանքները Արևելյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-320. ISSN 0135-0536

Бабаян, Ф. С. and Корхмазян, Э. М. (1999) Археологические изыскания монастырей Сурб Хач и Сурб Степанос близ города Старый Крым. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-289. ISSN 0135-0536

Аветисян, Грант (1999) Вопросы конфедеративного объединения Кавказских республик и Турция (1921—1922 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 366-387. ISSN 0135-0536

Амирбекян, Раиса (1999) Иллюстративный цикл интерполяции «Барзу-нама» из «Шах-нама» Фирдоуси 1830 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Худавердян, К. С. (1999) М. Г. Нерсисян - первый исследователь истории народнических организаций в Закавказье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-100. ISSN 0135-0536

Кляшторный, С. Г. (1999) Моисей Каланкатуйский о верованиях древнетюркских племен. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 290-300. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (1999) Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 359-363. ISSN 0135-0536

Амаякян, С. Г. (1999) Урартская клинообразная надпись из Армавира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-274. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մ. Կ. (1999) Ա. Այվազյան. Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. քննական տեսություն, Երևան 1998, 259 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 351-354. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 22-47. ISSN 0135-0536

Քերթմենջյան, Դավիթ (1999) Ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 15-19. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (1999) Աղբյուր Սերոբ (Մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 73-81. ISSN 0135-0536

Ստրոմայեր, Վիրջիլ (1999) Ամբրոսիոս Թեսեոսի «Ներածություն» գրքի Մատենադարանի օրինակի վերաշարված թերթերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 204-215. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1999) Ամբրոսիոս Թեսեոսի «Ներածություն» գրքի հայագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 216-219. ISSN 0135-0536

Տերնոն, Իվ (1999) Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում, հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-129. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (1999) Անտիկ աղբյուրների Պարիադրես լեռը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 288-294. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (1999) Ասորեստանը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա.XIII դ. երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1999) Արամ Նահապետը Կապադովկիայում (Մի վարկածի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-259. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1999) Արմանուշ Կոզմոյան. Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (X-XVI դդ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1997, 224 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 367-371. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (1999) Բանաստեղծի ճանապարհը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (1999) Բարբառային մի քանի բառերի քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 283-287. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1999) Բնի՞կ թե փոխառյալ բառեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 327-334. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 398-402. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 420-425. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (1999) Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-189. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (1999) Գրաբարի զուգաբայական հարադրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 295-305. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Գեղամ (1999) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ VIII, Ռուսաստանի Դաշնություն, աշխատասիրությամբ ԳՐ. Մ. Գրիգորյանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 313 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 408-409. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) Դրվագներ Բագավանի ձեռագրական հավաքածոյի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-203. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գագիկ (1999) Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում (1263 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 250-261. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1999) Էդվարդ Ջրբաշյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 386-389. ISSN 0135-0536

Ջանփոլադյան, Մ. Գ. (1999) Էդվարդ Ջրբաշյան. Պուշկինը և հայ բանաստեղծները: «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 245էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 347-350. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (1999) Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները Էրզրումի նահանգում (XVI դ.—XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-129. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Մ. Լ. (1999) Իգոր Միխայլովիչ Դյակոնով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 390-392. ISSN 0135-0536

Թելունց, Մ. Մ. (1999) Իրավական պետության գաղափարը հայ պատմաիրավական հուշարձաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 335-346. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. and Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Լեմբերգի Ավետարանը. ԺԲ դարի վերագտնված մի նկարազարդ հայերեն ձեռագիր, հրատարակված Գյունտեր Պրինցինգի և Անդրեա Շմիդտի կողմից:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 360-366. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Լենդրուշ Խուրշուդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 393-394. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (1999) Խոսրով Անձևացու խրատներն ու քարոզները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 241-249. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Ա. Ա. (1999) Ծոփքը մ.թ.ա. III-II հազարամյակների սահմանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 260-268. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (1999) Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախի կազմավորումը (XV դ.II կես-XVII դ . I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 130-146. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գ. Մ. (1999) Կոստանտին Սուրենի Խուդավերդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 395-397. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (1999) Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 62-72. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Թամար (1999) Հայ ժողովրդական հեքիաթներ,14,Վասպուրական. Երևան, 1999, 590 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 410-411. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1999) Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի հիմնահարցը ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-94. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1999) Հայ ժողովրդի արտաքին կողմնորոշումների գնահատության հարցը Մ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-80. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1999) Հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը «Армянский вестник» և «Армяне и Война» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Հայագիտության ամբիոնի երեսնամյակը. 1969-1999. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 383-385. ISSN 0135-0536

Ուտիե, Բեռնար (1999) Հայագիտության սկզբնավորողը Ֆրանսիայում. Գիյոմ դը Վիլֆրուա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-194. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (1999) Հայաստան-Սփյուռք: Ինտեգրացիայի փուլ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1999) Հայկական հարցի ծագումը և մեծ տերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-108. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1999) Հայկական հուշարձանների Լվովում բացված ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 376-382. ISSN 0135-0536

Գուլլակյան, Ս. Ա. (1999) Հայկական մոտիվը Պուշկինի «Տազիտ» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-160. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (1999) Հայրենասեր և քաղաքագետ Ավ. Իսահակյանը «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (1999) Հավկիթ-պահպանակները հայ ժողովրդական հավատալիքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 331-341. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Հարցազրույց Մ. Գ. Ներսիսյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 48-61. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1999) Հիշատակի խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Հմայակ Մարտիրոսյանի «Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 364-365. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ս. Գ. (1999) Հովհ. Թումանյանը և «Դաշնակցության դատավարությունը» 1912 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-179. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (1999) Հովհաննես Մկրտչի թեման Թլկուրանցու ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 324-330. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռ. Շ. (1999) Հորինված արծաթե դրամ «Աստվածային Արտաքսերքսեսի» անվամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 321-326. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պիոն (1999) Ձախողա՞նք, թե՞ նահանջ (Ինչո՞ւ խափանվեց Աբովյանի «Պարապ վախտի խաղալիքի» տպագրությունը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Կոստիկյան, Քրիստինե (1999) Ղարաբաղի XVIII դարի պատմությունն ըստ Միրզա Յուսուֆ Ներսեսովի «Թարիխ-ե Սաֆի»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 342-358. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (1999) Ղրիմի Սուրբ Խաչ վանքը և նրա նորահայտ վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 311-323. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (1999) Ճարտարապետ Թ. Թորամանյանի դիմումը առաջին համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի կրած վնասները քննող հանձնաժողովին՝ 1918 թ. ապրիլին թուրքական արշավանքի հետևանքով իր կրած կորուստների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 388-396. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Մեծ Հայքի Տավրուբերան (Տուրուբերան) աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 147-165. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Էդդա (1999) Մինաս մանրանկարչի գեղարվեստական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 268-282. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (1999) Միքայել Խաչիկի Քոթանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 417-419. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (1999) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի համեմատությունը V դարի գրական հուշարձանների բառապաշարի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 202-208. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1999) Նիկողայոս Ադոնցը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (1999) Նկատառումներ Հայաստանում պավլիկյան շարժման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 209-221. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վ. Ա. (1999) Պատմաբանը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-72. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (1999) Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները : Վերաբնակեցումներ և տեղահանություններ, կազմակերպություն և գաղափարախոսություն: Խմբագրությամբ Ի. Կ. Խասիոտիսի, Սալոնիկ, 1997, 685 էջ),. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 397-407. ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (1999) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու սյունակամարաշարի իրականացման ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 306-310. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (1999) Սերոբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (1999) Սյունյաց եպիսկոպոսների շինարարական գործունեությունը (IX—XIV դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Արամ (1999) Վ . Տերյանի «Երկիր Նաիրի» և «Մթնշաղի անուրջներ» շարքերի գեղարվեստական ամբողջականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 39-50. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (1999) Փայտամշակումը Սևանի ավազանում միջին բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 232-240. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Ա. Ս. (1999) Փիրմիլիանոսի «Պատմությունը» որպես Մովսես Խորենացու աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-236. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Արմեն (1999) Քաղաքական քարոզչությունը Արտաշեսյան արքաների դրամահատության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (1999) Ֆրանսիական բանակի Հայկական լեգեոնը 1916—1920 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 101-111. ISSN 0135-0536

This list was generated on Mon Mar 8 04:42:30 2021 AMT.