Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 106.

Կարապետյան, Անդրանիկ (2003) Շարահյուսական կրկնությունը արդի հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-252. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2003) Ո՞ր լեռան վրա է իջել Նոյան տապանը (ըստ ասուրա-բաբելական, հունա-հռոմեական, ասորական և հայկական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-39. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2003) IX դ. երկրորդ կեսին պետություն և եկեղեցի հարաբերություններին առնչվող խնդիրների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2003) Yves Ternon. Mardin 1915. Anatomie pathologique d'une destruction. Paris. Annales du Centre d' histoire arménienne contemporaine, 2002, 374 p. Իվ Տերնոն. Մարդինը 1915 թ.: Բնաջնջման պաթոլոգիական անատոմիան. Փարիզ, ժամանակակից հայոց պատմության կենտրոնի հուշագրություններ, 2002,374 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 306-310. ISSN 0135-0536

Микаелян, Левон (2003) Анушаван Закарян. Александр Кулебякнн и Армения. Ереван, Авторское издание, 2003. — 238 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2003) Армения и Армянский вопрос в публицистике Сергея Городецкого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2003) Бронзовая голова Афродиты из Саталы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 235-246. ISSN 0135-0536

Казарян, Павел (2003) Историко-демографический облик армянской диаспоры Якутии (XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-230. ISSN 0135-0536

Гаспарян, Мариетта (2003) Классические архитектурные формы в зодчестве Еревана (рубеж XIX-XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 74-86. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2003) Литературно-общественная деятельность Карена Микаэляна. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 84-96. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2003) Некоторые вопросы истории армянских культовых сооружений Кафы (Феодосии). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-162. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2003) Печати представителей армянского рода Махитариев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Минасян, Сергей (2003) Роль армян в персидской армии в первой половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-242. ISSN 0135-0536

Кишкинова, Евгения (2003) Русская храмовая архитектура середины XIX — начала XX вв. и армянское средневековое зодчество (краткий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-101. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2003) Ювелирное искусство Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-228. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2003) Ա. Կիրակոսյանի «Մայրամուտի շեմին» գրքի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-72. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Ազատ Համբարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 317-318. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2003) Ազատ Օրդուխանյան. Գերմանիայի հայ ակադեմիականների միության տարեգիրք. Jahrbuch des Armenisch-Akademischen Vereins - I860 (2001-2002). Երևան,«Զանգակ-97» հրատ., 2002, 260 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 279-283. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ and Միքայելյան, Վարդգես (2003) Ակադեմիկոս Գալուստ Գալոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 304-309. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Աշոտ Մելքոնյան. Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին. Երևան, «Զանգակ - 97» հրատ., 2003, 544 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-297. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2003) Ավատատիրական հարաբերություններն Աղվանքում և քրիստոնեության հռչակումը որպես պետական պաշտոնական կրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-180. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հայկ (2003) Ավարայրի ճակատամարտը (պատմաքննական տեսություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 40-67. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2003) Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 42-67. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2003) Արծվի տարբեր հորինվածքներով կնքադրոշմներ, գեմաներ և քանդակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 163-180. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Կրկյաշարյան, Սիմոն and Շահնազարյան, Արտաշես (2003) Բաբկեն Հարությունյան. Մեծ Հայքի վարչաքաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց »-ի, մաս Ա (արևմտյան ու հարավային աշխարհներ).Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2001, 402 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 298-301. ISSN 0135-0536

Տրաինա, Ջուստո (2003) Բանտարկության վայր Սասանյան կայսրությունում. Անհուշ բերդը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-202. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2003) Բառաքննական նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 192-200. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2003) Բառիմաստային նրբերանգներ հոմանիշների միջինհայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆադեյ (2003) Բացման խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2003) Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2003) Բյուզանդագիտական համաժողով «Եկեղեցին Բյուզանդիայում IV խաչակրաց արշավանքից մինչև Կ. Պոլսի առումը (1204-1453)» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 313-317. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-324. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Ուլուհոճյան, Գաբրիելլա (2003) Գանձասարի կաթողիկոսությունն ըստ Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի քարտեզի (1691 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 158-165. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Սերգեյ and Աթոյան, Ռոբերտ and Շուքուրյան, Յուրի (2003) Գիտնականը և քաղաքացին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 14-16. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2003) Գրական լեզվամտածողությունը Րաֆֆու գիտական խոսքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-262. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (2003) Գրիգոր Նարեկացին և Կիլիկիայի բանաստեղծական արվեստի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 40-58. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 59-69. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2003) Գրիգոր Նարեկացու քերթվածները Բրիտանական թանգարանի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 201-206. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալերի (2003) Դ. Սարգսյանի «Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 257. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2003) Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Ստելլա (2003) Զեղչումը բարդ համադասական նախադասություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2003) Զմյուռնահայ համայնքը և թանզիմաթի բարենորոգումները (1840—1850-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-222. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2003) Էջմիածնի Մայր տաճարի ճարտարապետությունը Ղազար Փարպեցու օրոք. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-271. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Արթուր (2003) Թատերական կյանքի ձևավորումը Շուշիում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 120-130. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2003) Թե ինչպես Անին չմիացվեց Հայաստանին (1921 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 73-83. ISSN 0135-0536

Գյուրջինյան, Դավիթ (2003) Լ. Մ. Խաչատրյան. Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր ). Երևան, «Զանգակ—97» հրատ., 2003, 384 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2003) Լևոն Հախվերդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գրիշա (2003) Կլիմենտ Հարությունյան. Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941 - 1945 թթ.). Երևան, «Զանգակ - 97 հրատ.», 2002, 242 էջ, 146 լուսանկար։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի 60 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-316. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ ԳԱԱ պրեզիդենտ, ակադեմիկոս Ֆ. Սարգսյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 301. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Ռոբերտ (2003) ՀՀ Նախագահ Ռ. Քոչարյանի շնորհավորական ուղերձը Ֆ. Սարգսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 14. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 310-312. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2003) Հակոբ Պարոնյանը մեծ տերությունների դիվանագիտության քննադատ (Հայկական հարցի միջազգայնացման 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-88. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2003) Հայ ժողովրդական երգերի տաղաչափական ձևերն ու առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 239-250. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2003) Հայ ժողովրդի վիճակի արտացոլումը Ալ. Շիրվանզադեի հոդվածներում (1914-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 102-119. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Հայ-ասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր. Մագիստրոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հայագիտական միջազգային համաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Հայագիտության արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման հեռանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-29. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆադեյ (2003) Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան 60 տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Ստեփան (2003) Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի կազմավորման պատմությունից (1943-1945 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-41. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2003) Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան դամբարանների կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-185. ISSN 0135-0536

Չիանկալինի, Կլաուդիա Ա. (2003) Հայերեն «Անհուշ» բերդ՝ Մոռացության ամրոց (Ստուգաբանական ծանոթագրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2003) Հայերը Պետերբուրգի գեղարվեստական կրթարաններում (Մինչխորհրդային շրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2003) Հայկական աղբյուրները Հունգարիայի և հունգարացիների մասին (XVIII-XIX դդ. I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2003) Հայնրիխ Հայնե և Եղիշե Չարենց. ժամանակ և աշխարհընկալում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-118. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2003) Հայոց ազգածագման հարցեր ավանդական տվյալների քննության լույսի տակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հայոց պատմության հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Արեգ (2003) Հարավկովկասյան հակամարտությունների առաջացման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 68-73. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2003) Հին Հայաստանի պատմության հայեցակարգային հիմնահարցերը պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 30-37. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հիրիկ Անտոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2003) Հունական միջնադարյան արխիվային փաստաթղթեր Բյուզանդական կայսրության տարածքում հայոց ներկայության մասին (XI-XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 87-130. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2003) Հունգարահայ բժիշկները (XVIII դար - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 258-265. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (2003) Հրանտ Աբրահամյան. Մարտնչող Արցախը. 1917-2000. գիրք Ա, 1917-1923. Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, 338 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գնել (2003) Հրաչ Բարթիկյան. Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ Երևան, ԵՊՀ Հրատ., 2002, հ.I, 822 էջ, հ. II , 936 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիանա (2003) Մանուել Ջախջախյանի «Հայերեն-իտալերեն բառարանի» տեղը հայ բառարանագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-137. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2003) Մարգո Մխիթարյան. Խորեն Ստեփանեի «Հայկական աշխարհ» ամսագիրը. Երևան, «Քննասեր» հրատ., 2002, 112 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-305. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-146. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2003) Մերձավոր ե Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ (XXI).Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 408 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-265. ISSN 0135-0536

Դերոյան, Նունե and Չոբանյան, Պավել (2003) Նամակներ Մ. Գ. Ներսիսյանի անձնական արխիվից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-286. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2003) Նորից Խորենացու Աոաջին Արտաշեսի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-273. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2003) Նվիրագործումը Ծաղկազարդի տոնում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Պոնտոսի Միհրդատ VI Եվպատոր թագավորը նաև հայոց արքա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 131-152. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2003) Ս. Պետերբուրգի դերը հայերի կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-25. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2003) Սանկտ Պետերբուրգի 300 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 5-11. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2003) Սարգիս Հարությունյան(Բազմավաստակ գիտնականի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2003) Սեդա Էլոյան.- Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան. Երևան, «Նաիրի» Հրատ., 2002, 492 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-294. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Արմեն (2003) Ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-188. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2003) Վ. Տերոյանի զեկույցները Արևմտահայ գործադիր մարմնին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-293. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2003) Վայոց ձորի խոսվածքի մանկական բառապաշարը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2003) Վաստակաշատ պատմաբանը (ակադեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2003) Վոլֆգանգ Գուստ. Հայերի ցեղասպանությունը, աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ժողովրդի ողբերգությունը. Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2002, 294 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-278. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 12:01:42 2021 AMT.