Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 112.

Ասատրյան, Աննա (2005) «Վենետիկյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժոդով՝ նվիրված հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություններին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2005) Արուճի դամբարանադաշտի ուշբրոնզեդարյան № 5 դամբարանը (թաղման ծեսը մեկնաբանելու փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-172. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2005) Լայն մտահորիզոնի և բեղմնավոր գրչի տեր նորարար գիտնականը (Ն. Հովհաննիսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-283. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2005) Համբարձում-Վարդավառ. ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-207. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2005) 1920 թ. Շուշվա մարտյան ողբերգության ականատեսի «Հուշագրությունից». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-283. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2005) Gérard Dédéyan. Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés. Etude sur les pouvoirs Arméniens dans le Proche-Orient Mediterranéen (1068-1150). Volume 1:Aux origines de l'Etat Cilicien: Philarète et les premiers Roubéniens; Volume 2: De l'Euphrate au Nil: Le réseau diasporique. Lisbonne 2003, 1511 p. (Bibliothèque arménologique de la fondation Calouste Gulbenkian) Ժերար Դեդեյան. Հայերը հույների,մուսուլմանների և խաչակիրների միջև. հետազոտություն միջերկրածովյան Մերձավոր Արևելքի հայկական իշխանությունների (1068 - 1150) մասին: Հատոր Ա. Կիլիկյան պետության սկզբնավորումը. Փիլարտոսը և առաջին Ռուբինյանները: Հատոր Բ. Եփրատից մինչև Նեղոս. գաղութների ցանցը: Լիսաբոն, 2003, 1511 էջ (Գալուստ Գյուլբենկյան մատենաշարի հայագիտական գրադարան)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2005) «Կէս ազգին հայոց» լուսավորության պարագաների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-217. ISSN 0135-0536

Исаакян, Авик (2005) А С. Грибоедов и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-159. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2005) Армянские поэты нового поколения и русские писатели (10-е годы XX века). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-64. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2005) Армянский вопрос и Геноцид армян (ноябрь 1914 г. — август 1915 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Армянский народный эпос "Сасунские удальцы", избранные варианты. Перевод текстов, составление и словарь-комментарии академика НАН РА Карапета Мелик-Оганджаняна. Ереван, 2004. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2005) Геноцид армян. Официальные документы из германских архивов, публикуемые впервые. Составители сборника документов Вольфганг и Зигрид Густы, пер. с немецкого Давтян А. А. и Топчян Л. А., под редакцией, с предисловием и примечаниями доктора исторических наук,профессора С. Степаняна , Ереван, Изд. НАН РА Гитутюн , 2005, 480 с. Հայերի ցեղասպանությունը: Առաջին անգամ հրատարակվող պաշտոնական փաստաթղթեր գերմանական արխիվներից: Փաստաթղթերի ժողովածուի կազմողներ՝ Վոլֆգանգ և Զիգրիդ Գուստեր, գերմաներենից թարգմ. Ա. Ա. Դավթյան և Լ. Ա. Թոփչյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ատեփանյանի խմբագրությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով .Երևան,ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005 , 480 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Марр, Н. Я. (2005) Древнеармянский алфавит и сирийское письмо. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-57. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2005) Еще раз об Антоне Султаниеци. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-231. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2005) Малоизвестный исторический документ (грузино-турецкое соглашение 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2005) Мкртыч Хримян против исламского фундаментализма закавказских турок-татар. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 248-253. ISSN 0135-0536

Գամղրելիձե, Թ. Վ. and Գիորգաձե, Գ. Գ. (2005) Н. В.Арутюнян. Корпус урартских клинообразных надписей, Ереван,изд. "Гитутюн" НАН РА, 2001, 542 с.,183 таблиц. Ն. Վ. Հարությունյան. Դիվան ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 542 էջ , 183 աղյուսակ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-295. ISSN 0135-0536

Алексанян, Елена (2005) Нарекаци в оценке русской критики. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 178-184. ISSN 0135-0536

Гарибджанян, Степан (2005) Наука в Армении в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 26-35. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. (2005) О самоназвании армянского народа. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-278. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2005) Портрет заказчика Адрианопольского Евангелия (к вопросу о происхождении рукописи). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-249. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2005) Ագաթանգեղոսի «Պատմության» Վիեննայի կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-153. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-286. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2005) Ակադեմիայի հասարակագիտական անդրանիկ ամսագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Ալեքսանի Միքայելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 306-308. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2005) Աղձնիքահայոց հյուրընկալման ավանդույթը (XIX-XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-169. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2005) Աղցք գյուղի ճարտարապետական համալիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-289. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ (2005) Աղցքի արքայական դամբարանի խաչային հորինվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-226. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հակոբ (2005) Աստղիկ Գէորգեան. Հայ մանրանկարիչներ, մատենագիտութիւն IX-XIX դդ., Գահիրե, 1998, 882 էջ + գունաւոր տախտակներ I—XXXII: Նույնի՝ Անանուն հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտություն. IX-XVII դ դ., Գահիրե, 2005, 683 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-315. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Արամ Գրիգորյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2005) Արամ Մանուկյանը հայոց մեծ ողբերգության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-54. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2005) Արամ Քոսյան. Հայկական լեռնաշխարհի տեղանունները (ըստ խեթական սեպագիր աղբյուրների). Երևան, «Զանգակ-97», 2004, 168 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Արմինիա ոստիկանության սահմանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-258. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Արշակ Չոպանյանը և հայ հին գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-124. ISSN 0135-0536

Степанян, Марина (2005) Արշիլ Գորկի (Ադոյան). Նամակներ. Կազմեց և խմբագրեց Սեյրանուհի Գեղամյանը. Երևան, հրատ. «Գրաբեր», 2005, 179 էջ։ Arshile Gorky. Letters. Аршил Горки. Письма. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 337-339. ISSN 0135-0536

Դադյան, Քրիստինե (2005) Արտահայտչամիջոցների համակարգը Դերենիկ Դեմիրճյանի պատմվածքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 88-95.

Մուրադյան, Դերենիկ (2005) Արևելյան Հայաստանը ռուսական առաջին հեղափոխության ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 67-80. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Բաքվի հայոց բանահյուսություն. Երևան, «Զանգակ—97» հրատ., 2004, 380 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-315. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 365-369. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-320. ISSN 0135-0536

Շոլինյան, Մարիամ (2005) Բուզանդագիտական մի ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 227-230. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Ռոբերտ (2005) Գառնիկ Շախկյան. Հովհաննես Թումանյան. Հայրենագիտական համանվագներ. Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2005, 256 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2005) Գերմանական հայագիտական և արևելագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գիտաժողով. «Մեծ եղեռն. իրողություն և դատապարտում». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2005) Գիտնականը, քաղաքացին, հասարակական գործիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-8. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2005) Գուգարաց Աշուշա բդեշխի կնիքի հունարեն արձանագրության առեղծվածի լուծումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-90. ISSN 0135-0536

Աբաջյան, Աննա (2005) Գրաբարի հոլովները լատինաբան հայ քերականների ըմբռնմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-242. ISSN 0135-0536

Ռենհարտ, Էրիխ (2005) Գրացի համալսարանի գրադարանի հայերեն կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գրիգոր Ավագյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2005) Գևորգ Աբգարյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 340-346. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 352-354. ISSN 0135-0536

Սեղբոսյան, Կարլ (2005) Դերենիկ Սուրենի Վարդումյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Զազա Ալեքսիձե. Կովկասյան Աղվանքի գրչությունը, լեզուն և դպրությունը,Թբիլիսի, 2003, 224 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-336. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Վահրամ (2005) Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքման գործում Ա. Ա. Գրիբոյեդովի մասնակցության հարցը խորհրդային պատմագրության գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովհաննես (2005) Խղճի ձայնը Թումանյանի և Վարուժանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 91-106. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիանա (2005) Խոսք հիշատակի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 354-356. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ ԳԱԱ հոբելյանական գիտաժողովը՝ նվիրված 1941-1945թթ. Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 60-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 357-361. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ ԳԱԱ նախագահության հայտարարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-301. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2005) Համո Սահյանի քնարերգության ժողովրդական ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-87. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Հայ ժողովրդի կորուստները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին («Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)։Կազմող, առաջաբանի և ծանոթ. հեղինակ՝ Ան. Զաքարյան, խմբագիր՝ Լ. Բարսեղյան. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005, 239 էջ։ Потери армянского народа в годы Первой мировой войны (Сборник документов и материалов "Бюро по установлению потерь армян от всемирной войны"). Составитель, автор предисловия и примечаний Ан. Закарян, редактор Л. Барсегян. Ереван, Музей-институт Геноцида армян НАН РА, 2005, 239 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գոհար (2005) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 9-25. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Վանիկ (2005) Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հետախուզական ծառայության գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-48. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայատառ թուրքերեն ձեռագիր բառարաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-254. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայերը Թուրքիայում և հայ-թուրքական մշակութային վերաբերումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 316-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հայոց 1600-ամյա այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Տեր -Մինասյան, Երվանդ (2005) Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 5-29. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Լիպարիտ (2005) Հայոց մեսրոպաստեղծ այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-86. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հարություն Ֆելեքյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-309. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Հեր(Խուայյ)-Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ-Մուկադդասու. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-159. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Նատալյա (2005) Հոռոմոսի վանական համալիրի եկեղեցիները (ըստ Թ.Թորամանյանի չափագրական նյութերի). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2005) Հովհաննես Օձնեցու երկերում գործածված և «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» աշխատության մեջ չվկայված բառեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-122. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2005) Հունարենի ազդեցությունը դասական շրջանի թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-209. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Գուրգեն (2005) Ղազար Փարպեցու երկերի արևելահայերեն վերջին թարգմանության հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-182. ISSN 0135-0536

Սարյան, Ռուզան (2005) Մարտիրոս Սարյանի անտիպ նամակներից (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-274. ISSN 0135-0536

Սարյան, Ռուզան (2005) Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված գիտաժոդով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2005) Մկրտիչ Ներսիսյան. Հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրաւո., 2005, 336 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-311. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2005) Մոնումենտալ կառույցի մնացորդներ և ուշագրավ ծեսով թաղում Արտաշատից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-239. ISSN 0135-0536

Տեր-Մինասյան, Անուշ (2005) Մուրադ Հասրաթյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 347-351. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2005) Նամակ խմբագրությանը (Հայ բժշկության պատմության մասին պրոֆ. Ստելլա Վարդանյանի՝ կարդացած զեկուցման առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 362-364. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանեան, Գէորգ (2005) Նորայր Բիւզանդացու «Քննասէր»-ը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 101-143. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-148. ISSN 0135-0536

Դարբինյան-Մելիքյան, Մարգարիտա (2005) Ո՞վ է Թովմայի «Պատմութիւնն տանն Արծրունեաց»-ի «Մանիթոպ արքայ Խեփտաղաց»-ը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 183-188. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Արիստակեսյան, Ռուզան (2005) Պարույր Սևակ -Նարեկացի. ստեղծագործական ազդակներ և առնչություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-262. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Սահակի և Մեսրոպի «Կատարեալ պատմութեան» խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-165. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2005) Սատրապական Հայաստանի արևմտյան և հարավային սահմանները մ. թ. ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 173-192. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սերգեյ Աբրահամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Սերգեյ Սարինյան. Հայոց գրականության երկու դարը, հ.I,Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1988, 535 է ջ , հ. II , Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1989,567 է ջ , հ. III, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, 651 է ջ , հ. IV, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2004, 635 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-264. ISSN 0135-0536

Բալյան, Արշակ (2005) Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության վարչապետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սիջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Տիգրան Սեծի գահակալության 2100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Անդրանիկ (2005) Վերլուծական կրկնավոր բարդությունները ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-276. ISSN 0135-0536

Սևումյան, Անահիտ (2005) Վիկտորյա Աղանուրյանի գրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2005) Վրթանես Ասկերյանը և նրա թարգմանական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-102. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2005) Տխուր մտորումներ ՊԲՀ-ի 2-րդ համարի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2005) Ցեղասպանության հիշողությունը որպես նոր ինքնության ձևավորիչ (1980-ական թվականների վերջ - 1990-ական թվականների սկիգբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 55-66. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2005) Ցեղասպանությունը և հայաթափությունը Ադրբեջանում (1918-1990-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 21-41. ISSN 0135-0536

Վարդազարյան, Օլգա (2005) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն լուծմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-206. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2005) Քաղաքական իրադրությունը և համշենահայերի կացությունն Աբխազիայում 1918-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:30:54 2021 AMT.