Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 97.

Հարությունյան, Գևորգ (2006) 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 22-40. ISSN 0135-0536

Գուրզադյան, Վահագն and Հարությունյան, Վարազդատ (2006) V-VI դդ. հայկական բազիլիկ եկեղեցի Արարատի լանջին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 206-209. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովհաննես (2006) «Գործնական» բարության և հումանիզմի գաղափարները Խ. Աբովյանի ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Хачикян, Армен (2006) Ганнибал на Востоке и в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-297. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2006) Границы Армении в Закавказье (IV-II вв. до н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 298-306. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Саргис (2006) Из научного наследия академика К. А. Мелик-Оганджаняна. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-304. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2006) Интересный документ о грузино-армянских отношениях. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2006) Л. М. Варданян. Степан Лисициан и истоки армянской этнографии. Ереван, изд. “Гитутюн” НАН РА, 2005, 424 с. Լ. Մ. Վարդանյան. Ստեփան Լիսիցյանը և հայ ազգագրության ակունքները. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005, 424 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 314-317. ISSN 0135-0536

Паликян, Анна (2006) Некоторые антропологические наблюдения к проблеме преемственности древнего и современного населения Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լալիկ (2006) Нерсес Мкртчян. Семитские языки и армянский. Ереван, “Дразарк”, 2004, 376 с. Ներսես Մկրտչյան . Սեմական լեզուները և հայերենը. Երևան, «Դրազարկ», 2004, 376 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Вартанесова, Татьяна (2006) О группе хачкаров из Арагацотн–Котайка и начале формирования хачкарных школ (конец XII–XIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-198. ISSN 0135-0536

Меликян, Гоар (2006) Образ женщины-рассказчицы в народной повествовательной традиции. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 194-201. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2006) Основные линии развития и особенности коммагенской скульптуры. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-180. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Саргис (2006) Основные черты древнеармянской мифологии. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 57-66. ISSN 0135-0536

Попович, Орест (2006) Структура и деятельность армянских судов на Подолье (ХIV– XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 219-224. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2006) Товма Мецопеци. История Тимурленга и его преемников. Перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии К. С. Тер-Давтян. Ереван, Изд. “Наири”, 2005, 155 с. Թովմա Մեծոփեցի. Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ եւ յաջորդաց իւրոց, թարգմանությունը գրաբարից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ք. Ս. Տեր-Դավթյան. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2005, 155 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-310. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2006) Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-56. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հովհաննես (2006) Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-308. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ալմաստ (2006) Ակսել Բակունցի հետքերով... Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-140. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2006) Աղձնիքահայերի խնամախոսության մի քանի ծեսերի ու սովորույթների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-219. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռոմանոս (2006) Աշոտ Հայկազուն. Խորհրդանշանային մտածողությունը հայ ճարտարապետությունում, Երևան, «Ալաս» հրատ., 2005, 178 էջ+105 աղյուսակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-295. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2006) Ավետիս Ահարոնյանը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի (2006) Արարատ Հակոբյան . Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920 թթ.). Երևան, ՀՅԴ հրատ., 2005, 363 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 325-327. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2006) Արղուն խանի դեմ կազմակերպված դավադրության և դրա գրական արձագանքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 115-125. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2006) Արտաշատից հայտնաբերված լատիներեն արձանագրությամբ դրոշմված կղմինդրներ և աղյուսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-235. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գևորգ (2006) Արևմտահայության կացությունը և հայ հասարակական միտքը օսմանյան բարենորոգչական շարժման համատեքստում (XIX դ. 70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-129. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2006) Բառային տարբերակներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-156. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2006) Բնակչությունը և ինքնագործները Արևելյան Հայաստանում (XIX դ.-XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 28-49. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 336-341. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-334. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 313-317. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2006) Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 167-186. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2006) Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկությունը (Կեսդարյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2006) Գարեգին Նժդեհի ուշագրավ կոչ-դիմումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-308. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2006) Գեղեցիկի ժողովրդական ընկալումը և գեղագիտական գործառույթը հայ երգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 157-166. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Սամվել (2006) Դադիվանքի հոգևոր շինությունների կառուցման ժամանակագրական հաջորդականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-218. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2006) Դեմիրճյանագիտությունը ձևավորման ու զարգացման ուղիներում (1905-1988 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 85-101. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2006) Դրախտի գետերի և Խավիլա, Քուշ երկրների տեղադրության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-255. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2006) Դրվագներ Պահլավունի տոհմի XIII-XVII դարերի պատմության. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Ժամանակակից հայերենի բառազուգորդումների կառուցվածքային և իմաստային տիպերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-235. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Նվարդ (2006) Իվարշա և Մարդուկ աստվածների պաշտամունքը Արարատյան դաշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 187-193. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Լ. Շ. Հովհաննիսյան. Գրաբարի բառապաշարը (V դար), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, 310 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2006) Լևոն Տեր-Պետրոսյան . Խաչակիրները և հայերը: Հ. Ա. Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Գոհար (2006) Խաղողագործությունն ու ոգելից խմիչքների արտադրությունը Ելիսավետպոլի նահանգում (XIX դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Սողոմոնյան, Գայանե (2006) Կ.Պոլսի «Արևելք» օրաթերթը (1880-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 53-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Սամվել (2006) Կիլիկիան ազատագրելու ծրագրերը 1915 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-21. ISSN 0135-0536

Քալոյան, Անժելա (2006) Կնոջ ֆենոմենը ըստ Լևոն Շանթի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 135-145. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Մարիամ (2006) Կրթության և ուսուցման գիտականացման անհրաժեշտությունն ըստ Գրիգոր Զոհրապի (XIX դարի վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-78. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 317. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2006) Հայ ազգաբնակչության տեղաբաշխումն Ադրբեջանական և Վրացական ԽՍՀ-ներում (1920-30-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 94-108. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2006) Հայ հասարակական հոսանքները XIX դ. 50–70-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 272-284. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի չորրորդ նախագահը. Ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսի Մարտիրոսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 1-2. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2006) Հայկական ավանդական դրամայի ակունքների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-284. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2006) Հայկական դպրոցները Վրաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-200. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2006) Հայկական հարցը, արևմտահայ ազատագրական միտքը և Մաղաքիա Օրմանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-71. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (2006) Հայկական քառանիստ կոթողների թվագրման խնդիրը և Քասաղի խոյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-244. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նիկոլայ (2006) Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը երիտթուրքերի դատավարության վճռի լույսի ներքո (1919–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 23-35. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2006) Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 332-335. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Սեպուհ (2006) Հնդկահայ վաճառականության պատմությունից (XVIII դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-271. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2006) Մակդիրը Րաֆֆու «Սամվել» պատմավեպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 175-180. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2006) Մանուկ Աբեղյան. գիտական վաստակի գնահատման ուրվագիծ (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-27. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2006) Մեսրոպ Մաշտոցը և նախամաշտոցյան հայ գիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-236. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Մանաս (2006) Մի քանի դիտողություն Արաբկիրի բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 202-205. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2006) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման 15-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 324-327. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Եվա (2006) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված «Սասնա ծռեր» հերոսավեպին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 318-323. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ (2006) Միջնադարյան կանոնաիրավական նորմերի վիմագրական արտացոլումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 109-133. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2006) Մխիթար Այրիվանեցի. Գանձեր և տաղեր, աշխատասիրությամբ Էլեոնորա Հարությունյանի. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2005, 255 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 318-320. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2006) Մխիթարյան միաբանությունը Ստեփանոս Նազարյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 88-93. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2006) Մկրտիչ Խրիմյանն ու հայկական Երուսաղեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 79-87. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Բենիամին (2006) Մոսկվայի համալսարանի հայ ուսանողության հասարակական գործունեության պատմությունից (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 201-209. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2006) Նիկողայոս Ադոնց. Երկեր. հ. Ա. Պատմագիտական ուսումնասիրություններ. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 652 էջ + 1 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Կարագուլյան, Հասմիկ (2006) Շահան Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» վեպը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 102-114. ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թերեզա (2006) Շարահյուսական վերաիմաստավորումը դասական գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 146-156. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2006) Շենգավթյան մշակույթի բնակավայրերում տեղադրված սրբավայրերը և պաշտամունքային կառույցները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-253. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Շուշանիկ Նազարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-312. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն (2006) Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 94-114. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Լորետա (2006) Ռազմաքաղաքական իրադրությունը Բաքվում և Ղարաբաղում 1918 թ. երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 220-229. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2006) Ռամազ Կոնստանտինի Գորգաձե. Վրացերեն-հայերեն բառարան. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 716 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Լևոն (2006) Ռոբերտ Դավթյան. Չարենցը և արվեստը. Երևան, Ոսկան Երևանցի հրատ., 2005, 288 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Ս. Ա. Հայրապետյան . Գրաբարի շարադասությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005, 256 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 321-324. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Սիլվա Կապուտիկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 328-329. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (2006) Սյունիքի թագավորությունը (X-XII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 134-145. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մարինե (2006) Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի քրիստոնեա-հեթանոսական խորհրդանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 72-93. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2006) Վավերագրեր Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Դադյանի հավաքածուից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2006) Տիգրան II Մեծի քաղաքակրթական գործունեության ռազմավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2006) Տիգրան Հովհաննիսյանը Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող թուրք կեղծարարների դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-275. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2006) Քաղաքական-եկեղեցական իրադրությունը Բյուզանդիայում VII դարի առաջին կեսին. հայ և բյուզանդական եկեղեցիների միության փորձը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 146-158. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2006) Օսմանյան կայսրության կողմից Արևմտյան Հայաստանի «քրդականացման» քաղաքականությունը XVI դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 67-84. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 12:14:01 2021 AMT.