Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 103.

Թոփչյան, Արամ (2007) Michael E. Stone. Apocrypha, Pseudepigrapha and Armenian Studies (Collected Papers), vols. 1-2 (Orientalia Lovanensia analecta, 144-145), Leuven - Paris - Dudley, MA, Peéters, 2006, 940 p. Մայքլ Է. Սթոուն. Պարականոն, «անվավեր» երկեր և հայագիտական ուսումնասիրություններ (հոդվածների ընտրանի), հ. 1–2 (Լուվենի արևելագիտական մասունքներ, 144–145), Լուվեն–Փարիզ–Դադլի (Մասաչուսեթս), «Պետերս» հրատ., 2006, 940 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2007) «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի հերոսը և հեղինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 134-161. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2007) «Արամ» անունը հայ ժողովրդի երկրորդ ցեղանուն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 226-248. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2007) «Նազովրեցի» և հարակից հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 186-192. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2007) «Պատմությունների խորը պատմությունը» թեմայով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2007) «Սասնա ծռերի» արխիվային մի նորահայտ պատում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2007) Архетип в структуре художественного сознания. Памятник армянской эпической поэзии “Песнь о Ваагне”. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-55. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2007) Дипломатия Республики Армения в январе-апреле 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-96. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2007) Из истории армяно-английских отношений в 1918–1919 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 211-219. ISSN 0135-0536

Шагинян, Арсен (2007) Первые нашествия арабов на Армению и ответные походы армяно-византийских отрядов (Некоторые хронологические уточнения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-235. ISSN 0135-0536

Агасян, Арарат (2007) Рубен Дрампян. Акоп Овнатанян. Ереван, Картинная галерея Армении, 2006, 150 с. + 86 илл. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 246-250. ISSN 0135-0536

Хачикян, Грант (2007) Художественные приемы армянских миниатюристов в оформлении композиций со строчными буквами - музыкантами. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 153-168. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2007) Шара и Астхик–верховные боги Ширака. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-207. ISSN 0135-0536

Карагезян, Гоар (2007) Эпический цикл о Чингиз-хане в труде Хетума Патмича. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-142. ISSN 0135-0536

Զուլալյան, Մանվել (2007) Ա. Խառատյան. Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը. XV–XVIII դարեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 471 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 231-235. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Արաքսյա (2007) Ագռավը հայոց ավանդազրույցներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-128. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2007) Ալեքսանդր Երիցյանը և իր «Վենետիկի Մխիթարեանք» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2007) Ալեքսանդր Թամանյան և Արամայիս Երզնկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 123-133. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2007) Ալեքսեյ Ջիվելեգովը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Չոբանյան, Պավել (2007) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 260-268. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2007) Ականավոր հայագետը, մանկավարժն ու հասարակական գործիչը (Պրոֆ. Հմայակ Հարությունյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արամ (2007) Այսրկովկասի 1867 թ. վարչական բարեփոխման լուսաբանումը և գնահատումը պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-99. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2007) Անձավի ուրարտական վահանի առյուծների զույգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 262-273. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռուբեն (2007) Աննա Աբաջյան. Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 444 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Ռոբերտ (2007) Աննա Ասատրյան. «Արշակ Բ» հայոց անդրանիկ օպերան, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2006, 268 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2007) Առաջնապտղի ծիսախորհուրդն ու խաղող-գինի-կարաս գովերգությունները հայ ծիսերգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-286. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Հուսիկ (2007) Արամ Քալանթարյան – 70. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 269-271. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արդի հայ փիլիսոփայական մտքի մեծավաստակ երախտավորը. Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ: «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը Հ. Գևորգյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-314. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2007) Արդի միջնադարագիտությունը և հայկական Վերածնության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2007) Արշակ Չոպանյանը Հայնրիխ Հայնեի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 172-179. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ալվարդ (2007) Արտալեզվական և լեզվական գործոնները հնագույն շրջանի բնիկ ու փոխառյալ հայոց իգական անձնանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 248-256. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2007) Արտակ Շաքարյան. «Արյան հարկը» Օսմանյան կայսրությունում. Դեվշիրմե. Երևան, հեղինակային հրատ., 2006, 179 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Գոհար (2007) Բամբակագործությունը Ելիսավետպոլի նահանգում (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-185. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հերմինե (2007) Բայի դիմավոր ձևերը և դրանց գործառական առանձնահատկությունները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն տանն Սիսական» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 216-223. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2007) Բարեկենդանի ծիսերգի մի հնագույն գրառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-210. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 318-322. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 333-337. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Գ. Բ. Թոսունյան. Գրաբարի բառարանագրությունը, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2006, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Գառնիկ Անանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-306. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2007) Գեղարվեստական խոսքի դրսևորումները Ստ. Օրբելյանի երկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 203-215. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Գիտության մեծ նվիրյալը (Հրաչ Բարթիկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-307. ISSN 0135-0536

Օրենգո, Ալեսսանդրո (2007) Գոհար Մուրադյան. Բարոյախաւս. հունարեն և հայերեն տարբերակները թարգմանական տեխնիկայի ուսումնասիրությամբ, Եբրայական համալսարանի հայագիտական ուսումնասիրություններ, հ. 6, Լուվեն–Փարիզ–Դադլի, Մասաչուսեթս, «Պետերս» հրատ., 2005, 216 էջ: Gohar Muradyan. Physiologus. The Greek and Armenian Versions with a Study of Translation Technique, Hebrew University Armenian Studies 6, Leuven-Paris-Dudley, Massachusetts, Peeters, 2005, 216 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2007) Դերենիկ Դեմիրճյանը քննադատ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 72-89. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (2007) Դիմակը և դրա կիրառումը Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 61-76. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2007) Դրվագներ Հովհաննես Թումանյանի ազգային-հասարակական գործունեությունից (1905–1906 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-122. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2007) Է. Լ. Դանիելյան. Գանձասարի պատմություն, Երևան, «Գանձասար աստվածաբանական կենտրոն» հրատ., 2005, 460 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-245. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Ընդմիջարկությունները որպես քերականական կապակցություններ տրոհող կառույցներ գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 143-154. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2007) Թաղման ծիսակարգերը ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-152. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն and Հակոբյան, Հայկ (2007) Ի. Ղարիբյան. Արծափ-Մեղրաձոր, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2006, 536 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հրաչյա (2007) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Փորձ» և «Արձագանք» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2007) Լոռին XVIII դ. վերջին – XIX դ. սկզբին և հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-195. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2007) Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Խաչակիրները և հայերը: Հ. Բ. Պատմա-քաղաքագիտական հետազոտություն, Երևան, 2007, 672 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-230. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Արամ and Կարախանյան, Գրիգոր (2007) Կ. Գ. Ղաֆադարյանը և Հայաստանի միջնադարյան մշակույթի ուսումնասիրությունը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-279. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2007) Հ – Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 163-172. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա and Գևորգյան, Գոռ (2007) ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի երիտասարդ արևելագետների հանրապետական XXVIII գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-325. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006, 506 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-298. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2007) Հայ-իրանական կապերը ըստ Արտաշատի կնքադրոշմների. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-225. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Հայագիտության օրեր Գյումրիում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-295. ISSN 0135-0536

Քոչար, Նվարդ and Փալիկյան, Աննա and Նալբանդյան, Կարինե (2007) Հայաստանում բնակվող ասորիների էթնոգենետիկ ուսումնասիրումը (ըստ Վերին Դվինի ասորիների մարդաբանական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 173-180. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սուսաննա (2007) Հայերենի նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթների հնչյունակազմական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 169-179. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2007) Հայերի ծագման բալկանյան տեսությունը և հնագիտական տվյալները (մ. թ. ա. VI-IV հազ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 37-54. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2007) Հայկական հարցը 1918 թ. հայ-գերմանական և գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 18-35. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գևորգ (2007) Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 56-71. ISSN 0135-0536

Դիլբարյան, Նարինե (2007) Հայկական տեղանվանահիմքերի իմաստային դաշտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-187. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վարազդատ (2007) Հայրենիքն անմոռաց է (Նյութեր Վանի և Վանի հերոսամարտին նվիրված հուշակոթողի պատմությունից). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-288. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն (2007) Հանելուկի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-171. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հայկ (2007) Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գրիգոր (2007) Հին և միջնադարյան կրկեսային խաղերի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 236-247. ISSN 0135-0536

Բրուտյան, Մարիա (2007) Հունական սկզբնաղբյուրները Կոստանդնուպոլսի նվաճման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 99-108. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռուբեն (2007) Ձագավանքի համալիրը և նրա վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 198-217. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռոմանոս and Ավետյան, Վարշամ (2007) Ճարտարապետ-գիտնականը և քաղաքացին (Գառնիկ Շախկյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2007) Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 30-րդ գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-304. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Վազգեն (2007) Մ. Մկրյանը հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմաբան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կարեն (2007) Մշո Սբ. Կարապետ վանքի պատմության մի դրվագ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Շաքրո Մհոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 313-314. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 326-332. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2007) Պատմութիւն տանն Արծրունեաց. քննական բնագիրը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Մ. Հ. Դարբինյան-Մելիքյանի, Երևան, «Մագաղաթ» հրատ., 2006, 504 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2007) Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-317. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2007) Ռ. Ա. Նահապետյան. Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, հեղինակային հրատ., 2007, 304 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 253-255. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2007) Ռ. Ս. Ղազարեան. Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 704 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մուրադ (2007) Ռուսական բանակի հայ գեներալների մարտական ուղին XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 77-84. ISSN 0135-0536

Քեշիշյան, Մերի (2007) Սեպաձև նախշը Սևանի ավազանի ուշբրոնզեդարյան խեցեղենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտաշես (2007) Վազգեն Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (XVIIդ. վերջ– XIX դ.), հ. 1, Երևան, «Զանգակ–97», 2006, 140 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-252. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նիկոլայ (2007) Տիգրան Մեծը և Հայկական կայսրությունը արաբական ժամանակակից պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-71. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-272. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Անուշավան (2007) Րաֆֆու պարսկական ուղևորությունները որպես պարսկահայերի ազգագրական ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 100-120. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2007) Ցեղասպանություն և ազգածնություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 30-37. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2007) Քաղաքամայր Արտաշատը պատմահնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-36. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆայել (2007) Քավորը հայոց մեջ (ըստ աղձնիքահայերի ազգագրական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-137. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2007) Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության օրենքը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 72-81. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2007) Օտար պատմագիրներից հիշատակված Հայաստանի ամենավաղ արքան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-261. ISSN 0135-0536

Բեքարյան, Անահիտ (2007) Օտարազգի հեղինակները Բայրոնի և Մխիթարյանների առնչությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:05:21 2021 AMT.