Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 100.

Հայրապետյան, Արմեն (2013) 1829–1831 թթ. Արևելյան Շիրակում հաստատված կարսեցի վերաբնակների թվաքանակի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Խաչիկ (2013) «Դեմք» հասկացությունը նախաքաղկեդոնյան հայրերի գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-222. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2013) «Երեք չափերի» սկզբունքները «Հաճախապատում ճառք»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-254. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2013) «Հայաստանի օգնության գերմանական միության» հիմնումը և նրա առաջին քայլերը Մեզրեում (1897–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 54-63. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2013) «Որոգայթ փառաց» (Հրատարակման 230-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 145-164. ISSN 0135-0536

Ղամոյան, Լուսինե (2013) «Ջահուկյանական ընթերցումներ»` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2013) Армения в антропоисторическом пространстве Евразии в эпоху бронзы. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 255-272. ISSN 0135-0536

Меликян, Гоар (2013) Ирландия и Армения: язык, история, повествование.- Журнал индоевропейских исследований, т.61, Вашингтон, 2012, 265 с. Ireland and Armenia: Studies in Language, History and Narrative.- Journal of Indo-European Studies, Monograph 61, Washington, 2012, 265 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 262-265. ISSN 0135-0536

Марутян, Арутюн (2013) К вопросу об иконографическом восприятии памяти Первой мировой войны в армянской действительности. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2013) Китайская чаша Сюандэ из Гюмри. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Джанполадян, Магда (2013) Левон Мкртчян (К 80-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-299. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2013) Нововыявленные архивные документы о Магакии Орманяне. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Айвазян, Григорий (2013) О термине «азербайджанцы», судьбах коренного населения Азербайджана и подлинных предках современных азербайджанцев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 104-119. ISSN 0135-0536

Алаян, Арташес (2013) Об армянском числительном «один» в эпиграфике Ванского царства. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 223-227. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2013) Обращение Центрального Совета Армянских Земляческих Союзов. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 178-185. ISSN 0135-0536

Пашаян, Аракс (2013) Тамара Варданян. Азербайджанцы: история одного незавершенного этнопроекта (историко-этнологический очерк). М., изд. «Русская панорама», 2012, 88 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 226-228. ISSN 0135-0536

Овсепян, Инесса (2013) Технологические особенности раннебронзовой керамики талинских погребений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-205. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2013) Ա-Դո (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան). Ռուսական ցարերը և Հայկական հարցը: Առաջաբանը և ծանոթագրությունները` պ. գ. թ. Ռուբեն Գասպարյանի և պ. գ. թ. Ռուբեն Սահակյանի: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2013, 161 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-277. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2013) Ազգագրական տեղեկություններ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-103. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կառլեն (2013) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը և հայոց փիլիսոփայության պատմության ձևավորումը (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 229-233. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի հարցազրույցը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Սարգիս Հարությունյանի հետ` նրա ծննդյան 85 և գիտամանկավարժական գործունեության 60-ամյակների առիթով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 273-279. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սիլվա (2013) Ամերիկյան միսիոներները Խարբերդի նահանգում (1895–1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 84-93. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2013) Ամիրաների դասը Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքում (XVIII դ. II կես – 1860-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Նազարեթյան, Սոնա (2013) Արդի հայերենի թերի նախադասությունների մի դրսևորման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 174-179. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2013) Արվեստի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 52-65. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2013) Արտաշատ մայրաքաղաքի վերջին տարիների պեղումների արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 179-198. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն and Ղազարյան, Ռոբերտ (2013) Արևելագիտության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 66-77. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բաբկեն Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-319. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աննա (2013) Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ` Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Հարությունյան, Վլադիմիր (2013) Գիտնականի և մանկավարժի բեղմնավոր ուղին (Յուրի Սուվարյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2013) Գրիգոր Գրիգորյան. Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012, 288 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Արմինե (2013) Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկի «Պատճառ»-ները. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 202-214. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Հասմիկ (2013) Երիտասարդ լեզվաբանների գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-291. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2013) Երիտասարդական գիտաժողով` նվիրված Պատմության ինստիտուտի հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-309. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2013) Երվանդ Սարգսյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Հանանյան, Գաղթուհի (2013) Էդուարդ Բագրատի Աղայան (1913–1991). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Բաբաջանյան, Աստղիկ and Միրիջանյան, Դիաննա (2013) Թեղենյաց վանքի խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-150. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Թովմաս (2013) Ժողովրդական առակների ջիվանիական մեկնաբանությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-102. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2013) Լ. Մ. Խաչատրյան. Գրաբարի ուսումնական բառարան, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2013, 408 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 278-282. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Լևոն (2013) Լճաշենի դամբանադաշտի մշակույթը (Ք. ա. XXIV–XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-233. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (2013) Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-53. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2013) Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, կազմողներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս.Բ.Հարությունյան (գիտական ղեկավար), Ս.Ա.Վարդանյան, Է.Հ. Խեմչյան, Լ.Խ.Ղռեջյան, Մ.Հ.Խեմչյան, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2013, 750 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2013) Կեսարիայի հայրապետական աթոռի հետ հայոց եկեղեցու հարաբերությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 141-152. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2013) Կրթությունը միջնադարյան Հայաստանում. X–XIV դարեր (համառոտ ուրվագիծ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-314. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) ՀՀ Գիտությունների Ազգային ակադեմիան 70 տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) ՀՀ նախագահի հրամանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նիկոլայ (2013) Հայ արևելագիտությունը համաշխարհային արևելագիտության համատեքստում (Մինչխորհրդային ժամանակաշրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 78-106. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Եվա (2013) Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. XVII, Մոկս, կազմեց, առաջաբանը գրեց և ծանոթագրեց Թ. Լ. Հայրապետյան: Խմբ.` Ա. Ս. Ղազիյան, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, 840 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գրիգոր (2013) Հայ հումանիստական մտքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-178. ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մելադա (2013) Հայ-ուրարտական ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Հայագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-310. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2013) Հայերը (պատ. խմբ. Լ.Մ.Վարդանյան, Հ.Գ.Սարգսյան, Ա.Ե.Տեր-Սարգսյանց), ՌԳԱ Ն.Ն.Միկլուխո-Մակլայի անվան ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.- Մոսկվա, «Наука» հրատ., 2012, 648 էջ, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար։- Армяне (отв. ред. Л.М.Иарданян, Г.Г.Саркисян, А.Е.Тер-Саркисянц), Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М., Изд-во «Наука», 2012, 648 с., серия «Народы и культуры». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Աստոյան, Անահիտ (2013) Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում (1914–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 29-34. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2013) Հայկական ազգային խորհրդանշաններ. զինանշաններ, դրոշներ, պարգևներ, կազմող և գլխ. խմբագիր` Հայկ Դեմոյան, Երևան, Հեղ. հրատ., 2012, 468 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-225. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2013) Հայկական գրատպությունը Թիֆլիսում (XIX դար – XX դարասկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 62-83. ISSN 0135-0536

Աբուսեֆյան, Մարի Ռոզ (2013) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը Հակոբ Օշականի գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 35-43. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2013) Հայրապետական աթոռի` Վաղարշապատից Դվին տեղափոխման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Գարիկ (2013) Հանդիսավոր նիստ` նվիրված Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հասմիկ and Փիլոյան, Վալերի (2013) Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Հռիփսիմե and Շամամյան, Նարինե (2013) Հմայական պարն իբրև չարքերի հալածման միջոց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 151-158. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել and Հոբոսյան, Սուրեն and Հարությունյան, Սարգիս (2013) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-51. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2013) Հնագույն հայկական մշակույթի նորահայտ հուշարձան Ագարակում (նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-169. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2013) Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-238. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2013) Հովհաննես Ինճիկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2013) Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 25-31. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ (2013) Հրաչիկ Սիմոնյան. Ազատագրական պայքարի ուղիներում, 5 գրքով. գիրք I. Երևան, «Հայագիտակ», 2003, 816 էջ, գիրք II. «Հայագիտակ», 2003, 760 էջ, գիրք III. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1128 էջ. գիրք IV. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1200 էջ. գիրք V. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 249-253. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավետիք and Դևրիկյան, Վարդան (2013) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-40. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վլադիմիր and Սարինյան, Ռոբերտ (2013) Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-129. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Մանուկ Աբեղյանը հայ-վրացական հարաբերությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-217. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Մանուկ Աբեղյանի ելույթը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2013) Մելիք-Եգանի նորահայտ թրերի արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-192. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2013) Մխիթարյանները նապոլեոնյան Ֆրանսիայի դեմ իսպանական ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 64-84. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Սամվել (2013) Մուսալեռցիներին զինվորագրելու ֆրանս-բրիտանական ծրագրերը (1916թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 44-61. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Արման (2013) Նելլի Մինասյան. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում (1991–2007 թթ.),Երևան, «Լուսաբաց հրատարակչություն», 2013, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2013) Շեքսպիրի «Համլետ»-ը հայերեն (պատմական համառոտ ակնարկ և թարգմանական խնդիրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2013) Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-137. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2013) Շուշին արցախյան գոյապայքարում (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-43. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հակոբ (2013) Պ. Հովհաննիսյան. Մովսես Խորենացի: Մատենագիտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 436 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Խաչատրյան, Կարեն (2013) Պատմության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-24. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Լուսինե (2013) Ռիխարդ Վագներ և Կոմիտաս Վարդապետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 165-173. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2013) Սարգիս Կուկունյանը ժողովրդական երգերում (մահվան 100-ամյա տարելիցի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն-Մարտենի «Հիշատակարաններ Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության» երկի երկու նախաբանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-196. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն–Մարտենը Վարդան Այգեկցու առակների թարգմանիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2013) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Հովհաննես Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության պատմությունը (1900–1912 թթ.), Երևան, «Գրական էտալոն», 2012, 752 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-248. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2013) Վազգեն Համբարձումյան. Հայերենի բառաքննական և ստուգաբանական ուսումնասիրություններ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, 223 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-261. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Լյուբա (2013) Վանքասարի եկեղեցու ճարտարապետությունը և ադրբեջանական «վերականգնումը». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 120-133. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Վաստակաշատ գրականագետը (Ալմաստ Զաքարյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2013) Տեքստիլ արտադրանքը Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային առևտրում (XIII–XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Գևորգ (2013) Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 107-116. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:37:32 2021 AMT.