Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 98.

Ավագյան, Քնարիկ (2014) «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)» միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2014) «Արևելյան մամուլ» թերթը (1919–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-95. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) «Բանբեր հայագիտության» միջազգային բազմալեզու հանդես. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-304. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2014) «Յաղագս գիտութեան ձայնից» մեկնության հեղինակի հարցի շուրջ. Անանիա Նարեկացի, թե՞ Անանիա Շիրակացի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 131-136. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Анушаван Закарян (к 60-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2014) В. Д. Плетнев об Армянском вопросе (накануне Первой мировой войны). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Встречи Ов. Туманяна с военачальниками русской армии (ноябрь – декабрь 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-47. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2014) К истории создания стихотворения М. Лермонтова «Сон». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 187-191. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2014) Отчет профессора В. В. Сапожникова о предварительном исследовании некоторых районов Западной Армении, завоеванных русскими войсками во время Первой мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-245. ISSN 0135-0536

Чобанян, Павел (2014) Проблема легитимности карабахских ханов в контексте политической истории Шуши. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 164-182. ISSN 0135-0536

Долуханян, Aэлита (2014) Противоречия и ошибки в предисловии и примечаниях пятитомника трудов Низами. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 19-24. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2014) Следы ритуальных манипуляций на черепе (по антропологическим материалам памятников Ширакской области РА). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 137-154. ISSN 0135-0536

Алексанян, Ованес (2014) Художественная культура армянских общин на землях Речи ПосполитойХудожественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой: Материалы Международной научной конференции (Минск, 9–11 октября 2012), сост. и отв.ред. И.Н.Скворцова. Минск, изд. Арт. Дизайн, 2013, 288 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-280. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2014) Этнокультурный контекст генетической структуры населения городов Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 118-134. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2014) Ա. Մ. Վարդանյան. Աղվանքի պատմաաշխարհագրական քննություն, Երևան, «Մեսրոպ արք. Աշճեան» մատենաշար, 2013, 208 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-214. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2014) Ալբերտ Արմենակի Խառատյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմենուհի (2014) Աղավնատնից հայտնաբերված երաժիշտի թրծակավե արձանիկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2014) Աղոթքի խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան Ողբերգութեան» մեջ` ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-129. ISSN 0135-0536

Տեր-Գաբրիելյան, Անուշավան (2014) Անահիտ Բեքարյան. Բայրոնը և հայ իրականությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 404 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-216. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա and Վարժապետյան, Իրիտա (2014) Անդրանիկի նամակները Հովհ. Թումանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 171-186. ISSN 0135-0536

Նավոյան, Մհեր (2014) Աննա Արևշատյան. Ձայնեղանակների ուսմունքը Միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2013, 336 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 281-282. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2014) Առաջին աշխարհամարտ–Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և հետևանքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2014) Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 210-223. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Համլետ (2014) Արխիվային տվյալները որպես Լոռու գավառակի հայ բնակչության վերարտադրության գնահատման աղբյուր (XIX դ. կես–XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 70-81. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2014) Արմեն Մարուքյան. Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրներն ու պատմաիրավական հիմնավորումները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2014, 332 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2014) Արցախի մելիքությունների պատմության մի քանի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-195. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2014) Աքեմենյան Պարսկաստանի I սատրապության վարչական բաժանման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 145-152. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2014) Բազմավաստակ գիտնականը (Էմմա Կոստանդյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2014) Բազմավաստակ հայագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Լավրենտի Շահենի Հովհաննիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 232-236. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-300. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Ստեփանյան–Ղանդիլյան, Նինա and Մելքումյան, Համլետ (2014) Բուսաբուծական և բուսահավաքչական գործունեությունները Հայաստանի եզդիների և քրդերի մշակույթներում (նախնական տվյալներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-162. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո and Պողոսյան, Ալբերտ (2014) Գ. Կ. Խաչատրյան. Հայրենների ոճագիտական և կառուցվածքային ուսումնասիրություններ, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013, 198 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-256. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2014) Գառնի պատմամշակութային կոթողը (տաճարի վերականգման 40-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 25-45. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աննա and Տանաջյան, Լուսինե (2014) Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2014) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Սմբատ and Պողոսյան, Աննա (2014) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2014) Գրականությունից թատրոն և թատրոնից գրականություն (ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Դասական գրականագետը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-269. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Լիլի (2014) Դարձվածքների ոճական կիրառությունները Ս. Կապուտիկյանի հուշագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 92-97. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2014) Ելիզավետպոլի և Շամխորի իրադարձությունները Անդրկովկասում իշխանության հիմնահարցի համատեքստում (1917 թ. նոյեմբեր–1918թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-85. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2014) Երգիչ գնդապետ Վահան Տեր-Առաքելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2014) Երիտասարդական գիտաժողով` նվիրված հայոց պատմության հիմնահարցերի աղբյուրագիտությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Գևորգ (2014) Զուգահեռներ հույների տեղահանությունների ու կոտորածների և Հայոց ցեղասպանության միջև (1913–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-47. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2014) Էդուարդ Վանիկի Պողոսյան. Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում (1990–2001 թթ.), Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2013, 603 էջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2014) Թանգարան և հուշարձան (Հայոց և հրեաների փորձառության համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-79. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Գոռ (2014) Թարխանության ձևերը և ապահարկումը Արևելյան Վրաստանում (XVI–XVIII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-122. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2014) Թուման (Թորգոմ) Թումյան (Թումանյան) (զոհվելու 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-273. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2014) Իսլամացված հայերին նվիրված գիտաժողով Ստամբուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 296-299. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Լավրենտի Բարսեղյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-295. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Լուսինե (2014) Լիմ մենաստանի ձեռագրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 163-183. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նարինե (2014) Կանոնագիրք ձեռագրերի Բ խմբի կազմավորումն ու հետագա խմբագրությունը 78 կանոնախմբերի սահմաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-139. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2014) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Կարամանյան պետության հարաբերությունների պատմությունից (XIII դարի երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Զաքյան, Հրանուշ (2014) Կրկնասեռության ըմբռնումը XVIII–XIX դարերի ինքնատիպ քերականությունների շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 184-194. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-250. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վարդան (2014) Հակոբ Ա եպիսկոպոս Սյունեցու գուծունեության շուրջ (918-958 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 195-209. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Մարիամ (2014) Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ի գրապատմական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-100. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Հայոց Ազգային խորհրդի նիստերի արձանագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-235. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2014) Հայաստանի ճարտարապետության պատմության հիմնովին վերանայման խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 16-21. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Սարգիս (2014) Հայերենի որոշ հնչյունափոխությունների ժամանակաշրջանի ճշգրտման հնարավորությունը Վանի սեպագիր (ուրարտական) արձանագրությունների միջոցով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2014) Հայկական ժողովրդական հանելուկների լեզվաոճական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 108-113. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2014) Հայոց արմեն ցեղանունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 224-236. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2014) Հայոց պետականությունը Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո (V դ. կես–630-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-18. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Հայոց ցեղասպանության մասին պարսկերեն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-256. ISSN 0135-0536

Կոբելյան, Խաչատուր (2014) Հայոց ցեղասպանությանը և հրեաների Հոլոքոստին նվիրված թանգարանների մշտական ցուցադրությունների համեմատական վերլուծություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2014) Հնդեվրոպական նախահայրենիքի խնդիրը և վաղնջահայերենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-207. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2014) Հողատիրության կարգը Լոռիում (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 135-147. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հովհ. Թումանյանի ելույթները Հայոց ազգային խորհրդի և Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցության նիստերում (1918 թ. ապրիլ – հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 237-250. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Լիլիթ (2014) Հուշեր Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-264. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2014) Մեծ պետությունների քննադատությունը «Արմենիա»-ի էջերում (1894–1895 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 101-107. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2014) Մեր օրերի արտագաղթը (ազգագրական քննության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 86-91. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2014) Միջազգային գիտաժողով՝ «Մոռացված հաղթանակներ. Կովկասյան ճակատը մեծ պատերազմում». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Կարինե and Սայադյան, Հովիկ (2014) Յուրիկ Մուրադյան, Մարիետա Մուրադյան. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2014) Ներքին ձևն արվեստում ըստ միջնադարյան դիտումների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 109-117. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2014) Նիկողայոս Տեր-Հովհաննիսյան (Նիկոլ Դուման) (մահվան 100-ամյա տարելիցի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 48-57. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2014) Նոր Բայազետի (Սևան) գավառի բնակչությունը 1921–1930 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-108. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2014) Նորահայտ փաստաթղթեր Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 192-199. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2014) Պետրոս Հովհաննեսի Հովհաննիսյան (ծննդյան 70 և գիտամանկավարժական գործունեության 45-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-231. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2014) Ջավախեցի. կյանքն ու ստեղծագործական ուղին (ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-69. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Ջավախքի բանահյուսական մշակույթը Երվանդ Լալայանի գրառումներում (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-54. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2014) Ռ. Զարդարյանի գեղագիտական սկզբունքները (ժողովրդական հեքիաթների մշակումներում). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 98-107. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2014) Ռուսաստանի ու Հայաստանի խորհրդայնացման գործընթացների և միակուսակցական վարչակարգի հաստատման պատմական մի քանի զուգահեռներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 48-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Սեն Արևշատյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-258. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վահան (2014) Սեպագիր մի քանի արձանագրությունների թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 153-170. ISSN 0135-0536

Ղազախեցյան, Վլադիմիր and Սուքիասյան, Համո (2014) Սկզբունքային պատմաբանը (պրոֆ. Համլետ Մալխասի Հարությունյանի ծննդյան 65-ամյակը). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2014) Սուրեն Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության ֆրանսերեն առաջին թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-289. ISSN 0135-0536

Բիլմեզ, Բյուլենտ (2014) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 880 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-204. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2014) Տավուշ. սոցիալ–մշակութային գործընթացներ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Միրիջանյան, Դիաննա and Բաբաջանյան, Աստղիկ (2014) Քոբայր վանական համալիրի զանգակատան պեղման աշխատանքների արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-163. ISSN 0135-0536

This list was generated on Tue Mar 9 03:19:24 2021 AMT.