Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 106.

Փաշայան, Արաքս (2016) «Հայագիտությունն արաբական աշխարհում». Կահիրեի VI միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Մամյան, Մարի (2016) «Նիկոդիմոսի ավետարանը» («Գործք Պիղատոսի») և դրա հայերեն թարգմանության առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 39-57. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2016) «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ» (9-րդ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Արմեն (2016) «Պատմութիւն Օսմանցւօց» երկի հեղինակի և ժամանակի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-105. ISSN 0135-0536

Казаров, Саркис (2016) А. Ж. Арутюнян. Армения, государства Восточного Средиземноморья и Иран (189 г. до н. э. – 298 г. н. э.). Ростов-на-Дону, Изд-во Южного Федерального университета, 2015, 370 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2016) Бахши Ишханян о бакинских событиях 1918 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-202. ISSN 0135-0536

Акопян, Арарат (2016) Воспоминания И. Туманова о падении Карса. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 199-208. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2016) Деформация черепов вследствие культурно-бытовых традиций (по антропологическим материалам памятников Армении эпох бронзы и железа). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-178. ISSN 0135-0536

Манасерян, Рубен (2016) К интерпретации свидетельств поздневавилонской хроники об Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 154-158. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2016) Лекции В. Брюсова об армянской поэзии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 48-73. ISSN 0135-0536

Дрампян, Ирина (2016) Лидия Александровна Дурново (к 130-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-90. ISSN 0135-0536

Марукян, Армен (2016) Международная научная конференция «Армянская диаспора и армяно-российские отношения: история и современность». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Сафарян, Арам (2016) Николай Оганесян. Участие курдов в Геноциде армян. Курдский фактор в армянской доктрине решения проблемы Западной Армении. Ереван,изд. «Партии Рамкавар Азатакан», 2016,84 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2016) Роль генерала Т. Назарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (по архивным материалам). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 209-229. ISSN 0135-0536

Затикян, Магдалина (2016) Сергей Варданян. Окровавленные семена. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Ականավոր գիտնականը, գիտության տաղանդավոր կազմակերպիչը (ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 4-7. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Ականավոր հայագետը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-47. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Անուշավան Զաքարյան. Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916–1921 թթ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2016) Աշոտ Ա. Մելքոնյան. Ցեղասպանություն և հայրենազրկում. ճանաչումից՝ հատուցում (հոդվածներ և հարցազրույցներ), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2015, 440 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Գայանե (2016) Աշոտ Հովհաննիսյան. Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական գաղափարը (կազմող և ընդհանուր խմբագիր՝ Վարդան Ազատյան,)Երևան, Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ, 2016, 760 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-253. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2016) Ապաշխարության խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի մեջ՝ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 104-122. ISSN 0135-0536

Դավիդովա, Գալյա (2016) Ասորական և հայկական հարսանեկան ծիսակարգերի համեմատական բնութագիրը (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 90-103. ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փառանձեմ (2016) Աստծու անուններն ու անվանումները Սուրբ գրքում (Հայր Աստված). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-158. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2016) Արգիշթի I արքայի գահակալության տարիների վերաթվագրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 178-196. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2016) Արցախ-Խաչենի իշխանության նշանակությունը Կիլիկիայի հայկական թագավորության արևելյան քաղաքականության մեջ (XIII դարի 40-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Լյուբա (2016) Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-140. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Կարեն (2016) Արևմտահայ փախստականների տունդարձի հարցը բրիտանական զորքերի հրամանատարության հետ բանակցություններում (1919 թ. մարտ-մայիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-78. ISSN 0135-0536

Ֆելեքյան, Մանուկ (2016) Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-89. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 301-307. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն and Խուդանյան, Հարություն (2016) Բուդապեշտի Ս. Աստվածածին աղոթարան-եկեղեցու թանգարանային սպասքի մակագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 137-151. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2016) Գանձակի բանահյուսությունը Երվանդ Լալայանի գրառումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 104-114. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գիտաժողով՝ «Արցախյան շարժման արտացոլումը հայ գրականության մեջ» թեմայով (ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված նստաշրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Գիտաժողով՝ «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 290. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո and Մուրադյան, Լևոն (2016) Գիտաժողով՝ նվիրված անվանի պատմաբան Վլադիմիր Ղազախեցյանի 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Խաչատուր Էրզրումեցու ծննդյան 350-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան and Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գրականագետը և պատմաբանը (Ալբերտ Մուշեղյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-267. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գիտական նոր մեկնաբանումն ըստ Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2016) Դիոդորոս Սիկիլիացու վկայությունները Հայաստանի, հայերի ու հարևան ժողովուրդների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-139. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2016) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-270. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Զմյուռնիայի տերունի թեմի առաջնորդները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Գրիգորյան, Հովիկ and Հակոբյան, Վահագն (2016) Էդիկ Գարեգինի Մինասյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-281. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Էդուարդ (2016) Էդիկ Մինասյան. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Խզմալյան, Արա (2016) Թատրոնի պատմաբանն ու գեղագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Հենրիկ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Մանասյան, Ալեքսանդր (2016) Ինքնության ակունքների պահպանության գործի նվիրյալը (Բանագետ Ալվարդ Ղազիյանը 85 տարեկան է). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Աստղիկ (2016) Իրանահայ համայնքի ժողովրդագրական տեղաշարժերը 1920–1945 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-67. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Լիլիթ Արտեմյան. XX դարի նոր կոմպոզիցիոն տեխնոլոգիաներով գրված հայկական դաշնամուրային երաժշտության կատարողական խնդիրները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 235 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2016) Խոսրով Երրորդ Մեծ Արշակունի արքայի թագավորելու և զոհվելու ժամանակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-203. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Կ. Պոլսի և Զմյուռնիայի հայ ազգաբնակչության տեղահանումների շուրջ (1915–1916 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Կարեն Խաչատրյան, Համո Սուքիասյան, Գեղամ Բադալյան. Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ-ի տարածքային կորուստները 1920–1930-ական թվականներին, Երևան, Զանգակ, 2015, 160էջ + 4էջ ներդիր + 2 քարտեզ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-226. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2016) Կիրխու. ամրոց-բնակավայրի մի տեսակ Առաջավոր Ասիայի լեռնային շրջաններում և Հայկական լեռնաշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-179. ISSN 0135-0536

Ադամյան, Նինետա (2016) Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության լիազորների զեկուցագրերը 1914 թ. նոյեմբերին Կարսի մարզում հաստատված հայ գաղթականների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-217. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2016) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXVII գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-287. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) ՀՀ ԳԱԱ-ում կայացան ԳԱԱ կառավարման մարմինների ընտրությունները. ՀՀ ԳԱԱ նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-13. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (2016) Հակոբ Պարոնյանի բանարվեստի սկզբունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 24-38. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Համլետ Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1920–1930 թթ.Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2016) Հայ արվեստագիտության դրոշակակիրը (Ռուբեն Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 68-80. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան and Իսահակյան, Ավետիք (2016) Հայ բանաստեղծության ուսումնասիրողն ու տարեգիրը (Վլադիմիր Կիրակոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Հայ երաժշտագիտության նվիրյալը. Աննա Արևշատյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Վարդանյան, Ռուբեն (2016) Հայ հնագիտության մեծ երախտավորը (Գևորգ Տիրացյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-255. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2016) Հայ սրբախոսական գրականության հմուտ հետազոտողը (Քնարիկ Տեր-Դավթյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-263. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Սուրեն (2016) Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերության և Ամերկոմի փոխհարաբերությունները (1929–1931 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 212-223. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Մելիքյան, Վարդուհի (2016) Հայաստանի բրոնզեդարյան ձձումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 140-153. ISSN 0135-0536

Թոխաթյան, Կարեն (2016) Հայաստանի ժայռապատկերների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-198. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հայերի բռնի իսլամացման և մահմեդականություն ընդունելու դեպքերը XIV–XV դդ. (Հայաստանի հարավային շրջանների օրինակով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 43-59. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար (1988–1989 թթ.) (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2014, 258 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հաուքար Տահիր Թաուֆիկ. Քրդերը և Հայկական հարցը 1877–1920 թթ., Բեյրութ, 2014. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Զավեն (2016) Հետադարձ հայացք (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սեդա Գասպարյանը 70 տարեկան է). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-266. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Հրաչիկ Սիմոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Հրաչյա Թամրազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-300. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2016) Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերից գրառված հայերեն մի քանի բառերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 81-95. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2016) Մագդա Ջանփոլադյան. «Սասունցի Դավթի» ռուսական կյանքը, Երևան, «Հեղինակային» հրատ., 2015, 174էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Հանանյան, Գաղթուհի (2016) Մանվել Եգորի Ասատրյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-258. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Սուվարյան, Արծվիկ (2016) Մարդու և առաջնորդի կերպարը Ն. Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրականում» («Թուղթ ընդհանրականի» 850-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 21-32. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Մեծարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 8-11. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Միջազգային գիտաժողով՝ «Արշալույս քրիստոնեության հայոց». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 282. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Մխիթարյանների գործունեությունը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 11-23. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Յուրիկ Վարդանի Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Ռադիկ Մարտիրոսյանին՝ ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 3. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Լևոն (2016) Նորահայտ քարե գլուխ Կարմիր բլուր հնավայրից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 179-182. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2016) Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի Խրծիգ» (Համբերության տիկնիկ) հեքիաթախմբում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 91-103. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2016) Պատմաբանը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Աշոտ Աղասու Մելքոնյանի ծննդյան 55-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-259. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Պետրոս Հովհաննիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2016) Պօղոս Խաչատրեան. Հայ հին գրականութեան մատենագիտութիւն. Երևան, «Տիգրան Մեծ»,2016, 614 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 218-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Ջոն Գրեպին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-295. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2016) Սենեքերիմ Շալջյան (1878–1943 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 204-211. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2016) Սյունիքը ուրարտական ժամանակաշրջանում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-177. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2016) Սոնա Հարությունյան. Հայոց ցեղասպանության թեման իտալական գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2016) Սպիրիդոն Մելիքյանի դերը հայ երաժշտական մշակույթում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 74-80. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Աշոտ (2016) Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 152-165. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Վաստակաշատ արվեստաբանն ու գիտության հմուտ կազմակերպիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Արարատ Աղասյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 267-278. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Վարդան Դևրիկյան. Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Վենետիկից Հռոմ (16-րդ դար), մասն Ա: Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Լվովից Ամստերդամ (17-րդ դար), մասն Բ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2016) Վենետիկի և Ջենովայի հակամարտությունը. 1294 թ. Այասի ծովամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Վիկտոր Կատվալյան. Հայ բարբառագիտության հարցեր, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2014, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2016) Վրեժ Վարդանյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Տաթևիկ Շախկուլյան. Կոմիտասի ստեղծագործության վաղ շրջանը (1891–1899), Երևան, «Ամրոց գրուպ», 2014, 192 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2016) Տարիքային նվիրագործումը և սերնդարտադրության խնդիրը ժողովրդական ընկալումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2016) Օտունի «Հայերեն-լատիներեն բառացանկը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 123-136. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:54:26 2021 AMT.