Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 101.

Махмурян, Гаянэ (2018) Aрмения и ее территориальный вопрос на Парижской мирной конференции (18 января – 28 июня 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-124. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2018) XIX դարավերջի հայ գրաքննադատության զարգացման միտումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 135-153. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2018) «Летопись исторических судеб армянского народа» В. Брюсова (к 100-летию издания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-170. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո and Երանոսյան, Նարինե (2018) «Կարմիր մոծակ» երգիծաթերթը և խորհրդահայ գրաքննությունը (1926–1927 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 121-134. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2018) «Ղարաբաղ» տեղանվան առաջացման և ստուգաբանման նոր վարկած. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2018) Анушаван Закарян (к 65-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 304-310. ISSN 0135-0536

Минасян, Эдик (2018) Выдающийся историк и патриот (к 90-летию со дня рождения академика Грачика Симоняна). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2018) Ереванские впечатления Сергея Городецкого (конец апреля – начало мая 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2018) Максим Горький и армянская действительность. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 53-63. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Проблема Нахичевана в американской политике (1919–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 35-56. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2018) Провозглашение Первой Республики Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Гагик and Степанян, Ваге (2018) Рубен Авакян. Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в XVI–XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 266-269. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2018) Сурма Туманян. «И только через много лет…» или «в поисках прошлого». СПб., изд-во "Человек", 2017, 128 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-223. ISSN 0135-0536

Джанполадян, Магда (2018) Сусанна Ованесян. Ованес Туманян в годы Первой мировой войны. Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2018, 619 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) ԱՄՆ-ի հայերի մասնակցությունն ու նպաստը կիլիկյան կամավորական շարժմանը (1916–1920 թթ.) (1918 թ. Արարայի ճակատամարտում “Հայկական լեգեոնի” տարած հաղթանակի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-101. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Տաթևիկ (2018) Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (ուրվագիծ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-163. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2018) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX–XX դարեր), խմբագիր բան. գիտ. դոկտոր Անուշավան Զաքարյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 703 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-269. ISSN 0135-0536

Երնջակյան, Լիլիթ (2018) Ազգային երաժշտական ինքնության կոմիտասյան հարացույցը և գուսանաաշուղական ավանդույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2018) Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի կյանքն ու գործը (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 246-254. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հայկ (2018) Ակադեմիկոս Սուրեն Տիգրանի Երեմյան (ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-263. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Հարությունյան, Վլադիմիր (2018) Ականավոր գիտնականը և մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2018) Անդրանիկ Կարապետյան. Կրկնությունը և զեղչումը ժամանակակից հայերենում, գիրք Ա: Կրկնություն. Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016, 608 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Աղասյան, Արարատ (2018) Աննա Ասատրյան. անվանի երաժշտագետը և գիտության կազմակերպիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-303. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Աղավնի and Հակոբյան, Նյուրա (2018) Անվանի հայագետը (Հռիփսիմե Ջանփոլադյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2018) Անտիկ միթոսները և երաժշտական էթոսի մասին ուսմունքը Բարսեղ Կեսարացուն վերագրվող մեկնության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 222-233. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2018) Արամ Խաչատրյանը և Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-37. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Արարատ Հակոբյան. 1937 թվականը Հայաստանում: Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2018) Արիանոսի մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 213-217. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2018) Բազմավաստակ արվեստաբանը և մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Վիգեն Ղազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Թաթոյան, Ռոբերտ (2018) Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության միգրացիոն գործընթացների պատմությունից (1880-ական թվականներ – 1914 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-181. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Աստղիկ (2018) Գայանե Ամիրաղյան. Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի Նոր Ջուղայի կամ Հնդկահայոց երգվածքում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 529 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովհաննես (2018) Գառնիկ Շախկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 327-328. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Գիտաժողով՝ «Հայ-արաբական փոխառնչություններ. Հայոց ցեղասպանությունից մինչև արդի մարտահրավերներ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Լուսինե and Մալոյան, Արման (2018) Գիտաժողով՝ «Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Գ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2018) Գիտաժողով՝ նվիրված Եգիպտոսի, Սուդանի և Եթովպիայի հայկական գաղթօջախներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-314. ISSN 0135-0536

Բազեյան, Կարինե and Աղանյան, Գրիգոր (2018) Գիտության և մշակույթի նվիրյալը (Լավրենտի Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-291. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրաբարյան գանձերի եզակի մեկնիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Միրզախանյան, Ռուբեն (2018) Գրական-գեղարվեստական խմորումները Խորհրդային Հայաստանում (1926–1934 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-148. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2018) Գրական-երաժշտական ստեղծագործական կապեր Մ. Գորկի և Ալ. Սպենդիարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 64-70. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրականագիտության հսկան (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2018) Գևորգ Ջահուկյանի կյանքը և գիտական գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-204. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Հայկ (2018) Դարդանելյան ռազմավարական փակուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2018) Դրվագներ Հովհաննես Քաջազնունու և Հովհաննես Թումանյանի բարեկամությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2018) Եղիկ Ճէրէճեան. Մեծն Մուրատ (Համբարձում Պոյաճեան), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2018) Երերույքի տաճարի թվագրման խնդիրը կամ որտեղ են գտնվել Բագարան և Երվանդավան քաղաքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-224. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2018) Զապել Եսայան. Ազգային – հասարակական գործիչը (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 102-124. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Էրեբունի ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-68. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան-Ղանդիլյան, Նինա (2018) Էրեբունի պետական արգելոցի ստեղծման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 69-77. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Գոհար (2018) Թամար Հայրապետյան. Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, ՀՀ. ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 462 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-245. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Էդուարդ (2018) Խանական կառավարման վերացումը Ղարաբաղում՝ ըստ Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի նյութերի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-203. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2018) Կոչմանը հավատարիմ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2018) Հ. Հյուբշմանը և հայերենը հնդեվրոպական առանձին ճյուղի լեզու լինելու հարցը (ծննդյան 170 և մահվան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) Հ. Սուքիասյան, Ն. Երանոսյան. Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին («Շեշտ», «Զուռնա», «Կարմիր մոծակ»), Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2018, 136 էջ + 8 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2018) ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը տոնում է հիմնադրման 75-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 319-322. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ (հիմնադրման 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-321. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2018) ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սարգիս Հարությունյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան and Սուքիասյան, Համո (2018) Համլետ Մալխասի Հարությունյան (ծննդյան 70 և գիտամանկավարժական գործունեության 40-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) Հայ բարբառների ծագման հարցը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» էջերում (1958-1960թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2018) Հայաստանի անկախության Էրզրումի հռչակագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-263. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2018) Հայաստանի անկախության ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2018) Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանը, կազմել և հրատարակության է պատրաստել Ա. Զաքարյանը, Երևան, Ազգային ժողողվ, 2018, 144 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Զորյան, Հրայր (2018) Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության հիմնադրումն ու գործունեությունը (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-52. ISSN 0135-0536

Բասենցյան, Աշխեն (2018) Հայերի զորակոչն օսմանյան բանակ (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-206. ISSN 0135-0536

Պարսամյան, Սեդա (2018) Հայկական պատմամշակութային արժեքների հանդեպ քեմալականների դիրքորոշման շուրջ (1919–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 184-192. ISSN 0135-0536

Ապրեսյան, Անուշ (2018) Հանգի դրսևորումները Գրիգոր Նարեկացու “Մատեան ողբերգութեան” երկում և աշխարհաբար թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա (2018) Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. մարդը, ինչպես որ կար (1921–1977). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Միրզոյան, Վալերի (2018) Հովհան Օձնեցու փիլիսոփայական և կառավարչական հայացքները (Հովհան Օձնեցու գահակալության 1300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2018) Հովհաննես Այվազովսկին «Բազմավեպ» հանդեսի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 78-94. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2018) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 75-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 323-326. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Մ. Վ. Լակրոզի հայագիտական հետաքրքրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-133. ISSN 0135-0536

Բաբլումյան, Արփինե (2018) Մալաթիա գավառի հայաբնակ բնակավայրերը (1835–1870-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-190. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2018) Մետաղե զենքերը, գործիքներն ու սարքերը հմայությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2018) Միլիցիայի կազմակերպումը Վանի նահանգում (1915 թ. հոկտեմբեր – 1916 թ. սեպտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ «Բալթիկայից մինչև Սև ծով. հայերը մշակութային, տնտեսական և քաղաքական գործընթացներում» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-318. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մանուկ Բեյ Միրզայանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված մայիսյան հերոսամարտերի և Հայաստանի Հանրապետության հռչակման հարյուրամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-302. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Գարիկ (2018) Միջին հայերենի բարբառային տարբերակվածության լեզվական և պատմահասարակական նախադրյալները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 204-212. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2018) Միրզա Ջամալ Ջևանշիրի «Ղարաբաղի պատմություն»-ը որպես Արցախի XVIII դարի պատմության սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 205-221. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Նիկոլայ Հովհաննիսյան – 85. Երեւան, “Զանգակ” հրատ., 2017, 304 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Նորայր Բագրատի Սարուխանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 304. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2018) Պոլսահայ մասոնների նշանավոր դեմքերը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-120. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2018) Ջավախքում հայերենին իրավական կարգավիճակ շնորհելու խնդիրը վրաց հասարակական-քաղաքական մտքի ընկալմամբ (2001–2009 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-183. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2018) Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը (1914–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 71-92. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին (թարգմանությունը արաբերեն բնագրից, առաջաբանը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Փոլադյանի եւ Լեւոն Սարգսյանի), Դամասկոս, Դար ալ-Շարկ հրատ., 2017, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լաուրա (2018) Վաստակաշատ գրականագետը, գիտակրթական գործի կազմակերպիչը (Ազատ Եղիազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-279. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Քաղաքաշինությունը և քաղաքաշինական միտքը Բիայնիլի-Ուրարտուում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-255. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2018) Քրդերի անօրենությունները Վանի նահանգում և իթթիհատական կառավարության վերաբերմունքը (1908–1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Քրիստոնեական վարդապետությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) “Արցախը հայոց պետականության համար պայքարի քառուղիներում” խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Արցախյան շարժման նոր շրջափուլի 30-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 296-303. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:20:48 2021 AMT.